Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Uppsala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 117 st.

Nybyggnad av flerbostadshus, butiker mm i Uppsala, etapp 4
Omfattar dom 4 sydligaste kvarteren. Ca 500 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus, butiker mm i Uppsala, etapp 3B
Avser ett kvarter med huvudsaklig koncentration av handel och högre våningsantal som kopplar an till Gränby centrum. Utbyggnadsområdet är lokaliserad i den norra delen av programområdet, söder om Vaksalagatan och väster om Fyrislundsgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus, butiker mm i Uppsala, etapp 4
Omfattar dom 4 sydligaste kvarteren. Ca 500 bostäder.
Nya bostäder mm i Uppsala
Bostäder, studentbostäder, förskola, livsmedelsbutik. Kvarngärdet 7:3 mfl
Nybyggnad av småhus och parhus i Storvreta
Ca 300 nya bostäder planeras, kommer att byggas etappvis. Lena-Årby 3:4 mfl
Nybyggnad av flerbostadshus, förskola mm i Uppsala
Omkring 400 lägenheter, förskolor samt restauranger i centrala Eriksberg i Uppsala. Eriksberg 27:1 m fl
Nybyggnad av flerbostadshus, skola, förskola och grundskola i Ulleråker
Aver nyggnad av 1600 nya bostäder, 2 700 kvadratmeter centrum/handelslokaler, 432 förskoleplatser, 400 grundskoleplatser och två mobilitetshus.
Utveckling av område i Uppsala
Öster om infarten planerar vi för bostäder. Väster om infarten planerar vi för en parkering På den östra sidan vid vattnet kommer vi att rusta upp slänten, stranden och sjösättningsrampen. Ute på holmen där restaurangen ligger sker utveckling ur ett besökar- och näringslivsperspektiv. Längs ut på holmen anläggs bryggor för bad och promenad. Mellan restaurangområdet och bryggorna anläggs en strandpark. Från strandområdet ut till holmen rustar vi upp infartsvägen
Utveckling av stadsdel i Uppsala
Delområde C: Detaljplan för Gottsunda stadsstråk
Utveckling av stadsdel i Uppsala
Delområde D: Detaljplan för Gottsunda centrum, södra
Utbyggnad av sydöstra staden, Uppsala
Ett av 3 delprojekt av Sydöstra staden.
Utveckling av stadsdel i Uppsala
Delområde A: Detaljplan för Gottsunda centrum, norra
Utbyggnad av sydöstra staden, Uppsala
Ett av 3 delprojekt av Sydöstra staden.
Utveckling av stadsdel i Uppsala
Delområde B: Detaljplan för Gottsunda östra
Nybyggnad av flerbostadshus, skola, förskola och grundskola i Ulleråker
Avser nybyggnad av cirka 2 800 bostäder varav 600 studentlägenheter. Bostäderna föreslås preliminärt fördelas så att 1200 lägenheter blir hyreslägenheter och resten bostadsrätter. Utöver bostäder så planerar vi för 18 800 kvadratmeter kontorslokaler, 3 500 kvadratmeter centrum/handelslokaler, 432 förskoleplatser, 600 grundskoleplatser och två mobilitetshus.
Utbyggnad av sydöstra staden, Uppsala
Ett av 3 delprojekt av Sydöstra staden.
Nybyggnad av skola , förskola mm i Kungsängen, Uppsala
Skolan blir en F-9 skola för 780 elever och ska ha en fullstor idrottshall och en förskola för 144 barn. 29 000 kvadratmeter kontor. Fastigheterna Kungsängen 24:1, 24:2 och 24:8
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Totalt 200 lgh i 2 etapper. Område Börjetull.
Nybyggnad av bostäder, handel och parkeringsgarage i Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus och nio lokaler.
Nybyggnad av skola/förskola i Länna, Uppsala
225-245 bostäder och en förskola i ett större skogsområde i Länna.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Uppsala
Flerbostadshus och fem radhus om cirka 11.000 kvm BTA.
Nybyggnad av bostäder i Uppsala
Planer finns för nybyggnad av bostäder på ca 23000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av 200 bostäder
Nybyggnad av studentboende mm i Uppsala
Nybyggnad av studentboende och patienthotell i Uppsala.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Två kvarter med flerbostadshus (240 lägenhter) och radhus (10 lägenheter) om cirka 14.000 kvm BTA.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Uppsala
Flerbostadshus och några radhus om cirka 11.000 kvm BTA fördelat.
Nya bostäder i Bälinge
20 st radhus/parhus och ca 50 st småhus
Nytt verksamhetsområde i Uppsala
Verksamhetsområde med företagspark med en bruttoarea på cirka 130 000 kvadratmeter för verksamheter, industri, kontor samt mindre delar för idrottsanläggning.
Nya bostäder i Länna, Uppsala
Cirka 150 bostäder, skola och förskola i ett större skogsområde i Länna.
Nya bostäder i Länna, Uppsala
Cirka 150 bostäder, skola och förskola i ett större skogsområde i Länna.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Uppsala
Kvarngärdet 28:6 och 28:7 i Kv Domald.
