Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Nacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 102 st.

Nybyggnad av kontor och bostäder i Nacka
Stockholm Wood City omfattar 250 000 kvadratmeter och ligger i de centrala delarna av Sickla. Det nya området kommer att erbjuda en mix av arbetsplatser, bostäder, restauranger och butiker, allt uppfört i trästomme. Ca 7 000 nya arbetsplatser och 2 000 bostäder. Projektet kommer att byggas i etapper och de första husen förväntas stå klara 2027.
Nybyggnad av bostäder, parkeringsgarage mm i Ektorp centrum
Utveckla Ektorp centrum som ett lokalt centrum med en tätare bebyggelse och med ett ökat inslag av bostäder, handel och kontor i enlighet med kommunens stadsbyggnadsstrategi. En blandning av bostäder, handel och arbetsplatser ska eftersträvas för att skapa ett levande kommundelscentrum.
Nybyggnad av bostäder mm i centrala Nacka
Järla stationsområde kommer att bli en av de centrala platserna i Nacka stad när en av de tre tunnelbanestationer placeras här. I Järla stationsområde planeras en blandning av bostäder, hotell, kontor, förskola och service. Att bygga 250-350 bostäder här är ett av de förslag som ska prövas i planarbetet.
Nybyggnad av bostäder mm i centrala Nacka
Järla stationsområde kommer att bli en av de centrala platserna i Nacka stad när en av de tre tunnelbanestationer placeras här. I Järla stationsområde planeras en blandning av bostäder, hotell, kontor, förskola och service. Att bygga 250-350 bostäder här är ett av de förslag som ska prövas i planarbetet.
Nybyggand av stadsdel i Nacka
Skanska har blivit markanvisad 6 kvarter. En förflyttning och överdäckning av Värmdöleden, bostäder samt en ny bussterminal i anslutning till tunnelbanan. Projektet omfattar delar av fastigheterna Sicklaön 41:7 och 134:21 som ägs av Trafikverket samt delar av fastigheterna Sicklaön 14:1 och 40:14 som ägs av Nacka kommun. Sicklaön 41:7 utgörs till största delen av den befintliga Värmdöleden. Sicklaön 14:1 och 40:14 utgörs av den kommunala marken (lokalgator med mera) norr respektive söder om Värmdöleden.
Nybyggnad av bostäder mm i centrala Nacka
Järla stationsområde kommer att bli en av de centrala platserna i Nacka stad när en av de tre tunnelbanestationer placeras här. I Järla stationsområde planeras en blandning av bostäder, hotell, kontor, förskola och service. Att bygga 250-350 bostäder här är ett av de förslag som ska prövas i planarbetet.
Nybyggnad av flerbostadshus på Henriksdal, Nacka
En ny detaljplan ska göra det möjligt att bygga cirka 400 lägenheter samt verksamheter i bottenvåningarna längs befintlig gata. Henriksdalsbacken utvecklas till ett tryggt och levande gaturum och kopplingen till naturområdet i öster förstärks. Detaljplanen föreslår bebyggelse på båda sidor om Henriksdalsbacken, öster om Henriksdalsringen. På västra sidan föreslås kvartersbebyggelse med innergårdar och ett parkstråk från torget ner mot Henriksdalsbacken. På den östra sidan föreslås huvudsakligen smalare hus, så kallade lameller, för att intrånget i naturområdet ska bli så litet som möjligt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Nybyggnad av flerbostadshus, Vikdalen.
Nybyggnad av exploateringsområde, va-ledning och väg/gata i Nacka
Avser exploatering av gata och va för nybyggnad av ca 450 nya bostäder samt arbetsplatser och lokaler för handel.
Nybyggnad av lokaler för handel och kontor i centrala Nacka
Planer för totalt cirka 450 nya bostäder samt arbetsplatser och lokaler för handel i ett attraktivt och kollektivtrafiknära läge.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Sickla, Nacka
Avser nybyggnad av kontor och ca 500 lägenheter i flerbostadshus.
Nya bostäder mm i Orminge
Avser planer för bostäder och lokaler för handel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka, etapp 2
Planer för nybyggnad av bostäder eller exempelvis hotell eller kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka, etapp 1
Planer för nybyggnad av bostäder med centrumverksamhet i bottenplan och detaljplanen möjliggör för fyra byggnadskroppar på vardera 4-7 våningar.
