Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 250 st.

Totalombyggnad av Sävenäs Godsbangård i Göteborg
Banunderbyggnad, spår, kontaktledning och tillhörande signalsystem.
Förledsfördjupning/muddring i Skandiahamnen i Göteborg
Samarbetsprojekt mellan Trafikverket och Sjöfartsverket. Farleden in till hamnen ska fördjupas med ca 4 meter på ett ca 5 km långt område.
Ombyggnad av Hisingsleden, delen norra delen
Breddning av Hisingsleden till en fyrfältsväg mellan Björlandavägen och Klarebergsmotet med anslutning till E6, totalt 21,5 km. Planskilda korsningar byggs vid Holmvägen, Tuvevägen, Gerebacka och Klareberg. Ny gc-bana längs hela sträckan.
Om- och tillbyggnad av museum i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av museum. Det innebär att museet kommer att bli nästan dubbelt så stort.
Utbyggnad av flerbostadshus mm i Hammarkullen i Göteborg, etapp 2 m fl
Projektet avser stängning av ett underjordiska garage som kommer att ersättas med P-hus och/eller markparkeringar, utbyggnad av befintliga lägenheter i tio byggnader med en gestaltning som fokuserar på helheten och sammanhanget inom området är målet ett tryggt och levande bostadsområde. Projektet kommer att delas upp i etapper under en 5 års period.
Klimatskal och utemiljö på flerbostadshus i Göteborg, etapp 5
Projektet avser byte fasader, fönster och tak på flerbostadshus med 7 och 8 våningar och upprustning av utemiljön.
Ny- till- och ombyggnad av verksamheter Söder om Wieselgrensplatsen, Göteborg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillbyggnad av Lundbybadet, uppförande av en ny ishall som ska ersätta ishallen Rambergsrinken. Parkeringsbehovet ska hanteras i en gemensam parkeringsanläggning för verksamheternas samlade behov, vilket möjliggörs i detaljplanen.
Ombyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Om- och påbyggnad av magasinbyggnad i Göteborg
Projektet avser om- och påbyggnad av magasinsbyggnad. Ombyggnad (ca 9000 kvm) och påbyggnad med tre våningar (ca 9000 kmv) med allmänplatsytor i mitten.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Göteborg
Kontraktstid 4 år med option på ytterligare 1 eller 2 år. Väglängd ca 476 km.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser rivning av tre flerbostadshus och två kompletteringsbyggnader och nybyggnad av ca 200 lägenheter med 3-5 våningar. Rivningsarbetet påbörjas troligen kvarter 3 2023
Om- och nybyggnad av gatuanläggningar, allmänplats mm i Göteborg
Projektet avser om- och nybyggnad av gatuanläggningar, allmän plats och TKs ledningar i enlighet med upprättad GFS.
Påbyggnad med bostäder i Kaverös, Göteborg
Projektet avser att att bygga fler lägenheter vid Tunnlandsgatan i Kaverös. Förtätningen ska ske genom påbyggnad med två våningar på nio befintliga bostadshus, vilket ger ca 180 nya lägenheter. I samband med påbyggnaden planeras även utbyggnad av balkonger samt installation av hissar i bef hisschakt. Ingår i Jubileumssatsningen.
Om- och tillbyggnad av kontorsfastighet i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad (ca 6500 kvm) av kontorsfastighet.
Upprustning av kanalmurar i Göteborg
Projektet avser att åtgärda muren för att säkra Åvägen och Gårda från framtida översvämningar på ett sätt som kan godtas både från teknisk och från estetisk synvinkel.
Invändig renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum i 656 lägenheter i flerbostadshus.
Om- och nybyggnad av skola mm i Göteborg
Projektet avser reinvestering och ombyggnad av hus A, B, C, F och A1, nybyggnad av matsal, storkök samt skollokal för mellanstadiet. Ombyggnad och anpassning av skolgård. Rivning av hus D, E och A1 (A1 rivs i slutskedet av projektet).
Överdäckning av ramper vid Götatunneln i Göteborg
Överdäckning av Götatunnelns av- och påfartsramper vid Järnvågsmotet, byggnation av ventilationstorn samt övriga åtgärder längs järnvägsgatan och västerut.
Ombyggnad av laboratorielokaler i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av laboratorielokaler för experimentell biomedicin vid Göteborgs Universitet.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus i åtta kvarter.
