Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 160 st.

Nybyggnad av Domstolsbyggnad i Malmö
Projektet avser nybyggnad av tingshus med 40 förhandlingssalar. I projektet ingår underjordiskt garage samt solcellsanläggning på tak. Omfattar 1 huskropp upp till 13 våningsplan, yta: 34000 m2. Objektet är placerat i Nyhamnen utmed spårområdet i direkt anslutning till Malmö C, med adress Carlsgatan 9, 211 20 Malmö. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.
Ny- och ombyggnad av servicebyggnad mm vid Nya sjukhusområdet i Malmö
Projektet avser uppförande av bl.a. ny servicebyggnad, i hörnet av John Ericssons Väg/Inga Marie Nilssons gata. I projektet ingår även ombyggnadsarbeten. Projektet omfattar:  Ytor för logistik och försörjning varav en stor vikt läggs vid rangeringsytor med lastkaj  Avfallshantering med hög automatisering  Posthantering Driftcentral  Kraftanläggning  Medicinska gaser  Verkstäder  Omklädningsrum  Skyddsrum  Kylanläggning  Administrativa ytor med kontor och matsal  Bårhus, antingen integrerat eller i fristående huskropp  Ombyggnad By 50  Laboratorium  Steril  Kök  Kliniska laboratorier Yta: totalt ca 25000 m2, (servicecentralen ca 20000 m2). Uppskattad kostnad. Entreprenaden indelas preliminärt i följande huvuddelar som kan komma att indelas i etapper: Huvuddel 1 - Mark Huvuddel 2 - Byggnadsverk Huvuddel 3 – Om- och nybyggnad av Bårhus Huvuddel 4 - Angränsande projekt Huvuddel 5 – Sanering och rivningar Miljöcertifierat projekt minst silver. Markarbetena påbörjades under hösten 2018
Nybyggnad av kontors och bostäder mm i Västra hamnen, Malmö
Avser nybyggnad av 1 huskropp i 4 plan inrymmande 40-tal lägenheter samt 60-tal bostäder för äldreboende samt 1 huskropp i 4-8 plan inrymmande kontorslokaler samt affärslokaler i nedre planet. I projektet ingår även garage under mark.
Nybyggnad av kontor med garage under mark i Malmö
Nybyggnad av kontor med underliggande garage. Avser en klimatneutral byggnad som är certifierad enligt NollCO2.
Nybyggnad av kontor i Hyllie i Malmö
Avser nybyggnad av kontorshus i 9 våningsplan. Färdigställandetid: våren 2023. Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av kontor i Hyllie Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontorshus i 7 våningsplan med en yta på 12000 m2. Miljöcertifierat projekt : LEED Platinum.
Nybyggnad av kontor i Hyllie Malmö
Avser nybyggnad av 7000 m2 kontorslokaler i 7 plan samt källare med en yta på ca 2000-2500 m2. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Avser nybyggnad av kontor i 1 huskropp i 7 plan + källare. Yta: 9000 m2.
Ombyggnad av fd. gjuteri till huvudkontor i Varvsstaden, Malmö
Avser ombyggnad av 4600 m2 huvudkontor.
Nybyggnad av kommersiella lokaler i Hyllie, Malmö
Projektet avser nybyggnad av kommersiella lokaler som omfattar kontor, centrumverksamhet m.m i 1 huskropp i 11 våningsplan, yta ca 7500 m2.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Malmö
Nybyggnad av eventcenter med vindtunnel, padelbanor, gym, kontor och restaurang. Objektets läge: intill köpcentet Emporia.
Nybyggnad av logistikanläggning
Avser nybyggnad av logistikanläggning och kontor.
Om- och nybyggnad av skola i Malmö
Avser om- och nybyggnad vid Slottstadens skola. Yta: 9400 m2 ombyggnad av skola och idrottshall samt 2500 m2 nybyggnad av skollokaler.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Avser nybyggnad av kontorshus i 6 våningsplan.
Ombyggnad vid stadsteater i Malmö
Projektet avser total ombyggnad av teatersalong, foaje och publika toaletter med undantag av befintligt scentekniskt övermaskineri. Ombyggnad av befintlig affärslokal till cafe inklusive tillagningskök, ny entré till teater och ombyggnad av befintligt biljettkontor till projektrum/kontor samt nybyggnad av hus/förbindelseyta på innergård. Anpassning av installationer i befintliga ytor samt nya installationer i gårdshus och cafe/projektyta
Nybyggnad av logistikanläggning i Malmö
Planer finns för fortsatt nybyggnad av logistikanläggning. Total tomtyta: 100000 m2.
