Alla aktuella bostadsprojekt i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde i Falköping
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus, 31 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Falköping
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning av kvarteret Veterinären med bostäder utan att påtagligt påverka riksintresset för kulturmiljövården.
Nybyggnad av bostäder, vård kontor mm i Jättene, Falköping
Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för bostad, vård, kontor samt tillfällig vistelse. För ändamålet bostäder är det boendet som ska vara huvudsyfte med bebyggelsen och det ska vara av varaktig karaktär och gäller inom hela planområdet. I förslaget har totalt ungefär 8 700 kvadratmeter användningen bostäder. Alla de ytor som föreslås ha användningen bostäder tillåter även att vårdbyggnad kan uppföras i samma omfattning som för bostäder. Alla de ytor som föreslås ha användningen bostäder tillåter även att kontorsbyggnad kan uppföras i samma omfattning som för bostäder. Alla de ytor som föreslås ha användningen bostäder tillåter även att byggnad för tillfällig vistelse kan uppföras i samma omfattning som för bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falköping
Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för bostadsändamål i ett centrumnära läge. Bebyggelsen ska kunna uppföras i varierade former och anpassas utifrån kulturmiljön i området avseende placering, utformning och utbredning för att inte påtagligt skada stadsdelens kulturmiljövärde.
Nybyggnad av bostäder i Ranten, Falköping
Detaljplanen medger bostäder i högst två våningar med en största byggnadsarea om 1 800 kvadratmeter samt 300 kvadratmeter för garage. Bostäderna får fördelas på högst 4 huvudbyggnader med ett totalt antal lägenheter om 16 stycken.
Nybyggnad av radhus i Falköping
Nybyggnad av 12 radhuslägenheter.
Nybyggnad och utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Planer finns för fasadrenovering av befintligt bostadshus samt nybyggnad av ett flerbostadshus.
Nybyggnad av villor i Stenstorp, Falköping
Klimat- och kvadratsmarta hus.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Falköping
I ombyggnaden ingår ombyggnad av husdel 6 och 7 med ny planlösning samt renovering av storköket. I ombyggnaden ingår också underhållsarbeten i övriga delar där ventialionsaggregat, delar av köksinredningar och trygghetslarm byts ut. Utvändigt ingår byte av yttertak husdel 6 och 7, anpassningar mark till ny planlösning husdel 6 och 7, ombyggnad av varumottag och ny återvinningsbyggnad. I ombyggnaden ingår också installation av sprinkler i byggnaden.
Byte av fönster och fönsterdörrar på flerbostadshus i Falköping
Avser fönsterbyte på flerbostadshus. Samtliga fönster/balkongdörrar i fastigheterna Vinkelhaken 1 och Spaden 1-3, Falköping.
Ombyggnad kontor till bostäder i Falköping
Avser ombyggnad kontor till 7 nya bostäder.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
utvändig ändring av flerbostadshus renovering av fasad och yttertak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Bygglov fasadändring (fönsterbyte) på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Bygglov fasadändring flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Falköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Ombyggnad av parhus i Falköping
Bygglov ändring/ ombyggnad samt ändrad användning av enbostadshus till tvåbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Anmälan anordning för ventilation i byggnader i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Fasadändring flerbostadshus. Byte av fönsterdörr.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.