Om- och påbyggnad av studentbostäder i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 100 studentbostäder i 1-3 våningar samt ombyggnad av 250 studentlägenheter.
Tillbyggnad av äldreboende m.m vid Doktor Allards Gata inom stadsdelen Guldheden i Göteborg
Planer finns för tillbyggnad åt nordväst med ytterligare verksamhetsytor för äldreboendet möjlighet att integrera student/forskarlägenheter samt att bygga till skolverksamheten med fler klasser och förskoleplatser åt sydost. Totalt omfattar förslaget cirka 12 000 kvm. En scoutstuga som används idag som kooperativ förskola ska rivas.
Nytt universitetsbibliotek i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad lokaler för universitetsbiblioteket på universitetet.
På- och ombyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus med 2 våningar med ca 40-100 lägenheter samt renovering av ca 100 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser tilläggsisolering och byte av fasad, asbestsanering och byte av fönster på flerbostadshus.
Renovering klimatskal och byte av fönster på flerbostadshus i Göteborg, etapp 2 m fl
Projektet avser renovering av klimatskal och byte av fönster på flerbostadshus.
Påbyggnad av bostäder m m vid Sten Sturegatan i Göteborg, etapp 3
Projektet avser påbyggnad av befintliga lamellhus som innehåller kontor, lägenheter samt butiks- och verksamhetslokaler i bottenvåningen. Byggnaden är idag 8 våningar och genom en påbyggnad med 3 våningar samt ny indragen teknikvåning tillskapas ca 20 lägenheter i samband med byggnationen totalrenoveras 35 lägenheter
Om- och påbyggnad av bostäder på Norra Älvstranden, Hisingen
Projektet avser ombyggnad av kontor i 4 våningar till lägenheter samt påbyggnad med 3 våningar med lägenheter.
På- och tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ca 60 nya lägenheter och innebär dels en påbyggnad med 1,5 våningar på ett befintligt hus på sju våningar och tillbyggnad ett bostadshus på tio våningar.
Om- och tillbyggnad av lokaler i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av lokaler till bl a kontor och restauranger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser total renovering av 210 lägenheter i flerbostadshus med bl a stambyte, renovering av kök och badrum, byte av fönster och fasad, nya balkonger, entréer och utvändiga arbeten.
Om- och utbyggnad av varuhus i Göteborg
Projektet avser om- och utbyggnad av varuhus.
In- och utvändig renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum samt klimatskal (fasad och fönster) i flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av av befintlig skola i flera huskroppar med 2-5 våningar.
Ombyggnad till grundskola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till grundskola för ca 700 elever.
Ombyggnad led till en boulevard i Göteborg
Förslag finns på ombyggnad till en stadsboulevard.
Rivning av industrihus och nybyggnad av lager- och logistikbyggnad i Göteborg
Projektet avser rivning av industribyggnad och nybyggnad av en flexibel lager- och logistikbyggnad. Rivningsarbetet påbörjas i april 2022.
Om- och tillbyggnad av skola och gym i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola och gym.
Renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 3
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum, ny ventilation, nya hissar, värmestambyte och nya yttertak, påbyggnad/ombyggnad av vind till 11 lägenheter i flerbostadshus samt nytt miljöhus.
Tillbyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av kontor.
Renovering av klimatskal och stammar i flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser invändig renovering som innefattar stambyte och badrumsrenovering, el-renovering samt ny säkerhetsdörr till lägenheterna. Entrédörrar renoverings och nya balkonger (8 på varje hus) monteras. Utvändiga ledningar byts och marksättningar justeras.
Renovering. om- och tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser renovering, om- och tillbyggnad av hotell.
Rivning och nybyggnad av bro i Göteborg
Projektet avser att befintlig bro rivs och ersätts med spårbro för dubbelspår.
Ny- och ombyggnad av Frölunda kulturhus i Göteborg
Projektet avser att Frölundabaden kommer genomgå omfattande ny- och ombyggnationer för att bl a säkerställa en ny ändamålsenlig vattenrening. Fläktrum, klorproduktionsrum och driftcentral byggs om och samtliga besökslokaler rustas upp och moderniseras. Anläggningen kompletteras med en vattenrutschbana och en ny hiss.
