Alla aktuella anläggningsprojekt i Gotlands län

Gotland (34)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gymnastik- och idrottsanläggning på Visborg, Visby
Avser nybyggnation av gymnastik- och idrottsanläggning på Visborg. Avser bla padelbanor.
Sanering av förorenad mark under fotbollsplan i Visby, etapp 1 och 2
Etapp 1 omfattar mark under en grusplan. Grusplanen ska efter sanering återställas i form av ny ridbana. Etapp 2 omfattar rivning av en konstgräsplan med tillhörande stängsel mm. Marken under planen ska saneras och en ny konstgräsplan med tillhörande stängsel och belysning ska anläggas.
Korrosionsskydd spont Visby hamn, etapp 2
Avser korrosionsskydd av spont vid färjeläge 5 etapp 2, ca 275 meter. Detta är en option på etapp 1, som avser färjeläge 6 som finns på projekt 1635296.
Nybyggnad av 12 kV ställverk i Tingstäde, Gotland
Avser nytt 12 kV ställverk i Martebo på nordvästra Gotland. Det nya ställverket uppförs i flyttbar byggnad (container‐, modul).
Ledningsdragning VA västra Gotland
Projektet avser anläggning VA-ledningar, pumpstationer samt fiber mellan Stenhuse i Sanda till Mafrida i Västergarn. VA-nätet mellan Klinktehamn och Tofta förstärks med nya överföringsledningar för spillvatten samt abonnentledningar i syfte att stärka kapacitet, driftsäkerhet och anslutningsgraden. Sträckan för VA-ledningarna är ca 7 km lång och inkluderar 4 stycken avloppspumpstationer, 1 tryckstegringsstation och en vattenkiosk.
Utbyte av 12 kV ställverk i Visby
Avser utbyte av ett befintligt 12 kV ställverk i Visby på Gotland. I uppdraget ingår demontering samt uppförande av nytt 12kV ställverk i befintlig byggnad samt kontrollutrustning. Entreprenaden kommer utföras i två etapper eftersom befintligt ställverket är i drift idag. Etapp 1 preliminärt färdigställt kvartal ett 2022. Etapp två under hösten 2022.
Drift och underhåll av vägbelysning och trafiksignaler i Gotlands Län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Anläggande av parkeringsplatser i Visby
Planer finns för anläggande av nära 100 nya parkeringsplatser strax norr om Visby Lasarett. Området som är aktuellt för de nya p-platserna är inom Galgbergets naturreservat och det kommer att behövas en särskild ansökan om dispens från reservatsföreskrifterna
Nybyggnad av skjutbana, Gotland
Avser nybyggnad av skjutbana med kulfång, körytor, väg, vallar, sidoskärmar (T-stöd), frontmurar av L-stöd, elinstallationer, målbod och skärmtak över kulfångsvall och belysning. Tofta skjutfält är beläget väster om St Home .
Ombyggnad av va-ledning i Visby
Anmälan installation/ändring av va - oljeavskiljare.
Nybyggnad av parkeringsplats i Visby
Anordnande av 3 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Visby
Anordnande av 37 st. parkeringsplatser.
Nybyggnad av ställverk i Visby
Anordnande av ställplatser.
Ramavtal avseende konsulttjänster i Gotlands län
Ramavtal avseende konsulttjänster inom tolkning av naturmiljöer och analys av samband i landskapet i Gotlands lä
Nybyggnad av parkeringsplats i Visby
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Förhandsbesked för nybyggnad av transformatorstation (huvudbyggnad, samt 4-5 små moduler).
Tillbyggnad av parkeringsplats i Visby
Marklov för utökad parkering Rute Alvans 1:73,1:69.
Nybyggnad av ställverk i Visby
Nybyggnad av ställverksbyggnad och vindskydd till nätstation.
Tillbyggnad av plank i Visby
Om- eller tillbyggnad av mur eller plank.
Ramavtal avseende konsulttjänster i Gotlands län
Avser ramavtal för ekologiska och hydrologiska utredningar i samband med restaurering av våtmarker i värdefulla naturområden på Gotland.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.