Alla planerade bostadsprojekt i Nacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Överdäckning med bostäder, park, bussterminal och tunnelbanestation mm i Nacka
År 2025 ska Nacka få tunnelbana och stationen Nacka C ska ligga intill Värmdöleden. I anslutning ska en bussterminal enligt det nya förslaget byggas under jord, vägg i vägg med den överdeckade leden där biltrafiken ska gå.
Nybyggnad av bostäder, parkeringsgarage mm i Ektorp centrum
Utveckla Ektorp centrum som ett lokalt centrum med en tätare bebyggelse och med ett ökat inslag av bostäder, handel och kontor i enlighet med kommunens stadsbyggnadsstrategi. En blandning av bostäder, handel och arbetsplatser ska eftersträvas för att skapa ett levande kommundelscentrum.
Nybyggnad av bostäder mm i centrala Nacka
Järla stationsområde kommer att bli en av de centrala platserna i Nacka stad när en av de tre tunnelbanestationer placeras här. I Järla stationsområde planeras en blandning av bostäder, hotell, kontor, förskola och service. Att bygga 250-350 bostäder här är ett av de förslag som ska prövas i planarbetet.
Nybyggand av stadsdel i Nacka
Skanska har blivit markanvisad 6 kvarter. En förflyttning och överdäckning av Värmdöleden, bostäder samt en ny bussterminal i anslutning till tunnelbanan. Projektet omfattar delar av fastigheterna Sicklaön 41:7 och 134:21 som ägs av Trafikverket samt delar av fastigheterna Sicklaön 14:1 och 40:14 som ägs av Nacka kommun. Sicklaön 41:7 utgörs till största delen av den befintliga Värmdöleden. Sicklaön 14:1 och 40:14 utgörs av den kommunala marken (lokalgator med mera) norr respektive söder om Värmdöleden.
Nybyggnad av bostäder mm i centrala Nacka
Järla stationsområde kommer att bli en av de centrala platserna i Nacka stad när en av de tre tunnelbanestationer placeras här. I Järla stationsområde planeras en blandning av bostäder, hotell, kontor, förskola och service. Att bygga 250-350 bostäder här är ett av de förslag som ska prövas i planarbetet.
Nybyggnad av bostäder mm i centrala Nacka
Järla stationsområde kommer att bli en av de centrala platserna i Nacka stad när en av de tre tunnelbanestationer placeras här. I Järla stationsområde planeras en blandning av bostäder, hotell, kontor, förskola och service. Att bygga 250-350 bostäder här är ett av de förslag som ska prövas i planarbetet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Nybyggnad av flerbostadshus, Vikdalen.
Nybyggnad av flerbostadshus på Henriksdal, Nacka
En ny detaljplan ska göra det möjligt att bygga cirka 400 lägenheter samt verksamheter i bottenvåningarna längs befintlig gata. Henriksdalsbacken utvecklas till ett tryggt och levande gaturum och kopplingen till naturområdet i öster förstärks. Detaljplanen föreslår bebyggelse på båda sidor om Henriksdalsbacken, öster om Henriksdalsringen. På västra sidan föreslås kvartersbebyggelse med innergårdar och ett parkstråk från torget ner mot Henriksdalsbacken. På den östra sidan föreslås huvudsakligen smalare hus, så kallade lameller, för att intrånget i naturområdet ska bli så litet som möjligt.
Nya flerbostadshus (hyres/bostadsrätter) i Nacka, etapp 1 mfl
Ca 700 st lägenheter, blandat hyres & bostadsrätter. Eventuellt förskola och butiker i bottenplan. Kommer att ske i etapper.
Nybyggnad av lägenheter, affärer och lokaler i centrala Nacka
Planer för totalt cirka 450-500 nya bostäder samt arbetsplatser och lokaler för handel i ett attraktivt och kollektivtrafiknära läge.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Sickla, Nacka
Avser nybyggnad av kontor och ca 500 lägenheter i flerbostadshus.
Nya bostäder mm i Orminge
Avser planer för bostäder och lokaler för handel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka, etapp 2
Planer för nybyggnad av bostäder eller exempelvis hotell eller kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka, etapp 1
Planer för nybyggnad av bostäder med centrumverksamhet i bottenplan och detaljplanen möjliggör för fyra byggnadskroppar på vardera 4-7 våningar.
Påbyggnad av radhus, studentlägenheter mm i Nacka
Ca 20 000 kvm ljus BTA för varierad bebyggelse med två högre hus (cirka 16 och 24 våningar) samt lägre volymer (5-7 våningar) på sträckan utmed Nacka Forums fasad mot del av Vikdalsvägen. Del av fastigheten Sicklaön 151:1 mm
Nya bostäder, förskola mm i Nacka
Ca 250 st bostäder, förskola och Lss boende. Sicklaön 363:2 och 363:3 samt del av fastigheterna Sicklaön 83:3, 83:9, 83:32 och 40:12
Nybyggnad av bostäder och kommersiella lokaler i Nacka
Nybyggnad av bostäder och kommersiella lokaler.
