Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 208 st.

Totalombyggnad av Sävenäs Godsbangård i Göteborg
Banunderbyggnad, spår, kontaktledning och tillhörande signalsystem.
Förledsfördjupning/muddring i Skandiahamnen i Göteborg
Samarbetsprojekt mellan Trafikverket och Sjöfartsverket. Farleden in till hamnen ska fördjupas med ca 4 meter på ett ca 5 km långt område.
Ledningsomläggning mm - Färjeterminalen i Göteborg
Projektet avser bl a behov av ledningsomläggningar, rivningsarbeten, projektering och byggnation av nya terminalytor och kajer.
Till- och ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad (ca 10000 kvm) och ombyggnad (ca 6000 kvm) av sjukhus, Centralklinkiken IVA och HBO.
Om- och tillbyggnad av museum i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av museum. Det innebär att museet kommer att bli nästan dubbelt så stort.
Ombyggnad av Hisingsleden, delen norra delen
Breddning av Hisingsleden till en fyrfältsväg mellan Björlandavägen och Klarebergsmotet med anslutning till E6, totalt 21,5 km. Planskilda korsningar byggs vid Holmvägen, Tuvevägen, Gerebacka och Klareberg. Ny gc-bana längs hela sträckan.
Utbyggnad av flerbostadshus mm i Hammarkullen i Göteborg, etapp 2 m fl
Projektet avser stängning av ett underjordiska garage som kommer att ersättas med P-hus och/eller markparkeringar, utbyggnad av befintliga lägenheter i tio byggnader med en gestaltning som fokuserar på helheten och sammanhanget inom området är målet ett tryggt och levande bostadsområde. Projektet kommer att delas upp i etapper under en 5 års period.
Klimatskal och utemiljö på flerbostadshus i Göteborg, etapp 5
Projektet avser byte fasader, fönster och tak på flerbostadshus med 7 och 8 våningar och upprustning av utemiljön.
Installationsentreprenad för station Haga inom Västlänken
Telesystem, elkraftsystem (lågspänning), anläggningsövervakning, säkerhetssystem, VVS, VA.
Ny- till- och ombyggnad av verksamheter Söder om Wieselgrensplatsen, Göteborg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillbyggnad av Lundbybadet, uppförande av en ny ishall som ska ersätta ishallen Rambergsrinken. Parkeringsbehovet ska hanteras i en gemensam parkeringsanläggning för verksamheternas samlade behov, vilket möjliggörs i detaljplanen.
Ombyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Göteborg
Kontraktstid 4 år med option på ytterligare 1 eller 2 år. Väglängd ca 476 km.
Om- och nybyggnad Dalheimers Hus i Göteborg
Projektet avser att genom denna om- och nybyggnation kommer Dalheimers Hus bl a få en helt ny konstruktion och versamhetsanpassning.
Påbyggnad med bostäder i Kaverös, Göteborg
Projektet avser att att bygga fler lägenheter vid Tunnlandsgatan i Kaverös. Förtätningen ska ske genom påbyggnad med två våningar på nio befintliga bostadshus, vilket ger ca 180 nya lägenheter. I samband med påbyggnaden planeras även utbyggnad av balkonger samt installation av hissar i bef hisschakt. Ingår i Jubileumssatsningen.
Om- och tillbyggnad av kontorsfastighet i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad (ca 6500 kvm) av kontorsfastighet.
Om- och nybyggnad av skola mm i Göteborg
Projektet avser reinvestering och ombyggnad av hus A, B, C, F och A1, nybyggnad av matsal, storkök samt skollokal för mellanstadiet. Ombyggnad och anpassning av skolgård. Rivning av hus D, E och A1 (A1 rivs i slutskedet av projektet).
Invändig renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum i 656 lägenheter i flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad och utökning av befintliga lägenheter i flerbostadshus i åtta kvarter.
På- och ombyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus med 2 våningar med ca 40-100 lägenheter samt renovering av ca 100 lägenheter.
