Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Tyresö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Tyresö kommun
161 hyresrätter och 80 bostadsrätter.
Nybyggnad av skola och idrottshall på Tyresö
Ny skola inklusive tillagningskök, 550 skolplatser och ny idrottshall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tyresö
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tyresö
Syftet med förslaget är att bygga ett nytt garage i två våningar varav en våning delvis under mark. Ovanpå garaget planeras tre våningar med lägenheter i trämodul-hus. Närmast Wättingestråket föreslås även ett punkthus i 5 våningar, eventuellt med en förskola i samma byggnad. Förslaget innebär cirka 160 nya lägenheter.
Nybyggnad av kontor i Tyresö
Nybyggnad av kontor.
Nytt verksamhetsområde i Tyresö
Planer för ett nytt företagsområde, drivmedelstationer och en brandstation.
Nybyggnad av förskola mm i Tyresö
Detaljplanen tas fram för framtida behov och området planeras med en flexibilitet för att kunna skapa förutsättningar för kommunen att använda området efter de behov som uppstår. Förslaget innebär att förskola, etableringsyta, omsorgsboende, parkering, transformatorstation, samlingslokal och kontor kan uppföras inom planområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tyresö kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus med ca 20-25 lägenheter. Planområdet är beläget på fastigheten Strand 1:6 som ligger på en udde mot Erstavik i Tyresö Strand.
Infrastruktur samt va-ledningar för Östra Tyresö
Denna huvuddelen innebär en omvandling av området Trinntorp, från fritidshusbebyggelse till permanentbostäder. Planområdet består av 110 privatägda fastigheter. Fastigheterna inom huvuddelen får ändrade byggrätter, kommunalt vatten och avlopp dras in i planområdet och gator ges en högre standard samt ny kanalisation och belysning. Preliminärt kommer Fas 1 att starta 2022/2023 för att Fas 3 ska kunna starta 2026. Information om alla huvuddelar: Kommunalt vatten och avlopp, nya vägar samt kanalisation och ny belysning ska anläggas. Utbyggnaden kommer att ske etappvis med en planering fram till ca år 2025. Samtidigt pågår planering av framkomlighetsåtgärder (gångtunnlar, rondeller och ett tredje körfält) längs med Tyresövägen från Bollmoravägen till Strandallén med en planering fram till ca år 2030.
Nybyggnad av gruppbostad i Tyresö
Detaljplanen syftar till att göra det möjligt för en dagverksamhet och bostäder i form av ett gruppboende.
Nybyggnad av radhus i Nyfors, Bollmora
4-5 st huskroppar, 15-20 st lägenheter.
Anläggande av entrétorg i Norra Tyresö, etapp 4
Avser anläggande av entrétorg.
Nytt exploateringsområde för bostäder och nytt centrum i Norra Tyresö, etapp 7
Detaljplanens syfte är att möjliggöra att anlägga ett torg samt ett kvarter för handel, service, bostäder och verksamhet.
Nybyggnad av parhus i Lindalen, Tyresö
Detaljplanen för Bollmora 1:13 syftar till att skapa fyra mindre fastigheter med två parhus som inrymmer totalt fyra bostäder.
Nybyggnad av damm i Tyresö
Entreprenaden omfattar jord- och bergschakt för ett dike och intilliggande dagvattendamm, dagvattenledning och två nedstigningsbrunnar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).