Alla planerade bostadsprojekt i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och kommersiella lokaler i Lyckebacken, Lund
Avser utveckling av 2500 bostäder samt kommersiella lokaler i utvecklingsområdet Lyckebacken, strax utanför centrala Lund.
Nybyggnad av bostäder i Brunnshög
Planer finns för 1500 bostäder på Råängen i Brunnshög. Flores & Prats arkitekter från Barcelona har fått i uppdrag att utforma den första byggnaden för Råängen
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder m.m i Brunnshög, Lund
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus som omfattar två kvarter med flera huskroppar av varierad storlek kring Brunnshögstorget. Kvarteren består i huvudsak av bostäder, som tillsammans med ett varierat utbud av service, kreativa mötesplatser och handel. För att skapa underlag för verksamheter och ett levande torg kommer cirka 50 000 kvadratmeter bostäder att skapas i tre högre hus, varav det högsta når 35 våningar.
Nybyggnad av student- och forskarbostäder i Lund.
Avser nybyggnad av ca 600 studentbostäder med plats för 650 studenter och forskare. Cassiopeia kommer bestå av två huskroppar med ca 23 000 m2 BTA med aktiva bottenvåningar. Objektet är beläget vid korsningspunkten mellan Kunskapsstråket på LTH och Idépromenaden som sträcker sig från Ideon och till det gröna stråk som bildar Forskarparken i väster
Nybyggnad av bostäder, handel, mötesplatser mm i Södra Sandby, Lund
Huvudidén är att utveckla orten med ett mer levande centrum med mötesplatser, bostäder, föreningsliv, handel och service. Centralt i Södra Sandby kan det blir plats för ungefär 300 nya bostäder. De flesta bostäderna blir i lägenheter och radhus. Det är både helt nya kvarter och förtätningar, främst längs med Revingevägen men också i kvarten runt om.
Rivning och nybyggnad av bostäder, kontor, mm i Lund
Planer finns för rivning av byggnader i kvarteret Färgaren för att ge plats för moderna verksamhetslokaler och bostäder. Förslaget innehåller centrumverksamheter såsom butiker, kontor, restauranger, café, nöjen, gym och spa samt bostäder och innehåller ca 20 000 kvm BTA. Centrumverksamheterna föreslås placeras i de tre nedersta våningarna och bostäderna med bostadsgårdar ovanpå.
Nybyggnad av bostäder i Lund
Planer finns för nybyggnad av ca 350 bostäder under en flerårsperiod.
Nybyggnad av bostäder, kontor, centrumverksamhet mm i Lund
Syftet med detaljplanen är att förverkliga Västerbroprogrammets mål och intentioner genom att möjliggöra för nya bostäder, centrum-, kulturoch kontorsverksamhet, mobilitetshus, huvudstråket Västra Esplanaden, porten till Västerbro från öster och utveckling av befintlig park längs Åldermansgatan .
Nybyggnad av bostäder m.m i södra Lund
Planer finns för nybyggnad av bostäder i Lunds södra del. Hela området vid Söderport kommer att utvecklas av Riksbyggen, Lunds Kommuns Fastighets AB, Veidekke Bostad och Midroc med totalt ca 600 lägenheter. Området är beläget vid kv Margretedal, del av Järnåkra och delar av Stora Södergatan och Södra vägen.
Nybyggnad av bostadsområde i Lund
På området planeras för totalt 235 bostäder fördelat på ca 135 radhus och sen flerbostadshus. Det finns även utrymme för ett mindre gruppboende.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Lund
Avser nybyggnad av förskola för ca 134 barn samt flerbostadshus med 66 lägenheter i en byggnad om 13 våningar med källardel på fastigheten Stenkrossen 2. Fastigheten Råbykungen 3 som också ingår i detta projekt, avser 5 huskroppar med 117 lägenheter i 4-6 våningar samt källare.
