Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 116 st.

Omvandling till världskulturmuseum, bostäder mm i Norrköping
Omvandling av kraftverksområde till världskulturmuseum, bostäder både för permanent boende och sommarboende, samhällsservice, marina, hotell, konferenscenter, restauranger med mera. 1 000–1 200 nya bostäder, ett 200 rumshotell, en konferensanläggning, en datorhall, en marina, ett behandlingshem och ett äldreboende.
Nya bostäder i Norrköping
Ligger mellan Finspångsvägen och Himmelstalundsparken i Norrköping.
Nybyggnad av resecentrum i Butängen, Norrköping
Nybyggnad av resecentrum och tågstation
Ny tvärförbindelse E4/E22 i Norrköping
Tre nya vägsträckor; Händelöleden ca 3 km inkl ny bro, Johannisborgsförbindelsen ca 3 km med ny bro över Motala Ström och Sandbyhovskroken. Fyra nya körfält på Söderleden, nya busskörfält och anpassning av trafikplats Ljura.
Nybyggnad av bostäder och handelscentrum i Norrköping
Diademet 2 och Vrinnevi 5:5. Tanken är att binda samman Norra Vrinnevi med resten av staden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ca 300-400 lgh. Vulkan 8 och Vulkan 9 samt Butängen 1:1 (Fredriksdal), Butängen
Nybyggnation av bostäder i Norrköping
Omkring 350-450 nya bostäder, och bebyggelsen kommer bestå av olika typer av bostäder i form av flerbostadshus och småhusbebyggelse.
Nybyggnad av järnväg mm i Norrköping
Möjliggöra utbyggnad av järnväg och stadskvarter med blandat innehåll som skapar förutsättningar för hållbart resande inom regionen och hållbar stadsutveckling i Norrköping.
Nybyggnad av bostäder, skola mm i Norrköping
Blandning av nya verksamheter och bostäder. Skolor och ytor för fritidsaktiviteter och park inom gångavstånd till de nya bostäderna ingår också i utvecklingsplanerna.
Utbyggnad av stadsdel i Norrköping
Det finns bland annat ett stort behov av mer mark för bostäder (i synnerhet flerbostadshus), beskrivna planförutsättningar för centrumbildning och att stärka efterfrågan och tillgång på handel, skola och service.
Förtätning med bostäder i Norrköping
Möjliggöra förtätning inom befintligt bostadsområde.
Nybyggnad av butiker och restauranger i Ingelsta, Norrköping
Ca 25 st nya butiker och restauranger, möjliggöra centrumverksamhet och hotellverksamhet, samt att utöka byggrätten för handel och kontor. Silvret 1 och Silvret 9
Nybyggnad av förskola, vårdboende, äldreboende och bostäder i Norrköping
Förskola, vårdboende, äldreboende och bostäder
Nybyggnad till lägenheter mm i Norrköping
Publika verksamheter, bostäder och besöksmål.
Nybyggnad av lager, logistik och industri i Norrköping
Exploatering av byggnader för lager, logistik och småindustriändamål.
Rivning och nybyggnad i Norrköping
Rivning av förskola, affärshus mm. Nybyggnad av flerbostadshus mm
Nya bostäder, kontor, hotell och restaurang mm i Norrköping
Utveckling av fotbollsarenan till att även innefatta bostäder, kontor, hotell och restaurang med mera.
Nybyggnad av bostäder mm i Norrköping
Förtätning av centrala Arkösund med bostäder och service
Nybyggnad av skola och förskola i Norrköping
Ny skola och förskola. Sylten 4:24, Triangeln 12 samt Sylten 4:1, Sylten
Nya bostäder i Norrköping
Ca 80 st bostäder
Nybyggnad av bostäder i Ringsta Mo, Norrköping
Cirka 125 stycken bostäder med blandade typer av villor, radhus, parhus och mindre flerbostadshus
Nybyggnad av bostäder i Norrköping, etapp 2
Beställare = markägare. 150 bostäder ska byggas här. Projektet kallades tidigare för Södra Vrinnevi.
Nybyggnad av bostäder i Norrköping, etapp 3-5
Beställare = markägare. Ej klart med antal bostäder eller etappindelning ännu. Projektet kallades tidigare för Södra Vrinnevi.
