Alla aktuella anläggningsprojekt i Gotland

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gymnastik- och idrottsanläggning på Visborg, Visby
Avser nybyggnation av gymnastik- och idrottsanläggning på Visborg. Avser bla padelbanor.
Ledningsdragning VA västra Gotland
Projektet avser anläggning VA-ledningar, pumpstationer samt fiber mellan Stenhuse i Sanda till Mafrida i Västergarn. VA-nätet mellan Klinktehamn och Tofta förstärks med nya överföringsledningar för spillvatten samt abonnentledningar i syfte att stärka kapacitet, driftsäkerhet och anslutningsgraden. Sträckan för VA-ledningarna är ca 7 km lång och inkluderar 4 stycken avloppspumpstationer, 1 tryckstegringsstation och en vattenkiosk.
Nybyggnad av skjutbana, Gotland
Avser nybyggnad av skjutbana med kulfång, körytor, väg, vallar, sidoskärmar (T-stöd), frontmurar av L-stöd, elinstallationer, målbod och skärmtak över kulfångsvall och belysning. Tofta skjutfält är beläget väster om St Home .
Sanering av förorenad mark under fotbollsplan i Visby, etapp 1 och 2
Etapp 1 omfattar mark under en grusplan. Grusplanen ska efter sanering återställas i form av ny ridbana. Etapp 2 omfattar rivning av en konstgräsplan med tillhörande stängsel mm. Marken under planen ska saneras och en ny konstgräsplan med tillhörande stängsel och belysning ska anläggas.
Drift och underhåll av vägbelysning och trafiksignaler i Gotlands Län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Ombyggnad av väg 148 i Bro
Breddning av väg, ny gångväg. Ombyggnad av busshållplatser i Tingsbrogården, Ekes och Martebo vägskäl.
Ombyggnad av väg 148 i Lärbro
Ny gång- och cykelväg, ombyggnad av korsning väg 148/väg 149, vattenskyddsåtgärder.
Sanering av skjutbana i Visby
Avser saneringsarbeten av 2 skjutbanor.
Utbyte av armaturer för gatubelysning i Visby innerstad
Avser leverans och installation av ca 830 armaturer med tillhörande kabel i Visby Innerstad.
Anläggande av parkeringsplatser i Visby
Planer finns för anläggande av nära 100 nya parkeringsplatser strax norr om Visby Lasarett. Området som är aktuellt för de nya p-platserna är inom Galgbergets naturreservat och det kommer att behövas en särskild ansökan om dispens från reservatsföreskrifterna
Nybyggnad av ställverk i Visby
Nybyggnad av ställverksbyggnad och vindskydd till nätstation.
Tillbyggnad av plank i Visby
Om- eller tillbyggnad av mur eller plank.
Ombyggnad av va-ledning i Visby
Anmälan installation/ändring av va - oljeavskiljare.
Nybyggnad av ställverk i Visby
Anordnande av ställplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Förhandsbesked för nybyggnad av transformatorstation (huvudbyggnad, samt 4-5 små moduler).
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Förhandsbesked för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Visby
Marklov för utökad parkering Rute Alvans 1:73,1:69.
Ramavtal avseende konsulttjänster i Gotlands län
Ramavtal avseende konsulttjänster inom tolkning av naturmiljöer och analys av samband i landskapet i Gotlands lä
Nybyggnad av mur i Visby
Uppförande av kajmur.
Nybyggnad av plank i Visby
Uppförande av plank/bullervägg - tidsbegränsad.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av mur i Visby
Utökad bygglovplikt - underhåll av mur.
Ombyggnad av bro över Pavikens utlopp
Bro nv om Västergarns kyrka. Bärighetsförstärkning.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.