Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Väg- och järnvägsanslutning till industriområde i Boden
Upphandling kopplad till Boden Industrial Park (BIP) avseende (1) anläggande av bilväg med tillhörande gång- och cykelbana (”Vägen”), samt (2) finansiering, anläggande, utveckling, ägande och drift av järnväg för godstrafik med tillhörande anläggningar och installationer (”Järnvägen”).
Kontaktledningsupprustning längs Malmbanan, Boden-Murjek-Gällivare
Kontaktlednings- och hjälpkraftsupprustning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Avser nybyggnation av bostäder med både flerfamiljshus samt radhus/ parhus. Cirka 250- 300 lägenheter i våning upp till åtta. Kopplat projekt (2179071)
Nybyggnad av bostäder i Boden
Nybyggnad av flerbostadshus, växthus och park på Sävast udde i Boden.
Nybyggnad av specialbostäder i Boden
Nybyggnad specialbostäder, 14 hus och 660 st bäddar. Svartbyn 8:59,1:128.
Nybyggnad av bostäder i Boden
Planändringen syftar till att möjliggöra för nybyggnation av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus, drivmedelsanläggning och pendelstation i Boden
Planläggning avser för att möjliggöra förtätning av flerbostadshus samt etablering av drivmedelsanläggning. Planen ska också möjliggöra pendeltågsstation.
Nybyggnad av bostäder i Boden
Tre nya punkthus Sävast 9:44, 9:45 17:4, 9:108 samt 10:42.
Om- och nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Planer för nybyggnation/förtätning av ett flerbostadshus, 30-40 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Nybyggnad av ett flerbostadshus, 40 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Boden
Nybyggnad av förskola med upp till 8 avdelningar.
Nybyggnad av bostäder i Boden
Syftet med detaljplanen är att på fastigheterna Ymer 1 och 2 pröva lämpligheten för bostäder och tillfällig vistelse i fastighet med möjlighet till centrumverksamhet i bottenplan. Planförslaget innefattar dessutom fastigheterna Ymer 3 och Boden 51:3, 56:9, 56:22 och 56:39 vilka utgörs av vattenområde i form av Bodån samt park.
Nybyggnad av hotell och kontor i Boden
Planer finns för ett nytt hotell och nya kontor. För att exploateringen ska kunna genomföras krävs att en ny detaljplan upprättas för området. Omfattningen av projektet kommer att klarläggas under arbetet med detaljplanen.
Nybyggnad av hästnära bostäder i Boden
Syftet med detaljplanen är att utreda lämpligheten för utveckling av hästnära boenden och hästverksamhet.
Nybyggnad av radhus i Boden
Avser nybyggnation av ca 18 st radhus.
Nybyggnad av radhus i Boden
Avser nybyggnation av radhus ca 18 st.
Nybyggnad alt ombyggnad av ishall i Boden
Nybyggnad alt ombyggnad av ishall.
Nya bostäder och gc-väg i Boden
Detaljplanen syftar till att utveckla området i Trångfors till ett attraktivt bostadsområde samt möjliggöra för ett gång- och cykelstråk längs älven. Syftet är även att tillskapa och möjliggöra för nya bostäder i varierande storlekar, ändamålsenliga platser samt skydda känslig natur- och kulturområden.
Nybyggnad av skoterbutik i Boden
Avser nybyggnad av lokal för handel av skotrar.
Stängselsystem och viltpassager längs Malmbanan mellan Boden-Gällivare
Stängselåtgärder samt passager för ren och vilt.
Utbyggnad av infrastruktur för bostäder i Boden
Avser utbyggnad av infrastruktur.
Nybyggnad av anläggning för avfallshantering i Boden
Nybyggnad av avfallsanläggning. Projektet genomförs efter färdigställande av etapp 2 (2188450).
Nybyggnad av anläggning för avfallshantering i Boden
Nybyggnad av avfallsanläggning. Projektet genomförs efter färdigställande av etapp 1 (1623373).
Nybyggnad av industrihus i Boden
Bygglov för nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av hotell och stugor i Boden
Nybyggnad av hotell och stugor.
Nybyggnad av affärshus i Boden
Bygglov för nybyggnad affärsbyggnad.
Nybyggnad av turistanläggning i Boden
Avser nybyggnad av turistanläggning.
Nybyggnad av vattenverk i Boden
Nybyggnad av ett mindre vattenverk.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Nybyggnad av verksamhetslokaler/industrilokaler. Fastigheten har en byggrätt på totalt 3200 kvm fördelat på 4 tomter.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av pumptrackbana i Boden
Asfalterad pumptrackbana för fritid och tävling. Den planerade huvudslingan blir 183 meter, det blir en barnslinga på 58 meter och en total area på 2110 kvadratmeter.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).