Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Botkyrka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Botkyrka
Planer för nybyggnad av totalt ca 500 bostäder, förkskola samt LSS-boende på området. Projektet kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage, parkeringshus i Tumba
Planer finns för nybyggnad av ca 500-750 bostäder.
Ny huvudvattenledning mellan Norsborg och Fittja
Ny huvudvattenledning, cirka 4 kilometer lång. Projektet kommer att delas upp i två delar. -Norsborgs vattenverk fram till väg E4/E20. -E4/E20 till Fittjaskolan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tumba
I området planeras det att byggas 550 bostäder, byggnationen kommer att ske etappvis.
Ny- och ombyggnad av väg vid Infart Riksten
Ny väg, ca 2,5 km lång, som ska gå från väg 226 (Huddingevägen) via en bro över pendeltågspåren mellan Flemingsberg och Tullinge, förbi Hantverksbyn, för att slutligen kopplas ihop med väg 571 (Pålamalmsvägen). Ny gc-väg mellan Flaggplan, Södra Parkhemsvägen till Blickagången, Flemingsbergs station.
Nybyggnad av bostäder och handelslokaler i Botkyrka, etapp 1
Nybyggnad av flerbostadshus Hus A på Telgelbruket 2 och Hus B på Tegelbruket 3. Avser nybyggnad av ca 200 lägenheter samt handelslokaler. Området ligger på fastigheten Tegelbruket 1 och Fittja 17:1 invid Exploria nöjescenter och Fittja moské. Projektet kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av bostäder och handelslokaler i Botkyrka, etapp 4
Avser nybyggnad av ca 200 lägenheter samt handelslokaler. Området ligger på fastigheten Tegelbruket 1 och Fittja 17:1 invid Exploria nöjescenter och Fittja moské. Projektet kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av bostäder och handelslokaler i Botkyrka, etapp 2
Avser nybyggnad av ca 200 lägenheter samt handelslokaler. Området ligger på fastigheten Tegelbruket 1 och Fittja 17:1 invid Exploria nöjescenter och Fittja moské. Projektet kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av bostäder och handelslokaler i Botkyrka, etapp 3
Avser nybyggnad av ca 200 lägenheter samt handelslokaler. Området ligger på fastigheten Tegelbruket 1 och Fittja 17:1 invid Exploria nöjescenter och Fittja moské. Projektet kommer att utföras i etapper.
Nya kedjehus, radhus och villor i Östra Vårsta
Planer för ca 320 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Tullinge, detaljplan 6
Detaljplanen möjliggör cirka 700 bostäder med varierande boendeformer. Denna detaljplan bildar en tät bebyggelse i de centrala delarna i stadsdelen samt möjlighet till kommersiella lokaler, förskola, skola, friluftsanläggningar samt parker
Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av flerbostadshus ca 83 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tumba, Botkyrka kommun
Planer finns på nybyggnad av 70 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder och service i Tumba
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att utveckla området vid Tuna torg med bostäder och service.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Tumba
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar.
Nybyggnad av förskola i Botkyrka
Nybyggnad av förskola.
Utveckling av verksamhetsområde i Botkyrka
Syftet med Södra Porten är att utveckla platsen med framför allt verksamheter, kontor och handel.
Utbyggnad av industriområde i Eriksberg
Planförslaget syftar till att möjliggöra för ett hållbart kontors-, verksamhets- och industriområde
Nybyggnad av förskola i Botkyrka
Detaljplanen medger byggrätt för förskola.
Nybyggnad av förskola i Botkyrka
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Botkyrka
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av bostäder i Botkyrka kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder i form av radhus och enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallunda, Norsborg
Syftet med planarbetet är att i ett förslag till ny detaljplan pröva möjligheten att bygga radhus på delar av kommunens fastighet Hallunda 4:34.
Nybyggnad av dagvattendamm i Botkyrka
Skapa robusta anläggningar och eftersträva bästa möjliga reningsgrad utifrån förutsättningar och känd kunskap. Genom öppna dagvattenlösningar utveckla stadsdelen och tillgängliggöra naturområden och närheten till vatten. Omvandla grönområden som idag inte utnyttjas till sin fulla potential till välbesökta attraktiva mötesplatser där vattnet är integrerat i stadsbilden och bidrar till att lyfta området. Säkerställa ett fortsatt rent dricksvatten genom att rena dagvatten som tillförs Albysjön och vidare Mälaren (Östra Mälarens Vattenskyddsområde). Förskolor och skolor ska få möjlighet till utomhuspedagogik genom att platser inom parkerna utformas med syfte att lära sig om natur och kretslopp.
