Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Upplands Väsby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och nybyggnad vid stationsområdet i Upplands Väsby
Totalt i området planeras för bussterminal med kontor ovanpå och ca 130 000 m2 bostäder och 30 000 m2 verksamheter.
Om- och nybyggnad vid stationsområdet i Upplands Väsby
Totalt i området för Väsby Entré planeras en ny bussterminal med vänthall ca 2000 kvm med ca 13000 kvm bostäder och verksamheter ovanpå. Parkeringsdäck med ca 500 bilplatser och 18000 kvm verksamheter. Landmärke med 17000 kvm verksamheter. Balder kommer stå för ca 2/3 av detta, omfattning och etappindelning är ej fastställt i dagsläget.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Kommunen vill att det ska byggas ca 1500 bostäder vid korsningen Stockholmsvägen/Norrvikenleden. Projektet kommer att etappindelas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Alma Property Partners och Byggvesta har bildat ett gemensamt bolag för att utveckla Optimusområdet. Totalt i området planeras nybyggnation för ca 1000 bostäder.
Nybyggnad av bostadsområde i Upplands Väsby
Avser att utforma ett nytt bostadsområdet med 150-180 bostäder längs Mälarvägen.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Övre Runby 11:1 och Nedra Runby 1:25
Nybyggnad av bostadsområde i Upplands Väsby
Avser att utforma ett nytt bostadsområdet med 400 bostäder längs Mälarvägen.
Nybyggnad av bostäder, verksamhetslokaler mm i Upplands Väsby
Detaljplanearbetet ska pröva möjligheten att bygga ett flerbostadshus med verksamhetslokaler i bottenvåningen på fastigheten. Att pröva förutsättningarna för att utveckla Elis park och Björkvallatorget är också en del av planarbetet. Detaljplanen ska också utreda möjligheten till en flytt av biblioteket till nya lokaler vid platsen för gamla Medborgarhuset. Vilunda 1:320 och del av fastigheten Vilunda 1:548
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Alma Property Partners och Byggvesta har bildat ett gemensamt bolag för att utveckla Optimusområdet Totalt i området planeras nybyggnation för ca 1000 bostäder.
Nytt bostadsområde i Upplands Väsby
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nya hyresbostäder i Upplands-Väsby
Ca 141 hyreslägenheter.
Etablering av skol- och idrottsverksamhet i Upplands Väsby
Pröva förutsättningar för skol- och idrottsverksamhet.
Nybyggnad av bostäder, förskola, torg och handel i Upplands Väsby
Utvecklingen av Väsby centrum skapas en miljö med blandade funktioner, där Väsbys invånare har nära till bostäder, service och handel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Alma Property Partners och Byggvesta har bildat ett gemensamt bolag för att utveckla Optimusområdet. Totalt i området planeras nybyggnation för ca 1000 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Alma Property Partners och Byggvesta har bildat ett gemensamt bolag för att utveckla Optimusområdet. Totalt i området planeras nybyggnation för ca 1000 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Alma Property Partners och Byggvesta har bildat ett gemensamt bolag för att utveckla Optimusområdet. Totalt i området planeras nybyggnation för ca 1000 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringshus i Upplands Väsby
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av ca 300-400 bostäder samt ett parkeringshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby, Etapp 4
Totalt planeras ca 400 bostäder, mestadels smålägenheter. Både bostadsrätter och hyresrätter söder om Mälarvägen.
Nybyggnad av gc-förbindelse över E4 i Upplands Väsby
Planer finns för en ny gång- och cykelbro över E4an mellan Väsby Centrum och Vallentuna vägen på ca 150m.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Upplands Väsby
Nybyggnad av flerbostadshus med 30 st lägenheter och förskolan Hopprepet avsedd för ca 100 st barn.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Alma Property Partners och Byggvesta har bildat ett gemensamt bolag för att utveckla Optimusområdet. Totalt i området planeras nybyggnation för ca 1000 bostäder.
Nya bostäder i Upplands Väsby
Bostäder på fastigheterna Ekeby 35:1 och Ekeby 35:2
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Totalt planeras ca 140 nya bostäder, varierad småhusbebyggelse i form av friliggande hus, radhus, kedjehus och parhus. Även fyra låga flerbostadshus planeras.
Nytt verksamhetsområde i Upplands Väsby
Inom fastigheterna Edby 1:1, Vällsta 1:2 och Vällsta 1:3 pågår ett detaljplanearbete där kommunen undersöker möjligheten för etablering av verksamheter i området.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Avser nybyggnad av 24 radhus som kommer vara svanenmärkta.
Nybyggnad av grupphus i Upplands Väsby
Nybyggnad av 17 st enbostadshus samt komplementbyggnad på Edsby 1:112 samt nybyggnad av 15 st enbostadshus samt komplementbyggnad på Edsby 1:113.
Nybyggnad av radhus/parhus i Upplands Väsby
Avser nybyggnad av ca 40 radhus/parhus.
Nybyggnad av förskola i Upplands Väsby
ca 80-100 barn och förskolegården är ca 2 500 kvadratmeter Vilunda 6:42 samt hela fastigheterna Vilunda 6:80, 6:81 och 6:82
Nybyggnad av gator, va-ledningar mm i Upplands Väsby
Avser nybyggnad av gator och va-ledningar.
Nybyggnad av exploateringsområde i Upplands Väsby
Utbyggnad av gata och va inför byggnation av bostäder, kontor och handel.
Nybyggnad av hotell i Upplands Väsby
Avser nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av affärshus i Upplands Väsby
Förhandsbesked för nybyggnad av affär.
Nybyggnad av specialhall för gymnastik
Avser utredning av möjligheten att bygga en specialhall för gymnastik, och samtidigt hitta möjliga samverkanspunkter med övriga funktioner i Vilundaparken.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Nybyggnad av småindustri.
Meandring av Väsbyån samt utbyggnad av dagvattendammar, Upplands Väsby
Syftet med meandring är att tillskapa ett naturliknande vattendrag som gynnar vattenlevande organismer och ökar vattendragets renande kapacitet. I nära anslutning till ån planeras också utvidgning av befintlig dagvattendamm och anläggande av ny vilket ska minska tillförseln av dagvattenburna föroreningar till Väsbyån. Utmed ån går idag ett upplevelsestråk för friluftslivet. Upplevelsestråket behöver integreras med projektet
Nybyggnad av gc-väg i Upplands Väsby
Avser gc-väg vid trafikplats Bredden.
Nybyggnad av lager i Upplands Väsby
Avser nybyggnad av lager och distribution med mindre kontorsdel.
Nybyggnad av solcellspark vid Hammarby Kyrka
Avser nybyggnad av solcellspark i Upplands Väsby.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Utveckling av område i Upplands Väsby, ca 600 bostäder både hyres och bostadsrätter.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).