Nybyggnad av bostadområden i Östra Dalby, Lund
Planer finns för nybyggnad av 170 bostäder i östra Dalby. Området är där Veberödsvägen och Pinnmöllevägen möts och är det idag industribyggnader. Totalt planeras 200 bostäder för två områden i östra delen av Dalby .
Nybyggnad av bostäder i sydvästra Lund
Totalt på området planeras det för ca 200 nya bostäder samt service och kontor. Målet är en mer blandad stadsdel vid nya pågatågstationen Klåstegården.
Nybyggnad av bostäder i Stångby
Här planeras det ny bostadsbebyggelse med totalt 860 bostäder med tillhörande gator och närparker, nytt stationsområde med torg, perronger och gång- och cykeltunnel, skola (F-3), förskola, handel och närservice. Exploaterings arbeten finns på ID 1573193
Nybyggnad av bostäder i Stångby
Avser nybyggnad av cirka 140 bostäder i blandad bebyggelse, flerbostadshus, radhus och friliggande.
Nybyggnad av bostäder i Stångby
Avser nybyggnad av cirka 130 bostäder i blandad bebyggelse, flerbostadshus, radhus och friliggande.
Nybyggnad av bostäder i Stångby
Avser nybyggnad av cirka 130 bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Klostergården, Norra Lund
Planer finns för nybyggnad av av ca 110 lägenheter. Det kommer även finnas garage i källaren.
Nybyggnad av bostadsområde i Stora Uppåkra, Lund
Nytt bostadsområde planeras söder om Lund. Planen är att skapa en levande stadsdel med 150 bostäder i blandad småhusbebyggelse och med tillgång till service och sociala ytor. Det kommer att byggas rad-, par-, och kedjehus samt friliggande villor. Projektet är beläget i Stora Uppåkra vid Gamla Lundavägen norr om Hjärup
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Brunnshög, Lund
Byggrätt på 7144 kvm BTA. Avser nybyggnad av flerbostadshus som blir ett plusenergihus. Miljöcertifiering Guld samt klimatneutralt enligt LFM30
Nybyggnad av bostäder i Dalby
200 lägenheter i blandade former.
Nybyggnad av äldrebostäder i Brunnshög, Lund,
Tre flerbostadshus i 4-6 våningar med källare under delar av husen med totalt 78 hyreslägenheter samt lokal för hyresgästförening och 11 servicelägenheter inkl tillhörande gemensamhets- och personalutrymmen för vård- och omsorgsförvaltningen. Radhus med 3 hyreslägenheter. En byggnad i 5 våningar med lokaler för vård- och omsorgsförvaltningen (SÄBO) och vårdcentral. Samtliga hus är sammanbyggda. Projektet omfattar ca BTA 15 000 kvm och BOA/LOA ca 11 000 kvm. Total tomtyta är ca 5660 kvm. Objektets läge: Portkvarteren i Brunnshög, Lund. Odarslövsvägen 4-10, Patentgatan 1-5 Snillegränden 2, 4, 12, 14, 16
Nybyggnad av flerbostadshus i Klostergården, Norra Lund
Planer finns för nybyggnad av av ca 100 lägenheter. Det kommer även finnas garage i källaren.
Nybyggnad av studentbostäder i norra Lund
En ny detaljplan ska tas fram för nybyggnad av studenbostäder. Huset kan enligt förslaget formas som en bumerang i 2-6 våningar. Närheten till Kemicentrum gör att det i planarbetet kommer att göras en fördjupad riskutredning. Planområdet gränsar till bostadsområdet Smörlyckan och ligger mellan Kemicentrum och Getingevägen i norra Lund .
Nybyggnad av flerbostadshus i Södra Råbylund, Lund
Projektet avser nybyggnad av ca 150 bostäder som planeras i Södra Råbylund
Nybyggnad av bostäder, verksamhetslokaler i Centrala Genarp, Lund
Planer finns för 120 nya bostäder och ett torg omringat av butiker och caféer.
Nybyggnad av bostäder, kontor, mm i Brunnshög, Lund
Avser nybyggnad av ett nytt kvarter i Brunnshög, Lund.
