Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, vid Skellefteå Norra
5 mil ny järnväg mellan Degerbyn- Skellefteå Industriområde/länsgränsen Västerbotten/Norrbotten.
Ny- och ombyggnad av vägar och broar i skellefteå
Ny förbifart öster om Skellefteå. Ca 3 km är nysträckning och inkluderar en bro över Skellefteå älv medan resterande 2,4 km är ombyggnad. Projektet inkluderar nya trafikplatser, anpassning av befintliga gc-vägar inklusive gc-portar. Ombyggnad busshållplatser samt bulleråtgärder.
Ny kraftledning i Skellefteå
Ny kapacitetshöjande 400 kV-ledning mellan Malånäset och Lidmyran Den planerade 400 kV-ledningen Malånäset—Lidmyran i Västerbottens län är en del i den gröna industriomställningen i norr och möjliggör ökat effektuttag i regionen. Ledningen bidrar även till att bibehålla stabiliteten och driftsäkerheten i transmissionsnätet. Dessutom planeras det för förnyelse av befintliga stationer i Malånäset och Högnäs samt ny station i området kring Lidmyran.
Nybyggnad av broar längs Norrbotniabanan i Skellefteå Centrum
Mark och anläggning innehållande 3 järnvägsbroar och 3 vägbroar. Ca 2 km. BEST-arbeten.
Utveckling av område i Skellefteå
I den tänkta detaljplanen innefattas bostäder, parkeringshus, hotell, resecentrum, kontor och handel.
Nybyggnad av vindkraftverk på Råliden i Skellefteå/Piteå
Man undersöker möjligheten att bygga 54 st vindkraftverk på gränsen mellan Skellefteå och Piteå.
Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, delen Skellefteå C-Degerbyn
Ca 1,5 km lång sträcka. Dubbelspår. 3 järnvägsbroar och 2 vägbroar.
Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, vid Bureå älv
Anläggning väg 821-Bureå älv/Station Bureå. Ca 2,5 km.
Nybyggnad av broar längs Norrbotniabanan vid Grenvägen i Skellefteå
Mark och anläggning innehållande 2 järnvägsbroar och 2 vägbroar. Ca 2 km. BEST-arbeten.
Nybyggnad av bostäder i Skellefteå
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ca 500 bostäder i blandning av olika storlekar och upplåtelseformer samt att möjliggöra för ett vård- och omsorgsboende och/eller skolverksamhet.
Nytt bostadsområde i Skellefteå
Visionen är att förvandla Scharins till en exklusiv boendemiljö, omgiven av grönska och vatten. Ca 40 hektar
Nybyggnad av bostäder i Skellefteå
Föreslås en blandning av flerbostadshus och sammanbyggda småhus som radhus, parhus och kedjehus
Nybyggnad av tillfälliga bostäder i Skellefteå
Tillfälliga bostäder, ca 200 bostäder, 100 2:or och 100 3:or.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Sävenäs, Skellefteå
200 nya bostäder, och platser för aktiviteter och avkoppling.
Ny gymnasieskola i Norrböle, Skellefteå
Nybyggnad av gymnasieskola med idrottsprofil med plats för ca 800 elever. Planområdet ligger cirka 800 meter från centrum och omgärdas av Norrbölegatan i norr, Norra järnvägsgatan (väg 372) i söder, Kulturskolan i öster och befintliga flerbostadshus i väster
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av flerbostadshus, ca 120 bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Skellefteå
Planområdet ligger i stadsdelen Hedensbyn och omfattar ca 1,7 hektar.
Nybyggnad av bostäder i Skellefteå
Syftet med programmet är att ta fram en vision och ett koncept för hur området kan förändras inom några år, med målsättningen om att skapa upp till 600 nya bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus och verksamhetslokaler i Skellefteå
Planer finns för nybyggnad av fyra hus som blir fyra våningar höga, ett höghus på åtta våningar samt en lågdel på en våning. Man planerar för 90 lägenheter samt möjligheter till affärer, restauranger och annan verksamhet i bottenplan
Nybyggnad av bostäder i Degerbyn
Möjliggöra för bostäder som främjar estetisk tilltalande gestaltning, trygghet och orienterbarhet. Planområdet omfattas i huvudsak av fastigheten Slagträet 1 (Sportfältet) men även del av fastigheten Degerbyn 24:1 (grönskan och gång- och cykelvägarna i utkanten av Slagträet 1) och del av fastigheten Prästbordet 8:8 (gång- och cykelbron mellan Bollgränd och Brännavägen). Skellefteå kommun äger all mark inom planområdet.
