Alla aktuella bostadsprojekt i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i västra Lund
Planer finns för nybyggnad av 500- 800 bostäder på en yta av ca 40 000 kvm. Kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bostäder i Brunnshög
Planer finns för 1500 bostäder på Råängen i Brunnshög. Flores & Prats arkitekter från Barcelona har fått i uppdrag att utforma den första byggnaden för Råängen.
Nybyggnad av student- och forskarbostäder i Lund
Avser nybyggnad av ca 600 studentbostäder med plats för 650 studenter och forskare. Cassiopeia kommer bestå av två huskroppar med ca 23 000 m2 BTA med aktiva bottenvåningar. Objektet är beläget vid korsningspunkten mellan Kunskapsstråket på LTH och Idépromenaden som sträcker sig från Ideon och till det gröna stråk som bildar Forskarparken i väster.
Nybyggnad av bostäder, kontor, centrumverksamhet mm i Lund
Syftet med detaljplanen är att förverkliga Västerbroprogrammets mål och intentioner genom att möjliggöra för nya bostäder, centrum-, kulturoch kontorsverksamhet, mobilitetshus, huvudstråket Västra Esplanaden, porten till Västerbro från öster och utveckling av befintlig park längs Åldermansgatan.
Nybyggnad av bostäder i Lund
Planprogram har tagits fram gällande Jaktlyckan 1 och del av Jägaren 7. På den mark som Tunisborg AB äger mellan Kävlingevägen och järnvägen planeras det för ca 300 lägenheter byggas i både hyres- och bostadsrättsform.
Nybyggnad av bostäder Lund
Planer för varierande bostadsbebyggelse med cirka 320 nya bostäder med tillhörande gator, en förskola för åtta avdelningar, ett grupp-/vårdboende samt en park med damm för fördröjning och rening av dag- och dräneringsvatten. Den tillkommande bebyggelsen föreslås ha trädgårdsstaden och småstadens stadsrum och bebyggelse som förebild. Stadsrummen ska utformas utifrån fotgängarnas och cyklisternas villkor. Exploateingsarbete finns på projekt ID-1573237
Nybyggnad av studentbostäder i Lund
Planer finns för ca 150 nya studentbostäder vid LTH. Planen innehåller även kontor och butiker vid campus. Förslaget innehåller sex bostadshus på mellan tre och åtta våningar. LTH och studentnationernas område kan även bli en mer levande del av staden när vi skapar plats för verksamheter som kaféer, små butiker, kontor, restauranger eller gym.
Nybyggnad av bostäder Lund
Planer finns för nybyggnad av en ekoby med ca 200 bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Projektet avser nybyggnad av 240 lägenheter samt förskola. Förskolan finns på : 1538670
Nybyggnad av bostäder i Stångby
Här planeras det ny bostadsbebyggelse med totalt 860 bostäder med tillhörande gator och närparker, nytt stationsområde med torg, perronger och gång- och cykeltunnel, skola (F-3), förskola, handel och närservice. Exploaterings arbeten finns på ID 1573193
Nybyggnad av bostäder i Brunnshög, Lund
Avser nybyggnad av 107 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av studentbostäder i norra Lund
En ny detaljplan ska tas fram för nybyggnad av studenbostäder. Huset kan enligt förslaget formas som en bumerang i 2-6 våningar. Närheten till Kemicentrum gör att det i planarbetet kommer att göras en fördjupad riskutredning. Planområdet gränsar till bostadsområdet Smörlyckan och ligger mellan Kemicentrum och Getingevägen i norra Lund.
Nybyggnad av bostäder i Södra Råbylund, Lund
Avser nybyggnad av 6 st flerbostadshus i 4 till 5 våningar och med 113 lägenheter. Tegelklädda flerbostadshus i Södra Råbylund med spännande fasaddetaljer.
Nybyggnad av bostäder m.m i södra Lund
Planer finns för nybyggnad av bostäder i Lunds södra del. Hela området vid Söderport kommer att utvecklas av Riksbyggen, Lunds Kommuns Fastighets AB, Veidekke Bostad, Midroc och Norama med totalt ca 600 lägenheter. Området är beläget vid kv Margretedal, del av Järnåkra och delar av Stora Södergatan och Södra vägen.
