Alla planerade bostadsprojekt i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Hovsjö
Ca 500-550 st lägenheter.
Ny stadsdel i Södertälje
Uppdrag med utredning och projektering för nytt stadsdelsområde i uthamnen, Södertälje Kommun. Södertälje Kommun planerar ett nytt attraktivt stadsdelsområde i Uthamnen med ca 1400 nya bostäder, förskolor, bostäder för äldre och rekreationsområden vid kajen och i parkmiljöer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Området är beläget vid "gamla ridhustomten". Ca 450 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Södertälje
Planer för bostäder, kontor och idrottsverksamhet. Rosenlund 1:32, 1:33 & 1:34
Omvandling av område för ev byggnation av bostäder i Enhörna
I en första etapp planeras att börja omforma Bastmoragropen, området söder om Bastmoravägen där brytning upphörde för många år sedan. Arbetet med att få en mark som går att bebygga kommer att pågå under några år Omformandet av täkten i Enhörna görs med hjälp av överskottsmassor som genereras vid anläggningsprojekt i Stockholmsregionen och lokalt i Södertälje
Nybyggnad av flerbostadshus i Hovsjö
Uppförande av 200-250 lägenheter.
Nytt bostadsområde i Hovsjö
Omvandla Hovsjö centrum, bygg 1 100–1 600 nya bostäder, gör Hovsjö gård till en strandpark, rusta upp utemiljön, anlägg en kommunal lekplats, bygg en bro över E20 och skapa tydligare stråk till Måsnaren och Gröndal. Det är några av förändringarna som föreslås i planen för Hovsjös framtid.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av befintlig verkstadsbyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Avser utveckling av området ”Daldockan” i Saltskog/Mariekälla. Totalt planeras ca 700 bostäder i området.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Avser utveckling av området ”Daldockan” i Saltskog/Mariekälla. Totalt planeras ca 700 bostäder i området.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Avser utveckling av området ”Daldockan” i Saltskog/Mariekälla. Totalt planeras ca 500 bostäder i området.
Nybyggnad av lamell/punkthus i Bergvik, Södertälje
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya flerbostadshus längs med Telgehusvägen.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 2
Avser ROT-renovering av flerbostadshus. Kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hovsjö
Ca 125 lägenheter som bygg på ett parkeringshus.
Nybyggnad av stadsvillor Hovsjö
Ca 100-125 stycken stadsvillor.
Nybyggnad av äldreboende i Södertälje
Nybyggnation av vård- och omsorgsbyggnad samt tillhörande markarbeten i Lina, Södertälje kommun. Byggnaden omfattar bl.a. 72 st lägenheter, gemensamhetsutrymmen och storkök. Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad 4.0 betyg Silver.
Nybyggnad av lamellhus i Södertälje
Nybyggnad av lamellhus.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya flerbostadshus längs med Telgehusvägen och vid korsningen Birkavägen/Telgehusvägen samt ev. ny förskola i området. Detaljplanen syftar även till att utveckla allmänna platser i samband med bostadsutvecklingen.
Förtätning med bostäder i Södertälje
Planförslaget syftar till att omvandla fastigheten Floretten 1 för att möjliggöra för en förtätning av stadsdelen med nya bostäder i flerbostadshus i varierande byggnadshöjd, upp till 17 våningar.
Förtätning med bostäder i Södertälje
Planförslaget syftar till att omvandla en del av Östertälje 61:2 för att möjliggöra för en förtätning av stadsdelen med nya bostäder i flerbostadshus i varierande byggnadshöjd, upp till 17 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Platsen ska förtätas med 50-60 nya bostäder i flerbostadshus på befintlig markparkering.
Nybyggnad av punkthus, handel mm i Saltskog
I bottenvåningen ska det vara lokaler för kontor och handel.
Nybyggnad av radhus i Hovsjö
75 stycken radhuslägenheter i solfjärder form.
Utveckling av centrum i Södertälje
Upprustning och ombyggnad av Brunnsäng centrum.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 3
Avser ROT-renovering av flerbostadshus. Kommer att utföras i etapper.
Förtätning av bostäder i Södertälje
Avser förtätning av nya bostäder i flerbostadshus inom befintligt flerbostadshusområde. Verksamhetslokaler kan möjliggöras i bottenplan mot Prästgårdsvägen, med entréer mot gatan.
Nybyggnad av vårdboende och förskola i Södertälje
Nybyggnad av vårdboende och förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus, kedjehus, parhus i Södertälje
Nybyggnad av radhus, kedjehus, parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av villor i Södertälje
Nybyggnad av villor.
Nybyggnad av bostäder i Östertälje
Syftet med detaljplanen är att skapa bostäder i kollektivtrafiknära läge i Östertälje.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att upprätta detaljplan och pröva förutsättningar för nya enbostadshus i en lantlig miljö.
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Planer finns på nybyggnad av radhus/kedjehus, eventuellt enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder inom del av fastigheten Brunnsäng 1:1. Planområdet omfattar ett skogsparti som ligger i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Planer för nybyggnad av flerbostadshus (rivning av befintlig byggnad).
Nybyggnad av bostäder i Hölö
Nya planer för bostäder nära Hölöskolan ger plats åt radhus, parhus och flerbostadshus. Det är Bolaget SM Property som vill bygga söder om korsningen mellan Österbyvägen och Eriksbergsvägen.
Utveckling av bostadsområde i Södertälje
Syftet med planarbetet är att skapa förutsättningar för att dra fram kommunalt vatten och spillvatten och möjliggöra permanentboende. Byggrätter, avstyckningsmöjligheter, behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder och markreservat för underjordisk ledning kommer att utredas i detaljplanearbetet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Brolunda
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Nya bostäder i Södertälje
Detaljplanen ska möjliggöra för ytterligare bostadsbebyggelse som komplement till redan befintlig bebyggelse inom planområdet. Målet med detaljplanen är att området ska kunna utvecklas genom förtätning, varierat bostadsutbud och möjlighet till lokaler och verksamheter mot Klockarvägen.
Förtätning med bostäder i Södertälje
Planförslaget syftar till att omvandla fastigheterna Haren 9, 12 och 16 för att möjliggöra en förtätning av Södertäljes centrala delar. Förslaget uppskattas tillföra ungefär 80 nya lägenheter i flerbostadshus. Haren 9, 12 & 16
Nybyggnad av bostäder i Pershagen
Nybyggnad av bostäder i Pershagen södra.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ca 12 bostäder, där det idag finns en förskola, längs Tällebyvägen i Järna. Bostäderna i form av parhus eller radhus är tänkta för seniorboende.
Stambyte i flerbostadshus i Södertälje
Projektet avser stambyte och renovering av badrum samt anslutning av köksstammar inne i lägenheterna.
Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av enbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Detaljplanen syftar till att möjliggöra bebyggelse med radhus, parhus och flerbostadshus i två till fyra våningar plus vind som kan inredas.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Detaljplanen medger bebyggelse av 17 villor och två parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus och butik i centrala Södertälje
Uppdraget som Huvudprojektledare bedöms inledningsvis närma sig 50 % av heltidstjänst (39 timmar/vecka). Längre fram minst 50% och periodvis, beroende på projektets framdrift, 100% eller mer av heltidstjänst. Uppdraget är förlagt till Telge Fastigheter ABs Projektavdelning.
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Planer för nybyggnad av radhus
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 15
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 14
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 13
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Stambyte i flerbostadshus i Södertälje
Planer finns för stambyte och renovering av badrum, Ekdalsgatan 2 och Storgatan 2B.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).