Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Vallentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Planprogram för Södra Haga inklusive utredning avseende behov. Ca 100 bostäder, både flerbostadshus och gruppbyggda småhus planeras. Som en del av arbetet ska även behov av Arningevägens förlängning prövas.
Ny sträckning av väg 268 mellan E4-Grana
Avser ny sträckning för väg 268 mellan E4 i Upplands Väsby kommun och Grana i Vallentuna kommun. Ny gc-väg längs väg 268 mellan Grana-Vallentuna centrum ingår. Framkomlighetsåtgärder, bullerskydd och barriäreffekter.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
400 byggrätter som är fördelad på ca 200 lägenheter och 200 rad/parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Planer för ca 200 bostäder på Norra centrumtomten i Västra Vallentuna.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Vallentuna
Projektet i tellhuskvarteren i centrala Vallentuna planläggs för bostäder och verksamheter samt parkområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Projektet i tellhuskvarteren i centrala Vallentuna planläggs för bostäder och verksamheter samt parkområde.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Ingår i samma detaljplan som Björkesta (Vallentuna Bällsta 2:374) Kommer ev delas upp i flera projekt.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Ingår i samma detaljplan som Solgården (Vallentuna Bällsta 2:16) Kommer ev delas upp i flera projekt.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av äldreboende i Vallentuna
Avser nybyggnad av äldreboende samt mur och plank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av småhus i Vallentuna
Ur bostadsbyggnadsprognos 2018-2020. Marken ägs både av privata aktörer och kommunen.
Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Vallentuna
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av småhus i Vallentuna
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för cirka 100 bostäder. Inom planområdet ska skapas förutsättningar för i huvudsak småhus. Omfattningen, typ av bebyggelse och exakt planavgränsning kommer slås fast senare under planarbetets gång.
Nybyggnad av sambostäder i Vallentuna
Detaljplanearbetet ska undersöka förutsättningarna för att etablera bostäder i form av sambostäder i 2-4 våningar inom fastigheten Bällsta 2:158. Målet är att möjliggöra bostadsbebyggelse inom fastigheten.
Nybyggnad av villor och radhus i Vallentuna
Syftet med detaljplanen för Nyborg är att möjliggöra ca 300 nya bostäder i anslutning till den nya vägförbindelsen mellan Bällstaberg och Nyborg samt en bussgata över kommungränsen till Täby. Naturvärden och viktiga gröna stråk säkerställs som natur.
Nybyggnad av förskola i Vallentuna
Ur investeringsbudget 2017-2025
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Ur bostadsbyggnadsprognos 2018-2020. Ca 35 nya bostäder planeras. Marken ägs av privata aktörer.
Nybyggnad av förskola i centrala Vallentuna
Planerat projekt ur investeringsbudget. Ny förskola i centrala Vallentuna.
Nybyggnad av förskola i Ormsta
Ormsta 1:33, 1:34 mfl
Nybyggnad av förskola i Vallentuna
Ur investeringsbudget 2015-2024.
Nybyggnad av förskola i Vallentuna
Ur investeringsbudget.
Nybyggnad av förskola i Vallentuna
Planer finns på nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av verksamheter i Vallentuna
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av en ny etapp i Okvista arbetsområde, Okvista 5. Kommunen äger marken idag men har avsikt att sälja styckevis.
Nybyggnad av parhus och attefallshus i Vallentuna
Avser nybyggnad av 10 radhuslägenheter, 4 parhuslägenheter och 2 attefallshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus. Rivning av äldre ladugårdsbyggnad.
Nybyggnad av bullerplank i Vallentuna, etapp 2
Avser byggnation av bullerplank längs del av Lingsbergsvägen i Vallentuna, ca 125 m.
Nybyggnad av tälthall i Vallentuna
Nybyggnad av tälthall.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).