Alla planerade bostadsprojekt i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus på Norra Hagastaden
Planer för utvecklingen av de norra delarna av det stora stadsutvecklingsprojektet omfattar 1 000 nya bostäder, vårdlokaler, förskola och LSS-lägenheter.
Nybyggnad av bostäder och skola i Solna
Möjliggöra 800–900 nya bostäder och en ny skolbyggnad för elever i årskurs 4–6. Den nya skolbyggnaden byggs för elever i årskurs 4–6. Järvastadens skola ska inrymma 350 elever, en idrottshall och en tillhörande skolgård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för nybyggnad, parkeringshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huvudsta
Avser nybyggnad av totalt ca 1000 bostäder på Huvudsta 4:28, Huvudsta 4:24 samt del av Ekelund 1 samt markanvisning av del av Huvudsta 4:17, 4:18 och 4:21.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ca 362 bostäder och garage för ca 244 st bilar.
Nybyggnad av bostäder, förskola och LSS-boende i Solna
Det nya bostadskvarteret omfattar cirka 32 000 kvadratmeter BTA bostäder, förskola och LSS-boende. Lokaler för centrumändamål ska finnas i bottenvåningarna mot gata. Bebyggelsen har en sammanhållen höjd i sju till åtta våningar, med två högre huskroppar i respektive 11 våningar mot parken och nio våningar mot Smidesvägen.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Solna
Bostadsbebyggelse och en förskola och området bedöms inrymma minst 300-350 nya bostäder, varav 50 stycken ska upplåtas med hyresrätt.
Nybyggnad av bostäder i Solna
Planförslaget innebär att del av Skytteholm 2:4 ska överföras till fastigheten Byggmästaren 2 genom fastighetsreglering samt att del av Byggmästaren 4 ska överföras till Byggmästaren 2 genom fastighetsrelgering. Detaljplanens syfte är att möjliggöra omkring 325 nya bostäder. Bebyggelsen placeras i kvartersform runt en innergård, med lokaler i bottenvåningen mot Frösundaleden och Ankdammsgatan. Byggmästaren är idag bebyggd med ett kontorshus med verksamheter i bottenvåningen samt en bensinstation. Kontorsbyggnaden och bensinstationen ska rivas.
Nybyggnad av bostäder, kontor, hotell mm i Solna, etapp 2
Planer för nybyggnad av flerbostadshus med ca 230 lägenheter. Projektet kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av bostäder, kontor, hotell mm i Solna, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 250 lägenheter. Projektet kommer att delas in i etapper. Det är inte fastställt med hur stort det kommer bli, då planen medger flera ändamål.
Nybyggnad av bostäder, kontor, hotell mm i Solna, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 250 lägenheter. Projektet kommer att delas in i etapper. Det är inte fastställt med hur stort det kommer bli, då planen medger flera ändamål.
Förtätning med bostäder mm i Solna
Albydal: Kvarter Separatorn: Kontor 19 000 kvm och bostäder 14 000 kvm Utmed Solnavägen skapas ett kvarter med blandade funktioner och höga hållbarhetsambitioner. Bottenvåningen bidrar med lokaler för service och skapar trygghet för de som passerar längs omgivande gator. Kvarterets indelning i tre huskroppar syftar till att skapa en variation i skala längs med Solnavägen och Sundbybergsvägen. Kvarteret innehåller runt 140 bostadslägenheter fördelat på två huskroppar och en högre byggnad om 12 våningar med kontor och andra verksamheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
De nya husen byggs i 7–17 våningar med lokaler för handel och service i gatuplan och garage i källarplan. Förutom nya bostäder och lokaler kommer tunneln under Bagartorpsringen att ersättas med ett övergångsställe över gatan och en trappa ner till torget vid Ulriksdals station.
Nybyggnad av bostäder i Solna
Planer för lägenheter på Kv Gelbgjutaren.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Nybyggnad av flerbostadshus med 213 bostäder i kvarteret Ängsklockan. Projektet ska byggas i mellan fem och sex våningar plus en indragen våning samt två garageplan under marken med en byggnadsarea på 5 347 kvadratmeter, bruttoarea på 27 197 kvadratmeter och öppenarea på 2 347 kvadratmeter.
Nybyggnad av bostäder i Solna
Detaljplanen möjliggör att ny bebyggelse kan uppföras inom kvarteret Farao och kvarteret Kairo. Planen medger cirka 185 bostäder, möjlighet till en integrerad förskola samt cirka 77 000 kvm ljus BTA kontorsyta och arbetsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Fastigheterna Rödbetan 1 och 2 ligger inom stadsdelen Huvudsta och är idag bebyggda med fyra bostadshus. Uppdraget innebär att samhällsbyggnadsförvaltningen ska ta fram förslag till ny detaljplan som möjliggör uppförandet av ny bebyggelse som omfattar cirka 100 nya lägenheter.
Nybyggnad av bostäder och kontor mm i Solna etapp 3
Ca 330 lägenheter i hela projektet.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Järva Krog i Solna etapp 4
Ca 450 lgh varav ca 10 LSS-bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för nybyggnad, flerbostadshus ca 85 st lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för nybyggnad, flerbostadshus ca 85 st lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
I Huvudsta Strandpark planerar JM för kvarteret Utblicken, nyproducerade bostadsrätter. Kvarteret Utblicken utformas som ett långt lamellhus i olika höjder och kommer totalt att bestå av sex trapphus Nybyggnad av 86 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Fastigheterna Rödlöken 1 och 2 ligger inom stadsdelen Huvudsta och är idag bebyggda med två bostadshus i anslutning till ett parkeringshus. Förslag till ny detaljplan som möjliggör uppförandet av ny bebyggelse som omfattar cirka 40-50 nya lägenheter.
Nya bostäder i Solna
Bygglov för nybyggnad, flerbostadshus med 75 lägenheter, Albygård 2, 3. Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse omfattande cirka 70 lägenheter och kontorshus inom det befintliga kvarteret Albygård. Detaljplanen syftar även till att utveckla den befintliga lågdelen mot Huvudstagatan med en tillbyggnad som ska inrymma lokaler för centrumändamål samt parkeringsgarage.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Solna
Planer för ett nytt stadskvarter med ca 110 lägenheter, varav tio LSS-bostäder, samt en förskola med 4-6 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage i Solna
Nybyggnad, flerbostadshus, 62 lägenheter, med underliggande garage i tre våningar.
Stambyte och badrumsrenoveringar i flerbostadshus i Solna
Stambyte, badrumsrenovering, byte rör till radiatorer, byte proppskåp, nya elledningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Nybyggnad av flerbostadshus 45 st lägenheter.
Nya bostäder och kontor i Solna
Kvarteren Stigbygeln och Tömmen ligger mellan Gårdsvägen och Kolonnvägen i Arenastadens östra del. Planer för att utveckla området finns och fastighetsägaren Fabege har tillsammans med staden tagit fram ett förslag till bebyggelse i form av cirka 59 000 kvm kontor och cirka 13 000 kvm bostäder samt lokaler i bottenvåningen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, nya entrépartier, ändrad användning, lokal till bostäder, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Planer finns för byte av takbeklädnad och renovering av gårdsbjälklag.
Installation av bergvärme flerbostadshus i Solna
Planer finns att installation av bergvärme.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Solna
Fasadrenovering samt balkonger.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).