Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 102 st.

Ostlänkens anslutningspunkt till Västra Stambanan i Gerstaberg
Ostlänkens anslutningspunkt till Västra Stambanan där planskild anslutning (flyover bro) ska byggas. Anläggnings och BEST-entreprenad med flertalet broar. Ca 3 km lång komplett dubbelspårig järnvägsanläggning på bro, i skärning och på bank. Ställverksbyte i Järna.
Nybyggnad av CCS-anläggning i Södertälje
Anläggning för koldioxidavskiljning på Igelstaverket.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hovsjö
Ca 500-550 st lägenheter.
Ny stadsdel i Södertälje
Uppdrag med utredning och projektering för nytt stadsdelsområde i uthamnen, Södertälje Kommun. Södertälje Kommun planerar ett nytt attraktivt stadsdelsområde i Uthamnen med ca 1400 nya bostäder, förskolor, bostäder för äldre och rekreationsområden vid kajen och i parkmiljöer.
Nybyggnad av logistikcentral i Södertälje
Nybyggnad av logistikcentral, lagerbyggnad, pumphus & sprinklertank och solceller på taket samt anläggning av parkeringsplats.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Området är beläget vid "gamla ridhustomten". Ca 450 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hovsjö
Uppförande av 200-250 lägenheter.
Omvandling av område för ev byggnation av bostäder i Enhörna
I en första etapp planeras att börja omforma Bastmoragropen, området söder om Bastmoravägen där brytning upphörde för många år sedan. Arbetet med att få en mark som går att bebygga kommer att pågå under några år Omformandet av täkten i Enhörna görs med hjälp av överskottsmassor som genereras vid anläggningsprojekt i Stockholmsregionen och lokalt i Södertälje
Nytt bostadsområde i Hovsjö
Omvandla Hovsjö centrum, bygg 1 100–1 600 nya bostäder, gör Hovsjö gård till en strandpark, rusta upp utemiljön, anlägg en kommunal lekplats, bygg en bro över E20 och skapa tydligare stråk till Måsnaren och Gröndal. Det är några av förändringarna som föreslås i planen för Hovsjös framtid.
Nybyggnad av F-9 skola i Södertälje
Ny skola för ca 600 st elever.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av befintlig verkstadsbyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Avser utveckling av området ”Daldockan” i Saltskog/Mariekälla. Totalt planeras ca 700 bostäder i området.
Nybyggnad av kopplingscentral i Gerstaberg
Nybyggnation av Gerstaberg kopplingscentral för att sammankoppla Ostlänkens nya kontaktledningar med befintliga kontaktledningar på västra stambanan samt anslutning av nya AT-matarledningar från Järna omformarstation. Komplettering av Järna omformarstation för att möjliggöra anslutning av de nya matarledningarna.
Nybyggnad av lamell/punkthus i Bergvik, Södertälje
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya flerbostadshus längs med Telgehusvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hovsjö
Ca 125 lägenheter som bygg på ett parkeringshus.
Nybyggnad av stadsvillor Hovsjö
Ca 100-125 stycken stadsvillor.
Nybyggnad av hotell i Södertälje
Avser nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya flerbostadshus längs med Telgehusvägen och vid korsningen Birkavägen/Telgehusvägen samt ev. ny förskola i området. Detaljplanen syftar även till att utveckla allmänna platser i samband med bostadsutvecklingen.
Nybyggnad av parkeringshus i Södertälje hamn
Parkeringshuset uppföres i markplan plus 4 plan eventuellt med tak (väderskydd) på översta planet beroende på höjdbegränsningar. Byggnaden grundläggs på stödpålar av betong eller likvärdigt. Byggnadsarean är ca 10 000 kvm. Bruttoarea ca 50 000 kvm.
Förtätning med bostäder i Södertälje
Planförslaget syftar till att omvandla en del av Östertälje 61:2 för att möjliggöra för en förtätning av stadsdelen med nya bostäder i flerbostadshus i varierande byggnadshöjd, upp till 17 våningar.
Förtätning med bostäder i Södertälje
Planförslaget syftar till att omvandla fastigheten Floretten 1 för att möjliggöra för en förtätning av stadsdelen med nya bostäder i flerbostadshus i varierande byggnadshöjd, upp till 17 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Platsen ska förtätas med 50-60 nya bostäder i flerbostadshus på befintlig markparkering.
Nybyggnad av kontor och parkeringsgarage i Södertälje
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra besöksparkering, centrumverksamhet och kontor. Detta ska bidra till att skapa en mer levande stadsdel och förstärka kopplingen mellan norra och södra delen av stadskärnan. Syftet är också att i detaljplanen skydds befintlig byggnad på fastigheten Spinnrocken 12.
