Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Totalombyggnad av Sävenäs Godsbangård i Göteborg
Banunderbyggnad, spår, kontaktledning och tillhörande signalsystem.
Förledsfördjupning/muddring i Skandiahamnen i Göteborg
Samarbetsprojekt mellan Trafikverket och Sjöfartsverket.
BEST-arbeten på Västlänken
Bana, el, signal och tele längs projektets hela längd ca 8 km.
Ombyggnad av Hisingsleden, delen norra delen
Breddning av Hisingsleden till en fyrfältsväg mellan Björlandavägen och Klarebergsmotet med anslutning till E6, totalt 21,5 km. Planskilda korsningar byggs vid Holmvägen, Tuvevägen, Gerebacka och Klareberg. Ny gc-bana längs hela sträckan.
Ombyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler i Göteborg
Avser om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för experimentell biomedicin vi Göteborgs Universitet.
Påbyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus med 2 våningar med ca 40 lägenheter.
Rivning och ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser rivning av hus C (rivningsarbetet påbörjades i januari 2019) och ombyggnad av delar av hus A och B.
Ombyggnad led till en boulevard i Göteborg
Förslag finns på ombyggnad till en stadsboulevard.
Rivning och nybyggnad av bro i Göteborg
Projektet avser att befintlig bro rivs och ersätts med spårbro för dubbelspår.
Renovering flerbostadshus på Hjällbo
Projektet avser renovering av kök, badrum, fasad och yttertak på flerbostadshus.
Upprustning av kanalmurar i Göteborg
Projektet avser att åtgärda muren för att säkra Åvägen och Gårda från framtida översvämningar på ett sätt som kan godtas både från teknisk och från estetisk synvinkel.
Påbyggnad med bostäder i Göteborg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en påbyggnad för bostäder och att reglera ett bevarande av befintlig byggnad samt att även möjliggöra för centrumändamål samt bostäder.
Fördjupad översiktsplan för västra Arendal och Torsviken
Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att säkerställa möjligheten till framtida hamn på Risholmen med tillhörande väg- och järnvägsförbindelse samt att säkerställa Torsvikens natur- och friluftsvärden.
Underhåll av Stenungsbron i Västra Götaland
Utbyte räcke, kantbalk mm. Utbyte skiljeräcke mellan gc och väg, montering av hoppskydd. Bro mellan fastlandet och Stenungsön.
Ombyggnad av fastighet i Gamlestaden, Göteborg
Projektet avser att förädla några av de befintliga husen där man kommer bevara och förstärka den gamla industrikaraktären och på så vis också skapa en spännande och kreativ miljö för kontor. Förädlingen av de befintliga husen inkluderar bland annat att byta fönster, lägga om tak, renovera fasader och byta ut tekniska installationer.
Påbyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad flerbostadshus med två våningsplan + loft innehållande 6 lägenheter.
VA-utbyggnad i Göteborg, etapp 1
Projektet avser omläggning, nybyggnad och spräckning av huvudledningar och servisledningar för VA, dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
VA-utbyggnad i Göteborg, etapp 2
Projektet avser omläggning, nybyggnad och spräckning av huvudledningar och servisledningar för VA, dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av råvind till 20 lägenheter i flerbostadshus.
Ny- och ombyggnad av Frölunda kulturhus i Göteborg
Projektet avser att Frölundabaden kommer genomgå omfattande ny- och ombyggnationer för att bl a säkerställa en ny ändamålsenlig vattenrening. Fläktrum, klorproduktionsrum och driftcentral byggs om och samtliga besökslokaler rustas upp och moderniseras. Anläggningen kompletteras med en vattenrutschbana och en ny hiss.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Avser ändring och tillbyggnad av lager på ca 4600 kvm.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler i markplan till 24 lägenheter.
Ombyggnad av församlingshus i Göteborg
Avser ombyggnad och ändrad användning av lokaler, frälsningsarmén det blir 4 huskroppar som blir berörda. Bygglov för rivning och nybyggnad av plank Haga 30:10.