Ommålning av stålkonstruktioner på Älvsborgsbron i Göteborg
Fackverket/hängspannet: Komplett täckmålning på hela konstruktionen och komplett ytbehandling vid rost. Fackverk ca 44 000 m2. Sadlar på pylontoppar 4 st: Komplett täckmålning på hela konstruktionen och komplett utbehandling vid rost. Samtliga hängare 224 st: borttagning av färg. Ny komplett ytbehandling. Övrigt: Eventuellt ytbeklädnad och mindre detaljer.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser tilläggsisolering och byte av fasad, asbestsanering och byte av fönster på flerbostadshus.
Om- och nybyggnad av gatuanläggningar, allmänplats mm i Göteborg
Projektet avser om- och nybyggnad av gatuanläggningar, allmän plats och TKs ledningar i enlighet med upprättad GFS.
Tillbyggnad av äldreboende m.m vid Doktor Allards Gata inom stadsdelen Guldheden i Göteborg
Planer finns för tillbyggnad åt nordväst med ytterligare verksamhetsytor för äldreboendet möjlighet att integrera student/forskarlägenheter samt att bygga till skolverksamheten med fler klasser och förskoleplatser åt sydost. Totalt omfattar förslaget cirka 12 000 kvm. En scoutstuga som används idag som kooperativ förskola ska rivas.
Om- och påbyggnad av bostäder på Norra Älvstranden, Hisingen
Projektet avser ombyggnad av kontor i 4 våningar till lägenheter samt påbyggnad med 3 våningar med lägenheter.
Påbyggnad av bostäder m m vid Sten Sturegatan i Göteborg, etapp 3
Projektet avser påbyggnad av befintliga lamellhus som innehåller kontor, lägenheter samt butiks- och verksamhetslokaler i bottenvåningen. Byggnaden är idag 8 våningar och genom en påbyggnad med 3 våningar samt ny indragen teknikvåning tillskapas ca 20 lägenheter i samband med byggnationen totalrenoveras 35 lägenheter
På- och tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ca 60 nya lägenheter och innebär dels en påbyggnad med 1,5 våningar på ett befintligt hus på sju våningar och tillbyggnad ett bostadshus på tio våningar.
Ombyggnad av Slakthusmotet vid väg E45 i Göteborg
Projektet avser ombyggnad för ökad framkomlighet och möjliggöra en påfart från E45n till Marieholmstunneln.
Renovering av flerbostadshus, Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum och kök, fasadrenovering och byte av fönster på flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av lokaler i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av lokaler till bl a kontor och restauranger.
Invändig renovering av flerbostadshus i Kaverös, Västra Frölunda
Projektet avser stambyte och renovering av badrum och kök i 45 lägenheter i flerbostadshus.
Om- och utbyggnad av varuhus i Göteborg
Projektet avser om- och utbyggnad av varuhus.
Invändig renovering av flerbostadshus i Kaverös, Västra Frölunda
Projektet avser stambyte och renovering av badrum och kök i 45 lägenheter i flerbostadshus.
Invändig renovering av flerbostadshus i Kaverös, Västra Frölunda
Projektet avser stambyte och renovering av badrum och kök i 45 lägenheter i flerbostadshus.
Invändig renovering av flerbostadshus i Kaverös, Västra Frölunda
Projektet avser stambyte och renovering av badrum och kök i 45 lägenheter i flerbostadshus.
In- och utvändig renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum samt klimatskal (fasad och fönster) i flerbostadshus.
Rivning av industrihus och nybyggnad av lager- och logistikbyggnad i Göteborg
Projektet avser rivning av industribyggnad och nybyggnad av en flexibel lager- och logistikbyggnad. Rivningsarbetet påbörjas i april 2022.
Ombyggnad till grundskola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till grundskola för ca 700 elever.
Invändig renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus.
Ombyggnad av brandstation i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av brandstation.
Rivning och nybyggnad av bro i Göteborg
Projektet avser att befintlig bro rivs och ersätts med spårbro för dubbelspår.