Nybyggnad av bostäder, kontor, mm i Brunnshög, Lund
Avser nybyggnad av ett nytt kvarter i Brunnshög, Lund, i anslutning till korsningen Odarslövsvägen och Patentgatan
Nybyggnad av bostäder, verksamhetslokaler i Västra Genarp, Lund
Planer finns för blandad bostadsbebyggelse med ca 200-300 bostäder och fokus på småhus på fastigheterna Genarp 9:12, 9:7 och 9:16 i västra Genarp. Inspiration hämtas från engelska trädgårdsstadsideal med täta gaturum och rejäla gemensamma gröna platser och innergårdar som länkas samman genom gångstråk .
Nybyggnad av bostäder m.m i södra Lund
Planer finns för nybyggnad av bostäder i Lunds södra del. Hela området vid Söderport kommer att utvecklas av Riksbyggen, Lunds Kommuns Fastighets AB, Veidekke Bostad, Midroc och Norama med totalt ca 600 lägenheter. Området är beläget vid kv Margretedal, del av Järnåkra och delar av Stora Södergatan och Södra vägen.
Nybyggnad av bostäder m.m i södra Lund
Planer finns för nybyggnad av bostäder i Lunds södra del och inkluderar kommersiell verksamhet på bottenplanet, samt ett nytt parkeringshus och en förskola. Hela området vid Söderport kommer att utvecklas av Riksbyggen, Lunds Kommuns Fastighets AB, Veidekke Bostad och Midroc med totalt ca 600 lägenheter. Området är beläget vid kv Margretedal, del av Järnåkra och delar av Stora Södergatan och Södra vägen.
Nybyggnad av bostäder m.m i södra Lund
Planer finns för nybyggnad av bostäder i Lunds södra del. Hela området vid Söderport kommer att utvecklas av Riksbyggen, Lunds Kommuns Fastighets AB, Veidekke Bostad och Midroc med totalt ca 600 lägenheter. Området är beläget vid kv Margretedal, del av Järnåkra och delar av Stora Södergatan och Södra vägen
Nybyggnad av bostäder i Lund
Planer finns för nybyggnad av ca 60 radhus och lägenheter på en yta mellan Kävlingevägen och Korsåkervägen. Husen föreslås bli två till tre våningar och byggs i huvudsak med tegel- eller putsfasad.
Nybyggnad av bostäder i Brunnshög
Avser nybyggnation på råängen. Här planeras andra etappen och avser fyra huskroppar med ca 240-250 lägenheter totalt.
Nybyggnad av bostäder i centrala Brunnshög, Lund
Avser nybyggnad av 3 bostadshus längs Solbjersvägen.
Nybyggnad av bostäder på Mårtens Fälad, Lnd
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 64 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Det planeras för 70 hyreslägenheter, och planeras att bli mellan 4-10 våningar, det kommer även vara 1 våning under mark där det ska innehålla teknik och förrådsutrymme.
Nybyggnad av bostäder i Lund
Projektet avser nybyggnad av seniorbostäder ca 44 stycken. Kommer även blir ett underjordisk garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser nybyggnad av minst 85 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i S:t Lars, Lund
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av studentbostäder i Brunnshög, Lund
Planer för nybyggnation av studentbostäder.
Nybyggnad av radhus i centrala Brunnshög, Lund
Byggrätt på 2350 kvm BTA. Det framtida huset ska innehålla radhus – ett i tre plan, och ett ovanpå i två våningar med stor terrass. Avser bostadsrätt eller äganderätt.
Nybyggnad av bostäder i Stångby Väster, Lunds kommun
Avser nybyggnad av cirka 30-40 bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i Stångby Väster, Lunds kommun
Avser nybyggnad av cirka 30- 40 bostäder i blandad bebyggelse, flerbostadshus, radhus och friliggande.