Nybyggnad av bostäder, kontor, mm i Brunnshög, Lund
Planer finns för uppförande av ett nytt kvarter med boende, kontor och verksamheter. Kvarteret är cirka 12 500 kvm BTA och möjlighet att bilda konsortier finns.
Utveckling av befinlig stadsdel i Lund
Planer finns att förtäta, förändra området för att skapa en mer stadslik miljö, där området fungerar som en länk mellan universitet och näringsliv via forskning och innovationer.
Rivning av skola samt nybyggnad flerbostadshus i Lund
Planer finns för för bostäder i flerbostadshus och på Idalafältet föreslås uppförande av blandade byggnadsformer med radhus, friliggande hus och flerbostadshus, totalt 300 – 360 bostäder.
Nybyggnad av bostäder, verksamhetslokaler i Centrala Genarp, Lund
Planer finns för 120 nya bostäder och ett torg omringat av butiker och caféer.
Nybyggnad av flerbostadshus m.m. i Lund
Avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus, parkeringsdäck och förråd samt miljöhus.
Nybyggnad av bostäder och äldreboende i Norra Fäladen, Lund
Avser nybyggnad av 1 st flerbostadshus med ca 90 lägenheter i 5-6 våningar. Totalt på området planeras för ca 440 bostäder i 4-8 våningar som ska byggas i 2 etapper. Stor innergård för de boende. Det planeras även för mindre centrumverksamhet i bottenvåning. Ett torg vid det nordvästra hörnet av bebyggelsen samt markparkering. Etapp 1: Projekt ID 1475793.
Nybyggnad av bostäder i Linero, Lund
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 55 lägenheter och låghus/radhus. Servicelägenheter med 10 lägenheter + gemensamhetslägenhet och personallokaler. Gruppbostad med 6 lägenheter + gemensamhetsutrymmen och personallokaler. Totalt 7 huskroppar som varierar från 2-4 våningar. Total BTA är ca 7400 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Lund
Avser nybyggnad av ca 80 lägenheter fördelat på fyra småskaliga bostadshus vid Gryningsparken i södra Brunnshög. Det planeras även för verkstadsutrymme i bottenplan, en bil- och cykelpool och gemensamma utrymmen och växthus på gården. På toppen av ett av husen ska en takterrass som de boende kan nyttja byggas, och en del av byggnaderna får gröna tak. Projektet är Svanenmärkt.
Nybyggnad av bostäder och LSS-boende i Linero, Lunds kommun
Planer finns för nybyggnad av bostäder med ca 45-50 lägenheter i ett flerbostadshus BTA ca 3300 kvm. Samt integrerat LSS-boende avseende 6 st boenden, BTA ca 600 kvm på fastigheter Tirfing 1 och Linero 2:1 i Linero.
Nybyggnad av flerbostadshus i Brunnshög, Lund
Projektet avser nybyggnad flerbostadshus i en sammanbyggd huskropp med 50-60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Brunnshög, Lund
Byggrätt på 7144 kvm BTA. Avser nybyggnad av flerbostadshus som blir ett plusenergihus
Stamrenovering av flerbostadshus i Lund
Avser stambyte Musikanten 2,1. Även pcb-sanering av mark och kulvertbyte ingår i projektet.
Nybyggnad av bostäder i södra Råbylund, Lund
Projektet avser nybyggnad av ca 60 bostäder under en flerårsperiod.
Om- och nybyggnad av flerbostadshus
Planer finns för ombyggnad, nybyggnad av flerbostadshus på området Västerbro i Lund.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norra Lund
Avser ca 50 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Östra Dalby, Lund
Planer finns för nybyggnad av 30 bostäder i östra delen av Dalby längs med Pinnmöllevägen. Totalt planeras 200 bostäder för två områden i östra delen av Dalby
Nybyggnad av flerbostadshus i Brunnshög, Lund
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 10 delningslägenheter innehållande totalt 81 bostadsrum och källare. Co-live är ett koncept där hyresgästerna bor själva, men lever tillsammans i gemensamma delar i boende.
Nybyggnad av bostäder i Brunnshög, Lund
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 6 våningar med 26 lägenheter med källare i centrala Brunnshög.