Nybyggnad av punkthus i Nacka
5 punkthus med ca 240 bostäder samt underjordiskt garage.
Nybyggnad av bostäder i Nacka
Ett förslag till detaljplan har upprättats för del av Ryssbergen. Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder, verksamheter och förskola i planområdet i enlighet med planprogrammet för centrala Nacka. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för allmänheten att ta sig ut i det planerade naturreservatet, och en ny gatustruktur skapar möjligheter för gående, cyklister, bilister och kollektivtrafik att röra sig mellan de olika stadsdelarna på norra sidan av Värmdöleden.
Nybyggnad av bostäder i Nacka
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder, verksamheter och förskola. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för allmänheten att ta sig ut i det planerade naturreservatet, och en ny gatustruktur skapar möjligheter för gående, cyklister, bilister och kollektivtrafik att röra sig mellan de olika stadsdelarna på norra sidan av Värmdöleden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Orminge
Pylonen ligger på en höjd intill Skarpövägen, norr om Orminge centrum nära Myrsjön. Här föreslås en bebyggelse i form av punkthus med fyra till sju våningar med utsikt över Myrsjön.
Nybyggnad av flerbostadshus och skola i södra delen av Sickla, Nacka
Södra delen av Sickla-Plania ingår i programmet för Planiaområdet. Det är en del av Nacka stad, som kommunen bygger på västra Sicklaön.
Nybyggnad av bostäder i Nacka
Projektet avser nybyggnad av 147 hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Nacka
Området är en del av centrala Nacka. Det ligger norr om Värmdövägen, nära Järla station, där också en tunnelbanestation kommer att ligga. Cirka 100 lägenheter och ett fåtal radhus/parhus planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Orminge
Korsningen Mensättravägen/Värmdövägen.
Förtätning med flerbostadshus i Älta
Totalt planeras 900 lägenheter i 6 etapper. Denna etapp avser ca 160 lgh.
Förtätning med flerbostadshus i Älta
Totalt planeras 900 lägenheter i 6 etapper. Denna etapp avser ca 160 lgh.
Förtätning med flerbostadshus i Älta
Totalt planeras 900 lägenheter i 6 etapper. Denna etapp avser ca 160 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i norra delen av Sickla, Nacka
Norra delen av Sickla-Plania ingår i programmet för Planiaområdet. Det är en del av Nacka stad, som kommunen bygger på västra Sicklaön. Del av fastigheten Sicklaön 40:11 samt Sicklaön 89:1.
Nybyggnad av bostäder i Sickla
Avser nybyggnad av ca 96 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Sydöstra Boo på delområde 2
Totalt bedöms ca 90 st bostäder byggas i området.
Nya bostäder i Nacka
Avses planläggas för att bygga ett naturbant stadskvarter med cirka 145 bostäder och ca 1000 - 2 400 kvadratmeter lokalyta i Centrala Nacka.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka, etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus.
Förtätning med flerbostadshus i Älta
Totalt planeras 900 lägenheter i 6 etapper. Denna etapp avser ca 160 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Cirka 100 bostäder, med möjlighet till centrumverksamhet i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Henriksdal, Nacka
Tävlingskvarteret omfattar 8 000 kvm ljus BTA bostad med fri upplåtelseform, lokaler i entrévåning och en mobilitetsanläggning (också för grannkvarteren). En ny detaljplan ska göra det möjligt att bygga cirka 400 lägenheter samt verksamheter i bottenvåningarna längs befintlig gata. Henriksdalsbacken utvecklas till ett tryggt och levande gaturum och kopplingen till naturområdet i öster förstärks. Detaljplanen föreslår bebyggelse på båda sidor om Henriksdalsbacken, öster om Henriksdalsringen. På västra sidan föreslås kvartersbebyggelse med innergårdar och ett parkstråk från torget ner mot Henriksdalsbacken. På den östra sidan föreslås huvudsakligen smalare hus, så kallade lameller, för att intrånget i naturområdet ska bli så litet som möjligt. Sicklaön 37:11 78:6
Nybyggnad av flerbostadshus i Henriksdal, Nacka
Återstår ca 20 000 kvm mark. En ny detaljplan ska göra det möjligt att bygga cirka 400 lägenheter samt verksamheter i bottenvåningarna längs befintlig gata. Henriksdalsbacken utvecklas till ett tryggt och levande gaturum och kopplingen till naturområdet i öster förstärks. Detaljplanen föreslår bebyggelse på båda sidor om Henriksdalsbacken, öster om Henriksdalsringen. På västra sidan föreslås kvartersbebyggelse med innergårdar och ett parkstråk från torget ner mot Henriksdalsbacken. På den östra sidan föreslås huvudsakligen smalare hus, så kallade lameller, för att intrånget i naturområdet ska bli så litet som möjligt. Sicklaön 37:11 78:6
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Planer för 2 punkthus i 10 respektive 12 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Planer finns för 50-60 bostäder vid Ugglevägen - Fasanvägen.