Nybyggnad av logistik-, lager samt produktionslokaler i
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Planer finns för fortsatt nybyggnad av logistik- lager- samt produktionslokaler. Total tomtyta: 150000 m2.
Till- och ombyggnad av bibliotek i Rosengård, Malmö
Projektet avser rivning, ny- och ombyggnad till bibliotek. Projektet omfattar även nybyggnad av fläktrum/aggregat på yttertak som ersättning för rivet/demonterat fläktrum med dess installationer. Yta som arbetet avser är ca 899 m2 på plan 1, och 797 m2 på plan 2 och ca 169 m² på plan 3. Objektets läge: Rosengårds Centrum, Dicksons väg 12, 213 68 Malmö.
Ombyggnad av affärshus till kontor, restaurang samt vårdcentral i Malmö
Avser ombyggnad av fastighet från affärslokaler till kontor.
Nybyggnad av kontor på Spillepengen i Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Fasadarbeten på universitetsbyggnad i Malmö
Projektet avser byte av fasadmaterial på universitetsbyggnad. Fasadmaterial: glasfasad.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola i 3 plan med 8 avdelningar för 160 barn samt tillhörande utemiljö.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad av kontor, lager, showroom, miljöhus och plank. Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar för 120 barn. Omfattar 1 vinkelbyggnad i 2 plan med fläktrum på plan 3. Läge: vid Kroksbäcksparken bredvid Kroksbäcks IP.
Renovering av F-6- skola Malmö
Planer finns för renovering av F-6 skola.
Om- och tillbyggnad av fritidsgård, butik, restaurang m.m. Malmö
Avser om- och tillbyggnad av butik och restaurang, ombyggnad av lokal i källarplan till fritidsgård samt fasadändring (nya entréer, nytt fasadmaterial, ommålning av fasad, ny takkupol, byte av fönster).
Nybyggnad av kontor i Malmö
Avser nybyggnad av 3000 m2 kontorslokaler.
Markområde för kontor/lagerverksamhet på Valdemarsro, Malmö
Avser 2000 m2 markområde för byggnation av kontor och lagerverksamhet. Igångsättning avhängigt intressent. Ingen kostnadsuppgift.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Malmö
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Avser ombyggnad av kontor, lager samt produktionslokal. Fasadändring (ny dörr och fönster).
Ombyggnad av kontor i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser ändrad planlösning av kontorsbyggnad, fasadändring (byte av fönster, dörrar, nya trappor m.m.
Ombyggnad av kök och matsal vid skola i Malmö
Avser ombyggnad av kök och matsal vid skola.
Nybyggnad av restaurang i Malmö
Planer finns för ev etablering av restaurang med "drive-thru"-funktion.
Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vårdcentral till 12 lägenheter.
Ombyggnad till handel och kontor i Malmö
Projektet avser delning till ytterligare lokaler för handel (butik) samt ändring av butik till kontor.
Renovering av garage vid sporthall i Malmö
Rönnen sporthall är beläget på Rönnbladsgatan 1A, Malmö. I samma byggnad där garaget är beläget finns även idrottshall med tillhörande utrymmen. Projektet avser renovering av garage där omfattande skador har uppkommit på delar av stommen i garaget. Arbetet innefattar bland annat att befintliga ingjutna stålbalkar i bjälklaget ska tas bort och ersättas av nya betongbalkar, korrosionsskadade pelarkapitäl ska kringgjutas. Dessutom åtgärdas bl.a. vattenavrinning och belysning.
Ombyggnad till butikslokaler i Malmö
Avser ombyggnad av butikslokaler i två plan, yta: 600 m2.
Takrenovering på rådhus i Malmö
Avser renovering av yttertak på Rådhuset i Malmö. Byggnaden är av mycket stort kulturhistoriskt värde. Objektet omfattar koppartak, papptak och terrasser: -Komplett renovering av yttertak (koppar) inkl. 2 st. terrasser och tätskikt (papp). -Nyare koppar runt oxögon och frontespiser mot gata & torg skall inte bytas. -Delar av befintlig koppar skall omarbetas och återbrukas på klocktornets tak och fasader. Takyta ca 2600 kvm.