Nybyggnad av punkthus, handel mm i Saltskog
I bottenvåningen ska det vara lokaler för kontor och handel.
Nybyggnad av båtvarv i Hall
Möjliggöra varvsverksamhet för fritidsbåtar invid Igelstabron i Hall.
Nybyggnad av lager/industrihus i Södertälje
Nybyggnad av industribyggnad och transformatorer samt anläggande av parkeringsplatser och uppförande av mur.
Nybyggnad av radhus i Hovsjö
75 stycken radhuslägenheter i solfjärder form.
Nytt verksamhetsområde i Södertälje
Planarbete pågår som utreder möjlighet för verksamheter som kontor, handel och eventuellt mindre, ickestörande industriverksamhet. Avser Moraberg Väghyveln 1, 9, 10-13.
Nybyggnad av kontorshus, spa, gym och butiker i Södertälje
Avser nybyggnad av lokaler för kontor, spa, gym och butiker. Väghyveln 11 & 12
Förtätning av bostäder i Södertälje
Avser förtätning av nya bostäder i flerbostadshus inom befintligt flerbostadshusområde. Verksamhetslokaler kan möjliggöras i bottenplan mot Prästgårdsvägen, med entréer mot gatan.
Nytt badhus i Södertälje
Nybyggnad av badhus.
Utveckling av centrum i Södertälje
Upprustning och ombyggnad av Brunnsäng centrum.
Nybyggnad av vindkraftverk i Södertälje
Vindkraftsprojektet bedöms kunna rymma ca fem vindkraftverk med en förväntad produktion på omkring 110 GWh per år.
Nybyggnad av vårdboende och förskola i Södertälje
Nybyggnad av vårdboende och förskola.
Nybyggnad av radhus, kedjehus, parhus i Södertälje
Nybyggnad av radhus, kedjehus, parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Östertälje, Södertälje
Planens syfte är att möjliggöra en ny förskola intill Vretensvägen. Inom planområdet finns i dag två förskolor. Den nya förskolan är tänkt att byggas ut etappvis för att ersätta de två befintliga förskolorna samt utöka verksamheten, från 160 barn till cirka 260 barn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ny stationspaviljong/bytespunkt i Södertälje
Nybyggnation av stationshus, spärrkiosk och spärrlinje, biljettautomater, toalett, personallokaler och väntsal för buss och tågresenärer. Tillgänglighetsåtgärder för att överbrygga höjdskillnader mellan stationstorget och den befintliga bussterminalgatan.
Utbyggnad av gravplats mm, Södertälje kommun
Nya markytor för kistgravplatser mm.
Nybyggnad av förskola i Södertälje
Planer för stadsutveckling där man ska omvandla industrimark till bostäder och centrumverksamheter. Finns även planer för skolor, idrott och handel. Kryssaren 8 och Isbrytaren 1 mfl
Nybyggnad av villor i Södertälje
Nybyggnad av villor.
Nybyggnad av handdelsplats i Södertälje
Nybyggnad av handelscentrum och ombyggnad av trafikled.
Nybyggnad av bostäder i Östertälje
Syftet med detaljplanen är att skapa bostäder i kollektivtrafiknära läge i Östertälje.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industri och kontor i Södertälje
Syftet med detaljplanen är att utvidga befintligt verksamhetsområde mot väster och skapa förusättningar för etablering av verksamheter med inriktning mot industri och kontor.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att upprätta detaljplan och pröva förutsättningar för nya enbostadshus i en lantlig miljö.
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Planer finns på nybyggnad av radhus/kedjehus, eventuellt enbostadshus.
Nybyggnad av skola i Södertälje
Planer finns på nybyggnad av skola.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder inom del av fastigheten Brunnsäng 1:1. Planområdet omfattar ett skogsparti som ligger i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Planer för nybyggnad av flerbostadshus (rivning av befintlig byggnad).
Utveckling av bostadsområde i Södertälje
Syftet med planarbetet är att skapa förutsättningar för att dra fram kommunalt vatten och spillvatten och möjliggöra permanentboende. Byggrätter, avstyckningsmöjligheter, behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder och markreservat för underjordisk ledning kommer att utredas i detaljplanearbetet.
Nybyggnad av industri och logistikverksamhet i Almnäs, del 2a
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Exploateringsområde för bostäder i Pershagen
Exploatering inför nybyggnad av bostäder i Pershagen södra.
