Alla planerade anläggningsprojekt i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av reningsverk i Västerås
Planer finns att bygga ett nytt avloppsreningsverk i Västerås. Placering oklar.
Nytt resecentrum i Västerås Etapp 1
Västerås växer och nu genomför Västerås stad en av de djärvaste satsningarna någonsin inom stadsutveckling. I projekt Mälarporten skapar Västerås stad en stad i staden, en brygga mellan pulsen i city och Mälarens vatten, där innovation präglar varenda kubikmeter. Resecentrum blir ett helt nytt landmärke mitt i en öppen och kreativ stadsmiljö, full av liv och möten mellan boende, besökare, resenärer och de som jobbar här.
Spår, räls och växelbyte mellan Ålsäng-Jädersbruk, Tillberga-Jädersbruk & Eskilstuna-Kolbäck
Slopning av plankorsning vid Ytterbergsvägen. Bandel 348, 349, 350, 351, 450. Byte av växlar i Västerås Västra, Köping, Ålsäng och Strömsholm. Mötesspåret i Strömsholm ska förlängas ca 15 meter. Ca 100 km järnväg totalt. Trimningsåtgärder längs väg 230 mellan Alberga-Skogstorp ingår.
Spårbyte samt byte av växlar sträckan Sala-Avesta Krylbo
Uträtning av kurvor, trimmning av signalsystemet, byte av spår. Utbyte av kontaktledningar och hjälpkraft.
Nybyggnad av lager/logistikbyggnad i Västerås
Nybyggnad av logistik/lager ca 14-25 000 kvm.
Ombyggnad till mötesfri landsväg mellan Sala-Heby
12,5 km, vägbredd 13 m. Byggs om till 2+1 väg. Mittseparering, bulleråtgärder. Även en ny gc-bana ingår, 13,5 km lång.
Nytt förbigångsspår mellan Ramnäs-Brattheden
3 km långt förbigångsspår mellan Ramnäs-Brattheden och en mellanplattform i Brattheden.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Kungsör-Kolsva
Ca 10 km, bredd 13 m. Mötesfri landsväg 1+2.
Basunderhåll väg i område Arboga
Möjlig option 2 år.
Nybyggnad av verkstad och godsterminal i Tillberga, Västerås
Området är 91,5 ha. Möjliggöra för: en underhållsverkstad, en intermodal slussterminal där gods sömlöst kan flyttas mellan lastbil och tåg, samt en slutmonteringshall med järnvägsanslutning för grönt gods. Även en solcellspark på området för att tillhandahålla grön infrastruktur till verksamheten.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Västerås
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder, skola och lokaler för verksamheter.
Nybyggnad av parkerings garage under mark i Västerås, etapp 2
Avser nybyggnad av parkeringshus/garage under mark.
Nybyggnad av driftcentral i Västerås
Mälarenergi Elnät AB avser att handla upp en entreprenör för att i utökad samverkan upprätta en ny driftcentral. Syftet med projektet är att skapa en säker, ändamålsenlig och attraktiv arbetsplats för avdelningen nätdrift.
Förlängning av väg i Västerås
Avser förlängning av Västerleden.
Påbyggnad av parkeringsdäck i Västerås
Avser påbyggnad av parkeringsdäck.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås
Planer för 6 stycken parkeringshus inom 15 år. Placering och tidsplan ej fastställd.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås
Planer för 6 stycken parkeringshus inom 15 år. Placering och tidsplan ej fastställd.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås
Planer för 6 stycken parkeringshus inom 15 år. Placering och tidsplan ej fastställd.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås
Planer för 6 stycken parkeringshus inom 15 år. Placering och tidsplan ej fastställd.
Ombyggnad av planskild korsning vid Kumla kyrkby
En planskild korsning med järnväg.
Kapacitetshöjande åtgärder på järnväg sträckan Skinnskatteberg-Dagarn
Kapacitetshöjande åtgärder, växelbyte Skinnskatteberg samt Dagarn, kontaktledningsbyte.
Nybyggnad av brandstation i Köping
Avser nybyggnad av brandstation i Köping.
Nybyggnad av väg/gata i Västerås
Avser nybyggnad av väg mellan Gäddeholm och Södra Kärrbolandet.
Trafiksäkerhets- och kapacitetshöjande åtgärder längs väg 66 i Västerås
Mötessepareras mellan cirkulationsplats Erikslundsgatan och cirkulationsplats Norrleden, mindre åtgärder i cirkulationsplatser.
Nybyggnad av gruppbyggda hus, Fagersta
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Arboga
Centralt belägen mark som kan utvecklas i närhet till staden och stationen.
Ev ombyggnad av avskiljningsanläggning i Västerås
Avskilja koldioxid från rökgaserna vid Kraftvärmeverket
Vattenskyddsåtgärder längs väg 56 vid Hökåsen
Ca 5,4 km lång vägsträcka i närheten av Hökåsen och Gensala resp. en ca 7,3 km lång vägsträcka i närheten av Hallsta och Lånsta.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Hallstahammars kommun
Avser anläggande av gator och VA-ledningar.
Utbyte av signalställverk vid Hallstahammar-Ängelsberg
Ställverk 85, utbyte utdelssystem.
Växelbyte i Karbenning
Växel 1, 2, 4a, 5, 6.
Ombyggnad av gata och korsning i Västerås
Planer finns för att bygga om Röda torget till cirkulationsplats.
Tillfälligt resecentrum i Västerås
Ett tillfälligt resecentrum ska byggas innan man bygger det nya (1223312).