Ombyggnad av hotell till kontor i Malmö
Projektet avser ombyggnad hotell till kontorslokaler.
Utvändig renovering av F-9 skola i Malmö
Etapp 1 är hus B och C. Projektet avser utvändig renovering av befintlig skola där arbetena avser omläggning av yttertak med tillhörande plåtarbete, omfogning, fönsterbyte och fönstermålning.
Nybyggnad av padelhall i Malmö
Planer finns för nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av restaurang i Malmö
Planer finns för nybyggnad av restaurang.
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Malmö
Avser ändring från gym/friskvård till tandläkarmottagning.
Hyresgästanpassning i kontor i Malmö
Avser hyresgästanpassning i kontorslokal med en yta på ca 400 m2. Avser golvarbeten, dörrarbeten, nya partier, installationsarbeten, ny pentryenhet samt nya toaletter.
Ombyggnad av butikslokal i Malmö
Avser ombyggnad av butikslokal i markplan ( vån 2)
Utbyggnad av Slottsträdgårdens café i Malmö
Projektet avser om- och tillbyggnad av restaurangdel kök och miljörum.
Ombyggnad av fritidsgård i Malmö
Projektet avser ombyggnad av butik till fritidsgård.
Om- och tillbyggnad av samlingslokal i Malmö
Om- och tillbyggnad av gemensamhetsbyggnad hus c.
Nybyggnad av kontor och lager i Malmö
Nybyggnad av kontor och lager.
Utbyte av styr- och övervakningsanläggning vid Luftfartsverket i Malmö
Projektet avser utbyte/modernisering av befintlig styr- och övervakningsanläggning. Entreprenaden omfattar komplett styr- och övervakningsanläggning med DHC levererad med ny dator. I entreprenaden ingår även att övervaka och ansvara för att i entreprenaden ingående, styr- och övervakningsdon samt att elapparater har rätt funktion och blir rätt inkopplade. SÖ-anläggningen ska utföras med styrning, reglering och övervakning i fritt programmerbara datorundercentraler/PLC-utrustning. Ombyggnad av apparatskåp och komplettering med erforderlig utrustning.
Renovering av vårdanläggning i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Ändrad användning av kontor till vårdanläggning. Aser invändig renovering.
Ombyggnad till garage i Malmö
Projektet avser ombyggnad av fd verksamhetslokal till bilgarage med en yta på 700-800 m2.
Ändring av ventilation i hamburgerbar i Malmö
Fasadändring (ny imkanal) samt ändring av ventilation.
Renovering av hissar i sjukhusbyggnader vid SUS i Malmö
Avser modernisering av 2 st hissar i sjukhusbyggnader vid vid SUS i Malmö, byggnad 63, (hiss 63B, 63C)
Ombyggnad till handel alternativt kontor i Malmö
Planer finns avseende delning till ytterligare lokaler för handel (butik) alternativt kontor. Yta: ca 200 m2.
Ändring av entré vid sjukhus i Malmö
Avser ändring av entré vid Allmänna sjukhuset i Malmö
Ventilationsarbeten i grundskola i Malmö
Avser Installation av nytt ventilationsaggregat i grundskola.
Takrenovering på Kyrkans hus i Malmö
Avser renovering delar av tak på Kyrkans hus i Malmö
Hyresgästanpassning av kontor i Malmö
Avser hyresgästanpassning av kontorslokal där man delar av en lokal till två lokaler. I projektet ingår även ändrad brandcell.
Utvändigt underhåll av skola i Malmö
Fasadändring (igensättning av dörr, byte av dörr till fönster samt byte av dörr) samt ombyggnad.
Ramavtal avseende hyr av portabla toaletter, Länsstyrelsen
Ramavtal av portabla toaletter, Länsstyrelsen Skåne. Avtalstid 2 år med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Nybyggnad av toalett i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Tillbyggnad av restaurang i Malmö
Tillbyggnad av restaurang samt fasadändring.
Invändig målning av Västra Klagstorp kyrka Malmö
Projektet avser invändig målning av kyrka. i projektet ingår även el- och va-arbeten.
Rivning av kontor i Malmö
Avser rivning av kontorsbyggnad i 2 plan+ källardel. yta : 1500-2000 m2.
Ventilationsarbeten i kontor i Malmö
Avser utbyte av ventilationsanläggning i kontorsbyggnad.