Påbyggnad av radhus, studentlägenheter mm i Nacka
Ca 20 000 kvm ljus BTA för varierad bebyggelse med två högre hus (cirka 16 och 24 våningar) samt lägre volymer (5-7 våningar) på sträckan utmed Nacka Forums fasad mot del av Vikdalsvägen. Del av fastigheten Sicklaön 151:1 mm
Nybyggnad av bostäder och kommersiella lokaler i Nacka
Nybyggnad av bostäder och kommersiella lokaler.
Nya bostäder, förskola mm i Nacka
Ca 250 st bostäder, förskola och Lss boende. Sicklaön 363:2 och 363:3 samt del av fastigheterna Sicklaön 83:3, 83:9, 83:32 och 40:12
Nybyggnad av punkthus i Nacka
5 punkthus med ca 240 bostäder samt underjordiskt garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Orminge
Pylonen ligger på en höjd intill Skarpövägen, norr om Orminge centrum nära Myrsjön. Här föreslås en bebyggelse i form av punkthus med fyra till sju våningar med utsikt över Myrsjön.
Nybyggnad av flerbostadshus och skola i södra delen av Sickla, Nacka
Södra delen av Sickla-Plania ingår i programmet för Planiaområdet. Det är en del av Nacka stad, som kommunen bygger på västra Sicklaön.
Nybyggnad av bostäder i Nacka
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder, verksamheter och förskola. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för allmänheten att ta sig ut i det planerade naturreservatet, och en ny gatustruktur skapar möjligheter för gående, cyklister, bilister och kollektivtrafik att röra sig mellan de olika stadsdelarna på norra sidan av Värmdöleden.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Nacka
Området är en del av centrala Nacka. Det ligger norr om Värmdövägen, nära Järla station, där också en tunnelbanestation kommer att ligga. Cirka 100 lägenheter och ett fåtal radhus/parhus planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Orminge
Korsningen Mensättravägen/Värmdövägen.
Förtätning med flerbostadshus i Älta
Totalt planeras 900 lägenheter i 6 etapper. Denna etapp avser ca 160 lgh.
Förtätning med flerbostadshus i Älta
Totalt planeras 900 lägenheter i 6 etapper. Denna etapp avser ca 160 lgh.
Förtätning med flerbostadshus i Älta
Totalt planeras 900 lägenheter i 6 etapper. Denna etapp avser ca 160 lgh.
Nybyggnad av bostäder i Sydöstra Boo på delområde 1
Planer på nybyggnation av 140 bostäder (totalt ca 180 på området).
Nybyggnad av bostäder i Sydöstra Boo på delområde 2
Totalt bedöms ca 90 st bostäder byggas i området.
Utbyggnad av gator & VA-ledningar i Nacka
Nacka kommun vill bygga ut industriområdet i Ältaberg genom att förvandla 7 500 kvadratmeter naturmark till industritomt.
Nybyggnad av hotell, konferenslokal mm i Hasseludden
Placering är strax söder om Hasseludden Yasuragi. Planerad omfattning är ca 16000 kvm stort. 4 st våningar 150-175 st parkeringsplatser. Rivning av 3 st arbetarbostäder.
Utbyggnad av Ältabergs verksamhetsområde i Nacka
Nacka kommun vill bygga ut industriområdet i Ältaberg genom att förvandla 7 500 kvadratmeter naturmark till industritomt.
Nybyggnad av flerbostadshus i norra delen av Sickla, Nacka
Norra delen av Sickla-Plania ingår i programmet för Planiaområdet. Det är en del av Nacka stad, som kommunen bygger på västra Sicklaön. Del av fastigheten Sicklaön 40:11 samt Sicklaön 89:1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka, etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av hotell, spa mm i Nacka
Nybyggnad av hotell- och spabyggnad och konferensbyggnad, ändrad användning av industribyggnad till hotell och utvändig ändring, ändrad användning av bergrum till garage samt anordnande av parkeringsplatser och marklov för markåtgärder. Ca 200 rum.
