Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 344 st.

Utbyggnad av spårväg mellan Flemingsberg-Älvsjö
Drygt 17 km lång dubbelspårig spårväg från Flemingsberg till Älvsjö via bla Masmo, Kungens Kurva, Skärholmen, Segeltorp och Fruängen. 16 hållplatser, ny spårvagnsdepå.
Nybyggnad av bostäder, skola m.m. i Fruängen, Stockholm
Programförslaget innehåller: - Cirka 1000 nya bostäder, varav cirka 500 i centrum - Cirka 800 nya arbetsplatser - Ny placering av skola - Ny park - Stärkta offentliga rum - Utveckling av grönområden - Ny bytespunkt för spårväg, buss och tunnelbana - Centrumfunktioner och mer service Området som planeras innefattar Fruängens stadsdelsområde. Området är cirka 130 hektar stort och avgränsas av Södertäljevägen i norr, Mickelsbergsvägen i sydost och kommungränsen till Huddinge i väster.
Stadsutveckling av Alvik i Stockholm
1500-2200 bostäder . Alvik Västra innefattar Alviks Torg och stationsområde samt områdena med trafik- och spårinfrastruktur samt depå.
Nybyggnad av bostäder i Årstaberg, Stockholm
Marman 2, 6, 7 och 10 samt Årsta 1:7.
Ny stadsdel vid Solvalla i Bromma, Stockholm
Sammantaget har fastighetsbolaget Balder byggplaner för nio kvarter med runt 1 300 bostäder och lokaler för såväl handel som service. ca 133 000 kvm byggrätter.
Nybyggnad av Ö och påldäck i Lilla Värtan, Stockholm
Nya kajer ca 1000m samt ny ö för 450 bostäder, totalt 55 000 kvm påldäck.
Nybyggnad av flerbostadshus på Södermalm
Olika alternativ finns. Som det ser ut nu ger det möjlighet till 1.000–1.500 nya bostäder beroende på hur de nya byggnaderna placeras.
Nybyggnad av häkte i Stockholm Syd
Nytt häkte, ca 300 platser. Fejan 1 och del av Farsta 2:1 i Larsboda.
Nybyggnad av sport- evenemangsarena & sportpark i Stockholm
Nybyggnad av sport-evenemangsarena och sportpark i Stockholm. Domen är 2.8 hektar, söker totalt ca 3.7 hektar mark. The Dome Sweden strävar efter att vara arenan där alla är välkomna och vara den internationella samlingsplatsen där sport och evenemang från hela världen kommer att visas. Den har åtagit sig att se till att alla idrotter förblir öppna, accepterande och tillgängliga för alla delar av samhället. Den beaktar och förespråkar jämlikhet, mångfald och inkludering.
Förnyelse av stamstation/ställverk i Beckomberga
Projektet kommer att handlas upp- och genomföras i samverkan i två faser. Fas 2 kommer att omfatta, men är inte begränsat till: Ny byggnad som inrymmer: Nytt 110 kV GIS 3 sektioner, Nytt 33 kV-ställverk 2 sektioner, 3 st 220/110 kV-transformatorer, vilka tillhandahålls av Beställaren samt 3 st 110/33 kV-transformatorer, vilka tillhandahålls av Beställaren. Kabelflyttar, 3 st temporära 110 kV luftisolerade utomhusfack. Nytt 220 kV-ställverk, som antingen byggs som ett luftisolerat ställverk utomhus eller ett gasiolerat inomhusställverk i ny byggnad. Nya 400/220 kV-transformatorer samt tillhörande byggnader och anslutning till det nya 220 kV-ställverket. Transformatorerna tillhandahålls av Beställaren. Nödvändiga anpassningar av befintlig anläggning kopplat till SVKs nya 400 kV-station.
