Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 106 st.

Totalombyggnad av Sävenäs Godsbangård i Göteborg
Banunderbyggnad, spår, kontaktledning och tillhörande signalsystem.
Om- och påbyggnad kontor i Göteborg
Projektet avser om- och påbyggnad av kontor.
Förledsfördjupning/muddring i Skandiahamnen i Göteborg
Samarbetsprojekt mellan Trafikverket och Sjöfartsverket.
Förstärkning av Skandiahamnen i Göteborg
Projektet avser projektering och kajförstärkning i Skandiahamnen som en följd av att farleden in till Göteborgs hamn ska fördjupas.
Ombyggnad av Hisingsleden, delen norra delen
Breddning av Hisingsleden till en fyrfältsväg mellan Björlandavägen och Klarebergsmotet med anslutning till E6, totalt 21,5 km. Planskilda korsningar byggs vid Holmvägen, Tuvevägen, Gerebacka och Klareberg. Ny gc-bana längs hela sträckan.
Ombyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler i Göteborg
Avser om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för experimentell biomedicin vi Göteborgs Universitet.
Nytt universitetsbibliotek i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad lokaler för universitetsbiblioteket på universitetet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser total renovering av 210 lägenheter i flerbostadshus med bl a stambyte, renovering av kök och badrum, byte av fönster och fasad, nya balkonger, entréer och utvändiga arbeten.
Påbyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus med 2 våningar med ca 40 lägenheter.
Ombyggnad led till en boulevard i Göteborg
Förslag finns på ombyggnad till en stadsboulevard.
Rivning och ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser rivning av hus C (rivningsarbetet påbörjades i januari 2019) och ombyggnad av delar av hus A och B.
Rivning och nybyggnad av bro i Göteborg
Projektet avser att befintlig bro rivs och ersätts med spårbro för dubbelspår.
Renovering flerbostadshus på Hjällbo
Projektet avser renovering av kök, badrum, fasad och yttertak på flerbostadshus.
Upprustning av kanalmurar i Göteborg
Projektet avser att åtgärda muren för att säkra Åvägen och Gårda från framtida översvämningar på ett sätt som kan godtas både från teknisk och från estetisk synvinkel.
Påbyggnad med bostäder i Göteborg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en påbyggnad för bostäder och att reglera ett bevarande av befintlig byggnad samt att även möjliggöra för centrumändamål samt bostäder.
Påbyggnad av punkthus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med tre våningar (totalt nio våningar), hyresrätter.
ROT-åtgärder på hamn i Göteborg
Projektet avser ROT-åtgärder på Örlogshamnen. Hamnen ska iordningställas och bestå av pontoner som ersätter pirar och vågbrytare. Kajen och yttersta piren ska ej byggas med hjälp av pontoner utan enligt konstruktionsmässiga krav på bärighet och konstruktion. Pirar och kaj ska förses med belysning. El- och datakommunikation ska finnas på pirar och kaj. Erforderliga brandposter ska finnas i området samt vattenutkastare för påfyllning och spolning ska vinnas vid varje landfäste.
Påbyggnad kontorshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 2,5 våning med kontorslokaler.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Avser ändring av flerbostadshus - inredning av vind, takkupor samt byte av fasad och fönster. 24 stycken lägenheter ska renoveras samt byggs det 8 nya lägenheter.
Ombyggnad av fastighet i Gamlestaden, Göteborg
Projektet avser att förädla några av de befintliga husen där man kommer bevara och förstärka den gamla industrikaraktären och på så vis också skapa en spännande och kreativ miljö för kontor. Förädlingen av de befintliga husen inkluderar bland annat att byta fönster, lägga om tak, renovera fasader och byta ut tekniska installationer.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Göteborg
Askimbadet, Backadalsmotet, Batterivägen, Bergkristallgatan, Bergums kyrka, Dockeredsvägen, Eriksbo skola, Eriksbo Västergärde, Gossbydalsvägen, Gustavsplatsen Handbollsvägen, Hjällbo, Hovås nedre, Hällsviksvägen, Kärra Klareberg, Kornhalls färja, Kvarnabäcken, Långrevsvägen, Majvik, Munkebäcksmotet, Olofstorp västra, Pilegården, Rågården, Trollängen, Övre Hällsvik.
Ombyggnad till kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till kontor (5000-6000 kvm).
Fördjupad översiktsplan för västra Arendal och Torsviken
Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att säkerställa möjligheten till framtida hamn på Risholmen med tillhörande väg- och järnvägsförbindelse samt att säkerställa Torsvikens natur- och friluftsvärden.
Underhåll av Stenungsbron i Västra Götaland
Utbyte räcke, kantbalk mm. Utbyte skiljeräcke mellan gc och väg, montering av hoppskydd. Bro mellan fastlandet och Stenungsön.
Utbyggnad av kommunal gatuanläggning i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar vid Grafiska vägen samt GC-stråk Almedalsvägen.
Ombyggnad till kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till kontor i del av huset.
Ny- och ombyggnad av Frölunda kulturhus i Göteborg
Projektet avser att Frölundabaden kommer genomgå omfattande ny- och ombyggnationer för att bl a säkerställa en ny ändamålsenlig vattenrening. Fläktrum, klorproduktionsrum och driftcentral byggs om och samtliga besökslokaler rustas upp och moderniseras. Anläggningen kompletteras med en vattenrutschbana och en ny hiss.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Avser ändring och tillbyggnad av lager på ca 4600 kvm.
Flytt av ledningar i Göteborg
Projektet avser att flytt av ledningar i Gamlestadsvägen bör göras som en förberedande åtgärd för genomförande av detaljplan Gamlestads fabriker.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler i markplan till 24 lägenheter.
Bullerskyddsåtgärder i Göteborg, etapp 1-4
Projektet avser bullerskyddsåtgärder.