Nybyggnad av idrottshall i Tullinge
Nybyggnad av idrottshall vid Tullinge gymnasium.
Nybyggnad av hotell i Botkyrka kommun
Planer finns för nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av bostäder i Alby, etapp 2
Ny bostadsbebyggelse och en förskola.
Nybyggnad av bostäder i Alby, etapp 2
Ny bostadsbebyggelse och en förskola.
Nybyggnad av bostäder i Botkyrka
Sveaviken Bostad planerar i den södra delen av Kassmyra för en trädgårdsstad med höga naturvärden, blandade bostäder och närservice. Det aktuella området är ca 40 hektar stort och beläget på fastigheten Vårsta 3:1.
Nybyggnad av bostäder i Alby, etapp 1
Projektet kommer att delas i 3-4 etapper. Se projektnummer: 1530565. Totalt ca 230 bostäder i radhus och flerbostadshus.
Utbyggnad av verksamhetsområde i Botkyrka
Syftet med Södra Porten är att utveckla platsen med framför allt verksamheter, kontor och handel.
Utökning av räddningsområde i Botkyrka
Utökad utbildnings- och övningsverksamhet för brandförsvaret intill Botkyrka brandstation vid Tunarondellen.
Nybyggnad av förskola i Hallunda
Nybyggnad av förskola med plats för 180 barn.
Nybyggnad av äldreboenden i Norsborg
Totalt planeras 56 lägenheter för äldre.
Nybyggnad av radhusområde i Rikstens friluftsstad, Tullinge
Projektet avser nybyggnad av 22 lägenheter i radhus/parhus.
Nybyggnad av radhusområde i Rikstens friluftsstad, Tullinge
Projektet avser nybyggnad av 21 lägenheter i radhus/parhus.
Nybyggnad av bostäder i Tumba, Botkyrka kommun
Nybyggnad av ett flerbostadshus med parkeringsgarage under mark.
Nybyggnad av skolbyggnad samt föreningsbyggnad i Norsborg
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en skolbyggnad samt en föreningsbyggnad i anslutning till Kärsby idrottsplats i sydvästra Norsborg.
Nybyggnad av LSS-boende i Botkyrka
Nybyggnad av LSS boende.
Nybyggnad av LSS-boende i Botkyrka
Nybyggnad av LSS boende.
Utbyggnad av va-ledningar/gator i Rikstens företagspark, detaljplan 2
Rikstens företagspark detaljplan 1: 1096767
Nybyggnad av LSS-boende i Botkyrka
Nybyggnad av LSS boende.
Nybyggnad av LSS-boende i Botkyrka
Nybyggnad av LSS boende.
Nybyggnad av LSS-boende i Botkyrka
Nybyggnad av LSS boende 6 platser
Nybyggnad av lagerbyggnad i Tumba
Förslag till att möjliggöra användningarna verksamhetsområde, kontor och besöksanläggning på fastigheten Vargen 12. En ny lagerbyggnad uppdelad i tre och fyra våningar i suterräng, med förråd för uthyrning, planeras på fastigheten. Byggnaden bidrar till att delvis även minska bullerpåverkan på intilliggande förskola
Nybyggnad av samlingslokal mm i Norsborg
Nybyggnad av samlingslokal mm.
Nybyggnad av parhus i Botkyrka
Nybyggnad av tvåbostadshus på Dalsta 4:14, 4:16, 4:13, 4:12, 4:11, 4:15, 4:17 och 4:10.
Nybyggnad av allmän platsmark och torg i Fittja
Avser nybyggnad av torg och park.
Exploatering för ny stadsdel i Tullinge, detaljplan 6
Avser exploatering för ny stadsdel.
Nybyggnad av gc-väg i Botkyrka kommun
Avser nybyggnad av GC-bana Pålamalmsvägen, mellan Riksten DP4 och Företagsparken.
Utvidgning av kyrkogård i Botkyrka
Planer att möjliggöra en utvidgning av Botkyrka kyrkas kyrkogård med cirka 1700 kistgravar och cirka 3500 urngravar på fastigheten Eriksberg 2:9 och del av fastigheterna Eriksberg 2:27 och 2:1.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).