Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Boden
Nytt bostadsområdet på Petön. Planeras att bebyggas med radhus, parhus, lägenheter och villatomter i varierande storlekar. Möjliggöra för upp till mellan 310 - 410 nya bostäder av varierande storlekar och typer, allmänna platser och skydd av känsliga naturområden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Detaljplan för 150-200 nya lägenheter på Tjärnbacken.
Nybyggnad av bostäder, hotell mm i Boden
Möjliggöra en utveckling av området med bland annat nya bostadstomter, hotellverksamhet, ny nedfart, aktivitetshall och servicebyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Avser nybyggnation av flerbostadshus, ca 200 lägenheter.
Kontaktledningsupprustning längs Malmbanan, Boden-Murjek-Gällivare
Kontaktlednings- och hjälpkraftsupprustning. Byte av fundament.
Nybyggnad av hotell och kontor i Boden
Planer finns för ett nytt hotell och nya kontor. För att exploateringen ska kunna genomföras krävs att en ny detaljplan upprättas för området. Omfattningen av projektet kommer att klarläggas under arbetet med detaljplanen.
Nybyggnad av handelshus i Boden
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för handelsändamål
Nybyggnad av verksamheter, handel, idrott mm i Boden
Möjliggöra för verksamheter, handel med skrymmande varor, idrott och restaurang samt allmän plats; gata, park/natur samt gång- och cykelväg. Detaljplanen syftar också till att hitta en lämplig dagvattenhantering för området.
Nybyggnad av bostäder i Boden
Tre nya punkthus Sävast 9:44, 9:45 17:4, 9:108 samt 10:42.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Nybyggnad av flerbostadshus. Boden 56:16,56:9,56:20.
Nybyggnad av industriområde i Boden
Möjliggöra byggrätter för i huvudsak industriändamål samt verksamheter.
Nybyggnad av bostadsområde i Boden
Möjliggör för ett nytt bostadsområde.
Nybyggnad av handelshus i Boden
Möjliggör byggrätt för handelsändamål.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Nybyggnad av ett flerbostadshus, 40 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Planer för nybyggnation/förtätning av ett flerbostadshus (hyresrätter), 30-40 lägenheter.
Nybyggnad av lagerhall, butik och kontor i Boden
Avser nybyggnad av butik, kontor och lagerhall för byggmaterial.
Nybyggnad av bostäder i Boden
Syftet med detaljplanen är att på fastigheterna Ymer 1 och 2 pröva lämpligheten för bostäder och tillfällig vistelse i fastighet med möjlighet till centrumverksamhet i bottenplan. Planförslaget innefattar dessutom fastigheterna Ymer 3 och Boden 51:3, 56:9, 56:22 och 56:39 vilka utgörs av vattenområde i form av Bodån samt park. Ymer 1, 2 & 3
Nybyggnad av hästnära bostäder i Boden
Syftet med detaljplanen är att utreda lämpligheten för utveckling av hästnära boenden och hästverksamhet.
Nybyggnad av radhus i Boden
Avser nybyggnation av radhus ca 18 st.
Nybyggnad av radhus i Boden
Avser nybyggnation av ca 18 st radhus.
Nybyggnad alt ombyggnad av ishall i Boden
Nybyggnad alt ombyggnad av ishall.
Nya bostäder och gc-väg i Boden
Detaljplanen syftar till att utveckla området i Trångfors till ett attraktivt bostadsområde samt möjliggöra för ett gång- och cykelstråk längs älven. Syftet är även att tillskapa och möjliggöra för nya bostäder i varierande storlekar, ändamålsenliga platser samt skydda känslig natur- och kulturområden.
Nybyggnad av allmän plats mm i Boden
Möjliggöra för verksamheter, handel med skrymmande varor, idrott och restaurang samt allmän plats; gata, park/natur samt gång- och cykelväg. Detaljplanen syftar också till att hitta en lämplig dagvattenhantering för området.
Stängselsystem och viltpassager längs Malmbanan mellan Boden-Gällivare
Stängselåtgärder samt passager för ren och vilt.
Utbyggnad av infrastruktur för bostäder i Boden
Avser utbyggnad av infrastruktur.
Nybyggnad av anläggning för avfallshantering i Boden
Nybyggnad av avfallsanläggning. Projektet genomförs efter färdigställande av etapp 1 (1623373).
Nybyggnad av anläggning för avfallshantering i Boden
Nybyggnad av avfallsanläggning. Projektet genomförs efter färdigställande av etapp 2 (2188450).
Nybyggnad av hotell och stugor i Boden
Nybyggnad av hotell och stugor.
Nybyggnad av turistanläggning i Boden
Avser nybyggnad av turistanläggning.
Ny- och ombyggnad av gc-vägar i Boden
Generalkonsultuppdraget avser framtagande av ett förfrågningsunderlag för en utförandeentreprenad av nybyggnation av GC-vägar kring Norra Svartbyn i Bodens kommun, samt upprustning av befintlig GC-väg i Erikslund/Fagernäs.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).