Nybyggnad av bostäder i Nacka
Planerat projekt med bostäder. Kvarteret ligger nära både Marcusplatsen med bl.a. Dieselverkstaden och populära Sicklasjön.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av radhus i Orminge
Amperen ligger väster om Orminge centrum, precis intill det kommande naturreservatet Skarpnäs och 150 meter från centrala parken. Här planeras för ett natur- och centrumnära radhuskvarter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Kvarnholmen, Nacka, etapp 5
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 5.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 87 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Planer för Villor, parhus och lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Huddinge
Planer för bostäder i en skogsbacke.
Nybyggnad av bostäder på Södra Kvarnområdet, Kvarnholmen, etapp 5
Nybyggnad av fyra flerbostadshus med 96 lägenheter, etapp 5, på Sicklaön 38:45.
Nybyggnad av bostäder & butiker Sickla, i Nacka
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av ett flerbostadshus i 16 våningar med ca 80 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Avser nybyggnad av två flerbostadshus med 32 lägenheter.
Förtätning med flerbostadshus i Älta
Totalt planeras 900 lägenheter i 6 etapper. Denna etapper avser 50 lgh och lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 32 lägenheter.
Påbyggnad av lägenheter på bostadshus i Orminge
På Röda längan planeras det för en påbyggnad med tre nya våningar som ger plats för cirka 55 nya bostäder. På den veckande inglasningen av fasaden byggs det balkonger.
Nybyggnad av bostäder i Sydöstra Boo på delområde 1
Avser nybyggnation för ca 40 bostäder inom området Dalvägen-Hasselvägen. Projektet är beroende av projekt gällande infrastrukturen, se 298375. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Sydöstra Boo på delområde 2
Totalt planeras ca 90 nya bostäder i detta område.
Nybyggnad av flerbostadshus i Björknäs
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Nacka
Avser nybyggnad av bostadsrätter i radhusform.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka, etapp 3
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Sicklaön, Nacka etapp 3
På fastigheten föreslås befintlig byggnad rivas och ett kvarter med bostäder uppföras. Våningsantal mellan 4-7 st. Parkering i garage under husen. Omfattar totalt ca 285 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Sicklaön, Nacka etapp 2
På fastigheten föreslås befintlig byggnad rivas och ett kvarter med bostäder uppföras. Våningsantal mellan 4-7 st. Parkering i garage under husen. Omfattar totalt ca 285 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Nacka etapp 2
I denna etapp byggs det 16 st radhus
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt en komplementbyggnad.
Ombyggnad till vård- & omsorgsboende i Nacka
Ikano Bostad kommer att omvandla den större av fastigheterna till ett nytt vård- och omsorgsboende med plats för 68 vårdlägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Vid Duvnäsvikens södra strand planeras fem mindre flerbostadshus. Båtverksamheten ska vara kvar och strandremsan ska bli tillgänglig för allmänheten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Planer för nybyggnad av flerbostadshus i anslutning till den nya tunnelbanestationen Järla station och det nya torget.
Nybyggnad av flerbostadshus i Finntorp
Parkeringsdäck för att skapa ca 10-15 nya p-platser, totalt antal tillkommande lägenheter är 36 st.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 16 lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus på Tollare, Nacka
Avser nybyggnad av 7 enbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Nacka
Nybyggnad av 25 st radhus med underliggande garage.
Nybyggnad av radhus i Nacka
Nybyggnad av 17 st radhus
Nybyggnad av bostäder i Nacka kommun
Björknäs 1:360, 1:376 och 1:980.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka kommun
Planförslaget innehåller cirka 90 lägenheter och möjliggör för kontorslokaler i bottenvåningen på fastigheten Björknäs 1:719 (Boo Energi). Flerbostadshuset söder om Värmdövägen föreslås utgöras av studentbostäder.
Ombyggnad av vård- och trygghetsbostad i Nacka
Ombyggnad av vårdboende och trygghetsboende.
Nybyggnad av parhus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus samt installation av eldstad.
Takbyte på flerbostadshus i Saltsjöbaden
Avser byte av tak på 42 hus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Ombyggnad till lägenheter
Nybyggnad av radhus i Nacka
Avser nybyggnad av rad/kedjehus.
Renovering av badrum i flerbostadshus i Nacka
Avser renovering av badrum.
Renovering av fasad på flerbostadshus i Nacka
Avser renovering av fasad på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av tvättstuga i Nacka
Avser byte av fasadplåt till träfasad på två tvättstugor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 24 lägenheter.
Ombyggnad av tvättstuga i Nacka
Avser renovering av tvättstuga.
Målning av trapphus i flerbostadshus i Nacka
Planer för målning av trapphus.
Målning av garage vid flerbostadshus i Nacka
Planer för målning av delar av garage.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Nacka
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Nacka
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).