Renovering. om- och tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser renovering, om- och tillbyggnad av hotell.
Om-och nybyggnad av skola i Göteborg
Avser anpassning och ombyggnad av Toleredsskolans lokaler i hus A. Rivning av hus D och på samma plats bygga ny byggnad Hus H med nytt tillagningskök, matsal och mindre idrottshall.
Utveckling av kontorsbyggnad i Gamlestaden, Göteborg
Avser utveckling av SKF:s gamla huvudkontor i Gamlestaden. Möjligheter för på- och tillbyggnader gällande bostäder och hotellverksamhet lämpar sig liksom mötesplatser, kontor, gym, restaurang, konferens med mera.
Invändig renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 3 (option 2)
Projektet avser stambyte, renovering av badrum, byte/relining av samlingsledningar i källare, justering ventilation mm i flerbostadshus.
Utbyggnad allmän plats VA-ledningar och gata i Göteborg
Projektet avser utbyggnad allmän plats, VA-ledningar och gata.
Överdäckning Götaleden i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av allmänplats ovan överdäckning (efter att Trafikverket lämnat över anläggningen till Trafikkontoret). Byggnation av gata och ledningar för att möjliggöra för exploatering ovan överdäckningen.
Invändig renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 4 (option 3)
Projektet avser stambyte, renovering av badrum, byte/relining av samlingsledningar i källare, justering ventilation mm i flerbostadshus.
Tillbyggnad av F-3 till F-6 skola i Göteborg
Avser tillbyggnad av f-3 skola till F-6 skola. Tillbyggnad BTA ca 3000 kvm. Befintlig byggnad har en BTA på totalt 5200 kvm.
Invändig renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 2 (option 1)
Projektet avser stambyte, renovering av badrum, byte/relining av samlingsledningar i källare, justering ventilation mm i flerbostadshus.
Förlängning av Hornsgatan samt nybyggnad av bro över Säveån i Göteborg
Detaljplanen möjliggör en ny väg och en bro över Säveån som ansluter till Hornsgatan norr om ån för att förbättra tillgängligheten till Gamlestaden och den stadsutveckling som pågår.
Renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum samt översyn av värmesystem i flerbostadshus.
Påbyggnation lägenhetsmoduler/bostadsmoduler på befintligt bostadshus i Göteborg
Planer finns för påbyggnad med lägenhetsmoduler/bostadsmoduler med trästomme på befintligt hus med två våningar i Göteborg.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus med 22 lägenheter.
Invändig renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus, Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum och kök i flerbostadshus.
Utbyte av fingerfogar på Älvsborgsbron i Göteborg
Utbyte av de stora rörelsefogarna (fingerfogarna) som finns vid brons båda pylonbenspar.
Renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser renovering av fasad, fönster och tak på flerbostadshus.
Renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 5
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum, ny ventilation, nya hissar, värmestambyte och nya yttertak på flerbostadshus.
Påbyggnad med bostäder i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 25 lägenheter.
Renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 4
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum, ny ventilation, nya hissar, värmestambyte och nya yttertak på flerbostadshus.
Tillbyggnad av hotell och nybyggnad av flerbostadshus
Projektet avser tillbyggnad och omdisponering av befintlig hotellbyggnad med 2 våningsplan samt nybyggnad av ett 12 vånings flerbostadshus med hyresrätter.
Totalrenovering av kasernbyggnad C, Göteborg
Avser totalrenovering av Kasernbyggnad C. Huvuddelar är: Klimatskalsrenovering innefattande renovering av fasad, takomläggning, byte av fönster och entrépartier, Renovering av samtliga ytskikt, Ombyggnation av planlösning samt Utbyte av samtliga installationer.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser fasadändring på flerbostadshus samt dränering runt husen.
