Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Området är beläget vid "gamla ridhustomten". Ca 450 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Södertälje
Planer för bostäder, kontor och idrottsverksamhet. Rosenlund 1:32, 1:33 & 1:34
Omvandling av område för ev byggnation av bostäder i Enhörna
I en första etapp planeras att börja omforma Bastmoragropen, området söder om Bastmoravägen där brytning upphörde för många år sedan. Arbetet med att få en mark som går att bebygga kommer att pågå under några år Omformandet av täkten i Enhörna görs med hjälp av överskottsmassor som genereras vid anläggningsprojekt i Stockholmsregionen och lokalt i Södertälje
Nytt bostadsområde i Hovsjö
Omvandla Hovsjö centrum, bygg 1 100–1 600 nya bostäder, gör Hovsjö gård till en strandpark, rusta upp utemiljön, anlägg en kommunal lekplats, bygg en bro över E20 och skapa tydligare stråk till Måsnaren och Gröndal. Det är några av förändringarna som föreslås i planen för Hovsjös framtid.
Nybyggnad av F-9 skola i Södertälje
Ny skola för ca 600 st elever.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Avser utveckling av området ”Daldockan” i Saltskog/Mariekälla. Totalt planeras ca 700 bostäder i området.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Avser utveckling av området ”Daldockan” i Saltskog/Mariekälla. Totalt planeras ca 700 bostäder i området.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Avser utveckling av området ”Daldockan” i Saltskog/Mariekälla. Totalt planeras ca 500 bostäder i området.
Nybyggnad av kopplingscentral i Gerstaberg
Nybyggnation av Gerstaberg kopplingscentral för att sammankoppla Ostlänkens nya kontaktledningar med befintliga kontaktledningar på västra stambanan samt anslutning av nya AT-matarledningar från Järna omformarstation. Komplettering av Järna omformarstation för att möjliggöra anslutning av de nya matarledningarna.
Nybyggnad av lamell/punkthus i Bergvik, Södertälje
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya flerbostadshus längs med Telgehusvägen.
Nybyggnad av kontor och centrumverksamhet i Södertälje
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra besöksparkering, centrumverksamhet och kontor. Detta ska bidra till att skapa en mer levande stadsdel och förstärka kopplingen mellan norra och södra delen av stadskärnan. Syftet är också att i detaljplanen skydds befintlig byggnad på fastigheten Spinnrocken 12.
Nybyggnad av parkeringshus i Södertälje hamn
Parkeringshuset uppföres i markplan plus 4 plan eventuellt med tak (väderskydd) på översta planet beroende på höjdbegränsningar. Byggnaden grundläggs på stödpålar av betong eller likvärdigt. Byggnadsarean är ca 10 000 kvm. Bruttoarea ca 50 000 kvm.
Nytt badhus i Södertälje
Nybyggnad av badhus.
Nybyggnad av vindkraftverk i Södertälje
Vindkraftsprojektet bedöms kunna rymma ca fem vindkraftverk med en förväntad produktion på omkring 110 GWh per år.
Förtätning av bostäder i Södertälje
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en förtätning av stadsmiljön med nya bostäder i flerbostadshus och radhus. Samt möjligheter att skapa en stadsgata längs Prästgårdsvägen med verksamheter i bottenplan.
Utveckling av centrum i Södertälje
Upprustning och ombyggnad av Brunnsäng centrum.
Nybyggnad av industribyggnader i Södertälje
Moderna, effektiva och hållbara lokaler från ca 350 kvm till ca 25 000 kvm och byggnation sker både spekulativt med snabb inflyttning men också kundanpassat.
Nybyggnad av vårdboende och förskola i Västergård, Södertälje
Nybyggnad av vårdboende, ca 80 lägenheter, och en förskola i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av flerbostadshus.
Utbyggnad av gravplats mm, Södertälje kommun
Nya markytor för kistgravplatser mm.
Nybyggnad av bostäder i Östertälje
Syftet med detaljplanen är att skapa bostäder i kollektivtrafiknära läge i Östertälje. Möjliggöra för bostäder i flera våningar med viss del centrumverksamhet i bottenvåning.