Nybyggnad av bostäder i södra Lund
Planer finns för nybyggnad av bostäder i Lunds södra del. Hela området vid Söderport kommer att utvecklas av Riksbyggen, Lunds Kommuns Fastighets AB, Veidekke Bostad, Midroc och Norama med totalt ca 600 lägenheter. Området är beläget vid kv Margretedal, del av Järnåkra och delar av Stora Södergatan och Södra vägen.
Ombyggnad av lägenheter, Lund
Renoveringarna innefattar nya avloppsstammar, förbättrad ventilation och totalrenoverade badrum. Samtidigt får bostäderna nytt och snabbare bredband. Projektet kommer att pågå till 2025 och genomförs i etapper. Varje etapp består av ett halvt hus och genomförandetiden för varje etapp är cirka tre månader.
Nybyggnad av gruppboende
Planer finns för nybyggnad av nytt gruppboende i Veberöd. BTA ca 1650 kvm
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Nybyggnad av flerbostadshus, by u1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Nybyggnad av flerbostadshus samt miljöhus och mur/plank.
Ombyggnad av äldreboendelokaler till korttidsboende m.m , Lund
Avser ombyggnad av äldreboendelokaler till korttidsboende med kontor och träningslokaler. Installation av sprinkler anläggning. Ombyggnad av omgivande markanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för ca 250 lägenheter samt äldreboende.
Nybyggnad av förskola i Lund
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar i Lund.
Nybyggnad av arkitektradhus i Brunnshög, Lund
Nybyggnad av Sveriges första Miljöbyggnad Guld i trä. Huset kommer ha solceller på taken, värmepumpar i källaren, fordonspool med lådcyklas samt elbilar. Odling kommer kunna ske på gårdar samt på balkonger och terrasser. Fasaden kommer i tegel och stomen av korslimmat trä CO2-belasting.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Avser renovering av 22 badrum, byte 24 tamburdörrar, nytt passersystem samt digital tvättstugebokning, nya elcentraler, viss komplettering av vitvaror i tvättstuga och uppfräschning av källarutrymmen.
Nybyggnad av kedjehus i Lund
Nybygnad av rad/kedjehus samt mur/plank.
Nybyggnad av kedjehus i Lund
Nybyggnad av rad/kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Nybyggnad av flerbostadshus, stödmur och skärmtak.
Stambyte och ombyggnad av kasern i Södra Sandby, Lunds kommun
Avser ombyggnad av duschrum samt stambyte i delar av byggnaden.
Modernisering av 7 st hissar i flerbostadshus, Lunds kommun
Avser modernisering av 7 st hissar inom Lunds Kommuns Fastighets AB LKF. Objektets läge Adress: Flygelvägen 18 Lund. Flygelvägen 20 Lund. Flygelvägen 90 Lund. Flygelvägen 92 Lund. Möllevägen 8 Södra Sandby Möllevägen 12 Södra Sandby Möllevägen 14 Södra Sandby
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Avser fasad och fönster renovering på flerbostadshus i centrala Lund.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Avser fasad och fönster renovering på flerbostadshus. Adress: Tage Erlanders Väg 50 och 83 i centrala Lund.
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster, Lunds Kommuns Fastighets AB
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster- akustik. Avtalstid 2022-01-10 - 2024-01-09 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Invändigt underhåll av äldreboende i Lund
Avser leverans och installation av nya huvudledningar för tappvarmvatten och VVC på bottenvåningen av byggnaden.
Byte av värmesystem i flerbostadshus, Lund
Planer att byta värmesystem i flerbostadshus, på Nordanvinden 4.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Avser en utvändig ändring av flerbostadshus på fastigheterna Eka 10 och Eka 11.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Lund
Nybyggnad av LSS-boende.
Ombyggnad av vind i Lund
Planer finns för tillbyggnad, inredning av vind och utvändig ändring av hotell.
Utvändigt underhåll av kedjehus i Lund
Utvändig ändring av rad/kedjehus - solceller.
Tillbyggnad av fritidshus i Lund
Ändrad användning från scoutgård till fritidshus samt tillbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Utvändig ändring av balkong i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lund
Utvändig ändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Lund
Nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Installation av sollceller på flerbostadshus i Lund
Planer finns för installation av solceller på ett flerbostadshus i Lund.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.