Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Värmlands län

Arvika (9)
Eda (1)
Filipstad (1)
Forshaga (2)
Grums (2)
Hagfors (3)
Hammarö (4)
Karlstad (15)
Kil (6)
Munkfors (0)
Storfors (0)
Sunne (4)
Säffle (2)
Torsby (4)
Årjäng (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Underhåll av järnväg längs Värmlandsbanan
5 års kontrakt med option på 2 år.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Östra Värmland
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 1032 km.
Ställverksbyte i Kil
Ställverksbyte samt trimningsåtgärder.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Norra Värmland
Väglängd ca 102 mil. Kontraktstid 4 år med möjlighet till option 1 eller 2 år.
Ombyggnad av E18 mellan Valnäs-Riksgränsen
Ca 84 km lång sträcka. Stigningsfält, breddning av vägen, mitträffling, sidoräcken vid mindre hinder samt förbättring av korsningar. Ca 37 km viltstängsel. Deletapp Bäckevarv-Årjäng samt Töcksfors-Bäckevarv.
Renovering av bibliotekshuset i Karlstad
Planer finns för renovering av bibliotekshuset i Karlstad.
Ombyggnad av skola till lägenheter i Arvika
Planer finns för ombyggnad av Centralskolan till lägenheter.
Anläggande av faunapassager längs E18 mellan Kristinehamn-Karlskoga
2 planskilda faunapassager samt punktinsatser på befintlig anläggning.
Ombyggnad av kaj till parkyta
Ingen tidplan finns för detta projekt.
Ombyggnad till trygghetsboende i Sysslebäck, Torsby
Avser ombyggnad av befintligt hus till trygghetsbostäder i Sysslebäck. Omfattar ca 13 lägenheter.
ROT-renovering av fastigheter, Karlstads Bostad AB
På fastigheten Kv Blåsippan 1 med adress Älvdalsgatan 4-6 planeras det för stambyten, renovering av kök/bad, nya ventilations- och elinstallationer. Kommer att handlas upp tillsammans med projekt Id: 2034948 Id: 2034991 Id. 2034995 Id: 2034997
Om och tillbyggnad av Lågstadiet i Årjäng
Upptagen i investeringsbudget 2021. Planer för ombyggnad av lågstadiet Töcksfors skola.
ROT-renovering av fastigheter, Karlstads Bostad AB
På fastigheten Kv Backsippan 1 med adress Ölmgatan 5-7 planeras det för stambyten, renovering av kök/bad, nya ventilations- och elinstallationer. Kommer att handlas upp tillsammans med projekt Id: 2034948 Id: 2034992 Id: 2034995 Id: 2034997
ROT-renovering av fastigheter, Karlstads Bostad AB
På fastigheten Kv Blåsippan 3 med adress Älvdalsg. 2A-B, Ölmeg. 2-4. planeras det för stambyten, renovering av kök/bad, nya ventilations- och elinstallationer. Kommer att handlas upp tillsammans med projekt Id: 2034948 Id: 2034991 Id: 2034992 Id. 2034995
Ändrad användning av fastighet i Arvika
Planer finns att på fastigheten Spaken 3 att ändra från skolverksamhet till annat ändamål.
Renovering av särskilt boende i Sunne
Planer finns för renovering av äldreboende.
Ombyggnad av gammal skola Karlstad
Ny detaljplan ska tas fram för möjligt att ta tillvara på byggnaden för verksamheter och kontor.
Ombyggnad av skola, Skoghall
Planer för ombyggnad av Mörmoskolan F-6.
ROT-renovering av fastigheter, Karlstads Bostad AB
På fastigheten Kv Blåsippan 2 med adress Gelinsgatan 1 A-B planeras det för stambyten, renovering av kök/bad, nya ventilations- och elinstallationer. Kommer att handlas upp tillsammans med projekt Id: 2034948 Id: 2034991 Id: 2034992 Id: 2034997
Byte av fönster och balkongdörrar på flerbostadshus i Skoghall
Planer för byte av fönster och balkongdörrar på flerbostadshus.