Nybyggnad av studentbostäder i Flogsta, Uppsala
Byggrättspotential bedöms uppgå till omkring 20 000 kvm BTA.
Nybyggnad av bostäder i Uppsala
Område D. Underjordiskt parkeringsgarage, antal våningar okänt.
Nybyggnad av logistikanläggning i Uppsala
Logistikanläggning på ca 21 400 kvadratmeter, inklusive ett 2 000 kvadratmeter stort entresolplan.
Nybyggnad av flerbostadshus och butiker i Uppsala, etapp 5
Etapp 5 Sparrisen omfattas av kvarteret Sparrisen söder om Sparrisgatan. Inom etappen prövas möjligheten för 100 bostäder och ca 100 kvadratmeter centrumverksamhet i bottenvåningarna samt upprustning av denna allmänna platsmarken kring Årsta torg.
Nybyggnad av grundskola på Gamla Uppsala, Uppsala
Nybyggnad av grundskola i 2-3 våningar för cirka 400 elever, 5000-6000 m2.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Nybyggnad av lätt industri, lager, kontor och labb.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 255 mellan Uppsala-Vassunda
12 kilometer längs Västersjövägen, väg 255 mellan Uppsala och Vassunda.
Utbyggnad av stadsdel i Främre Boländerna, Uppsala
Etapp 3 - Ångmaskinen Norr om Ställverket ligger etapp tre, Ångmaskinen. Denna del ligger nära stadskärnan och Centralstationen och kan med fördel byggas för verksamheter som får mycket besök.
Utbyggnad av stadsdel i Främre Boländerna, Uppsala
Etapp 5 - Turbinen Turbinen ligger i östra delen av området och är etapp fem. Etappen gränsar till företaget Cytiva och Testa Center. Av den anledningen kan det finnas fördelar för tekniskt inriktade verksamheter att etablera sig här. I denna etapp kommer många befintliga byggnader stå kvar eller byggas om. Det har med att det inte får vistas lika många personer stadigvarande i denna etapp som i de övriga.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Nybyggnad av lätt industri, lager, kontor och labb.
Utbyggnad av stadsdel i Främre Boländerna, Uppsala
Etapp 4 - Bangården Närmast järnvägen ligger Bangården som är etapp fyra. I denna etapp kommer det till stor del att se ut som idag då järnvägen behöver sitt utrymme. Etappen utvecklas efter hand och i nära samarbete med Trafikverket.
Utbyggnad av stadsdel i Främre Boländerna, Uppsala
Etapp 2 - Lokstallet Etapp två är Lokstallet. En mindre etapp som ligger i den södra delen av Främre Boländerna.
Nybyggnad av småhus i Bälinge, Uppsala
Parhus och friliggande hus ca 60 st
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Uppsala etapp 2
Bostäder, studentbostäder, förskola, livsmedelsbutik.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Uppsala etapp 3
Bostäder, studentbostäder, förskola, livsmedelsbutik.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus på Eriksberg, Uppsala, etapp 2 mfl
Totalt på Nya Eriksberg renoveras 1400 st lägenheter och 2000 nya bostäder planeras.
Nybyggnad av kontor, restaurang mm i Uppsala
Kvartersmark för kontor, centrumservice, hantverk, restaurang och hotell.
Nybyggnad av flerbostadshus på Kungsängen, Uppsala
Ev butikslokaler i gatuplanet, 5-6 våningar + indragen takvåning.
Nybyggnad av kontor i Uppsala
Kvartersmark för kontor, centrumservice, hantverk, restaurang och hotell.
Nybyggnad av bostäder och gångstråk i Gottsunda
Detaljplanen omfattar, förutom nya kvarter längs Blomdahls väg, även Gottsunda stadsstråk som innebär en förtätning med stadsmässig bebyggelse längs Hugo Alfvéns väg och Gottsunda allé. Detta för att möjliggöra en snabb och kapacitetsstark kollektivtrafik och att utveckla gaturummet till en stadsgata. För Blomdahls väg innebär beslutet att mark, som idag till största delen är bebyggd med garage och parkeringsdäck, istället kan omvandlas till en stadsmiljö med bostäder och verksamhetslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Björklinge
Uppsalahem har fått i uppdrag att bygga hyreslägenheter utanför Uppsala.
Nybyggnad av grundskola i Uppsala
Avser nybyggnad av grundskola i Uppsala med ca 75 platser.
Nybyggnad av radhus i Uppsala
Planer finns för totalt ca 150 bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av förskola i Storvreta
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulleråker, Uppsala
I Ulleråker planeras det för 87 st lägenheter som kommer att byggas i 2 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulleråker, Uppsala
I Ulleråker planeras det för 87 st lägenheter som kommer att byggas i 2 etapper.
Nybyggnad av radhus i Uppsala
Planer finns för totalt ca 150 bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Förskolelokaler för 144 barn, vilket motsvarar 8 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
3 punkthus ca 45-55 lägenheter
Nya bostäder i Uppsala
Nybyggnad av 45 småhus.