Nytt bostadsområde i Skellefteå
Det utpekade området ligger mellan bostadsbebyggelse i väst och industriverksamhet i öst, mellan Risbergsgatan och Torsgatan. Det ska också utredas om fastigheten kan utökas österut.
Nybyggnad av flerbostadshus och centrumverksamhet i Skellefteå
Syftet med planen är att möjliggöra byggande av bostäder samt centrumverksamhet eller lokaler för allmänt ändamål. Planområdet ligger på Skellefteälvens norra strand, på gränsen mellan stadsdelarna Prästbordet och Centrala stan. Genom planområdet går Lasarettsvägen som ansluter till Karlgårdsbron.
Nytt bostadsområde i Skellefteå
Nybyggnad av flerbostadshus i 2-4 våningar
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Syftet med planen är att möjliggöra för ca 100 nya bostäder samt utökad förskoleverksamhet.
Nybyggnad av bostäder och handel, kontor i Skellefteå
Möjliggöra bostäder samt handel och kontor.
Nybyggnad av parkeringshus i centrala Skellefteå
I hjärtat av Skellefteå planerar vi för ett nytt parkeringshus. Traditionellt har beställaren själv byggt och driftat parkeringshusen men öppnar nu för nya lösningar där man i stället köper större eller mindre delar av åtagandet, t.ex. i form av koncessionsåtagande till en extern leverantör eller andra lösningar.
Nybyggnad av radhus i Anderstorp, Skellefteå
Radhusen får Företagsvägen i söder och Lövgränd i väster. Det blir även några radhuslängor lite längre in i kvarteret. Lövgränd förlängs i och med förtätningen av området. Bostäderna kommer att byggas där Nallebjörnens förskola ligger idag. En ny och större förskola kommer att byggas längre in i området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av flerbostadshus, 56 lgh. Sörböle, Skellefteå. Man kommer att bygga ett underjordiskt garage och en gemensam takterrass med orangeri.
Nybyggnad av radhus i Skellefteå
Planer för nybyggnad av radhus,kedjehus,parhus.
Nybyggnad av industri , logistikterminal och verkstadsindustri i Skellefteå
Avser utbyggnad av industriområde med totalt 25000 kvm stort område om 28 tomter.
Utveckling av område i Skellefteå
Skellefteå: Örviken Förutsättningar: Örviken är en gammal bruksmiljö med tidigare sågverk och industri. Idag ägs marken både kommunalt och privat. Skellefteå kommun ska växa från 72 500 till 90 000 invånare redan år 2030. Det handlar om en befolkningsökning på mer än 16 000 människor på bara åtta år. Detta betyder att Skellefteå har stort behov av bostäder på kort tid. Befolkningsökningen och behovet av bostäder innebär också att fokus behöver läggas på rekreationsområden och andra värden. Utmaning: Det tidigare bruksmiljön med industribyggnader och dess närhet till vattnet har stor potential att bidra till hållbara och attraktiva livsmiljöer för Skellefteåborna. Teamet kommer att fokusera på frågan: Hur kan området utvecklas och möta behovet av nya hållbara och inkluderande bostäder och mötesplatser samtidigt som kulturmiljön bevaras? Hur ser området ut om 5, 10, 50 år? Vad krävs för att Örviken ska växa stegvis mot en hållbar grön/blå stadsdel? Finns svaren att hämta i den historiska relationen till vattnet eller hur flottningen har ändrat landskapet?
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Skellefteå
Syftet med planen är att bygga bostäder och lokaler med hänsyn till kulturmiljö.
Nybyggnad av bostadsrätter i Skellefteå
Avser nybyggnation av flersbostadshus. Fastigheten är belägen i hörnet Kanalgatan 31/Repslagargränd 4.