Nybyggnad av skola, förskola i Norrköping
6–8 avdelningar på 20 barn vardera.
Nybyggnad av flerbostadshus, handel och kontor i Norrköping
Även fastigheten Krokeks-Hult 1:80, del av fastigheten Krokeks Hult 1:13 och del av fastigheten Krokeks Hult 1:144 samt fastigheten Råssla 1:76 inom Krokek
Nybyggnad av bostäder i Norrköping etapp 1
Kvarter A återstår att marktilldela. Tidpunkt för marktilldelningen sätts när förutsättningar för flytt av hetvattencentralen är fastställda.
Nybyggnad av flygbränslefabrik i Vikbolandet, Norrköping
Fabriken för produktion av transportbränsle innehållande förnybara komponenter som alkoholer.
Nybyggnad av affärshus i Norrköping
Handelsändamål och möjliggöra för en butik på cirka 3000 kvadratmeter.
Nytt verksamhetsområde i Norrköping
Verksamhetsmark i ett bra skylt- och kommunikationsläge, uppförande av nya bostäder samt utveckling av befintlig skola och vårdboende. Jursla 1:26 och Björnviken 2:2, Jursla och Kvillinge
Ny och ombyggnad av industrilokaler till lägenheter i Norrköping
Ca 60 omsorgsboenden samt 40 trygghetsboenden med en yta om ca 7 500 BRA. Möjliggöra ny bostadsbebyggelse samt en successivt förändrad användning av befintlig byggnad till blandad centrumverksamhet. Den nya detaljplanen möjliggör en ny bebyggelse som förstärker den befintliga kvartersstrukturen. Fastighetsägaren vill ha möjlighet att utveckla fastigheten med bostadsbebyggelse och verksamhet som lämpar sig för centrumbebyggelse. Sådana verksamheter kan vara till exempel, butik, kontor, skola, service, hotell, bio, bibliotek, kyrka, föreningslokaler och restaurang.
Ny 130/10kV i Norrköping
Bådstorp ny 130/10kV station ers. NYLU.
Nybyggnad av GC-vägar längs väg 215 genom Skärblacka
5 km lång sträcka, 3 m bred gc-väg med belysning. Delas upp i 4 delsträckor.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Klinga, Norrköping
Ny industri- och verksamhetsmark för ytkrävande verksamheter. Borg 17:6 östra delen
Nybyggnad av bostäder i Åby, Norrköping
Möjliggöra för bostadsändamål samt undersöka om det är lämpligt med centrumändamål
Nybyggnad av industri och gc-väg i Norrköping
Möjliggöra för industriändamål i större omfattning, för en allmän gång- och cykelväg samt för nordvästra godsspåret byggnation.
Nybyggnad av bostäder i Norrköping
Möjliggöra nya bostadshus ut med Dagsbergsvägen.
Nybyggnad av bostäder i Kimstad, Norrköping
Ny bostadsbebyggelse i form av villor, parhus, kedjehus, radhus och/eller flerbostadshus. Även en utbyggnad av Grebyskolan.
Nya bostäder, verksamhetslokaler mm i Norrköping
Detaljplan för del av fastigheten Jursla 1:26 och del av fastigheten Björnviken 2:2 med närområde inom Jursla och Kvillinge i Norrköpings kommun Möjliggöra skapandet av verksamhetsmark i ett bra skylt- och kommunikationsläge, uppförande av nya bostäder samt utveckling av befintlig skola och vårdboende.
Nybyggnad av bostadsrätter i Östra Husby
Bostadsrättslägenheter i radhusform och eventuellt hyresrätter.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av affärshus/kontorshus samt rivning av verkstad, skärmtak och staket.
Utredning av regionalt samarbete för dricksvattenförsörjning mellan Norrköping, Linköping m fl
Nodra upphandlar en projektledare som ska utreda förutsättningarna för regional dricksvattensamverkan i Östergötland med utgångspunkt att förbinda kommunerna Linköping, Söderköping och Valdemarsvik i regionen med överföringsledningar. Eventuellt kommer även Finspång ingå beroende vad resultatet visar i utredningar som pågår parallellt med denna upphandling.