Utveckling av kontorsbyggnad i Gamlestaden, Göteborg
Avser utveckling av SKF:s gamla huvudkontor i Gamlestaden. Möjligheter för på- och tillbyggnader gällande bostäder och hotellverksamhet lämpar sig liksom mötesplatser, kontor, gym, restaurang, konferens med mera.
Tillbyggnad av F-3 till F-6 skola i Göteborg
Avser tillbyggnad av f-3 skola till F-6 skola. Tillbyggnad BTA ca 3000 kvm. Befintlig byggnad har en BTA på totalt 5200 kvm.
Invändig renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 3 (option 2)
Projektet avser stambyte, renovering av badrum, i och värme i ca 150 lägenheter i flerbostadshus.
Överdäckning Götaleden i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av allmänplats ovan överdäckning (efter att Trafikverket lämnat över anläggningen till Trafikkontoret). Byggnation av gata och ledningar för att möjliggöra för exploatering ovan överdäckningen.
Invändig renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 2 (option 1)
Projektet avser stambyte, renovering av badrum, i och värme i ca 150 lägenheter i flerbostadshus.
Invändig renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser stambyte, renovering av badrum, i och värme i flerbostadshus.
Renovering flerbostadshus på Hjällbo
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum, utbyte av installationssystem och byte av taktäckning på flerbostadshus.
Invändig renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 4 (option 3)
Projektet avser stambyte, renovering av badrum, i och värme i ca 150 lägenheter i flerbostadshus.
Temporär ersättningsdepå för bussdepå Kville
Västtrafik är i behov av temporär ersättningsdepå under tiden den nya depån Radiomasten blir färdigställd. Den planeras att tas i drift Q3 2026. Ungefärlig start på hyresavtal är från och med Q2 2025. Tiderna kan komma att förskjutas framåt.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus med 22 lägenheter.
Renovering av flerbostadshus i Göteobrg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum samt översyn av värmesystem i flerbostadshus.
Invändig renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus.
Betongreparationer på Älvsborgsbron i Göteborg
Betongreparationer på undersidan av brobaneplatta längdsystem 4 på Älvsborgsbron, bro 14-614 i Göteborg mellan norra och södra pylonerna.
Om- och tillbyggnad av församlingshem i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av församlingshem.
Stambyte och badrumsrenovering samt ventilation i flerbostadshus i Göteborg, option
Projektet avser stambyte och badrumsrenovering, ombyggnad för ny ventilation samt byte av el-anläggning i 149 lägenheter samt ombyggnad av lokal till en ny lägenhet.
Tillbyggnad av hotell och nybyggnad av flerbostadshus
Projektet avser tillbyggnad och omdisponering av befintlig hotellbyggnad med 2 våningsplan samt nybyggnad av ett 12 vånings flerbostadshus med hyresrätter.
Renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 4
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum, ny ventilation, nya hissar, värmestambyte och nya yttertak på flerbostadshus.
Målning av Älvsborgsbron i Göteborg
Målning av stålkonstruktioner.
Renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 5
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum, ny ventilation, nya hissar, värmestambyte och nya yttertak på flerbostadshus.
Tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av hotell med 45-50 rum.
Påbyggnad med bostäder i Göteborg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en påbyggnad för bostäder och att reglera ett bevarande av befintlig byggnad samt att även möjliggöra för centrumändamål samt bostäder.
Målning av Älvsborgsbron i Göteborg
Målning av stålkonstruktioner och etapp 2 av renoveringen av brobanans undersida.
Transformatorbyte och byggnation av regnskydd i Göteborg
Projektet avser huvudsakligen transformatorbyte och byggnation av regnskydd på Rya VP (värmepump).
Påbyggnad av punkthus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med tre våningar (totalt nio våningar), hyresrätter.
ROT-åtgärder på hamn i Göteborg
Projektet avser ROT-åtgärder på Örlogshamnen. Hamnen ska iordningställas och bestå av pontoner som ersätter pirar och vågbrytare. Kajen och yttersta piren ska ej byggas med hjälp av pontoner utan enligt konstruktionsmässiga krav på bärighet och konstruktion. Pirar och kaj ska förses med belysning. El- och datakommunikation ska finnas på pirar och kaj. Erforderliga brandposter ska finnas i området samt vattenutkastare för påfyllning och spolning ska finnas vid varje landfäste.
