Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhus i Kiruna
Max 40 000 kvm ovan mark, hälsocentral, tandvård, akutmottagning, helikopterplatta, parkeringshus delvis under mark med ca 340 p-platser. Ambulanshall.
Nybyggnad av järnvägsstation i Kiruna
Ny station samt utbyggnad av ca 7,5 km nytt elektrifierat dubbelspår. Trafikverket arbetar vidare med ett stationsläge söder om Lombololeden (alternativ LON1 och LON2), med västlig korridor. Järnväg på bro över väg 870 samt väg 870 på bro över järnväg, passage vid Ahlströmsspåret.
Gruvbrytning i Vittangi, Kiruna
Avser ny gruva för utvinning av grafit. Planeras i södra, norra & östra Niska samt Nunaasvaaras norra och södra område.
Nybyggnad av seniorbostäder i Kiruna
Avser nybyggnad av seniorbostäder.
Utveckling av godsterminal i Kiruna
Avser utveckling av godsterminal.
Nybyggnad av krematorium och begravningsplats i Kiruna
Detaljplan för del av Kiruna 1:1 och del av Kiruna 1:173. Syftet med detaljplanen är att skapa utrymme för anläggande av ett nytt krematorium samt för en begravningsplats med tillhörande verksamheter.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Kiruna
Detaljplanen omfattar 345 småhusfastigheter där det stora flertalet är upplåtna med tomträtt. Gatu-, park- och naturmark inom Lombolo 12:1 liksom skolfastigheten Kastanjen 1 är i kommunal ägo.
Nybyggnad av grundskola i Kiruna
Avser nybyggnad av grundskola.
Nybyggnad av lager och verkstadsbyggnad i Kiruna
Möjliggöra en höjning av högsta totalhöjd/marknivå inom planområdet, upp till en nivå på +640. Den nya detaljplanen medger även uppförande av byggnader som lagerhallar och verkstadsbyggnader m.m. inom planområdets södra och östra delar. Vidare möjliggörs anläggande av bioreaktorer och upplag av material och massor.
Nybyggnad av byggvaruhandel i Kiruna
Byggmaterialhandel inkl kontor.
Nybyggnad av bostäder mm. i Kiruna
Syftet med planen är att skapa möjlighet för nybyggnad av bostäder med tillhörande service med mera samt bereda möjlighet för flytt av kulturbebyggelse till planområdet. Detaljplanen medger även skotergarage och/eller parkering.
Nybyggnad av bostäder mm. i Kiruna
Syftet med planen är att skapa möjlighet för nybyggnad av bostäder med tillhörande service med mera samt bereda möjlighet för flytt av kulturbebyggelse till planområdet. Detaljplanen medger även parkering.
Nybyggnad av bostäder mm. i Kiruna
Syftet med planen är att skapa möjlighet för nybyggnad av bostäder samt möjlighet för nybyggnation av vattentorn vid behov.
Nybyggnad av hotell i Kiruna
Planer finns för nybyggnad av hotell på Kiruna Airport.
Utbyte av snögallerier sträckan Vassijaure-Riksgränsen
Km 1541+040. Snögalleri 13A i Vassijaure km 1535+452 ingår.
Nybyggnad av handelshus i Kiruna
Avser uppförande av handelsverksamhet.
Exploatering för nya enbostadshus i Kiruna
Planområdet ligger i östra delen av Kiruna tätort och omfattar en del av fastigheten Tuolluvaara 1:1 (ägs av Kiruna kommun). Området är en utökning av befintligt bostadsområde österut. Det finns möjlighet att dela upp planområdet i 28 nya tomter.
Nybyggnad av verkstad och kontor i Kiruna
Nybyggnad av verkstad och kontor i två våningar.
Nybyggnad av väg i Kiruna
Avser anläggandet av ny väg som förbinder Forvägen med Lastvägen samt en ny väg mellan Lastvägen och Malmvägen i Kiruna kommun. Ingående arbeten kommer att bestå av Mark, VA, och Belysning.
Nybyggnad av väg i Kiruna
Ny väg till badhuset.
Nybyggnad av viltstängsel och faunabro längs E45 mellan Vittangi-Svappavaara
Projektet omfattar ca 25 km viltstängsel samt två planskilda passager över väg E45 delen Svappavaara-Vittangi.
Nybyggnad av park i Kiruna
Syftet med planen är att möjliggöra anläggning av allmän platsmark, i form av en park. Planområdet ligger i direkt anslutning till den nyastadskärnan. I parken finns flera stråk och rörelser, de allra flesta är bilfria. I den nordöstra delen av planområdet planläggs de södra delarna av kvarter 59 & 60. På denna yta medges handel, kontor, samlingslokaler och parkering.
Ny tälthall/lagerhall till Kiruna vattenverk
Entreprenaden omfattar en st. (1) värmeisolerad Lagerhall för lagring av bl.a. nödvattentankar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).