Ombyggnad av galleria och kontor på Östermalm, Stockholm
Ägare av fastigheterna är ADIA (Abu Dhabi Investment Authority). I planen ingår renoveringar och återskapande av äldre byggnation, nya kontor, bostäder samt öppnande av fler publika ytor samt en ny anknytning till Östermalmstorgs tunnelbanestation. Målsättningen är att projektet ska miljöcertifieras med Leed Platinum, Wired score Platinum och Well Gold vilket innebär att uppfylla hållbarhetskrav i såväl byggprocess som i byggnadens förvaltning. Det handlar om krav på återbruk, återvinning, materialval, optimering av konstruktion, dagvattenhantering, gröna tak, luft- och vattenkvalitet med mera.
Nybyggnad av sjukhus mm i Vasastaden
Planer finns för sjukhus och fastigheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Akalla, Stockholm
Markanvisning föreslås nu ske genom direktanvisning till Citycon, en markanvisning som omfattar cirka 500 bostäder med en jämn fördelning mellan hyresrätter och bostadsrätter. Markanvisningsområdet omfattar totalt cirka 14 000 kvadratmeter tomtyta och inom markanvisningsområdet bedöms en byggrätt om cirka 35 000-40 000 kvadratmeter ljus BTA rymmas. Det aktuella området var tidigare markanvisat till Skolfastigheter i Stockholm (Sisab) för skola, förskola samt idrottshall men de lämnade tillbaka sin markanvisning under 2022.
Nybyggnad av bostäder i Centrala Bromma, Stockholm
Centrala Bromma med stadsdelarna Riksby, Åkeshov och Åkeslund kan utvecklas med 3000-4000 nya bostäder framöver. Utöver bostäder planeras även en utveckling av verksamheter, förskolor och skolor, idrotts- och rekreationsfunktioner samt förbättrad park- och grönstruktur. Strukturplanen ska användas som grund för kommande markanvisning och detaljplanearbete.
Nybyggnad av bostäder i Centrala Bromma, Stockholm
Centrala Bromma med stadsdelarna Riksby, Åkeshov och Åkeslund kan utvecklas med 3000-4000 nya bostäder framöver. Utöver bostäder planeras även en utveckling av verksamheter, förskolor och skolor, idrotts- och rekreationsfunktioner samt förbättrad park- och grönstruktur. Strukturplanen ska användas som grund för kommande markanvisning och detaljplanearbete.
Nybyggnad av kontorshus i Stockholm
Stockholm Wood Tower AB avser att uppföra en kontorsbyggnad i trä på 40 våningar i en 140 meter hög byggnad. Byggnaden omfattar ca 36 000 kvm BTA och bedöms generera ca 2 000 arbetsplatser. På taket blir det restaurang och en takterrass öppen för allmänheten, i bottenvåningen ett kafé.
Utbyggnad av stadsdel i Järva, Stockholm
Framtagande av en strukturskiss som underlag för kommande markanvisningar inom Rinkeby, Rinkebydalen och södra Spångadalen och ger exploateringskontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om tidig markreservation
Utveckling av stadsdel i Masthamnen, Stockholm
2500 bostäder och 100 000 m2 kontor.
Nybyggnad av bostäder, butiker m.m. i Stockholm
Söderstaden är ett av stadens större stadsutvecklingsområden och består av Globenområdet, Slakthusområdet, Gullmarsplan-Nynäsvägen och Södra Skanstull. Ambitionen är att skapa en tätare, mer funktionell stadsmiljö som länkar samman Hammarby sjöstad, Årsta, Enskede, Blåsut, Dalen och Södermalm. Stockholms stad planerar en helt ny stadsdel kring broarna vid Södra Skanstull. Här planeras för cirka 750 nya bostäder och lokaler för butiker, hotell och kultur. Den nya stadsdelen kommer att stärka kopplingarna mellan Södermalm och närförort.
Rivning av mässhall och nybyggnad av bostäder mm i Stockholm
Rivning av Stockholmsmässan för att kunna bygga 2 500 bostäder och 10 000 arbetsplatser.
Nybyggnad av bostäder, skola m.m. på Östermalm, Stockholm
Tidigt markreservation till Stockholmsbyggmästarna avseende ca 300 lägenheter. Totalt planeras ca 700 bostäder.
