Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Dalarnas län

Avesta (4)
Borlänge (21)
Falun (12)
Gagnef (4)
Hedemora (9)
Leksand (8)
Ludvika (16)
Mora (10)
Orsa (2)
Rättvik (3)
Säter (3)
Vansbro (2)
Älvdalen (4)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 113 st.

Återstart av Blötbergsgruvan i Ludvika
Tillstånd har erhållits för att återstarta gruvan. Projektet avser anläggande av ett nytt anrikningsverk och tågterminal samt gruvinstallationer, bergarbeten, dammar, mark- och järnvägsarbeten, industribyggnader mm.
Nybyggnad av anrikningsverk, nya gruvlavar mm i Grängesberg
Byggnation i samband med återupptagande av gruvbrytning.
Återstart av gruvan i Håksberget, Ludvika
Tillstånd har erhållits för att återstarta gruvan i Håksberget. Projektet avser gruvinstallationer, bergarbeten, dammar, mark- och järnvägsarbeten. Ev kommer en tågerminal att uppföras.
Ny gruvan i Iviken Ludvika
Planerat projekt efter gruvorna i Blötberget och Håksberget. Tillstånd har erhållits för att återstarta gruvan i Väsman. Projektet avser gruvinstallationer, bergarbeten, dammar, mark- och järnvägsarbeten, industribyggnader m.m.. Uppskattad byggstart och kostnad.
Basunderhåll av Bergslagspendeln och Dalabanan
Kontraktstid 6 år + 1 optionsår.
Spår och växelbyte sträckan Ludvika-Ulvshyttan
Spår och växelbyte Ludvika-Ulvshyttan + Sellnäs. Total spårbyteslängd på 30 574 spårmeter, 9 spårväxlar ska bytas ut varav en är begagnad, rivning av en spårväxel.
Ombyggnad av Bergslagsbanan mellan Falun-Borlänge
Hastighetshöjande ATC-förbättringar, kontaktledningsåtgärder samt ökad rälsförhöjning i kurvor. Nytt mellanblock och signaljusteringar. Ornäs driftsplats byggs om för tåglängder upp till 630 meter med skyddsväxlar samt ett tredje tågspår (Ornäs ESIK). Plankorsningsåtgärder, planskilda övergångar ersätts med rörbroar och ersättningsvägar. Kommer att utföras under sommaren 2024 och sommaren 2025.
Ombyggnad av järnvägsbroar över väg 50 i Grängesberg
Reparation av bron vid Stubinfabriken och rivning av bron vid Dalporten.
Ombyggnad av väg 70 mellan Särnaheden-Idre
Breddning av väg 70 mellan Särnaheden och Idre.
Om och tillbyggnad av skola i Falun
Om och tillbyggnad av skola samt idrottshall, utredningar pågår gällande omfattning.
Om och tillbyggnad av skola i Borlänge
Om och tillbyggnad av skola. Omfattning ej fastställd.
Ny optokabel/ERTMS läns järnväg sträckan Ockelbo-Gävle-Falun-Borlänge
Ny optokabelanläggning för sträckan från Ockelbo, via Gävle till Borlänge. På stråk 08 Norra Stambanan bandel 243, stråk 05 Ostkustbanan bandel 303, stråk 10 Bergslagsbanan bandel 315/322/323 samt stråk 06 Dalabanan bandel 306.
Spår- och växelbyte längs Dalabanan sträckan Borlänge-Repbäcken
Byte av ballast, slipers, räler och växlar.
Hastighetshöjande åtgärder på järnväg sträckan Storvik-Falun
Hastighetshöjande åtgärder samt vägskyddsåtgärder. 2 nya mellanblock. Plankorsningsåtgärder.
Ombyggnad av vårdcentral i Borlänge
Projektet avser upprustning/ombyggnad/modernisering av vårdcentralen.
Om- och nybyggnad av transformatorstation i Öna, Mora
Två nya krafttransformatorer 40MVA, ett nytt 10kV-ställverk, ett nytt 50kV-ställverk, ny nollpunktsutrustning, ny fjärr och kontrollutrustning, ny byggnad för transformatorer och 10kV-ställverk, två nya ställverksfack samt kontrollutrustning i befintlig kontrollbyggnad i stationen Mora.
Anläggande/utveckling mötesplats i Borlänge
Planer finns på att utveckla Folkets park till en öppen park för små och stora evenemang och till en attraktiv mötesplats.