Nybyggnad av tillverkningsindustri på Händelö
Nybyggnad av tillverkningsindustri
Ny kontorsbyggnad med handel i bottenplan i Norrköping
Ny kontorsbyggnad med handel i bottenplan samt garage i källare.
Utbyggnad av verksamheter på Händelö i Norrköping
Möjliggöra för verksamheter i området.
Utbyggnad av stadsbebyggelse i Norrköping
Möjliggöra blandad stadsbebyggelse, säkerställa kopplingar till närliggande kvarter och rekreationsområden samt värna kulturmiljön. Grönstrukturen inom området ska förstärkas
Nya småhus i Skärblacka, Norrköping
Möjliggöra småhusbebyggelse samt att se över hästverksamheten vid Hagneryds gård.
Nybyggnad av boende med särskild service i Åby
Bostäder och bostäder med särskild service.
Nybyggnad av samhällsfastighet i Norrköping
Nybyggnad av samhällsfastighet, ännu ej fastställt vad.
Nya bostäder i Norrköping
Möjliggöra för bostäder
Nya bostäder i Kneippen, Norrköping
Nybyggnad av bostäder
Nybyggnad av kontor, restaurang och affär i Nordantill
Verksamheter som detaljhandel, kontor, restaurang och dagligvaruhandel.
Nybyggnad av hotellbyggnad i Norrköping
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av en tvåplansbyggnad med ändamål för hotellverksamhets/rumsuthyrning. Sandviken 3:4 och Sandviken 3:7, Hantverksbyn
Nybyggnad av bostäder i Norrköping
Möjliggöra skapandet av ny bostadsbebyggelse i form av cirka 20 friliggande en- och två bostadshus (villor).
Omvandling av bostäder och särskilt boende i Ljunga
Syftet med detaljplanen är att omvandla till bostäder. Möjliggöra för kommunala lokaler i form av särskilt boende eller skoländamål.
Nybyggnad av bostäder och bad i Norrköping
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra användningen bostad för småhus. Kommunen vill även studera möjligheten för ett kommunalt bad.
Nybyggnad av bostäder i Norrköping
Två tomter i Norrköping föreslås nu för markanvisningstävlingar där fokus är på klimatanpassning. Tävlingarna är en del av ett forskningsprojekt där syftet är att ta reda på hur klimatanpassat ett hus kan bli.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Nybyggnad av flerbostadshus samt ändrad användning av samlingslokal till flerbostadshus.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Klinga, Norrköping
Tomter från 0,5 till ca 2 hektar Möjliggöra ett nytt verksamhetsområde i Klinga samt en ny väganslutning till Linköpingsvägen
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Nybyggnad av förskola efter rivning
Nybyggnad av småhus i Norrköping
del av fastigheten Vånga Prästgård 1:39
Nybyggnad av rad/par kedjehus i Fiskeby, Norrköping
Byggrätt för parhus, radhus eller kedjehus
Förtätning av bostäder och kontor i Norrköping
Förtätning i området längs Skarphagsleden. Linjen 1, Linjen 2 och Linjen 3, Ektorp
Nybyggnad av radhus i Krokek
17 radhus, 8 lägenheter.
Exploateringsområde för bostäder i Norrköping, etapp 3-5
Beställare = markägare. Ej klart med antal bostäder eller etappindelning ännu. Projektet kallades tidigare för Södra Vrinnevi.
Nybyggnad av industri i Norrköping
Nybyggnad av industri 1-2 byggnader
Nybyggnad av radhus i Norrköping
Tio nya radhus fördelade på två sammanbyggda hus samt komplementbyggnader i form av förråd till radhus.
Nybyggnad av industrier och bostäder i Skärlunda
I framtiden planeras det för nya industrier och bostäder
Utökning av hjälpkraft i Eksund
Utökning hjälpkraft för nya godsbangården/Kardonbanan.
Nybyggnad av ridanläggning i Norrköping
Tävlingsanläggning för ridsport.
Nybyggnad av bussverkstad i Norrköping
Utveckla fastigheterna med bland annat en bussverkstad.
Nybyggnad av drivmedelsanläggning i Norrköping
Nybyggnad av drivmedelsanläggning
Utvidgning av kvarter i Norrköping
Syftet är att ge befintlig restaurangverksamhet möjlighet till nya byggrätter för tillbyggnad och uteservering på parkmark.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).