Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Nacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggand av stadsdel i Nacka
Skanska har blivit markanvisad 6 kvarter. En förflyttning och överdäckning av Värmdöleden, bostäder samt en ny bussterminal i anslutning till tunnelbanan. Projektet omfattar delar av fastigheterna Sicklaön 41:7 och 134:21 som ägs av Trafikverket samt delar av fastigheterna Sicklaön 14:1 och 40:14 som ägs av Nacka kommun. Sicklaön 41:7 utgörs till största delen av den befintliga Värmdöleden. Sicklaön 14:1 och 40:14 utgörs av den kommunala marken (lokalgator med mera) norr respektive söder om Värmdöleden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Nybyggnad av flerbostadshus, Vikdalen.
Nybyggnad av exploateringsområde, va-ledning och väg/gata i Nacka
Avser exploatering av gata och va för nybyggnad av ca 450 nya bostäder samt arbetsplatser och lokaler för handel.
Nybyggnad av lägenheter, affärer och lokaler i centrala Nacka
Planer för totalt cirka 450-500 nya bostäder samt arbetsplatser och lokaler för handel i ett attraktivt och kollektivtrafiknära läge.
Nybyggnad av lokaler för handel och kontor i centrala Nacka
Planer för totalt cirka 450 nya bostäder samt arbetsplatser och lokaler för handel i ett attraktivt och kollektivtrafiknära läge.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Sickla, Nacka
Avser nybyggnad av kontor och ca 500 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka, etapp 2
Planer för nybyggnad av bostäder eller exempelvis hotell eller kontor.
Nybyggnad av simhall i Boo, Nacka
Nybyggnad av simhall. Huvudbassäng och multibassäng samt gym med utrymme för gruppträning och studieplatser för unga.
Nybyggnad av punkthus i Nacka
5 punkthus med ca 240 bostäder samt underjordiskt garage.
Nybyggnad av bilhall i Nacka
Nybyggnad av Mercedes-anläggning. Sprängningsarbetena är utförda i ett tidigare skede.
Nybyggnad av flerbostadshus och skola i södra delen av Sickla, Nacka
Södra delen av Sickla-Plania ingår i programmet för Planiaområdet. Det är en del av Nacka stad, som kommunen bygger på västra Sicklaön.
Nybyggnad av bostäder i Nacka
Ett förslag till detaljplan har upprättats för del av Ryssbergen. Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder, verksamheter och förskola i planområdet i enlighet med planprogrammet för centrala Nacka. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för allmänheten att ta sig ut i det planerade naturreservatet, och en ny gatustruktur skapar möjligheter för gående, cyklister, bilister och kollektivtrafik att röra sig mellan de olika stadsdelarna på norra sidan av Värmdöleden.
Nybyggnad av bostäder i Nacka
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder, verksamheter och förskola. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för allmänheten att ta sig ut i det planerade naturreservatet, och en ny gatustruktur skapar möjligheter för gående, cyklister, bilister och kollektivtrafik att röra sig mellan de olika stadsdelarna på norra sidan av Värmdöleden.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Nacka
Området är en del av centrala Nacka. Det ligger norr om Värmdövägen, nära Järla station, där också en tunnelbanestation kommer att ligga. Cirka 100 lägenheter och ett fåtal radhus/parhus planeras.
Utbyggnad av Ältabergs verksamhetsområde i Nacka
Nacka kommun vill bygga ut industriområdet i Ältaberg genom att förvandla 7 500 kvadratmeter naturmark till industritomt.
Utbyggnad av gator & VA-ledningar i Nacka
Nacka kommun vill bygga ut industriområdet i Ältaberg genom att förvandla 7 500 kvadratmeter naturmark till industritomt.
Nybyggnad av flerbostadshus i norra delen av Sickla, Nacka
Norra delen av Sickla-Plania ingår i programmet för Planiaområdet. Det är en del av Nacka stad, som kommunen bygger på västra Sicklaön.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka, etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Cirka 100 bostäder, med möjlighet till centrumverksamhet i bottenplan.
Nybyggnad av radhus i Orminge
Amperen ligger väster om Orminge centrum, precis intill det kommande naturreservatet Skarpnäs och 150 meter från centrala parken. Här planeras för ett natur- och centrumnära radhuskvarter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Planer finns för 50-60 bostäder vid Ugglevägen - Fasanvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Planer för 2 punkthus i 10 respektive 12 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Planer för Villor, parhus och lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Huddinge
Planer för bostäder i en skogsbacke.