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Malmö
Avser ändrad användning av butikslokal till tandläkarmottagning.
Nybyggnad av omklädningsbyggnad i Tygelsjö, Malmö
Avser nybyggnad av omklädningsbyggnad för Pilbäckskolans fotbollsplan. Arbetet omfattar ett antal omklädningsrum med tillhörande duschutrymmen, wc-enheter samt förråd, städ och teknikutrymmen. BTA ca 210 kvm. Objektets läge: söder om och i nära anslutning till befintlig sporthall.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Avser ombyggnad av 90 m2 kontorslokal.
Ändrad användning till tandläkarmottagning i Malmö
Avser ändrad användning av kontor till tandläkarmottagning.
Utvändigt underhåll av skola i Malmö
Fasadändring (ny ventilationsanläggning på tak).
Utvändigt underhåll av kontor i Malmö
Installation av solenergianläggning.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Förhandsbesked för nybyggnad av kontor.
Renovering av förskola vid församlingshus i Malmö
Projektet avser invändig renovering av förskola som omfattar främst ytskikt samt installationsarbeten.
Renovering av flygelbyggnad vid Katrinetorp, Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021. Avser renovering av västra flygelbyggnaden vid Katrinetorp.
Rivning av terminal i Malmö
Rivning av teminalbyggnad (svävarterminalen).
Rivning av lokstall i Malmö
Rivning av lokstall.
Ombyggnad av butik i Malmö
Ändring av kontor till butik.
Ombyggnad av läkarcentral i Malmö
Ändring av kontor till läkarmottagning samt fasadändring.
Ombyggnad av cafeteria i Malmö
Ändrad användning (trädgårdshandel till café) samt fasadändring (ny dörr).
Nybyggnad av barack i Malmö
Tidsbegränsat bygglov avseende uppställning av bod samt uppsättning av skylt.
Nybyggnad av barack i Malmö
Tidsbegränsat bygglov avseende uppställning av bodar.
Nybyggnad av barack i Malmö
Tidsbegränsat bygglov avseende upställning av bodar.
Tillbyggnad av kiosk i Malmö
Tillbyggnad av kiosk.
Tillbyggnad av affärshus i Malmö
Tillbyggnad av miljörum.
Rivning av garage i Malmö
Rivning av carport/garage.
Nybyggnad av barack i Malmö
Säsongslov avseende uppställning av bodar.
Nybyggnad av barack i Malmö
Uppställning av bodar.
Ombyggnad av samlingslokal i Malmö
Ändrad användning (kontor/hantverk till föreningslokal).
Nybyggnad av barack i Malmö
Bygglov för nybyggnad av bodar tidsbegränsad åtgärd t.o.m.
Nybyggnad av garage i Malmö
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av toalett i Malmö
Nybyggnad av prefabricerad toalettbyggnad.
Nybyggnad av klubbhus i Malmö
Nybyggnad av scouthus (8:25) samt rivning av scouthus (9:62).
Nybyggnad av automatstation i Malmö
Nybyggnad av tankhus.
Nybyggnad av telestation i Malmö
Nybyggnad av teknikbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Malmö
Fasadändring (ändring av entré med ny ramp).
Utvändigt underhåll av affärshus i Malmö
Fasadändring (ändring av kulör på glaspartier och dörrar) samt ny skylt.
Nybyggnad av garage i Malmö
Förhandsbesked för nybyggnad av garage.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Malmö Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsbevakning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Malmö. Här kan du se aktuella tillbyggnationer, ombyggnationer och renoveringar i Malmö.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Malmö här, anläggningsprojekt i Malmö här, industriprojekt i Malmö här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Malmö här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Malmö hitta planerade, kommande byggprojekt i Malmö kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella projekt i Malmö som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst online och är det någon specifik typ av aktuella byggprojekt du vill ha koll på i Malmö eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella fotbollsarenor till vandrarhem, verkstäder, fängelser eller polisstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Malmö hittar du även hamnar, broar, gator, torg, golfbanor etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Malmö har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår bevakning av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggkategorier samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Malmö till ett värde av mellan 7,3–9,5 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggmarknaden i Malmö, de aktuella byggprojekten i Malmö och de aktuella byggaktörerna i Malmö, så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Malmö som håller på Malmö FF eller FC Rosengård – men vi vet mycket annat om byggandet i Malmö.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Malmö, Skåne eller hela landet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.