Nybyggnad av förskola i Vaksala
Förskola för åtta avdelningar, vilket motsvarar platser för 144 barn. Kommer troligen att bli en konceptförskola. Planen möjliggör uppförande av tillbyggnader i en våning i anslutning till Vaksala kyrkskola.
Hyresvärdsupphandling av 2 gruppbostäder (LSS) i flerbostadshus, Uppsala
Hyresvärdsupphandling av två (2) Gruppbostäder (LSS 9:9) på fastigheter som leverantören tillhandahåller. Kommunen har som målsättning med upphandlingen att ha två (2) färdiga och inflyttningsklara gruppbostäder år 2025, men senast 22 månader efter att genomförandeavtal har tecknats mellan parterna.
Exploatering för verksamhetsområde i Uppsala
Cirka 50 hektar kvartersmark för olika typer av verksamheter. Den huvudsakliga markanvändningen är industri och verksamheter i kombination med centrumverksamhet och besöksanläggningar på vissa utvalda platser längs huvudgatan där tillgängligheten är hög. Husbyborg 1:84 • Husbyborg 1:1 • Husbyborg 1:4 • Husbyborg 1:7 • Husbyborg 1:9 • Librobäck 1:4 • Librobäck 1:46
Nybyggnad av bostäder i Almunge
Fastighetsägaren vill bygga omkring 33 bostäder, varav cirka 17 enbostadshus och 16 lägenheter i flerbostadshus
Nybyggnad av mobilitetshus i Kungsängen, Uppsala
Under mark skapas ett mobilitetscenter för 600 bilar.
Nybyggnad av radhus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av radhus och förråd.
Ledningsflytt inför byggnation av Spårvägen i Uppsala
Avser deletapp D1‐D2 Fyrisån‐Hemslöjdsvägen (KM 9/600‐10/000).
Ledningsflytt inför byggnation av Spårvägen i Uppsala
Avser deletapp A1b Regementsvägen‐Ångström (KM C2/700–C3/600).
Ledningsflytt inför byggnation av Spårvägen i Uppsala
Avser deletapp A2 Sjukhusvägen (KM 0/750‐1/950).
Ledningsflytt inför byggnation av Spårvägen i Uppsala
Avser deletapp C3, C4, C6 SVA, Ullsväg (KM C5/300‐C9/000).
Nya grönområden i Uppsala
Området längs ån vid Fyrishov kan göras mer tillgängligt för allmänheten. Längs Fyrisån ska ett sammanhängande stråk med bland annat grönytor och en gång- och cykelväg byggas. Kommer att byggas etappvis mellan 2027-2029.
Ny anslutningsväg i Uppsala
Detaljplanen ska möjliggöra en anslutningsväg från Uppsala södra till kommungränsen mot Knivsta, detaljplaneläggning sker till kommungränsen. Detaljplaneläggningen är en förutsättning för att trafikförsörja och bygga de sydöstra stadsdelarna. Väginfrastrukturen kommer att sammanbinda stadsdelarna i den sydöstra staden med övriga Uppsala. Vägarna är också viktiga för byggtrafiken i kommande bebyggelseprojekt.
Nybyggnad av exploateringsområde av sydöstra staden, Uppsala
Ett av 3 delprojekt av Sydöstra staden. Allmän plats deletapp 1 Iordningställande av kvartersmark, deletapp 1
Nybyggnad av förskola i Björklinge
Avser nybyggnad av förskola med 72-144 platser.
Nybyggnad av bostäder i Uppsala
Planer finns för totalt ca 150 bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av parkeringsgarage i Uppsala
Ett parkeringsgarage under Vaksala torg, en parkeringsanläggning med ca 260 p-platser under det klassiska Uppsalatorget.
Nybyggnad av förskola i Skyttorp
Avser ca 108 platser.
Nybyggnad av parhus i Uppsala
Nybyggnad av 14 st parhus
Utbyggnad av infrastruktur för Uppsala Business Park
Just nu pågår planläggning av Uppsala businesspark där målet är att utveckla en ny stadsdel i sydöstra Uppsala. Projektområdet är cirka 70 hektar stort och omfattar utveckling av cirka 500 000 kvadratmeter bruttototalarea ny bebyggelse för främst industri och kontor men även handel, mobilitetsanläggningar och hotell. Infrastrukturen omfattar nytt nät för el, gas, processmedia, sprinklervatten, VA, belysning samt nytillkommande elnät, telenät, bredband, närvärme /-kyla och belysning. Det skall även göras en utredning av förutsättningarna för en gc-bro över Tycho Hedéns väg.
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Avser nybyggnad av förskola som avser 144 platser. Avser permanent ersättning av moduluppställning. Ur investeringsplanen för 2022.
Nybyggnad av omklädningsrum i Uppsala
Nybyggnad av omklädningsrum.
Utbyggnad av platsmark, sanering av mark mm i Uppsala
Avser utbyggnad av allmänplats samt underjordiskt mobilitetscenter.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).