Förtätning med flerbostadshus i Älta
Totalt planeras 900 lägenheter i 6 etapper. Denna etapp avser ca 160 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Henriksdal, Nacka
Tävlingskvarteret omfattar 8 000 kvm ljus BTA bostad med fri upplåtelseform, lokaler i entrévåning och en mobilitetsanläggning (också för grannkvarteren). En ny detaljplan ska göra det möjligt att bygga cirka 400 lägenheter samt verksamheter i bottenvåningarna längs befintlig gata. Henriksdalsbacken utvecklas till ett tryggt och levande gaturum och kopplingen till naturområdet i öster förstärks. Detaljplanen föreslår bebyggelse på båda sidor om Henriksdalsbacken, öster om Henriksdalsringen. På västra sidan föreslås kvartersbebyggelse med innergårdar och ett parkstråk från torget ner mot Henriksdalsbacken. På den östra sidan föreslås huvudsakligen smalare hus, så kallade lameller, för att intrånget i naturområdet ska bli så litet som möjligt. Sicklaön 37:11 78:6
Nybyggnad av flerbostadshus i Henriksdal, Nacka
Återstår ca 20 000 kvm mark. En ny detaljplan ska göra det möjligt att bygga cirka 400 lägenheter samt verksamheter i bottenvåningarna längs befintlig gata. Henriksdalsbacken utvecklas till ett tryggt och levande gaturum och kopplingen till naturområdet i öster förstärks. Detaljplanen föreslår bebyggelse på båda sidor om Henriksdalsbacken, öster om Henriksdalsringen. På västra sidan föreslås kvartersbebyggelse med innergårdar och ett parkstråk från torget ner mot Henriksdalsbacken. På den östra sidan föreslås huvudsakligen smalare hus, så kallade lameller, för att intrånget i naturområdet ska bli så litet som möjligt. Sicklaön 37:11 78:6
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Cirka 100 bostäder, med möjlighet till centrumverksamhet i bottenplan.
Nya bostäder i Nacka
Avses planläggas för att bygga ett naturbant stadskvarter med cirka 145 bostäder och ca 1000 - 2 400 kvadratmeter lokalyta i Centrala Nacka.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Planer för 2 punkthus i 10 respektive 12 våningar.
Nybyggnad av F-6 skola och idrottsområde i Sydöstra Boo
F-6 skola för 400-500 elever. Beroende av projekt för utbyggnad VA/gata 298374.
Ombyggnad av vägar och va-ledningar i Boo
Avser nya vägar och va ledningar för bef fritidsbebyggelse, ca 100 bostäder samt nybyggnad av 15-20 st bostäder.
Utbyggn gata/VA för skol/idrottsomr i Sydöstra Boo, delomr 1, etapp 1
Projektet avser utbyggnad söder om väg 222 för VA/gata inför ny F-6 skola. Samt upprusning av Boovägen med trafikplats. Söder om Värmdöleden och Trafikplats Boo med Boovägen. Sanering sker på separat projekt: 1428337
Nybyggnad av bostäder & butiker Sickla, i Nacka
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av ett flerbostadshus i 16 våningar med ca 80 lägenheter.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i centrala Nacka
Den förvärvade marken har en byggrätt om 1 500 kvadratmeter och ingår i stadsutvecklingsprojektet Nya gatan i Nacka, som ligger i närheten av den planerade tunnelbanestationen. Hemsö har för avsikt att utnyttja byggrätten i enlighet med detaljplanen som medger bland annat centrumändamål, utbildning och fritidsverksamhet
Nybyggnad av bostäder i Sydöstra Boo på delområde 1
Avser nybyggnation för ca 40 bostäder inom området Dalvägen-Hasselvägen. Projektet är beroende av projekt gällande infrastrukturen, se 298375. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 32 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Avser nybyggnad av två flerbostadshus med 32 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Sydöstra Boo på delområde 2
Totalt planeras ca 90 nya bostäder i detta område.
Nybyggnad av sporthall och skola i Sickla
Avser nybyggnad av skola och en sporthall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Björknäs
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av skola i Nacka
Avser nybyggnad av skola med plats för 240 barn i årskurserna F-3.
Nybyggnad av radhus i Nacka
Avser nybyggnad av bostadsrätter i radhusform.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka, etapp 3
Nybyggnad av flerbostadshus.
Utbyggnad av gata/VA för bostäder i Sydöstra Boo, delområde 2
Utbyggnad gata/VA gällande förtätning av ca 10-15 nya bostäder.
Förtätning i verksamhetsområde i Nacka
Två nya fastigheter kan tillskapas genom att omvandla allmän platsmark, Park eller plantering respektive Natur i gällande detaljplaner till kvartersmark.
Nybyggnad av väg/gata i Nacka
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder, verksamheter, förskola och vårdboende i planområdet i enlighet med planprogrammet för centrala Nacka. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för allmänheten att ta sig ut i det planerade naturreservatet, och en ny gatustruktur skapar möjligheter för gående, cyklister, bilister och kollektivtrafik att röra sig mellan de olika stadsdelarna på norra sidan av Värmdöleden.
Utbyggnad av verksamhetsområde i Nacka
Tillskapa ytor som möjliggör utvidgning för i huvudsak befintliga verksamheter i området. Därutöver ska planen möjliggöra masshantering för lokalt behov för att minska behovet av transporter vilket är ett angeläget allmänt intresse. Utanför de tillkommande ytorna och det befintliga verksamhetsområdet planläggs för naturmark mot det planerade naturreservatet.