Tillbyggnad av lager i Ludvika
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för Spendrups bryggeri att bygga till sitt lager på Skakelbacken med tillbyggnader i två etapper. Tillbyggnaderna blir i höjd något högre än nuvarande låglager. Planområdet ligger i Grängesberg på Skakelbackens industriområde, öster om Spendrups lager.
Hastighetshöjande åtgärder på Bergslagsbanan mellan Storvik-Ryggen
Plankorsningsåtgärder, hastighetshöjande åtgärder.
Ombyggnad av E16 sträckan Lönnemossa by-Klingvägen i Falun
Trafiksäkerhetsåtgärder, mitträcken, utbyte av bullerplank. Tre nya påfarter vid Färgvägen mot Gävle, trafikplats Östra Hosjö och trafikplats Lönnemossa mot Falun.
Ombyggnad av skola i Borlänge
Upptaget som förslag i kommunens prioriteringslista för kommande byggnationer.
Om- och tillbyggnad av simhall i Säter
Planer finns för om- och tillbyggnad av Skönvikshallen för en ny varmvattenbassäng.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Falun
Avser stambyte och badrumsrenovering på Hedgatan 21-31, Västeräng i Falun.
Ny gång- och cykelväg utmed väg 270 i Hedemora
Ny gc-väg mellan Gussarvsrondellen och Hamre, tunnel under riksväg 70, ombyggnad busshållplatser och infarter.
Utbyggnad av skola i Malung-Sälens Kommun
Om/tillbyggnation planeras att genomföras för skolan.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Bergslagsbanan
Ombyggnad/utbyte av 5 st vägskyddsanläggningar med ALEX-teknik.
Integrerat brounderhåll i Dalarnas län
Integrerat brounderhåll och MUH.
Ombyggnad av förskola i Leksand
Upptaget i kommunens budget. Ett projekt som ligger långt fram i tiden.
Ombyggnad till kontorslokaler i Borlänge
Entreprenaden omfattar ombyggnad av gamla Brukshotellet på Hushagen i Borlänge för att tillskapa ändamålsenliga och moderna kontorslokaler.
Ombyggnad av förskola i Leksand
Varumottagning samt personalparkering. Upptaget i kommunens budget. Ett projekt som ligger långt fram i tiden.
Rivning och nybyggnad av bro i Borlänge
Omfattar rivning av befintlig träbro med landfästen i betong samt byggnation av en ny bro, troligen valvbågsbro över Lusbäcken längs Paradisvägen i Borlänge.
Ombyggnad av ställverk i Smedjebackens kommun
Avser ombyggnad av station RT15 Morgårdshammar. Ombyggnationen innebär ett helt nytt 145 kV-ställverk och delvis förnyelse i kontrollbyggnaden.
Om- och tillbyggnad av Dalateatern, Falun
Planer för en större om- och tillbyggnation av Dalateatern. Ny repetitionslokal, ny scen, golv anpassade för dans och bättre inomhusklimat.
Utbyggnad av LSS-boende i Malung
Utbyggnad med 6 platser på LSS-boende. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Tillbyggnad av hotell i Falun
Tillbyggnad av 10 hotellrum.
Ombyggnad av skola till lägenheter i Leksand
Planer finns för ombyggnad av Djura skola till lägenheter. Förskolan berörs inte av planerna, utan ska bedrivas vidare i lokalen.
Tillbyggnad av hotell, Masesgården, i Leksand
Planer finns på en tillbyggnad av hotellet med nya rum, nytt gym, behandlingsrum m.m. Ev kommer projektet att etappindelas.
Ombyggnad av skyttehallen i Malung
Ombyggnad av industrilokal till lokal för Hemtjänsten. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Åtgärdande av vandringshinder i Dalarnas län
Omfattar väg 311 vid Hästån, väg 311 vid Byggebäcken, väg 311 vid Treforsbäcken och väg 70 vid Blybergsån.
Utbyggnad av förskola i Borlänge
Planuppdrag gavs år 2020 till plan- och markkontoret att utreda förutsättningarna för utbyggnad av förskola på Varpan 1.
Ombyggnad till bostäder och kontor i Falun
Syftet med planen är möjliggöra så att detaljplanen medger både bostäder och kontor. Planerna är att renovera gamla Falu-Kurirens kontor och bygga om till lägenheter och kontor centralt i Falun. Totalt kan det komma att bli mellan 10-12 lägenheter.
