Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Örebro län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på Västra stambanan mellan Hallsberg-Laxå
Basunderhåll Västra stambanan Hallsberg-Laxå samt Hallsberg rangerbangård. Kontraktstid 6 år + 1 optionsår.
Nybyggnad av överlämningsbangård i Frövi Lindesberg
Förlängning av spår 3 och 4, nya anslutningsväxlar samt slopande av en plankorsning. Driftplatsgränsen flyttas ca 1000 meter och frihöjden för Fröviforsvägen ökas. Ställverksbyte, ny skyddsväxel. Nytt uppställningsspår ca 780 meter samt ca 780 meter lång anslutning mot kommunens spår i Frövi.
Kontaktledningsupprustning sträckan Östansjö-Laxå
Kontaktledningsupprustning + AT + 22 kV hjälpkraft. Högspänning.
Kontaktledningsupprustning sträckan Hallsberg-Sköldinge
Kontaktledningsupprustning + 20 kV hjälpkraft.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Nora
Möjlig option om 1 eller 2 år.
Upprustning av järnväg sträckan Stenkumla-Dunsjö
Upprustning av gamla banan kopplat till Hallsberg-Degerön.
Tillbyggnad av lager och kontor i Kumla
Avser ca 3170 m² tillbyggd lageryta, ca 130 m² påbyggd kontorsyta och ca 55 asfalterade parkeringsplatser inom fastigheten Kumla Axeln 7.
Tillbyggnad för kväverening vid Kumla ARV
Avser komplettera Kumla reningsverk med kväverening.
Utveckling av centrum i Hällefors
Hällefors kommun ska under 2022 ta fram en ny detaljplan för Hällfors centrum. Detaljplanen ska visa hur Hällefors centrum kan användas.
Nybyggnation alt renovering av förskola i Karlskoga
Nybyggnad alternativt renovering av förskola, tänkt omfattning på denna byggnad är att sex avdelningar med kapacitet för 120 barn skall erbjudas i lokalen.
Renovering till förskola i Karlskoga
Planer finns för att köpa en fastighet och byggnaden skall renoveras/ombyggas till en förskola. Tänkt omfattning på denna byggnad är att sex avdelningar med kapacitet för 120 barn skall erbjudas i lokalen. Projektet kommer även hantera utemiljöer och anslutande ytor.
Utbyggnad av BRT (Bus Rapid Transit) i Örebro, etapp 2
Delsträcka 3 Poesigatan Hållplats Poesigatan tas bort och dagens hållplats Vivalla centrum flyttas ca 100 meter österut till Poesigatan där övergångsställe anläggs vid hållplatsläget.
Utbyggnad av BRT (Bus Rapid Transit) i Örebro, etapp 2
Delsträcka 2 Tegnérlunden – Trafikplats Ekersvägen Körfält tas från motortrafik till kollektivtrafik på en sträcka om 1km. Korsningen med Lertagsvägen signalregleras samtidigt som Örnsköldsgatan endast får tillåten höger in och höger ut för att biltrafik inte ska korsa busskörfälten. Hållplatserna vid Markbackens centrum samt Apelvägen anpassas till busskörfälten där den senare också kompletteras med hastighetssäkring. Dagens hållplats vid Västerplan är belägen inom 400 meter från hållplatserna Markbackens centrum och Tegnérlunden och tas därför bort för att minimera restiden.
Utbyggnad av BRT (Bus Rapid Transit) i Örebro, etapp 2
Delsträcka 1 Tegnérlunden – Trafikplats Hedgatan Körfält tas från motortrafik till kollektivtrafik mellan Hertig Karls allé och Trängkårsvägen (460m) samt mellan Hjalmar Bergmans väg och Trafikplats Hedgatan (440 meter). Hållplatserna vid Stångjärnsgatan samt Lövstagatan flyttas och anpassas till busskörfälten. GC-bana längs stråket breddas mellan Ullavigatan och Grundläggaregatan samt mellan Trängkårsvägen och Slöjdgatan. Nya och förbättrade korsningar tillskapas för oskyddade trafikanter genom övergångsställen, breddade refuger och ytterligare en trafiksignal i korsningen med Stångjärnsgatan. Smidesgatan och Tackjärnsgatan signalregleras.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Godsstråket genom Bergslagen
Ombyggnad/utbyte av 3 st vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik.