Ombyggnad av galleria och flerbostadshus i Stockholm
Detaljplan för att möjliggöra en omdisponering av sina ytor för centrum och bostad, samt en utökning av byggrätten för bostäder. Planförslaget innebär cirka 400 bostäder i nya byggrätter ovan befintlig galleria. Danmark 2, 4, 5 och 8
Nybyggnad av bostäder och kontor vid Liljeholmen i Stockholm
Planer för bostäder och kontor vid brofästet och utmed Södertäljevägen i Liljeholmen.
Nybyggnad av bostäder m.m. i Gamla Enskede, Stockholm
Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder, kontor, vård och förskola inom fastigheterna Kristinedal 8, 11-14, 16, Buxbomshäcken 1-4, Gamla Enskede 6:1 och Gamla Enskede 6:2 i Gamla Enskede. Förslaget innehåller nybyggnation av 330 lägenheter i flerbostadshus motsvarande 27 000 kvm ljus BTA. Byggherren föreslår att lägenheterna ska upplåtas med hyresrätt. Förslaget innehåller vidare nybyggnation om 7 000 kvm BTA kontor och vårdverksamhet samt ny förskola.
Nybyggnad av bostäder mm i Kista
De två nedre planen beräknas bli vårdlokaler, specialistvård, tandläkare eller dyl.
Nybyggnad av bostäder mm i Stockholm
Utveckla Sköndals centrum för bostäder, verksamhetslokaler och förskola.
Nybyggnad av skola och förskola i Hagsätra, Stockholm
markanvisning till Skolfastigheter i Stockholm AB, för fullstor F-9 skola samt förskola om 6-8 avdelningar inom fastigheterna Svedjaren 1, Svedjaren 2, Svedjaren 3 samt del av Älsvjö 1:1.
Nybyggnad av bussdepå i Värtan
Bussdepå för 80-100 bussar.
Nybyggnad av bostäder, kontor och förskola m.m. i Gamla Enskede, Stockholm
Planförslaget syftar till att möjliggöra för nya bostäder och kontor samt förskola, vård och centrumändamål. Planområdet ligger mellan Nynäsvägen och Skogskyrkogården.
Nybyggnad av kontor och bostäder i Johanneshov, Stockholm
Projektet avser totalt cirka 24.000 kvadratmeter BTA fördelat på cirka 120 lägenheter i flerbostadshus och cirka 800 nya arbetsplatser.
Nybyggnad av bostäder och verksamheter vid Ulvsundavägen, Bromsten
Mellan Ulvsundavägen och Mälarbanan ska det utredas om det finns förutsättningar för nya bostäder, verksamheter, gator och parker. Detaljplanen syftar till att utreda möjligheten att utveckla fastigheten Bromsten 9:1 med cirka 300 bostäder, verksamheter, gator och parker. Även en del av Bromsten 9:2 kan komma att ingå i planarbetet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Vid Solhems Hagväg nära Spånga idrottsplats föreslås cirka 300 bostäder inom fastigheten Esbjörn 1. Förslag till detaljplan består av flerbostadshus i halvöppna kvarter i tre till fem våningar och radhus. Bostäderna planeras upplåtas som hyresrätter.
Ny huvudvattenledning i Stockholm
Stockholm Vatten AB planerar att bygga en cirka sex kilometer lång huvudvattenledning mellan Nockeby och Trekantens vattentorn i Nybohov. Majoriteten av sträckan läggs ner på sjöbotten i Mälaren.
Nybyggnad av bostäder, förskola och skola i Stockholm
Inom fastigheten ryms enligt tidiga bedömningar ett bostadskvarter med en volym på 26 500 kvm BTA.
Nybyggnad av bostäder i Högdalen, Stockholm
Markanvisning för bostäder, kommersiella lokaler och parkering inom fastigheterna Imröret 10, Fotot 2 och Örby 4:1 ”Önskehemsplan” i Högdalen. Niams ansökan omfattar ny bebyggelse om totalt cirka 240 lägenheter (cirka 17000 kvm ljus BTA), varav cirka 90 bostadsrätter och cirka 150 hyresrätter. Därutöver föreslås nya handelsytor om totalt cirka 5000 BTA.
