Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Haninge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av trafikplatser i Stockholm
Del av Projekt Tvärförbindelse Södertörn. Breddning av väg 259 till 2+2 körfält mellan trafikplatserna ca 4700 meter lång sträcka, 8 vägbroar, VA-anläggningar, bullerskyddsskärmar. Ny vägbro över befintligt spårområde för Nynäsbanan. Ca 5700 m lång gc-väg.
Förtätning av verksamheter och bostäder i Västerhaninge
1 000 bostadsenheter, i form av flerbostadshus. • 18 500 kvadratmeter (bruttoarea/byggnadsarea) offentlig och kommersiell service i friliggande byggnader eller i entréplan på flerbostadshusen, där cirka 5 000 kvadratmeter ingår i den friliggande simhallen. • 15 700 kvadratmeter parker och torg • Infart-, boende- och besöksparkeringar till handel • Cykelparkering Åby 1:18, 1:30, 1:31,1:52, 1:140, 1:194 och delar av Ribby 1:9, 1:10, 1:11, 1:94, 1:212, 1:214, 1:421 och 4:1. Fastighet Åby 1:67
Nybyggnad av simhall i Haninge
Tornberget Fastighetsförvaltning AB i Haninge avser att på uppdrag av Haninge kommun på totalentreprenad låta uppföra en ny simhall. Miljöbyggnad silver eftersträvas.
Ny om och tillbyggnad av centrum i Haninge
Niam utvecklar Haninge Centrum med nya handelsytor och fler bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Vega
Ca 1200 bostäder planeras totalt. Ca 240 - 300 bostäder planeras i denna etapp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Handen
Ca 100-250 lgh i 3-7 våningar.
Nybyggnad av bostäder mm i Jordbro, Haninge, etapp 3
Ca 300-400 lägenheter totalt. Etapp 1: 1474816 Etapp 2: 1537546 Etapp 3: 1537547.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Haninge, etapp 2 m fl
Syftet med detaljplanen för etapp 2 är att utreda förutsättningarna för att fortsätta etablera verksamhetsområdet Albyberg i en andra etapp. Detaljplanen avser att möjliggöra för verksamheter av mindre störande och miljöpåverkande slag, som logistik, kontor, service och hotell.
Nybyggnad av allaktivitetshus i Jordbro
Olika alternativ finns: bygga om befintligt kulturhus (gamla Jordbromalmskolan) eller riva den och bygga nytt.
Nybyggnad av bostäder i Vega
Ca 110-120 lägenheter.
Nybyggnad av punkthus i Haninge
Avser ca 100-150 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Nybyggnad av flerbostadshus (80 lägenheter), samt rivningslov.
Nybyggnad av bostäder på Muskö
Cirka 90 nya bostäder samt lokaler för verksamheter i skärgårdsmiljö. Tillkomsten av cirka 50 bostadsenheter i form av fristående enbostadshus, rad- och parhus. Tillkomsten av cirka 40 bostadslägenheter som delvis planeras uppföras inom befintliga lador Bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och möjlighet till att kunna nyttja byggnaderna som bostäder eller för användning för tillfällig vistelse. Möjlighet till verksamheter som exempelvis hotell, restaurang och kontor
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Planer finns för rivning av befintlig lokal och nybyggnad av totalt ca 250-300 bostäder i minst 3 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Planer finns för rivning av befintlig lokal och nybyggnad av totalt ca 250-300 bostäder i minst 3 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Planer finns för rivning av befintlig lokal och nybyggnad av totalt ca 250-300 bostäder i minst 3 etapper.
Nybyggnad av F-6 skola vid Port 73 området i Handen
Haninge kommun har i uppdrag att ta fram en detaljplan för Norra Folkparken, området som angränsar mot Port 73. I detaljplanearbetet kommer markens lämplighet att utredas så att Norra folkparksområdet kan planläggas för bland annat bostäder, förskolor och en grundskola.
Nybyggnad av skola i Haninge
Tomt efter rivning av Runstensskolan
Rivning och nybyggnad av pir 5 vid Muskö
Fortifikationsverket planerar att riva befintlig träpir och ersätta den med en ny pir av betong (BK1). Pirens längd och bredd är lika som den gamla, dvs. 120 meter lång 7,2 meter bred. Höjd på piren ska vara som befintlig pir. Ca 190 st nya stålpålar med en medellängd på 20 m ska förankras. Piren ska förses med 2 st vattenkanoner för brandbekämpning. Rivning av befintlig träpir ingår i projektet.