Nytt uppställningsspår samt verkstadshall vid Neglingedepån
Ny verkstadshall med två underhållsplatser, lagerutrymmen samt lokaler för teknik och personal. Den befintliga byggnaden på depåområdet kommer att anpassas för hantering av de nya fordonen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
cirka 50 nya bostäder i form av en högdel om sju våningar och en lamell i fem våningar.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Nacka
Ett förslag till detaljplan har upprättats för del av Ryssbergen. Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder, verksamheter, förskola och vårdboende i planområdet i enlighet med planprogrammet för centrala Nacka. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för allmänheten att ta sig ut i det planerade naturreservatet, och en ny gatustruktur skapar möjligheter för gående, cyklister, bilister och kollektivtrafik att röra sig mellan de olika stadsdelarna på norra sidan av Värmdöleden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt en komplementbyggnad.
Exploateringsarbeten inför bostäder i Nacka kommun
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Planer för nybyggnad av flerbostadshus i anslutning till den nya tunnelbanestationen Järla station och det nya torget.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Vid Duvnäsvikens södra strand planeras fem mindre flerbostadshus. Båtverksamheten ska vara kvar och strandremsan ska bli tillgänglig för allmänheten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 16 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Nacka
Förskolan Kullerbyttan certifieras enligt BREEAM Very good.
Nybyggnad av enbostadshus på Tollare, Nacka
Avser nybyggnad av 7 enbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Nacka
Nybyggnad av 25 st radhus med underliggande garage.
Nybyggnad av uppställningsbyggnad samt nya järnvägsspår vid Storängen
Ny uppställningsbyggnad för museifordon med tillhörande personal-, lager- och teknikytor. Ny spår till depåbyggnad, rivning av spår/växlar. Flytt av befintlig teknikbyggnad. Ny hårdgjord yta.
Nybyggnad av bostäder i Nacka kommun
Björknäs 1:360, 1:376 och 1:980.
Finplanering Älta centrumkvarter, Nacka
Deletapp Entreprenad 2 omfattar finplanering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka kommun
Planförslaget innehåller cirka 90 lägenheter och möjliggör för kontorslokaler i bottenvåningen på fastigheten Björknäs 1:719 (Boo Energi). Flerbostadshuset söder om Värmdövägen föreslås utgöras av studentbostäder.
Nybyggnad av kommersiell fastighet på Kvarnholmen, Nacka
Avser nybyggnad av kommersiell fastighet.
Nybyggnad av servicebostad i Nacka
Bygglov för nybyggnad av serviceboende och komplementbyggnad.
Nybyggnad av servicebostad i Nacka
Bygglov för nybyggnad av serviceboende och komplementbyggnad.
Nybyggnad av hamburgerbar i Nacka
Avser nybyggnad av restaurang (max), stödmur, plank, parkering, skyltar, rivning.
Nybyggnad av parhus i Nacka
Nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av LSS-boende i Nacka
Nybyggnad av LSS-boende.
Ny fördelningsstation i Storängen, Nacka
Kommunen avser markanvisa blivande kvartersmark till NEAB och upplåta marken för teknisk anläggning. Projektets syfte är att tillgodose långsiktig elförsörjning och effektbehov för tillkommande bebyggelse i Nacka med tyngdpunkt på Nacka stad efter år 2028.
Nybyggnad av radhus i Nacka
Avser nybyggnad av rad/kedjehus.
Exploatering för bostäder i Nacka
Exploatering för bostäder.
Anläggande av park i Älta centrumkvarter, Nacka
Deletapp Entreprenad 4 omfattar anläggande av mindre park.
Utbyggn gata/VA för skol/idrottsomr i Sydöstra Boo, delomr 1, etapp 2-3
Etapp 2 och 3 avser Norr om Värmdöleden, Dalkarsängen. Arbetena innefattar VA/gata utbyggnad för ny F-6 skola och nytt idrottsområde. Sanering och iordningställande av det gamla tippområdet. Samt upprusning av Boovägen med trafikplats.
Anläggande av gator och VA-ledningar i norra delen av Sickla, Nacka
Norra delen av Sickla-Plania ingår i programmet för Planiaområdet. Det är en del av Nacka stad, som kommunen bygger på västra Sicklaön.
Rivning och nybyggnad av GC-bro i Saltsjöbaden
Avser rivning och ersättning av den befintliga Tattbybron i Saltsjöbaden, Nacka.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).