Installation av spärrfilter vid rökgasreningsanläggning på avfallsvärmeverk i Göteborg
Slangfiltren är i slutet av sin mekaniska livslängd och måste bytas ut eller ersättas med annan utrustning för att harmonisera med den återstående livslängden för förbränningslinjerna, vilket är ungefär 15 års drifttid.
Underhåll av Stenungsbron i Västra Götaland
Utbyte räcke, kantbalk mm. Utbyte skiljeräcke mellan gc och väg, montering av hoppskydd. Bro mellan fastlandet och Stenungsön.
Renovering klimatskal och byte av fönster på flerbostadshus i Göteborg, etapp 5
Projektet avser renovering av klimatskal och byte av fönster på flerbostadshus. Fastigheterna på Gåsagången är byggda år 1970 och består av trevåningshus utan hiss. Byte av fönster och dörrar Omfogning av tegelfasaderna med tillhörande arbeten Nya balkongskärmar Åtgärda utfackningsväggar vid befintliga balkonger Nytt papptak inklusive ny taksäkerhet och snörasskydd Injustering av luftbehandlingsinstallationen efter fönsterbyte Asbestsanering av dold mjukfog vid alla fönster och dörrar
Renovering klimatskal och byte av fönster på flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser renovering av klimatskal och byte av fönster på flerbostadshus. Fastigheterna på Gåsagången är byggda år 1970 och består av trevåningshus utan hiss. Byte av fönster och dörrar Omfogning av tegelfasaderna med tillhörande arbeten Nya balkongskärmar Åtgärda utfackningsväggar vid befintliga balkonger Nytt papptak inklusive ny taksäkerhet och snörasskydd Injustering av luftbehandlingsinstallationen efter fönsterbyte Asbestsanering av dold mjukfog vid alla fönster och dörrar
Renovering klimatskal och byte av fönster på flerbostadshus i Göteborg, etapp 3
Projektet avser renovering av klimatskal och byte av fönster på flerbostadshus. Fastigheterna på Gåsagången är byggda år 1970 och består av trevåningshus utan hiss. Byte av fönster och dörrar Omfogning av tegelfasaderna med tillhörande arbeten Nya balkongskärmar Åtgärda utfackningsväggar vid befintliga balkonger Nytt papptak inklusive ny taksäkerhet och snörasskydd Injustering av luftbehandlingsinstallationen efter fönsterbyte Asbestsanering av dold mjukfog vid alla fönster och dörrar
Fördjupad översiktsplan för västra Arendal och Torsviken
Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att säkerställa möjligheten till framtida hamn på Risholmen med tillhörande väg- och järnvägsförbindelse samt att säkerställa Torsvikens natur- och friluftsvärden.
Renovering klimatskal och byte av fönster på flerbostadshus i Göteborg, etapp 6
Projektet avser renovering av klimatskal och byte av fönster på flerbostadshus. Fastigheterna på Gåsagången är byggda år 1970 och består av trevåningshus utan hiss. Byte av fönster och dörrar Omfogning av tegelfasaderna med tillhörande arbeten Nya balkongskärmar Åtgärda utfackningsväggar vid befintliga balkonger Nytt papptak inklusive ny taksäkerhet och snörasskydd Injustering av luftbehandlingsinstallationen efter fönsterbyte Asbestsanering av dold mjukfog vid alla fönster och dörrar
Renovering klimatskal och byte av fönster på flerbostadshus i Göteborg, etapp 4
Projektet avser renovering av klimatskal och byte av fönster på flerbostadshus. Fastigheterna på Gåsagången är byggda år 1970 och består av trevåningshus utan hiss. Byte av fönster och dörrar Omfogning av tegelfasaderna med tillhörande arbeten Nya balkongskärmar Åtgärda utfackningsväggar vid befintliga balkonger Nytt papptak inklusive ny taksäkerhet och snörasskydd Injustering av luftbehandlingsinstallationen efter fönsterbyte Asbestsanering av dold mjukfog vid alla fönster och dörrar
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Ombyggnad och ändrad användning av flerbostadshus.