Nybyggnad av handdelsplats i Södertälje
Nybyggnad av handelscentrum och ombyggnad av trafikled.
Nybyggnad av industri och kontor i Södertälje
Syftet med detaljplanen är att utvidga befintligt verksamhetsområde mot väster och skapa förusättningar för etablering av verksamheter med inriktning mot industri och kontor.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att upprätta detaljplan och pröva förutsättningar för nya enbostadshus i en lantlig miljö.
Nybyggnad av skola i Södertälje
Planer finns på nybyggnad av skola.
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Planer finns på nybyggnad av radhus/kedjehus, eventuellt enbostadshus.
Exploateringsområde för bostäder i Pershagen
Exploatering inför nybyggnad av bostäder i Pershagen södra.
Nybyggnad av va-ledning i Södertälje
Planläggning pågår för att bygga ut kommunalt vatten och spillvatten i Sandviken, Enhörna och för att skapa förutsättningar för permanentboende.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder inom del av fastigheten Brunnsäng 1:1. Planområdet omfattar ett skogsparti som ligger i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse.
Nybyggnad av bostäder vid Södertälje
Nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av industri och logistikverksamhet i Almnäs, del 2a
Nybyggnad av industribyggnad. Detaljplanen syftar till att ändra naturmark (två diken) till kvartersmark för industri.
Nybyggnad av bostäder i Pershagen
Nybyggnad av bostäder i Pershagen södra.
Nybyggnad av flerbostadshus i Brolunda
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Hölö
Nya planer för bostäder nära Hölöskolan ger plats åt radhus, parhus och flerbostadshus. Det är Bolaget SM Property som vill bygga söder om korsningen mellan Österbyvägen och Eriksbergsvägen.
Nya bostäder i Södertälje
Detaljplanen ska möjliggöra för ytterligare bostadsbebyggelse som komplement till redan befintlig bebyggelse inom planområdet. Målet med detaljplanen är att området ska kunna utvecklas genom förtätning, varierat bostadsutbud och möjlighet till lokaler och verksamheter mot Klockarvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Byggnation för driftverksamhet i Södertälje
Planarbetet för området Åkerkullan, intill bussdepån och Hovsjö arbetsområde, dit man vill flytta den kommunala driftverksamheten.
Nybyggnad av bostäder i Vårdinge
Ledig mark för nybyggnad av bostäder i Västra delen av Visbohammar 1:20.
Exploatering inför bostäder i Vårdinge, Södertälje
Exploatering inför nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av industri, handel och kontor i Södertuna
Syftet med programmet är att utreda förutsättningarna för ett hållbart verksamhetsområde inom Järna kommundel och att föra tidig dialog med berörda myndigheter, intressenter och medborgare.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Detaljplanen medger bebyggelse av 17 villor och två parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus och butik i centrala Södertälje
Uppdraget som Huvudprojektledare bedöms inledningsvis närma sig 50 % av heltidstjänst (39 timmar/vecka). Längre fram minst 50% och periodvis, beroende på projektets framdrift, 100% eller mer av heltidstjänst. Uppdraget är förlagt till Telge Fastigheter ABs Projektavdelning.
Nybyggnad av LSS-boende i Järna
Nybyggnad av LSS-boende, 6 lgh.
Nybyggnad av butik i Södertälje
Nybyggnad av butik, plank, parkeringsplatser och uppsättande skyltar.
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Planer för nybyggnad av radhus
Nya gator och va-arbeten för nytt bostadsområde, Södertälje
Nya gator och va-arbeten för nytt bostadsområde.
Ny överföringsledning mellan Mölnbo och Hölö
Avser överföringsledning mellan Mölnbo och Hölö.
Nybyggnad av exploateringsområde i Södertälje
Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att upprätta detaljplan och pröva förutsättningar för nya enbostadshus i en lantlig miljö.
Nybyggnad av cistern i Södertälje
Detaljplanen syftar en planändring av maximalhöjder samt prickmark. Avsikten med planen är att möjliggöra byggnation av cementcistern på 42 meter samt underlätta för utvecklingen av hamnverksamheten inom området.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).