Utbyggnad av allmänt VA till Alsters Gräsås i Karlstad
Förslag till VA-plan. Utföres ev. under 2021-2026. Kostnad inkl. överföringsledning och pumpstation.
Exploatering av hamnområdet i Arvika,
Planer för exploatering av hamnområdet med park och grönytor samt gång- och cykelvägar. Upptagen i investeringsplan 2022-2024
Ny bro samt riskreducerande åtgärder längs E18 väster om Panken
Åtgärder för att minska risken för ras/skred. Ny bro över Pankens utlopp.
Ombyggnad av vandrarhem i Hagfors
Detaljplanens syfte är att möjliggöra att befintlig byggnad kan användas för bostads- och centrumändamål med tillhörande funktioner.
Om- och tillbyggnad av polishus i Karlstad, etapp 3
Avser ombyggnad av befintliga byggnaden ca 3500 kvm.
Förtätning vid Stora torget i Karlstad
Planer finns för förtätning norr om Stora torget. Att bygga på befintliga hus.
Allväderssbanor i Hagfors
Upptaget i investeringsbudget 2020-2022
Utbyggnad av allmänt VA till Vallagärdet i Karlstad
Va-utbyggnad 2,5 km. Anslutning av ca 30 befintliga fastigheter Uppskattad byggstart och kostnad.
Renovering av damm i Holm, Arvika
Ombyggnad och förstärkning av dammen i Holm, Rackstad Arvika Upptaget i investeringsbudget/-plan 2022-2024
Ombyggnad råvattenpumpstation, Åmål
I åtgärder ingår byggnation av översvämningsbarriär för skydd mot intrång av vatten från hög Vänernivå. Översvämningstryggande åtgärder innefattar även vissa ombyggnationer i pumpstationens ventil-, rör- och pumpinstallationer. Reparation av befintliga betongkonstruktioner Upphandlas tillsammans med ID: 1653040,1353036,1653023,1653028,1653032
Reparation av tunnlar längs Bergslagsbanan
Bergunderhåll och reparation.
Ombyggnad av väg 236 sträckan Hammarö-Karlstad
Kapacitetshöjande åtgärder.
Underhåll av bro över Klarälven vid Höje
Betongsprutning, ommålning.
Underhåll av bro över bäck vid Färjestad
Bro över bäck 8,6 km SV Färjestad.
Utbyte av konstgräsplan i Grums kommun
Planer för utbyte av konstgräsplan vid Grums IP. Upptagen i investeringsbudget.
Tillbyggnad av tennishall i Kristinehamn
Planer finns för tillbyggnad av den befintliga padelhall .
Upprustning av parkering, Bryggaren i Arvika
Upprustning av parkering och området kring Bryggaren. Upptaget i investeringsbudgeten för åren 2022-2024
Utbyte av gatubelysning LED i Forshaga
Utbyte av gatubelysning LED. Upptaget i kommunens flerårsplan 2022-2024
Ombyggnad av gammal skola till vandrarhem i Torsby
Avser ombyggnad av f.d Ambörby skola till vandrarhem med ca 10-12 rum.
Utbyggnad av Älvpromenaden i Karlstad, etapp 5
Avser upprustning av gång- och cykelstråket längs östra älvgrenen mellan Sandgrundsbron och Hagaleden.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Arvika
Installation av laddstolpar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Anläggning av konstgräsfotbollsplan i Kil
Upptagen i investeringsbudget 2022-2025. Byte av konstgräsplan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kil
OVK besiktning. Uppskattad start och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sunne
OVK besiktning. Uppskattad start och kostnad.
Upprustning av lekplatser i Forshaga
Upptaget i investeringsbudget 2022-2024
Tillgänglighetsanpassning av gator i Forshaga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.