Ny farled i Stockholms skärgård
Utbyggnad av Horstensleden samt delvis nydragning av Furusundsleden via östra och västra Saxarfjärden. Även Sandhamnsledens inre del behöver anpassas.
Nybyggnad av bostäder i Fruängen
Ca 16 500 kvm BTA kompletterande bostadsbebyggelse inom sina befintliga tomträtter Dansösen 1, Direktrisen 1, Förkunnelsen 3, Guvernanten 1 och Servitrisen 1. Ansökan omfattar även ett förslag på ny bebyggelse om ca 8 500 kvm BTA inom del av Västberga 1:1 i Fruängen Centrum.
Nybyggnad av hotell på Södermalm, Stockholm
Byggrätten omfattar cirka 4 500 kvadratmeter BTA och bedöms kunna inrymma upp till cirka 100 hotellrum. Sjömanshemmet är en befintlig byggnad med cirka 1 200 kvadratmeter
Nybyggnad av bostäder i Kista, Stockholm
Nyfosa AB har inkommit med ett förslag som innebär nybyggnation av ca 20 000 kvm BTA motsvarande ca 200 lägenheter i ett högre flerbostadshus om 21 våningar.
Nybyggnad av restaurang och kulturcentrum mm vid Slussen i Stockholm
Mälarterrassen kommer att omfatta ca 7 000 kvm BTA. Mälarterrassen består av två huskroppar i anslutning till Södermalmstorg med kopplingar till underliggande lokaler, vidare ner mot kajen. Det blir en terrasserad byggnad i tre nivåer med totalt sex restauranger med uteserveringar. Mellan huskropparna löper en öppen och välkomnande trappa som knyter ihop Söders kajer med Södermalmstorg och Gamla stan.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Stockholm
Kvarter 7E på Årstafältet. Kvarteret bedöms kunna inrymma ca 185 bostäder om 18 400 kvm ljus BTA och cirka 3 000 kvm bottenvåningslokaler Postgården 2 och 4
Nybyggnad av kontor vid Telefonplan, Västberga
13 000 kvadratmeter kontor och överdäckning av tunnelbanan.
Nybyggnad av bostäder och kontor på Årstafältet, etapp 7
I etapp 7 planeras det för ca 1 000 bostäder och 40 000 kvm BTA för kontor.
Nybyggnad av bostäder och kontor på Årstafältet, etapp 7
I etapp 7 planeras det för ca 1 000 bostäder och 40 000 kvm BTA för kontor.
Nybyggnad av bostäder och kontor på Årstafältet, etapp 7
I etapp 7 planeras det för ca 1 000 bostäder och 40 000 kvm BTA för kontor.
Nybyggnad av multihall på Enskede IP
Uppförande av en multihall på Enskede IP. Innehållet i multihallen utreds som en kombinerad friidrotts- och fotbollshall för att skapa möjlighet för året runt verksamhet på platsen. Multihallen ska även komplettera den inriktning som finns idag mot friidrott och fotboll.
Nybyggnad av bostäder och kontor på Årstafältet, etapp 7
I etapp 7 planeras det för ca 1 000 bostäder och 40 000 kvm BTA för kontor.
Nybyggnad av kontor i Stockholm
Syftet med detaljplanen är att tillskapa mer kontorsyta genom att bygga på befintliga byggnader och terrass. Detaljplanen gör det också möjligt att uppföra en ny niovånings kontorsbyggnad som ansluter till den befintliga byggnadens västra gavel samt en mindre byggnad med centrumändamål i korsningen Tegeluddsvägen-Värtavägen. Genom utökad byggrätt för påbyggnad tillförs cirka 24 500 kvadratmeter BTA varav 1200 kvadratmeter är ämnade som publika lokaler.
Nybyggnad av bostäder i Stockholm
Fastigheten föreslås utvecklas med ca 11 000 kvm BTA bostadsrätter. Totalt inom detaljplanen föreslås cirka 540 bostäder, cirka 45 000 kvm BTA kontor, två parker och ombyggnation av befintliga gator.