Nybyggnad av bostäder i Pershagen
Nybyggnad av bostäder i Pershagen södra.
Nybyggnad av flerbostadshus i Brolunda
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor och handel i Södertälje
Mark finns och är detaljplanelagd.
Nybyggnad av bostäder i Hölö
Nya planer för bostäder nära Hölöskolan ger plats åt radhus, parhus och flerbostadshus. Det är Bolaget SM Property som vill bygga söder om korsningen mellan Österbyvägen och Eriksbergsvägen.
Förtätning med bostäder i Södertälje
Planförslaget syftar till att omvandla fastigheterna Haren 9, 12 och 16 för att möjliggöra en förtätning av Södertäljes centrala delar. Förslaget uppskattas tillföra ungefär 80 nya lägenheter i flerbostadshus. Haren 9, 12 & 16
Nya bostäder i Södertälje
Detaljplanen ska möjliggöra för ytterligare bostadsbebyggelse som komplement till redan befintlig bebyggelse inom planområdet. Målet med detaljplanen är att området ska kunna utvecklas genom förtätning, varierat bostadsutbud och möjlighet till lokaler och verksamheter mot Klockarvägen.
Byggnation för driftverksamhet i Södertälje
Planarbetet för området Åkerkullan, intill bussdepån och Hovsjö arbetsområde, dit man vill flytta den kommunala driftverksamheten.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ca 12 bostäder, där det idag finns en förskola, längs Tällebyvägen i Järna. Bostäderna i form av parhus eller radhus är tänkta för seniorboende.
Exploatering inför bostäder i Vårdinge, Södertälje
Exploatering inför nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av affärshus i Södertälje
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av enbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Detaljplanen medger bebyggelse av 17 villor och två parhus.
Nybyggnad av industri, handel och kontor i Södertuna
Syftet med programmet är att utreda förutsättningarna för ett hållbart verksamhetsområde inom Järna kommundel och att föra tidig dialog med berörda myndigheter, intressenter och medborgare.
Nybyggnad av industri, handel och kontor i Södertuna
Planer för nybyggnad av industri, handel och kontor vid Södertuna arbetsområde.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Detaljplanen syftar till att möjliggöra bebyggelse med radhus, parhus och flerbostadshus i två till fyra våningar plus vind som kan inredas.
Nybyggnad av skola i Södertälje
Nybyggnad av skola samt rivning.
Ny terminal för betong i Södertälje
Avsikten med planen är att möjliggöra byggnation av cementcistern på 46 meter, bekräfta befintlig byggnation på platser som ej får bebyggas i gällande plan samt underlätta för utvecklingen av hamnverksamheten inom området. Södra 1:10 (Oljehamnen)
Nybyggnad av flerbostadshus och butik i centrala Södertälje
Uppdraget som Huvudprojektledare bedöms inledningsvis närma sig 50 % av heltidstjänst (39 timmar/vecka). Längre fram minst 50% och periodvis, beroende på projektets framdrift, 100% eller mer av heltidstjänst. Uppdraget är förlagt till Telge Fastigheter ABs Projektavdelning.
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Planer för nybyggnad av radhus
Nybyggnad av stadspark i Södertälje
Syftet med detaljplanen är att skapa en park för allmänheten på Slussholmen samt att säkra slussens verksamhetsområde för sjöfart. Visionen för Slussholmen är en attraktiv parkmiljö med lekplats, vistelseytor, promenadstråk, samt restaurangområde med uteserveringar på den södra delen av Slussholmen som kallas Lotsudden.
Nybyggnad av butik i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av butik, plank, parkeringsplatser och uppsättande skyltar.
Nybyggnad av LSS-boende i Järna
Nybyggnad av LSS-boende.
Nya gator och va-arbeten för nytt bostadsområde, Södertälje
Nya gator och va-arbeten för nytt bostadsområde.
Nya gator och va-arbeten för nytt bostadsområde, Södertälje
Nya gator och va-arbeten för nytt bostadsområde.
Nya gator och va-arbeten för nytt bostadsområde, Södertälje
Se tillhörande bostadsprojekt - Grödingevägen, Tältvägen.
Nybyggnad av cistern i Södertälje
Detaljplanen syftar en planändring av maximalhöjder samt prickmark. Avsikten med planen är att möjliggöra byggnation av cementcistern på 42 meter samt underlätta för utvecklingen av hamnverksamheten inom området.
Nybyggnad av exploateringsområde i Södertälje
Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att upprätta detaljplan och pröva förutsättningar för nya enbostadshus i en lantlig miljö.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).