Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Totalombyggnad av Sävenäs Godsbangård i Göteborg
Banunderbyggnad, spår, kontaktledning och tillhörande signalsystem.
Förledsfördjupning/muddring i Skandiahamnen i Göteborg
Samarbetsprojekt mellan Trafikverket och Sjöfartsverket.
Ombyggnad av Hisingsleden, delen norra delen
Breddning av Hisingsleden till en fyrfältsväg mellan Björlandavägen och Klarebergsmotet med anslutning till E6, totalt 21,5 km. Planskilda korsningar byggs vid Holmvägen, Tuvevägen, Gerebacka och Klareberg. Ny gc-bana längs hela sträckan.
Ombyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler i Göteborg
Avser om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för experimentell biomedicin vi Göteborgs Universitet.
Påbyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus med 2 våningar med ca 40 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser total renovering av 210 lägenheter i flerbostadshus med bl a stambyte, renovering av kök och badrum, byte av fönster och fasad, nya balkonger, entréer och utvändiga arbeten.
Ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av av befintlig skola i flera huskroppar med 2-5 våningar.
Ombyggnad led till en boulevard i Göteborg
Förslag finns på ombyggnad till en stadsboulevard.
Målning av Älvsborgsbron i Göteborg
Målning av stålkonstruktioner.
Rivning och nybyggnad av bro i Göteborg
Projektet avser att befintlig bro rivs och ersätts med spårbro för dubbelspår.
Renovering flerbostadshus på Hjällbo
Projektet avser renovering av kök, badrum, fasad och yttertak på flerbostadshus.
Tillbyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av skola.
Förlängning av Hornsgatan samt nybyggnad av bro över Säveån i Göteborg
Detaljplanen möjliggör en ny väg och en bro över Säveån som ansluter till Hornsgatan norr om ån för att förbättra tillgängligheten till Gamlestaden och den stadsutveckling som pågår.
Upprustning av kanalmurar i Göteborg
Projektet avser att åtgärda muren för att säkra Åvägen och Gårda från framtida översvämningar på ett sätt som kan godtas både från teknisk och från estetisk synvinkel.
Påbyggnad med bostäder i Göteborg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en påbyggnad för bostäder och att reglera ett bevarande av befintlig byggnad samt att även möjliggöra för centrumändamål samt bostäder.
Betongreparationer på Älvsborgsbron i Göteborg
Betongreparationer på farbanans undersida.
Påbyggnad kontorshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 2,5 våning med kontorslokaler.
Underhåll av Stenungsbron i Västra Götaland
Utbyte räcke, kantbalk mm. Utbyte skiljeräcke mellan gc och väg, montering av hoppskydd. Bro mellan fastlandet och Stenungsön.
Fördjupad översiktsplan för västra Arendal och Torsviken
Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att säkerställa möjligheten till framtida hamn på Risholmen med tillhörande väg- och järnvägsförbindelse samt att säkerställa Torsvikens natur- och friluftsvärden.
Ombyggnad av fastighet i Gamlestaden, Göteborg
Projektet avser att förädla några av de befintliga husen där man kommer bevara och förstärka den gamla industrikaraktären och på så vis också skapa en spännande och kreativ miljö för kontor. Förädlingen av de befintliga husen inkluderar bland annat att byta fönster, lägga om tak, renovera fasader och byta ut tekniska installationer.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Avser ändring av flerbostadshus - inredning av vind, takkupor samt byte av fasad och fönster. 24 stycken lägenheter ska renoveras samt byggs det 8 nya lägenheter.
På- och ombyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad flerbostadshus med två våningsplan + loft innehållande 6 lägenheter och ombyggnad av 14 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser total renovering av 35 lägenheter i flerbostadshus med bl a stambyte, renovering av kök och badrum, byte av fönster och fasad, nya balkonger, entréer och utvändiga arbeten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 2 (option)
Projektet avser total renovering av 35 lägenheter i flerbostadshus med bl a stambyte, renovering av kök och badrum, byte av fönster och fasad, nya balkonger, entréer och utvändiga arbeten.
Drift och underhåll av anläggningar i Göteborg
Projektet avser drift och underhåll av anläggningar i den omfattning som beställaren har skyldighet att utföra såsom ansvarig för gatu- och väghållningen. Detta gäller främst ytor som är belägna inom gatumark och område för allmän väg med undantag av banområde för spårvagnstrafik, Hisingen.
Tillbyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av råvind till 20 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler i markplan till 24 lägenheter.
Ombyggnad av bro vid Ringömotet
Tätskikt övergångskonstruktioner mm.
Spårväxelbyte i Göteborg
Spårväxelbyte 550, 551 samt DKV:er midjan Göteborg.
Ombyggnad av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser ändring parkeringshus, upprustning fasadåtgärder.
Byggnation av cirkulationer i Göteborg
Projektet avser byggnation av cirkulationer utmed Hjalmar Brantingsgata.
Ombyggnad av församlingshus i Göteborg
Avser ombyggnad och ändrad användning av lokaler, frälsningsarmén det blir 4 huskroppar som blir berörda. Bygglov för rivning och nybyggnad av plank Haga 30:10.
Gatuomläggning och ledningssamordning i Göteborg
Projektet avser gatuanläggning och ledningssamordning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av 6 lägenheter på vind.
Upprustning av hamnområde i Göteborg
Projektet avser upprustning av hamnområde.
Tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av hotell.
Påbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 5-6 våningar med ca 90 kvm/våning med mindre lägenheter.
Till- och ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser total ombyggnad av 4 lägenheter och tillbyggnad med 2 lägenheter (ca 300 kvm) flerbostadshus samt rivning av befintligt garage.
Rivning av skola i Göteborg
Projektet avser rivning av skola.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av ytterligare 6 bostäder på vind i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser ändrad användning av lagerlokal till kontor.
Tillbyggnad av kyrkogård i Göteborg
Avser utvidgning av tuve kyrkogård, kyrka.
Utbyggnad vid Alelyckans vattenverk i Lärje, Göteborg
Avser exploatering av mark med avsikt att bygga ut anläggningar för dricksvattenförsörjning samt ytor för förvaring av material, fraktioner och byggvagnar för förvaltningens byggavdelning.
Detaljprojektering av gatuanläggningar, allmänplats mm i Göteborg
Projektet avser gatuanläggningar, allmän plats och TKs ledningar i enlighet med upprättad GFS.
Underhåll av bro över rampväg vid Gårdamotet i Göteborg
Nytt tätskikt och diverse betongreparationer.
Ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad PCI på plan 6, 7 och 8 samt inbyggnad av terrass på plan 8.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser fasadändring och ändrad användning från förråd till kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser renovering av befintliga balkonger och inglasning av 480 balkonger på flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av vandrarhem i Göteborg
Projektet avser utvidgning av vandrarhem med 30-40 bäddar.
Ombyggnad till bostäder i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till 4 lägenheter.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredande av 4 vindslägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredande av 5 vindslägenheter i flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av rökgasreningsanläggning på värmeverk
Avser modernisering och förbättring av rökgasrening för en av förbränningslinjerna i Renovas anläggning på Sävenäs. Arbetet omfattar leverans, installation och driftsättning.
Detaljprojektering av pendelcykelväg i Göteborg
Projektet avser pendelcykelväg.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg.
Projektet avser inredning av vind till 4 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 5 lägenheter samt takkupor i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av ytterligare 5 lägenheter och en föreningslokal i flerbostadshus.
Tillbyggnad entré på arena i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av entré med trapphus och hiss.
Utökning och nyanläggning av pendelparkering i Göteborg
Projektet avser utökning och nyanläggning av pendelparkering.
Reparation av bro över bäck
Reparation med sprutbetong.
Förstärkning av bro över Almedalsvägen i Göteborg
BK4. Bro över Almedalsvägen, sj och väg i Göteborg (norra bron). Kontinuelig hålursparad plattbro i 9 spann.
Förstärkning av bro över Almedalsvägen i Göteborg
BK4. Bro över Almedalsvägen, sj och väg i Göteborg (påfartsramp mot Malmö). Kontinuelig balkbro i 5 spann.
Förstärkning av bro över E6 i Göteborg
BK4. Bro över E6 0,2 km O Skansen Lejonet i Göteborg på rampväg från E6 syd mot E20. Kontinuelig plattrampsbro i betong med 6 spann.
Förstärkning av bro över E6 i Göteborg
BK4. Bro över E6 0,3 km ONO Skansen Lejonet i Göteborg på rampväg, Riddaregatan. Plattrampsbro i betong.
Förstärkning av bro över rampväg vid E6S/E20 i Göteborg
BK4. Bro över rampväg E6S mot E20 0,2 km ONO Skansen Lejonet i Göteborg på rampväg från E20 mot Odinsplan. Spännarmerad balkbro med 3 spann.
Underhåll av bro över allmän väg och järnväg vid Kallebäcksmotet
Bro över allmän väg och järnväg i rampväg.
Utökning av restaurang i Göteborg
Projektet avser utökning av restaurangen på östra sidan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus med tvättstuga och fastighetsexpedition.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser ombyggnad inom centralkliniken i syfta att återställa de lokaler som användes vid ombyggnad av akutavdelningen och lokalerna ska användas för vårdmottagningar.
Laddningsstolpar till elbilar vid flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser laddningsstolpar till elbilar vid flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av tvättstugor i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av fristående tvättstuga.
Om- och tillbyggnad av tvättstugor i Göteborg, Option 1
Projektet avser om- och tillbyggnad av fristående tvättstuga.
Om- och tillbyggnad av tvättstugor i Göteborg, Option 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av fristående tvättstuga.
Om- och tillbyggnad av tvättstugor i Göteborg, Option 3
Projektet avser om- och tillbyggnad av fristående tvättstuga.
Ombyggnad till läkarcentral i Göteborg
Projektet avser ändrad användning av kontor till läkarmottagning.
Bohuskustens vattenvårdsförbunds kontrollprogram; Delprogram - Miljögifter
Projektet avser avser insamling, beredning och analys för undersökning av metaller och miljögifter i sediment 2022 och 2023. I uppdraget ingår även att under 2024 ta fram en samlad rapport för metaller och miljögifter inkl. trendanalyser för de undersökningen av metaller och miljögifter i biota och vatten som utfördes under 2021 samt de sedimentundersökningar som utförs 2022 och 2023.
Rivning av kontor- och verkstadsbyggnad i Göteborg
Avser rivning av 500 m2 kontorsbyggnad samt 1000 m2 verkstadsbyggnad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.