Ombyggnad av lokaler för familjecentral i Malung
Planer finns för ombyggnation av lokaler för familjecentral i Malung. Tanken är den ska vara inkvarterad i det som idag benämns ”Malungs Resurscenter”, där Lärcentrum idag har sina lokaler.
Förstärkning av järnvägsbank vid Klenshyttan
Förstärkning av järnvägsbank med gabionmur.
Ombyggnad av järnvägsspår i Ludvika
Samtidig infart på driftplats Ludvika.
Ombyggnad alternativt nybyggnad av lokaler för familjecentral i Sälen
Planer finns för ombyggnation alternativt nybyggnad av lokaler för familjecentral i Sälen.
Utbyggnad av förskola i Leksand
Upptaget i kommunens budget. Ett projekt som ligger långt fram i tiden.
Byte av hissar vid Borlänge Central
Rivning/demontering av två befintliga hissar samt installation av två nya hissar i befintliga hisschakt. Modernisering av två rulltrappor ingår.
Ombyggnad och anpassning av VVS mm vid Ludvika Sporthall
Entreprenaden avser modernisering av undercentral med tillkommande returvärmeinstallation samt modernisering av processvattenteknik till badanläggningen i Sporthallen.
Ombyggnation av lokaler till lägenheter i Leksand
Avser ombyggnad av lokaler till 7 st lägenheter och 1 st kontorslokal på fastighet Grewesmühl 16 i Leksand.
Upprustning av park och gc-stråk mm. i Borlänge
Planer finns för anläggande och upprustning av befintlig Bananpark, torgbildningar och gc-stråk.
Rivning av byggnader Avesta
Projektet avser rivning av hus 6 och 10 efter den nya vårdbyggnaden är färdigställd.
Tillbyggnad av lager vid industrihus i Gagnef
Etapp 2 avser tillbyggnad av befintligt lager på ca 80x36 meter.
Ombyggnad av idrottsplats i Hedemora
Upprustning av idrottsplats till aktivitetsområde. Planer finns på utegym och hundrastgård.
Tillbyggnad av produktionsutrymme vid industrihus i Gagnef
Etapp 3 avser utbyggnad av produktionsutrymmen.
Tillbyggnad av garage på räddningscentral i Borlänge
Avser tillbyggnad av garagedel på befintlig räddningscentral.
Renovering av bro samt GC-väg i Hedemora
Entreprenaden omfattar Broåtgärd på Åsgatan samt GC-väg.
Ombyggnad av vandrarhem i Malung
Nybyggnad av 4 st gästrum samt förråd.
Ombyggnad av stomme och tak på fastighet i Malung, etapp 1
Avser ombyggnad av stomme och tak på fastighet i Malung. Etapp 1 avser västra delen av byggnaden och innefattar takbyte ovan entré som används under terminstid för Riksidrottsgymnasiet. Etapp 2 och 3 finns på projektid: 2056655 och 2056656.
Upprustning av stationshus i Vansbro
Förslag finns på upprustning av fastigheten.
Tillbyggnad av verkstad i Mora
Tillbyggnad av verkstad. Avvaktar markförvärv.
Utvidgning av kyrkogård mm i Älvdalen
Ny gravmark, p-platser, förråd. wc.
Ombyggnad av stomme och tak på fastighet i Malung, etapp 3
Avser ombyggnad av stomme och tak på fastighet i Malung. Etapp 3 avser delen som återstår mot öster och kommer vara avsedd för lokaler med möjlighet för industri, verkstad, förråd etc. Etapp 1 och 2 finns på projektid: 2056625 och 2056655.
Ombyggnad av äldreboende i Hedemora
Ombyggnation av samlingslokaler. Nya Wc-grupper, Servering ,Cykelförråd, Nytt fläktrum.
Tillbyggnad av förskola i Orsa
En del av den befintliga förskolan ska rivas och ersättas med tillbyggnad innehållande två förskoleavdelningar, gemensamma utrymmen med mottagningskök, personalutrymmen och Torg, som sammanbinder de befintliga och nya lokalerna.
Ev Ombyggnad av simhall i Orsa
Avser ev ombyggnad av simhall byte av ventilation och reningsverk.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).