Ombyggnad av transformatorstation i Örebro
GR--, Glanshammar ny T2 ombyggnad 40kV.
Ombyggnad av station i Kumla
Ombyggnad 10kV kopplingsstation till 40/10kV.
Renovering och ombyggnad av kommunhuset i Lekeberg
Planer för ombyggnad och renovering av kommunhuset i Lekeberg. Ombyggnaden kan skapa ytterligare 20-30 kontorsplatser.
Tillbyggnad av hotell i Örebro
Planer finns för tillbyggnad av befintligt hotell.
Ombyggnad av kontorslokaler i Hallsberg
Avser ombyggnation av kontorslokaler och va-anpassning i Kommunaltekniska huset (KTH).
Anläggande av kommunalt VA i Tysslinge by, Örebro
Tysslinge by, anslutning till kommunalt vatten och avlopp
Ombyggnad vid plankorsningar i Karlskoga och Kil
Byggande av 2 st vägskyddsanläggningar med Alex teknik.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser tillbyggnad av flerbostadshus med 7 st lägenheter på vindsvåning
Ombyggnad av kulturskolans lokaler, Nora
Kulturskolans lokaler ska byggas om. Man ska riva och bygga nya lättväggar, byta dörrpartier, handikappsanpassa en toalett och skära grundplattan för att sänka ljudspridning i lokalerna.
Förlängning av gång- och cykelväg i Örebro, etapp 2
Avser byggnation av en gång- och cykelbana längs Gällerstavägen på sträckan mellan Saxons väg och Granrisvägen. Den nya gång- och cykelbanan kommer förses med belysning och nya korsningspunkter över Gällerstavägen.
Utbyggnad av va-ledning i Brånsta
Planerat projekt ur kommunens flerårsplan.
Ombyggnad av va-ledning i Kumla
Utbyggnad kommunala va-tj norra mossby.
Underhåll av järnvägsbro över Essingeån vid Fellingsbro
Betongreparationer av balkar, stödmur, frontmur, målning av räcke samt injektering och impregnering.
Underhåll av järnvägsbro vid Sällinge
Betongreparationer av balkar, stödmur, frontmur, målning av räcke samt injektering och impregnering.
Rivning av lager inför bostadsbebyggelse i Örebro
Planer finns på nybyggnad av ett nytt bostadsområde i Aspholmen, Örebro. Om bostadsbebyggelse blir av på Virkeshandlaren 1 kommer ett lager troligtvis rivas för att göra plats för bostäderna.
Rivning av bensinstation i Örebro
Rivning drivmedelsstation.
Ombyggnad av ishall i Hallsberg
Avser ombyggnad av ispist med sarg samt delar av läktare,
Ombyggnad av GC-väg i Laxå
Avser Säker gång- och cykelväg Midsommarberget/Centralskolan Upptagen i investeringsbudget 2023-2025
Rivning av flerbostadshus i Örebro
Planer för rivning flerbostadshus samt en gårdsbyggnad.
Nytt tillagningskök i servicehus i Pålsboda, Hallsberg.
Planer finns för nytt tillagningskök.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser installation av solceller på tak.
Rivning av grupphus i Lindesberg
Planer för rivning av en- tvåbostadshus, garage/uthus, Bågen 1,2,7,8.
OVK besiktning i flerbostadshus i Örebro
Planer för OVK besiktning.
Utvändigt underhåll av affärshus i Örebro
Ändring fasader på handelslokal. Byte av entré.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).