Nybyggnad av bostäder i Östra Dalby, Lund
Planer finns för nybyggnad av 30 bostäder i östra delen av Dalby längs med Pinnmöllevägen. Totalt planeras 200 bostäder för två områden i östra delen av Dalby.
Nybyggnad av flerbostadshus m.m i Brunnshög, Lund
Omfattning kan för dagen ej anges .
Nybyggnad av flerbostadshus i Brunnshög, Lund
Omfattning kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av flerbostadshus i Brunnshög, Lund
Omfattning kan för dagen ej anges
Nybyggnad av flerbostadshus i Brunnshög, Lund
Omfattning kan för dagen ej anges .
Nybyggnad av radhus med parkering i Genarp
Avser nybyggnad av radhus, 6 huskroppar, 20 lägenheter på 90m2 samt parkering. Sandvägen, Killevägen och Vasestigen.
Nybyggnad av grupphus i Lund
Nybyggnad av 2 enbostadshus på Dvärgtallen 1, nybyggnad av 14 enbostadshus på Kryptallen 1 samt nybyggnad av 6 enbostadshus på Näverlönnen 1.
Nybyggnad av bostäder i Dalby
Planer finns för nybyggnad av radhus i Dalby .
Nybyggnad av studentbostäder i Brunnshög, Lund
Avser nybyggnation av studentbostäder.
Nybyggnad av parhus i Lund
Nybyggnad av 3 st parhus på Zirkonen 1 samt nybyggnad av 5 st parhus på Azuriten 1 i två plan. Kommer att bli äganderätt
Nybyggnad av enbostadshus i Stångby, etapp 8
Planerat projekt efter etapp 7 (899736). Byggstart, byggkostnad, antal hus m.m. kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av enbostadshus i Stångby, etapp 10
Planerat projekt efter etapp 9 (899738). Byggstart, byggkostnad, antal hus m.m. kan ej anges
Nybyggnad av flerbostadshus på Mårtens Backe i Lund
Planer finns för ca 250 lägenheter samt äldreboende .
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer för nybyggnad av 14-18 studentlägenheter. Det är 3 våningar med källare, varav våning 2 och 3 är duplex lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Södra Råbylund, Lund
Planer finns för uppförande av en gruppbostad med 6 lägenheter inom Guldåkern 1.
Nybyggnad av radhus i Brunnshög, Lund
Omfattning kan för dagen ej anges .
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser en påbyggnad av befintligt flerbostadshus med en till våning.
Nybyggnad av radhus i Brunnshög, Lund
Omfattning kan för dagen ej anges .
Nybyggnad av radhus i Brunnshög, Lund
Omfattning kan för dagen ej anges .
Nybyggnad av flerbostadshus i Södra Råbylund, Lunds kommun
Nybyggnad av bostadsrätter för äldre på fastigheten Najaden 1 som ligger vackert beläget vid Kajpromenaden mellan Geologvägen och Limnologvägen i Södra Råbylund.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser ombyggnad av 20 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus, Lund
Avser Våtrumsrenovering m.m i flerbostadshus .
Nybyggnad av arkitektradhus i Brunnshög, Lund
Avser nybyggnad av 5 arkitektritade radhus
Ombyggnad till vindslägenheter i Lund
Avser inredande av ytterligare 8 st lägenheter i flerbostadshus på adressen Vipeholms allé nr 11,13 och 15 i Lund.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Lund
Planer finns för installation av laddstolpar vid flerbostadshus
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser ombyggnad av yttertak på fastigheten Sydgården.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser spolning av stammar i 14 lägenheter.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Lund
Avser OVK-besiktning i 14 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för fönsterbyte, 59 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser balkongrenovering
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser tillbyggnad av solceller på fastigheten Sydgården.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Invändigt underhåll av lägenheter.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Lund
Planer finns för utvändigt underhåll av solceller på fastigheten, trädgårdsstaden.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för ombyggnad av tak på fastigheten trädgårdsstaden.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Lund
Planer finns för laddstolpar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser tillbyggnad av laddstolpar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).