Nybyggnad av resecentrum i Hallstahammar
Planer för 4 busshållplatser med väderskydd, Vänthall för cirka 40 personer inklusive toalett, Cirka 200 cykelparkeringar, Pendlarparkering med 99 platser inklusive ett par laddstolpar, Cykelväg, gångstråk och torgyta, Träd och buskar, Belysning, bänkar, papperskorgar.
Korsningsåtgärd vid väg 233/250 i Skinnskatteberg
Ombyggnad av befintlig fyrvägskorsning till två förskjutna trevägskorsningar.
Nybyggnad av gc-bana längs väg 537 mellan Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö
Gång- och cykelväg längst med väg 537 mellan Ekbcken/Enhagen från korsningen väg 538 till och med Gångholmen där allmän väg slutar. Ca 4,5 km lång sträcka.
Nybyggnad av väg i Hacksta
Stadsdel Hacksta, förlängning av Söderleden samt en tillfällig väg.
Förstärkning av Vallbybron i Västerås
Problem med sprickor i tvärbalken i bro som ska avlastas. Problem med kloridkontaminerad betong runt spännkablar som ska ersättas.
Ombyggnad av järnväg vid Västerås C
Ombyggnad av järnvägen i anslutning till resecentrum, ny uppställning för persontåg.
Exploatering av bostadsområde i Västerås
Avser exploateringsområde för Eriksbo Trädgårdsstad. Barkaröby 15:196, 6:70 och Barkaröby 6:72
Nybyggnad av solcellspark, Arboga
Solcellspark på ca 100 hektar mark.
Nybyggnad av GC-väg i Hallstahammar
Sanering behöver göras på delar av området, utredningar pågår, se projektnummer:1483725.
Ombyggnad av gata i Kopperlunden, Västerås, etapp 3
Denna del kommer efter etapp 1 och avser delsträckan: Stora Gatan - Knutsgatan.
Tillbyggnad av polisstation i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad samt ändring av myndighetsbyggnad (hga maskrosen) inom fastigheten dalia 1, fagersta kommun.
Nybyggnad av parkering, carport, laddstolpar för bilar m.m i Kungsör
Avser nybyggnad av parkeringsplats, carport, garage samt laddstolpar för bilar.
Ombyggnad av väg i Västerås
Ombyggnad av Pilgatan mellan Björnövägen – Retortgatan.
New 130kV Power Connection to Generator4 at CHP (Combined Heat and Power) Plant Kraftvärmeverket KVV, in Västerås, Sweden
This tender refers to New 130kV Power Connection to Generator4 at CHP (Combined Heat and Power) Plant (Kraftvärmeverket KVV), in Västerås, Sweden. This request is about changing connection point to the electric grid from 220 kV to 130 kV. The project scope will include all equipment and systems that are needed to enable connection of the actual generator (G4) and generator step up transformer (T4) to the YT88 switchgear bay.
Nybyggnad av deponi och tillbyggnad av renhållningsverk i Fagersta
Tillbyggnad av reningsanläggning (semla deponiområde) inom del av fastigheten Fagersta 3:3. Nybyggnad av deponi på ca 3 hektar.
Marksanering av bangård i Sala
Bandel 441, Sala Bangård och Trafikverkets fastighet Sala Stadsskog 1:1.
Förbättrad tillgänglighet vid Finnslätten i Västerås
Busskorridorer, förbättrade gång- och cykelvägar.
Ombyggnad av bro i Västerås
Planer finns på ombyggnad av Strandbron.
Nybyggnad av gång och cykelväg i Västerås
Avser nybyggnation av gång. och cykelväg från Eriksbo Trädgårdsstad till Bäckarö. Barkaröby 15:196, 6:70 och Barkaröby 6:72.
Ombyggnad av resecentrum i Västanfors, Fagersta kommun
Avser utvändig ombyggnad av resecentrum. Man ska anpassa busshållplatserna så de blir säkrare för av- och påstigning samt bygga till en korttidsparkering för bilar.
Exploateringsområde för verksamhetsområde i Skogsborg
Verksamhetsmark i Marieberg, invid E18 i Köping.
Sanering av mark i Hallstahammars kommun
Avser sanering inför anläggande av bussgata vid Knektbacken.
Exploatering inför bostäder i Köping
Tomterna säljs till privatpersoner i villatomtkön.
Ombyggnad av torg i Sala
Stor del beräknas klar till hösten 2023 då staden fyller 400 år.
Renovering av rötkammare och mellanbyggnad vid avloppsreningsverk i Arboga
Objektet omfattar renovering av Rötkammare 2 och mittdel inkl. nya spiraltrappor och dörrar mot norr, nytt komplett gaslager med tillhörande schaktning, installationer och ny gasfackla. Mittdelen har 5 st plan. Ombyggnadsyta Rötkammare 2, ca 421 m². Ombyggnadsyta mittdel, ca 30 m² x 5 totalt ca 150 m².
Kollektivtrafikåtgärder i Västerås kommun, etapp 2
Avser hållplatserna Billsta, Rönnby vägskäl, Lista, Åkesta, Södra Nackby och Norra Läjde.
Underhåll av bro i Strömsholm
Ommålning, utbyte slitplank och slipers.
Installation av laddstolpar för elbilar i Hallstahammar
Avser installation av laddstolpar för elbilar.
Anläggande av bussgata i Hallstahammars kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra anläggande av bussgata mellan Knektbacken och Brinkvägen.
Asfaltering vid flerbostadshus i Västerås
Asfaltering utanför husen.
Installation av laddstolpar till elbilar i Hallstahammar
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Hallstahammar
Avser installation av laddstolpar samt motorvärmare.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).