Nybyggnad av bostäder i Haninge
Planprogrammet ska utreda förutsättningar för att bygga ut handelsplatsen Port 73 och området väster därom med handel, övrig verksamhet och uppemot 900 bostäder.
Nybyggnad av samligslokal, konferens- och idrottsanläggning i Haninge kommun
Huvudsyftet med detaljplanen är att stärka Albybergs verksamhetsområde som en attraktiv arbetsplats genom att möjliggöra etablering av verksamheter som till exempel butiker, restauranger, kontor, idrott och konferens.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jordbro, detaljplan 2
60-70 lägenheter i 1-2 huskroppar. Kalvsvik 11:3, 11:12, 11:11
Nybyggnad av fastighet i Jordbro
Tomten är på 6000 kvm och kan bebyggas med ca 4000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i norra Haninge
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 42 st bostadsrätter. 3698 bta + 121 bta glasgård + 81,1 bta komp.
Nybyggnad av radhus i Tungelsta, Haninge
Nybyggnad av radhus i Tungelsta.
Nybyggnad av förskola i Haninge
Nybyggnad av förskola i Kolartorp, Haninge.
Nybyggnad av vandrarhem i Haninge
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll för långtidsboende.
Nybyggnad av butik och lager i Haninge
Nybyggnad av butik och lager.
Nybyggnad av bostäder i Haninge
Nybyggnad av bostäder i Haninge
Nybyggnad av förskola i Haninge
Planer på nybyggnad av förskola.
Nytt handelscentrum/verksamhetsområde i Haninge
Inom programområdet planeras för verksamheter såsom centrumverksamhet, handel och kontor. Handels verksamheten begränsas till sällanköpshandel. Programmet föreslår vidare att möjliggöra idrottsändamål inom området.
Nybyggnad av ridhus i Haninge
Nybyggnad av ridhus.
Nybyggnad av förskola i Västerhaninge
Planerat projekt ur investeringsbudget 2021-2024.
Exploatering för verksamhetsområde i Haninge, etapp 2
Syftet med detaljplanen för etapp 2 är att utreda förutsättningarna för att fortsätta etablera verksamhetsområdet Albyberg i en andra etapp. Detaljplanen avser att möjliggöra för verksamheter av mindre störande och miljöpåverkande slag, som logistik, kontor, service och hotell.
Ny cirkulationsplats i Haninge
Ny cirkulationsplats på Söderbyleden vid stormarknadsområdet, för bättre framkomlighet och ökad trafiksäkerhet samt ombyggnad av GC-väg.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Haninge
Planprogrammet ska utreda förutsättningar för att bygga ut handelsplatsen Port 73 och området väster därom med handel, övrig verksamhet och uppemot 900 bostäder.
Utbyte av Lättinge brygga på Ornö
Rivning av nuvarande brygga, befintliga pelare behålls och gjuts på för att ingå i en ny konstruktion. En ny överbyggnad av platta, huvudbalkar och tvärbalkar uppförs.
Ombyggnad till stadsgata i Haninge kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra omvandling av Vallavägen till stadsgata.
Nyanläggning av konstgräsplan i Västerhaninge
Avser nyanläggning av en 11-manna konstgräsplan samt belysning.
Utbyggnad gång- och cykelbana i Haninge, etapp 2
Avser utbyggnad av gång- och cykelbana längs det regionala cykelstråket (Nynässtråket) parallellt med Nynäsvägen. GC-vägen byggs om från golfhallen vid Jordbro och ca 1 700 m söderut.
Byte av ställverk inom Haninge garnison, Muskö
Entreprenaden omfattar komplett utbyte av 2 st hög, - och lågspänningsställverk i så kallade ”kiosker”. Objekten är belägna på Haninge Garnison (Muskö).
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Syftet med planprogrammet är att utreda en framtida utveckling av verksamheter i Årsta slott med omgivning. Planprogramsområdet omfattar cirka 12 hektar och utgörs av fastigheterna Årsta 1:3 som ägs av Haninge kommun samt delar av Årsta 1:61 som ägs av Haninge Golfklubb. Planprogramsförslaget innebär i korthet att ytor i nära anslutning till Årsta slott föreslås utredas vidare för ny bebyggelse i en eventuell detaljplaneprocess. Tillförd bebyggelse ska primärt avse besöksändamål samt byggnader med koppling till golfverksamheten.
Nybyggnad av natur och skogspark i Haninge
Vega stadspark att byggas som blir en natur- och skogspark längs med järnvägsspåren och med närhet till Vega skola- och aktivitetshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).