Påbyggnad kontorsbyggnad i Göteborg
Planändringen avser att befintlig kontorsbyggnad kan byggas på med en respektive två takvåningar. Vidare skapas en byggrätt för ett miljöhus, cykelrum och ramp till garage.
Bullerskyddsåtgärder i Göteborg, etapp 1-4
Projektet avser bullerskyddsåtgärder.
Spårväxelbyte i Göteborg
Spårväxelbyte 550, 551 samt DKV:er midjan Göteborg.
Ombyggnad av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser ändring parkeringshus, upprustning fasadåtgärder.
Gatuomläggning och ledningssamordning i Göteborg
Projektet avser gatuanläggning och ledningssamordning.
Påbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 5-6 våningar med ca 90 kvm/våning med mindre lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av 6 lägenheter på vind.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till 12 lägenheter på vinden, fasadändring samt tillbyggnad av takkupor och fläktrum på flerbostadshus. Byggstart tidigast början 2021. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av hotell.
Bullerskyddsåtgärder i Göteborg
Projektet avser bullerskyddsåtgärder.
Tillbyggnad av kyrkogård i Göteborg
Avser utvidgning av tuve kyrkogård, kyrka.
Tillgänglighetsanpassning av plattformar vid Göteborg C
Nya skyddszoner, belysning och utrustning.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser fasadändring och ändrad användning från förråd till kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av skrinnarhall i Göteborg
Projektet avser utbyte av kylrör till nya rör som skall gjutas in i betongen.
Tillbyggnad av vandrarhem i Göteborg
Projektet avser utvidgning av vandrarhem med 30-40 bäddar.
Ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad PCI på plan 6, 7 och 8 samt inbyggnad av terrass på plan 8.
Ombyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser översyn och vid behov omdisposition av befintliga ytor, kompletteringar med skötselrum/WC som saknas samt ett nytt mottagningskök.
Upprustning av bullerplank och mur i Göteborg
Projektet avser upprustning av 400 meters stödmur- och bullerskyddsplank.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler till 4 lägenheter.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 6 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredande av 4 vindslägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredande av 5 vindslägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad till bostäder i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till 4 lägenheter.
Ombyggnad av restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av 2 lokaler till en restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av daghem till 5 lägenheter.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser nya takkupor och inredning av fyra ytterligare lägenheter på vind i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg.
Projektet avser inredning av vind till 4 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 5 lägenheter samt takkupor i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av ytterligare 5 lägenheter och en föreningslokal i flerbostadshus.
Rivning av skoldel och anpassning av ny entré i Göteborg
Avser rivning av obrukbar skoldel och anpassning av ny entré vid Kalvhagsskolan.
Tillbyggnad entré på arena i Göteborg
Projektet avse tillbyggnad av entré med trapphus och hiss.
Underhåll av bro över allmän väg och järnväg vid Kallebäcksmotet
Bro över allmän väg och järnväg i rampväg.
Reparation av bro över bäck
Reparation med sprutbetong.
Utökning av restaurang i Göteborg
Projektet avser utökning av restaurangen på östra sidan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus med tvättstuga och fastighetsexpedition.
Solceller på flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser installation av solceller på tak eller fasad på flerbostadshus.
Laddningsstolpar till elbilar vid flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser laddningsstolpar till elbilar vid flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av tvättstugor i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av fristående tvättstuga.
Om- och tillbyggnad av tvättstugor i Göteborg, Option 1
Projektet avser om- och tillbyggnad av fristående tvättstuga.
Om- och tillbyggnad av tvättstugor i Göteborg, Option 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av fristående tvättstuga.
Om- och tillbyggnad av tvättstugor i Göteborg, Option 3
Projektet avser om- och tillbyggnad av fristående tvättstuga.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser ombyggnad inom centralkliniken i syfta att återställa de lokaler som användes vid ombyggnad av akutavdelningen och lokalerna ska användas för vårdmottagningar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser tillbyggnad och ombyggnad till 4 st lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser nytt aggregat-,styrsystem-,hissrenovering-,entrédörrar till lägenhet-, putsfasad-, nya fönster-, och installation av nya hissar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser solceller-, ladd stolpar och spolning av dagvattenledning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.