Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av F-6 skola i Strängnäs
Skolan ska byggas för två parallelig F-6 struktur med ca 400 elever. Entreprenaden omfattar nyproduktion av skollokaler, förskola för 144 barn, idrottshall, skolgård, parkering och angöring.
Nybyggnad av bostäder, förskola och parkeringshus i Strängnäs
Detaljplanearbetet är en del i det fortsatta utvecklingsarbetet i Eldsundsviken och Norra staden, planen ska möjliggöra för bostäder, en förskola och parkeringshus.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
150-200 bostadsenheter.
Nybyggnad av villor och flerbostadshus i Strängnäs
Planerat projekt för cirka 200 bostäder, blandad bebyggelse från villor till flerbostadshus på kommunal mark. Området kommer att byggas ut och markanvisas i flera etapper.
Nybyggnad av kasern, utspisningslokal, varmförråd mm i Härad/Kolartorp, Strängnäs
Projektet avser delarna: Varmförråd: Typbyggnad TB001-191 som är 1600m2 med viss modifiering (som tex portar, dörrar, tälttork mm.). Varmförrådet ska delas upp i två olika hallar (en vårdhall och en förrådshall). Utspisningslokal för 150 samtidigt sittande personer. Del av matsalen ska kunna användas som utbildningslokal och för att genomföra olika genomgångar. BTA på 754 m2. Utanför i direkt anslutning till byggnaden anläggs ca 650 m2 hårdgjorda ytor för verksamhet utomhus. Kasern: Typbyggnad TB001-194 som är 6500m2 med viss modifiering. 240-260 st förläggningsplatser, 40 st kontorsplatser för befäl, lektionssalar, vapenvårdslokaler, hygienrum, dagrum, torkrum m.m. Infra: I nyetableringen av området i Kolartorp saknas idag infra. I detta projekt ingår framdragning av Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) med kommunalt vatten, avlopp, el och fiber till området till en avsättningspunkt. En ny transformatorstation ska byggas. All infra inom området ingår också från avsättningspunkt till respektive byggnad. I detta projekt ingår också vägar och planer i området. Grov skiss finns framtagen för att kunna uppskatta ytor innanför stängslet (ca 22 000m2). Områdesstaket och grindar: För att säkerställa ett grundläggande områdesskydd (basskydd) och för att hålla obehöriga utanför det militära området uppförs ett stängsel runt hela området (1000m). För att säkerställa säker in- och utpassering skapas ett skyddssystem med fordonsgrindar och persongrindar.
Nybyggnad av rad- och parhus i Åkers Styckebruk
I Brobyholm planerar OBOS att bygga 100 bostäder i rad- och parhus med en planerad byggstart på första etappen under mitten av 2025.
Nya bostäder i Åkers Styckebruk
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs.
Nybyggnad av bostäder i Stallarholmen
Totalt ca 80 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Detaljplanen möjliggör uppförande av bostadsbebyggelse inom den berörda fastigheten.
Nybyggnad av radhus på Gripsholms backar, Mariefred
Nybyggnad av radhus på Gripsholms backar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus med boende för 55+.
Nybyggnad av skola i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggnad av skola.
Nybyggnad av villor på Gripsholms backar, Mariefred
Nybyggnad av villor på Gripsholms backar.
Förtätning av bostäder i Strängnäs
Syftet med detaljplanen är att ändra befintlig detaljplan för att kunna förtäta berörda fastigheter med bostäder. Bonden 11, 12, 14 och Läraren 11.
Nybyggnad av parhus i Strängnäs
Nybyggnad av parhus på Toresunds-Sundby 1:367, 1:345, 1:346 1:358, 1:357, 1:359, 1:360, 1:368, 1:369, 1:370 och 1:371.
Utveckling av industriområde i Strängnäs
Utvidga Storängens industriområde och därmed möjliggöra industriverksamhet och byggande av ett stickspår från Svealandsbanan för godstransporter till godsbangård/terminal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tosterö, Strängnäs, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs.
Nybyggnad av förskola på Gripsholms backar, Mariefred
Nybyggnad av förskola på Gripsholms backar.
Nytt event/exploateringsområde i Strängnäs
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett event-/expoområde med nya byggrätter och tillhörande campingområde.
Nybyggnad av bostäder mm i Strängnäs
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostadsbebyggelse, när- och offentlig service inom fastigheterna Sanda 6:1 och Sanda 5:186. Utöver de föreslagna användningarna ska det även undersökas om en gång-och cykelväg kan anläggas inom planområdet.
Nya bostäder i Strängnäs
Syftet med detaljplanen är att pröva bostäder inom fastigheten Malmby 3:11, 3:12 och 4:10. Planen avser att möjliggöra bebyggelse i form av friliggande villor samt kedjehus/radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Planens syftar till att möjliggöra främst bostadsbebyggelse men även mindre del centrumverksamhet.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Planer för nybyggnad av radhus i två plan.
Nybyggnad av golfklubb på Gripsholms backar, Mariefred
Nybyggnad av golfklubb på Gripsholms backar.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Planer för nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Planer för nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Planer för nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Planer för nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av stadspark med café/restaurang i Strängnäs
Utveckling av Visholmen och tillskapa kvaliteter som aktiverar och höjer Visholmens attraktivitet i samspel med övriga verksamheter runt Västerviken och därmed Strängnäs ansikte mot Mälaren.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).