Utveckling av Hammarkulletorget i Göteborg
Projektet avser ett parallellt uppdrag för att få fram idéer till den framtida utvecklingen av Hammarkulletorget till en trygg och attraktiv plats för möten i Hammarkullen.
Ombyggnad av församlingshus i Göteborg
Avser ombyggnad och ändrad användning av lokaler, frälsningsarmén det blir 4 huskroppar som blir berörda. Bygglov för rivning och nybyggnad av plank Haga 30:10.
Påbyggnad kontorsbyggnad i Göteborg
Planändringen avser att befintlig kontorsbyggnad kan byggas på med en respektive två takvåningar. Vidare skapas en byggrätt för ett miljöhus, cykelrum och ramp till garage.
Nybyggnad av allmän plats mm i Göteborg
Projektet avser allmän plats, gator mm i detaljplan Lilla Bommen.
Ombyggnad av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser ändring parkeringshus, upprustning fasadåtgärder.
Ytskikt på gata i Göteborg
Projektet avser utförande av ytskikt på Pumpgatan där exploatör utfört underliggande arbeten.
Tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av hotell.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till 12 lägenheter på vinden, fasadändring samt tillbyggnad av takkupor och fläktrum på flerbostadshus. Byggstart tidigast början 2021. Uppskattad kostnad.
Gatuomläggning och ledningssamordning i Göteborg
Projektet avser gatuanläggning och ledningssamordning.
Byggnation av gata inkl GC-väg mm i Göteborg
Projektet avser byggnation av gata inkl GC-väg, om- och nyförläggning av flera ledningsslag.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av 6 lägenheter på vind.
Påbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 5-6 våningar med ca 90 kvm/våning med mindre lägenheter.
Bullerskyddsåtgärder i Göteborg
Projektet avser bullerskyddsåtgärder.
Tillbyggnad av kyrkogård i Göteborg
Avser utvidgning av tuve kyrkogård, kyrka.
Tillgänglighetsanpassning av plattformar vid Göteborg C
Nya skyddszoner, belysning och utrustning.
Ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad PCI på plan 6, 7 och 8 samt inbyggnad av terrass på plan 8. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av familjecentral i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av familjecentral.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser fasadändring och ändrad användning från förråd till kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser renovering av befintliga balkonger och inglasning av 480 balkonger på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Rivning av affärshus i Göteborg
Projektet avser rivning av affärsbyggnad med äldreboende.
Tillbyggnad av vandrarhem i Göteborg
Projektet avser utvidgning av vandrarhem med 30-40 bäddar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Upprustning av bullerplank och mur i Göteborg
Projektet avser upprustning av 400 meters stödmur- och bullerskyddsplank.
Spårbyten och markarbeten i Göteborg
Projektet avser spårbyten och markarbeten utmed Angeredsbanan.
Spårbyten och markarbeten i Göteborg
Projektet avser spårbyten och markarbeten utmed linjen Munkebäckstorget - Östra Sjukhuset.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg.
Projektet avser inredning av vind till 3 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av 2 lokaler till en restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av daghem till 5 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg.
Projektet avser inredning av vind till 4 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 5 lägenheter samt takkupor i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av fyra lägenheter på vind i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av 4 lägenheter i flerbostadshus.
Rivning av skoldel och anpassning av ny entré i Göteborg
Avser rivning av obrukbar skoldel och anpassning av ny entré vid Kalvhagsskolan.
Ombyggnad av hemtjänstens lokaler i Göteborg
Avser ombyggnad av för att färdigställa inför Hemtjänstens lokaler. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Om- och nyanläggning av stomledningar i Göteborg, HD 2
Projektet avser anläggning av ny ventilkammare samt förläggning av dricksvattenledningar DN800 ST respektive DN1000 ST i anslutning till Alelyckas vattenverk. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad mark/park i Göteborg
Projektet avser ytskikt, planteringar, lekplats/parkmiljö.
Rivning av verkstäder, lager, bostadshus i Göteborg
Projektet avser rivning av bl a gamla verkstäder, lager och ett bostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ändrad användning av kontor till tre lägenheter.
Reparation av bro över bäck
Reparation med sprutbetong.
Underhåll av bro över allmän väg och järnväg vid Kallebäcksmotet
Bro över allmän väg och järnväg i rampväg.
Breddning och upprustning av befintlig cykelväg i Göteborg
Projektet avser breddning och upprustning av befintlig cykelväg.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av ytterligare 3 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av ytterligare 3 lägenheter med gemensamma utrymmen i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till 3 lägenheter med gemensamma utrymmen, i flerbostadshus.
Utbyggnad av pendelparkering i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av befintlig pendelparkering.
Utökning av restaurang i Göteborg
Projektet avser utökning av restaurangen på östra sidan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus med tvättstuga och fastighetsexpedition.
Rivning av verkstad i Göteborg
Projektet avser rivning av fd båtverkstad.
Om- och tillbyggnad av tvättstugor i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av fristående tvättstuga.
Om- och tillbyggnad av tvättstugor i Göteborg, Option 1
Projektet avser om- och tillbyggnad av fristående tvättstuga.
Om- och tillbyggnad av tvättstugor i Göteborg, Option 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av fristående tvättstuga.
Om- och tillbyggnad av tvättstugor i Göteborg, Option 3
Projektet avser om- och tillbyggnad av fristående tvättstuga.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser ombyggnad inom centralkliniken i syfta att återställa de lokaler som användes vid ombyggnad av akutavdelningen och lokalerna ska användas för vårdmottagningar. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Solceller på flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser installation av solceller på tak eller fasad på flerbostadshus.
Ombyggnad gata mm i Göteborg
Projektet avser kantstöd, beläggningar/ytskikt och planteringar. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.