Renovering av klimatskal och stammar i flerbostadshus i Göteborg, etapp 2 (option)
Projektet avser invändig renovering som innefattar stambyte och badrumsrenovering, el-renovering samt ny säkerhetsdörr till lägenheterna. Entrédörrar renoverings och nya balkonger (8 på varje hus) monteras. Utvändiga ledningar byts och marksättningar justeras.
Förstudie av uppgradering av utrustning till aktivslamanläggning i Göteborg
Syftet med denna förfrågan i en förstudiefas, är att göra en marknadsundersökning av vilka olika tekniker och alternativ det finns av utrustningar och hur prisbilden ser ut för luftare, omrörare och kompressorer (objektnummer 1603513) till en energieffektiv aktivslamanläggning. Gryaab vill att leverantörer anmäler sitt intresse och skickar in förslag på olika tekniska lösningar samt budgetoffert på dessa.
Invändig renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser renovering av fasad, byte av fönster nya inglasade balkonger på flerbostadshus.
Integrerat brounderhåll i Göteborg C
Förutbestämt underhåll på broar/byggnadsverk.
Underhåll av Stenungsbron i Västra Götaland
Utbyte räcke, kantbalk mm. Utbyte skiljeräcke mellan gc och väg, montering av hoppskydd. Bro mellan fastlandet och Stenungsön.
Ombyggnad till kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till kontor (5000-6000 kvm).
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 2 (option)
Projektet avser total renovering av 35 lägenheter i flerbostadshus med bl a stambyte, renovering av kök och badrum, byte av fönster och fasad, nya balkonger, entréer och utvändiga arbeten.
Utbyte av räcken på GC-broar i Göteborg
Projektet avser utbyte av räcken på 3 stycken GC-broar.
Om- och tillbyggnad av matsal i Göteborg
Projektet avser till- och ombyggnad av matsal (tillbyggnad ca 300 kvm).
Ombyggnad av skola i Göteborg, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av skollokaler och administration i hus B samt ombyggnad av skolgård.
Byte av spårkorsningar och förlängning av hållplatser i Göteborg
Projektet avser byte av 4 stycken gatuväxlar samt 2 spårkorsningar. Även 4 hållplatslägen ska förlängas.
Byggnation av pendlingscykelbana i Göteborg
Projektet avser byggnation av pendlingscykelbana.
Finplaneringsarbeten i Göteborg, etapp 5
Projektet avser finplaneringsarbeten Bruksgatan och Guldkällegatan.
VA-utbyggnad i Göteborg, etapp 1
Projektet avser omläggning, nybyggnad och spräckning av huvudledningar och servisledningar för VA, dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
Ombyggnad av brandstation i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av brandstation.
VA-utbyggnad i Göteborg, etapp 2
Projektet avser omläggning, nybyggnad och spräckning av huvudledningar och servisledningar för VA, dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
Anpassning till grundsärskola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av två plan (totalt ca 1200 kvm) som ska anpassas till grundsärskola samt en tillbyggnad av trapphus med hiss, utvändiga markarbeten i form av anläggning av lekplatser (ca 300 kvm), dränering av husgrund och entréytor. På bottenplan kommer ombyggnad ske i vissa rum för att anpassas till den nya verksamheten.
Renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i ca 100 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad till kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till kontor i del av huset.
Ombyggnad av kvartersmark till gata mm i Göteborg
Detaljplanen medför att cirka 970 kvadratmeter kvartersmark, som i huvudsak består av parkeringsytor samt en gång- och cykelväg, får en ändrad markanvändning från parkeringsändamål till gata (allmän plats).
Invändig renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Flytt av ledningar i Göteborg
Projektet avser att flytt av ledningar i Gamlestadsvägen bör göras som en förberedande åtgärd för genomförande av detaljplan Gamlestads fabriker.
Ombyggnad av badrum i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser styckvis ombyggnad av ca 100 badrum i flerbostadshus.
FTX-arbeten i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser FTX arbeten på grund av radon i flerbostadshus.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser byt av tak och installation av solceller på flerbostadshus. Har tidigare ingått i objektnummer 2206202.
Stamrenovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stamrenovering och renovering av kök och badrum i ca 30 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av bro vid Ringömotet
Kantbalkar, tätskikt övergångskonstruktioner mm. Bro R6 över E6 N Tingstadstunneln.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).