Nybyggnad av bostäder & butiker Sickla, i Nacka
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av ett flerbostadshus i 16 våningar med ca 80 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Kvarnholmen, Nacka, etapp 5
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 5.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Avser nybyggnad av två flerbostadshus med 32 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 32 lägenheter.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i centrala Nacka
Den förvärvade marken har en byggrätt om 1 500 kvadratmeter och ingår i stadsutvecklingsprojektet Nya gatan i Nacka, som ligger i närheten av den planerade tunnelbanestationen. Hemsö har för avsikt att utnyttja byggrätten i enlighet med detaljplanen som medger bland annat centrumändamål, utbildning och fritidsverksamhet
Nybyggnad av skola i Nacka
Avser nybyggnad av skola med plats för 240 barn i årskurserna F-3.
Nybyggnad av radhus i Nacka
Avser nybyggnad av bostadsrätter i radhusform.
Nybyggnad av sporthall och skola i Sickla
Avser nybyggnad av skola och en sporthall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka, etapp 3
Nybyggnad av flerbostadshus.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Nacka
Ett förslag till detaljplan har upprättats för del av Ryssbergen. Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder, verksamheter, förskola och vårdboende i planområdet i enlighet med planprogrammet för centrala Nacka. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för allmänheten att ta sig ut i det planerade naturreservatet, och en ny gatustruktur skapar möjligheter för gående, cyklister, bilister och kollektivtrafik att röra sig mellan de olika stadsdelarna på norra sidan av Värmdöleden.
Nytt uppställningsspår samt verkstadshall vid Neglingedepån
Ny verkstadshall med två underhållsplatser, lagerutrymmen samt lokaler för teknik och personal. Den befintliga byggnaden på depåområdet kommer att anpassas för hantering av de nya fordonen.
Förtätning i verksamhetsområde i Nacka
Två nya fastigheter kan tillskapas genom att omvandla allmän platsmark, Park eller plantering respektive Natur i gällande detaljplaner till kvartersmark.
Utbyggnad av verksamhetsområde i Nacka
Tillskapa ytor som möjliggör utvidgning för i huvudsak befintliga verksamheter i området. Därutöver ska planen möjliggöra masshantering för lokalt behov för att minska behovet av transporter vilket är ett angeläget allmänt intresse. Utanför de tillkommande ytorna och det befintliga verksamhetsområdet planläggs för naturmark mot det planerade naturreservatet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Planer för nybyggnad av flerbostadshus i anslutning till den nya tunnelbanestationen Järla station och det nya torget.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 16 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Nacka
Förskolan Kullerbyttan certifieras enligt BREEAM Very good.
Nybyggnad av enbostadshus på Tollare, Nacka
Avser nybyggnad av 7 enbostadshus.
Nybyggnad av uppställningsbyggnad samt nya järnvägsspår vid Storängen
Ny uppställningsbyggnad för museifordon med tillhörande personal-, lager- och teknikytor. Ny spår till depåbyggnad, rivning av spår/växlar. Flytt av befintlig teknikbyggnad. Ny hårdgjord yta.
Nybyggnad av pontonbrygga i Nacka
Då SL har fått en tätare båttrafik, planerar kommunen för en ny brygga med byggnationsstart i kvartal tre 2024.
Nybyggnad av parhus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av gata, ledningar, dagvattendamm mm i Nacka
Ny dagvattenpark vid Augustendalsvägen ner mot kajen. Strandparken skall förnyas. Nya gator mm
Nybyggnad av kommersiell fastighet på Kvarnholmen, Nacka
Avser nybyggnad av kommersiell fastighet.
Nybyggnad av hamburgerbar i Nacka
Bygglov för nybyggnad av restaurang (max), stödmur, plank, parkering, skyltar, rivning.
Nybyggnad av parhus i Nacka
Nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad på Velamsund 14:55, 14:56, 14:57, 14:106, 14:107, 14:108 och 14:109.
Ny fördelningsstation i Storängen, Nacka
Kommunen avser markanvisa blivande kvartersmark till NEAB och upplåta marken för teknisk anläggning. Projektets syfte är att tillgodose långsiktig elförsörjning och effektbehov för tillkommande bebyggelse i Nacka med tyngdpunkt på Nacka stad efter år 2028.
Anläggande av park i Älta centrumkvarter, Nacka
Deletapp Entreprenad 4 omfattar anläggande av mindre park.
Nybyggnad av radhus i Nacka
Avser nybyggnad av rad/kedjehus.
Nybyggnad av tennis och padelhall i Ektorp, Nacka
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av byggnad för idrottsverksamhet samt möjliggöra parkering till denna. En hallbyggnad för tennis och padel med tillhörande verksamheter såsom café/butik
Rivning samt flytt av järnvägsstation vid Igelboda station
Huset flyttas från Nacka station till Igelboda, det befintliga stationshuset i Igelboda rivs. Ca 50-60 kvm stort.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Fisksätra, Nacka
Anläggande av gator och VA-ledningar.
Anläggande av gator och VA-ledningar i norra delen av Sickla, Nacka
Norra delen av Sickla-Plania ingår i programmet för Planiaområdet. Det är en del av Nacka stad, som kommunen bygger på västra Sicklaön.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 24 lägenheter.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).