Nybyggnad av bostadsrätter i Skellefteå
Avser nybyggnation av flerbostadshus. Fastigheten är belägen i hörnet Kanalgatan 31/Repslagargränd 4. Etapp 1, 1332168.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Skellefteå
Avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende, 120 platser.
Nybyggnad av resecentrum i Bureå
Bureå resecentrum ska knyta ihop den tågtrafik som Norrbotniabanan innebär, med busstrafik, biltrafik, gång, cykel och taxi. Byggstarten är beroende av Trafikverkets planering av Norrbotniabanan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Byske
Nybyggnad av 5 flerbostadshus.
Nybyggnad av resecentrum i Skellefteå
Skellefteå kommun ska anlägga ett nytt resecentrum för tåg och regionbuss i centrum av Skellefteå i nära anslutning till Skellefteå lasarett och i närheten av stadstrafiken.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnation av flerbostadshus med möjligheter för ca 300 nya bostäder och verksamheter.
Nybyggnad av flerbostadhus i Skellefteå
De två punkthusen ska bli 3,5 våningar höga, bestå av cirka 30 lägenheter och placeras i den västra delen av fastigheten där det idag står en carport.
Nybyggnad av förskola i Skellefteå
Nybyggnad av förskola, 10 avd.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Skellefteå
Planer för ett nytt industriområde. Syftet med området är att erbjuda ett 30-tal tomter för lättare och mindre ytkrävande industri och service som kan komplettera övrig tyngre industri i närområdet.
Ny gång- och cykelväg längs väg 855 sträckan Skellefteå-Myckle
Aktuell sträcka börjar vid korsningen Tunnelvägen/Bolidenvägen i Skellefteås västra utkant och sträcker sig ca 2,7 km genom Myckle.
Ny optokabel/ERTMS längs järnväg sträckan Bastuträsk-Hednoret
Förläggning av multidukt, mikrokabel och tillhörande skarvskåp/brunnar.
Nybyggnad av förskola i Skellefteå
Nybyggnad av förskola med plats för 200 barn fördelade på tio avdelningar (6+4 avd).
Nybyggnad av radhus i Skellefteå
På Prästbordet, i kvarteret Kaplanen, innebär en ny detaljplan att 10–15 radhus kan byggas på en fastighet där det idag står en förskolebyggnad som inte längre används.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
I kvarteret Volten på Sörböle planeras det för 300 hyreslägenheter fördelade i nio hus. Lägenhetshusen blir 4-8 våningar och byggs på ett gammalt industriområde med Brogatan i öst och Karlgårdsleden i väst.
Nybyggnad av förskola i Ursviken
Nybyggnad av förskola i Ursviken, 6 avd.
Nybyggnad av sporthall i Kåge
Nybyggnad av sporthall.
Om- eller nybyggnad av vattenledning i Bureå
Om- eller nybyggnad av vattenledning.
Nybyggnad av förskola i Skellefteå
Nybyggnad av förskola i centrala Skellefteå.
Nybyggnad av lägenhetshotell i Bureå
Planer finns för nybyggnad av lägenhetshotell.
Nybyggnad av industrihus i Boliden
Mark avsedd för småindustri.
Nybyggnad av industrihus i Bureå
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Lövånger
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Byske
Mark avsedd till industri/småindustri.
Nybyggnad av industrihus i Burträsk
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Fällfors
Mark avsedd till småindustri.
Nybyggnad av industrihus i Drängsmark
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av personallokaler i Byske
Innebär byggnation av ett småhus med krypgrund.
Nybyggnad av kemisk-teknisk industri i Skellefteå
Avser en ny produktionsanläggning på 400 kvadratmeter för produktionen av natriumbisulfit.
Utveckling av Bovikens Havsbad i Kågedalen
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling av hela området kring Bovikens havsbad, bl a genom en småbåtshamn inne i Laxvarpsviken. Även havsbadet och campingen behöver mer utrymme för att kunna utvecklas och förbättras.
Nybyggnad av miljöstation vid flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av miljö/återvinningsstation.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Skellefteå
Planer finns för installation av laddstolpar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).