Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Rotebro
Ca 2000 nya bostäder.
Nybyggnad av bostäder mm i Häggvik, Sollentuna
Detaljplanen för Städet 1 möjliggör för en ny kvartersbebyggelse med en blandning av bostäder, handel och kontor, förskolor samt vårdboende. Totalt kommer det att finnas plats för cirka 1 200 bostäder, kontor samt en flytt av befintlig livsmedelsbutik. Projektet kommer delas och byggas i etapper, men inget är fastställd i dagsläget.
Nybyggnad av stadsdel i Sollentuna
Utveckling i enlighet med översiktsplanens intention om en omvandling från externhandel till stadsbebyggelse med blandade funktioner. Detaljplanen innehåller Häggviksplan, stadsdelens entréplats från pendeltåget, en ny stadsdelspark såväl som fyra nya bebyggelsekvarter med bostäder, kontor, två förskolor och annan service.
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön i Sollentuna
I Södra Väsjön planeras för ca 700 nya bostäder.
Nybyggnad av bostäder och centrumverksamhet i Sollentuna
- Höj kvaliteten på allmän platsmark. - Öka överblickbarheten och orienterbarheten. - Tillför stora bostäder i bostadsrätt/äganderättformat. - Säkerställ ett välfungerande centrum med blandade verksamheter
Nybyggnad av skola och idrottshall på Helenelund, Sollentuna
Skola för 420 barn F-6, idrottshall, förskola för 80-100 barn.
Nybyggnad av bostäder och handel i Sollentuna
Möjliggöra en omvandling av befintliga småindustrifastigheter till ett kvarter med bostäder och inslag av handel i bottenvåningen. De uppglasade lokalerna i bottenvåningen med entréer mot gatan ska bidra till ett aktivt stadsrum. Det ska även skapas förutsättningar att bygga ut delar av Turebergs allé.
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön i Sollentuna
Marken ägs till största delen av privatpersoner.
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön i Sollentuna
Avser nybyggnad av bostäder och förskola.
Nybyggnad av bostäder i Edsberg, Sollentuna kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder och utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Förslaget innehåller en tät, stadsmässig bebyggelse med flerbostadshus längs Frestavägen.
Nybyggnad av flerbostadshus på Häggvik, Sollentuna
Ca 100 lgh, 3-4 våningar höga hus. Garage under husen.
Nybyggnad av stadsradhus vid Väsjön
Nybyggnad av stadsradhus.
Nybyggnad av bostäder i Rotebro
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheterna att komplettera området med bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer finns för nybyggnad av ca 65 lägenheter i 4 st bostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helenelund, Sollentuna
Sollentunahem planerar en ny innergård i anslutning till befintliga husen, samt nya, fina bostäder och butiker i kvarteret Hoppet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rotebro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förtätning med nya bostäder och verksamhetslokaler inom fastigheten Ritsalen 1 i Rotebro. Planarbetet ska bedrivas i enlighet med vision Rotebro.
Nybyggnad av bostäder i Rotebro
Planer finns att att komplettera området med bostäder. Avser Rotstocken 1 och del av Rotebro 4:54, Amorgränd.
Nybyggnad av bostäder på Edsberg
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheterna att uppföra flerfamiljshus omfattade totalt ca 100 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Planarbete för att komplettera området med bostäder, parkering och lokaler för handel på Rotfrukten 2, 43 och en del av Rotebro 4:54.
Nybyggnad av studentbostäder mm i Rotebro, Sollentuna
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förtätning med nya bostäder och verksamhetslokaler inom fastigheten Ritsalen 1 i Rotebro. Planarbetet ska bedrivas i enlighet med vision Rotebro.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Planer finns för nybyggnad av bostäder.
Exploatering för nya bostäder vid Väsjön i Sollentuna
Avser exploatering för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön i Sollentuna
Totalt på Ribbings väg planeras ca 310 bostäder och Sollentuna hem har 2 områden. Denna del avser 3 punkthus med totalt ca 40 lgh varav 6 lgh i LSS-boende. 4-6 våningar.
Nytt utvecklingsområde i Sollentuna
På denna mark kan man bygga: kontor, lättare tillverkning, utbildning och service.
Nybyggnad av idrottsanläggningar vid Väsjön i Edsberg, Sollentuna
Tennishall inom Sportfältet samt utreda ny tillfartsväg till området. I planen kommer även parkeringsbehov för Sportfältets anläggningar samt komplement till Väsjöbackens parkering vid Väsjö torg utredas inom planområdet. Befintliga och fungerande anläggningar och funktioner inom sportfältet kommer om möjligt behållas. Ny placering av kastbana och fotbollsplan kommer även utredas inom planarbetet. Detaljplanen ska i möjligaste mån möjliggöra ytor för att ersätta anläggningar som behöver tas bort. Vidare kommer utveckling av allmän plats föreslås samt drift- och underhållsansvar tydliggöras inom Sportfältet. Avsikten är att göra en flexibel detaljplan för att kunna möjliggöra framtida utveckling av idrottsändamål inom Sportfältet.
Nybyggnad av bostäder m.m. i Sollentuna
I Tureberg, mellan nya Färgskrapan och Malmparken finns en obebyggd fastighet kvar. Detaljplanen, där fastigheten ingår, medger en total byggrätt om 60 000 m2 ljus BTA. Av denna byggrätt återstår ungefär 8 500 m2 ljus BTA. Markområdet Tabellen 8 är den sista byggrätten inom detaljplanen.
Nybyggnad av förskola i Väsjön, Sollentuna
I Södra Väsjön planeras för en ny förskola. Förskoletomten utgörs av fastigheten Elddonet 1 som är i kommunens ägo. Fastigheten är ca 3 400 kvm stor och består idag av naturmark samt en äldre byggnad som är obebodd. Fastigheten angränsar till gatorna Fjätursvägen och Hemmings väg.
Nybyggnad av returpark i Sollentuna
Avser ny returpark i Kronåsen, Sollentuna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus, äganderätter.
Nybyggnad av kedjehus i Sollentuna
13 kedjehus i bostadsrättsform som kommer att situeras på sluttande terräng. Det unika läget kommer att ge alla hus en fantastisk utsikt över hela Väsjön och omkringliggande område.
Nybyggnad av lokaler för bilservice i Sollentuna
Planer finns för nybyggnad av lokaler för bilservice.
Nybyggnad av parkeringsplatser vid Väsjön i Sollentuna
Ca 450 parkeringsplatser. Sanering: 1449494.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).