Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om, till och nybyggnationer av anstalt i Norrtälje
Nybyggnation av anstalten i Norrtälje Utökningen av kriminalvårdsanstalten avser möjliggöra för tre nya boendehus och ett sysselsättningshus innanför den befintliga muren men på mark som tidigare inte är bebyggd. Innanför muren kommer befintliga bostadshus att rivas och ersättas med ytterligare fyra nya boendehus och ett sysselsättningshus. Sammantaget innebär det att 96 nya bostadsrum skapas och totalt kommer det inom anstalten finnas cirka 296 bostadsrum. Utanför murarna, i anslutning mot Knutbyvägen, ges möjlighet till två nya byggnader. Den första etappen beräknas preliminärt vara genomförd 2027, förutsatt att inga större hinder inträffar. Den andra etappen beräknas kunna vara klar 2031.
Nybyggnad av bostäder och hantverksby på Rö
Ca 300 villor samt en serviceby för hantverkare.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Planer att bebygga delar av Hårnacka 1:1, skifte 2 med bostäder i form av friliggande bostadshus och radhus.
Nybyggnad av bostäder, kontor och parkeringshus i Norrtälje
Gäller fastigheten Jupiter 1. Bostäder, parkeringshus kontor och verksamhetshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Omfattar cirka 2,4 hektar mark
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Kvarter 13B med inriktningen bostäder med bostadsrätt. Bostäder kan byggas i 4–5 våningar ovan gatuplanet, på cirka 10 000 – 13 000 kvm ljus BTA.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Planer finns för ca 100 bostäder.
Utveckling av centrum i Rimbo
Tävlingsförslaget ska ge en lösning på hela tomten för att utveckla en ny livlig stadskärna med ett transportnav för tåg- och busstrafik. Trafiknavet, som föreslås i Galten, kan behandlas som ett landmärke för den nya stadskärnan och ska kunna anslutas till Roslagsbanans förlängning. Bebyggelsen behöver omfatta ett helhetsperspektiv för att kunna skapa en visuell och fysisk koppling till områden både inom och utanför platsen, göra det lättare att förstå stadsstrukturen, undvika de barriärer som järnvägen kan skapa och ansluta till grönstrukturen. och det omgivande jordbrukslandskapet. Det nya förslaget måste förstå Rimbos stolta historia och identitet och komplettera och komplettera det för att forma vad som kommer att bli Rimbos framtid. Det rekommenderas att presentera förslaget i olika faser, så det kan ta hänsyn till det som finns i området och ha en realistisk plan för återanvändning eller återvinning av det som kan behöva rivas. Rimbo måste hitta sin väg både som en attraktiv stad att bo i, men också som ett servicenav för omgivande landsbygd och för pendlare. Det inkluderar att skapa en promenadvänlig och livlig stad med gröna, inbjudande och levande mötesplatser och en blandning av användningsområden. inklusive handel, kultur, sport, kontor, tjänster och industri med låg miljöpåverkan. Förutom att ha högt fokus på hållbarhet ska den nya utvecklingen hitta lösningar som är barnvänliga och inkluderande oavsett ålder, funktionsvariationer eller socioekonomisk bakgrund. Förslaget ska presentera lösningar för hur dagvatten och dagvatten ska tas om hand. områden som föreslås för det bör vara multifunktionella, synliga och integrerade i stadsdesignen. 25 hektar
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
”Campusspejarna” på kvarter 6 har 114 lägenheter i storlekarna 1-4 rum och kök. Kvarteret planeras med upplåtelseformen hyresrätt. Kvarteret ligger mitt i området i direkt anslutning till Noden där bland annat parkering för de boende i området finns.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
”Utblickarna” på kvarter 8 har 101 lägenheter i storlekarna 1-4 rum och kök. Kvarteret planeras med upplåtelseformen hyresrätt. Kvarteret är det sydligaste kvarteret uppe på höjden i området.
Nybyggnad av hotell Norrtälje
Destinationshotell med ca 135 st rum
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Flerbostadshus med stort inslag av verksamhetslokaler i bottenvåningen inklusive att möjliggöra för en stadsdelsnära livsmedelsbutik, parkering i källargarage, hotell med destinationskoncept och en publik byggnad på hamnpiren för en flexibel användning. Kvarteren Terminalen, Ankaret, Hamnpiren och Färjan, del av fastigheten Tälje 5:1 med flera
Nytt verksamhetsområde i Norrtälje
Utvecklingen av hamnen avser främst att möjliggöra för fler uppställningsytor, ytor för omlastning av det gods som kommer med fartygen. Var dessa bäst placeras inom området ska utredas i planarbetet. Det finns även önskemål om att tillskapa ett verksamhetsområde norr om hamnverksamheten. Inom verksamhetsområdet ska det finnas möjlighet för industri att etablera sig.
Nybyggnad av bostäder, centrumverksamhet mm i Norrtälje
Möjliggöra bostäder, centrumverksamhet i utvalda lägen, ett nytt torg (Diamanttorget) och en ny park (Diamantparken) samt att utveckla befintlig park (Rodenparken), inom kvarteren Vaktmästaren, Härden, Diamanten och Nordkap inom Övre Bryggårdsgärdet.
Nybyggnad av småhus och hotellanläggning i Norrtälje
Cirka 35 småhus samt hotellanläggning med olika byggnadsvolymer på del av fastigheten Nänninge 5:8. Planområdet består av tre bebyggelseområden i Norrnäset, Nenninge gård och Södergjerdet. Vid Norrnäset har sökande i planansökan avsikt att uppföra 18 fristående hus på tomter om cirka 2000 kvm. Vid Nenninge gård avser sökande utveckla flera byggnader för att användas som hotell, konferens, event och restaurang med tillhörande stugboende, aktiviteter och destinationer. Vid Södergjerdet anger planansökan 16 fristående småhus på tomter om 2000 kvm.
Nybyggnad av bilhall i Norrtälje
Planer finns för nybyggnad av bilhall.
Nybyggnad av helikopterbas i Östra Sverige
Avser planerad ny helikopterbas i östra Sverige. SAR-bas OST är sedan 2006/07 placerad på Mellingeholms flygplats i Norrtälje. Hyresavtalet för SAR-basen löper ut vid halvårsskiftet 2028. Placering av SAR-bas OST begränsas till ett område från Norrtälje i nordost till Nynäshamn i sydost.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Planer för nybyggnad av 12 parhus. Gottröra-håsta 2:22,2:24,2:25,2:15,2:26,2:23,2:27.
Nybyggnad av bilhall mm i Frötuna, Norrtälje
Möjliggöra verksamhet för fordonsförsäljning, verkstad samt bränsleförsäljning.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 25 tvåbostadshus och komplementbyggnad Ingefäran 15,2,16,17,14,Kardemumman 13,Kardemumman 11,Kardemumman 12,Kardemumman 14,Kardemumman 2,Kardemumman 9,Kardemumman 10.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av väg, busshållplats mm i Norrtälje
Västertorp-Rånäsvägenca 400m.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av åtta enbostadshus.
Nybyggnad av stugby i Norrtälje
Planer finns för nybyggnad av 15 st fritidshus.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus samt matbutik och förskola.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av två stycken lagerbyggnader.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad Rimbo-vallby 5:3,Rånäs 12:1.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad för svetsning bockning och tillverkning av armeringkonstruktioner.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).