Underhållsmuddring i Göteborgs hamn 2024-2025
GHAB utför regelbundna underhållsmuddringar av valda delar av hamnbassänger och farled i Göta älv.
Renovering klimatskal och byte av fönster på flerbostadshus i Göteborg, etapp 7
Projektet avser renovering av klimatskal och byte av fönster på flerbostadshus. Fastigheterna på Gåsagången är byggda år 1970 och består av trevåningshus utan hiss. Byte av fönster och dörrar Omfogning av tegelfasaderna med tillhörande arbeten Nya balkongskärmar Åtgärda utfackningsväggar vid befintliga balkonger Nytt papptak inklusive ny taksäkerhet och snörasskydd Injustering av luftbehandlingsinstallationen efter fönsterbyte Asbestsanering av dold mjukfog vid alla fönster och dörrar
Byggnation av pendlingscykelbana i Göteborg
Projektet avser byggnation av pendlingscykelbana.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus, Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum och kök i flerbostadshus.
Renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i ca 100 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad till kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till kontor i del av huset.
Reinvestering av aktivslamanläggning i Göteborg
Projektet avser reinvestering av aktivslambassänger.
Ombyggnad av kvartersmark till gata mm i Göteborg
Detaljplanen medför att cirka 970 kvadratmeter kvartersmark, som i huvudsak består av parkeringsytor samt en gång- och cykelväg, får en ändrad markanvändning från parkeringsändamål till gata (allmän plats).
Invändig renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Stadsmiljöåtgärd i Göteborg
Projektet avser att renovera platsen med ny och bättre markbeläggning och skapa bättre framkomlighet för framför allt gående men även för nödvändiga transporter till fastigheterna runtomkring. Platsen ska lyftas ytterligare till att bli ett slags piazza.
Renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av 15 lägenheter samt inredning av 3 lägenheter på vinden i flerbostadshus .
Renovering av kanal- och kajmur i centrala Göteborg
Renovering av kanal- och kajmur vid Stora Hamnkanalen och Fattighusån, längs Norra Hamngatan och Packhuskajen i centrala Göteborg.
Ombyggnad av badrum i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser styckvis ombyggnad av ca 100 badrum i flerbostadshus.
Förlängningsrenovering av förskola i Guldheden, Göteborg
Förskolan ska nu renoveras och projektet omfattar bl.a. åtgärder på utvändiga och invändiga ytskikt, vissa planlösningsändringar, renovering av installationssystem, utbyte av delar av dräneringen samt installation av fettavskiljare.
Stamrenovering i flerbostadshus i Kortedala, Göteborg
Projektet avser stamrenovering och renovering av kök och badrum i ca 30 lägenheter i flerbostadshus.
Kollektivtrafikåtgärder samt ny utfart på E45 vid Järnvågen i Göteborg
Kollektivtrafikåtgärder på befintliga ramper, ny utfart på E45 vid Nya Hälsingegatan, förhöjt översvämningsskydd, bulleråtgärder. Åtgärder kring Järnvågsgatan och västerut.
Renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i ca 90 lägenheter i flerbostadshus.
Underhåll av bro längs väg 40 vid Liseberg
Byte av kantbalk och montering av nytt högkapacitetsräcke av typ H4. Bytet gäller höger kantbalk i färdriktningen från Liseberg fram till första broskarv.
Ombyggnad av ventilation vid gymnasieskola i Göteborg
Avser modernisering av ventilationen vid Aschebergsgymnasiet/Vasa Vux i Göteborg.
Kraftförsörjning samt solcellsinstallationer till byggnad i Göteborg
Projektet avser i huvudsak att utföra kraftförsörjnings- samt solcellsinstallationer till byggnad.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser att renovera industrilokalen till fräschare och mer funktionella lokaler.
Om- och nybyggnad av gatuanläggningar, allmänplats mm i Göteborg
Projektet avser om- och nybyggnad av gatuanläggningar, allmän plats och TKs ledningar i enlighet med upprättad GFS.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).