Nybyggnad av bostäder i Hjorthagen, Stockholm
I Elektriciteten, som ligger mellan Motalaparken och Värtaverket, komprimeras det befintliga ställverket och ger plats till nya bostäder och verksamheter. Den frigjorda ytan skapar en möjlighet att bygga nya bostäder och kontor. Här planerar staden att markanvisa cirka 150–200 bostäder till byggaktör
Nybyggnad av bostäder i vid Skarpnäcks gård, Stockholm
Kvarteret C föreslås utformas med en öppen struktur med tre punkthus i fyra våningar och innehåller cirka 50 lägenheter. Kvarter D föreslås utformas med ett halvslutet kvarter med lamellhus i fyra våningar och innehåller cirka 50 lägenheter.
Nybyggnad av kontor och bostäder på Årstafältet, etapp 7
I etapp 7 planeras det för ca 1 000 bostäder och 40 000 kvm BTA för kontor.
Nybyggnad av bostäder i vid Skarpnäcks gård, Stockholm
Kvarteret A föreslås utformas med en öppen struktur med tre punkthus i fyra våningar och innehåller cirka 50 lägenheter. Kvarter B föreslås utformas med ett halvslutet kvarter med lamellhus i fyra våningar och innehåller cirka 50 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Bagarmossen, Stockholm
Ca 30 hyresrätter samt 60 bostadsrätter inom fastigheten Skarpnäcks gård 1:1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Högdalen
Bildfönstret 1 och 2 samt Örby 4:1. cirka 170 bostadslägenheter samt en ny förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bagarmossen, Stockholm
Rivning av befintlig kontors- och industribyggnad.
Nybyggnad av hyresrätter i Farsta, Stockholm
Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Blidö 3, del av Blidö 2 och del av Farsta 2:1. cirka 160-170 lägenheter i flerbostadshus, total ca 16 000 - 17 000 kvm ljus BTA.
Nybyggnad av bostäder i Vällingby, Stockholm
ByggVesta AB anvisas totalt cirka 160 lägenheter inom fastigheten Grimsta 1:2 i Vällingby, varav cirka 100 avser bostadsrätter och cirka 60 avser hyresrätter.
Nybyggnad av kontor och bostäder på Årstafältet, etapp 7
I etapp 7 planeras det för ca 1 000 bostäder och 40 000 kvm BTA för kontor.
Nybyggnad av kontor och bostäder på Årstafältet, etapp 7
I etapp 7 planeras det för ca 1 000 bostäder och 40 000 kvm BTA för kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Farsta, Stockholm
Aktuella områden utmed Farstavägen ligger inom del av fastigheten Farsta 2:1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tensta, Stockholm
Markanvisning för bostäder inom fastigheten Tensta 4:11 samt del av fastigheten Akalla 4:1 i Tensta till AB Familjebostäder. Bolagets förslag är att uppföra cirka 130 lägenheter i flerbostadshus. I projektet avses ett LSS-gruppboende bildas, med sex lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Stockholm
Cirka 120 ekvivalentlägenheter i flerbostadshus, samt inom byggrätten ha möjlighet att uppföra kommersiella lokaler i bottenvåning om maximalt 850 kvadratmeter totalyta.
Nybyggnad av bostäder i Skarpnäck, Stockholm
ca 100 lägenheter som ska upplåtas med hyresrätt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rågsved
Ingår i Fokus Hagsätra Rågsveds fjärde etapp – Rågsvedsvägen. Cirka 125 bostäder. Tomt B innefattar fastigheterna Bäverhanen 1, Bäverhanen 2 och del av Älvsjö 1:1
Nybyggnad av bostäder i Stockholm
Utbyggnadsförslaget innehåller totalt ca 70-100 lägenheter där ca 12-15 lägenheter ska utgöras av antingen en sammanhållen gruppbostad enligt SoL, eller som en stödbostad med spridda lägenheter. Ögat 1 och del av Råcksta 1:21.
Nybyggnad av punkthus i Beckomberga
Tio punkthus ska byggas i fem våningar inom fastigheten Fröjel 12. De tio punkthusen omfattar cirka 180 lägenheter och förslaget ska bygga vidare på det befintliga bebyggelsemönstret i närområdet.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).