Alla planerade anläggningsprojekt i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 105 st.

Nybyggnad av reningsverk i Västerås
Planer finns att bygga ett nytt avloppsreningsverk i Västerås. Placering oklar.
Nybyggnad av solcellspark, Arboga
Solcellspark på ca 100 hektar mark.
Spårbyte samt byte av växlar sträckan Sala-Avesta Krylbo
Uträtning av kurvor, trimmning av signalsystemet, byte av spår. Utbyte av kontaktledningar och hjälpkraft.
Nybyggnad av polisstation och häkte i Västerås
Avser nybyggnation av lokaler till kriminalvården.
Nybyggnad av resecentrum i Västerås Etapp 1 Fas 2b
Avser Fas 2b – Sigurdspassagen” med tillhörande allmän platsmark.
Ombyggnad till mötesfri landsväg mellan Sala-Heby
12,5 km, vägbredd 13 m. Byggs om till 2+1 väg. Mittseparering, bulleråtgärder. Även en ny gc-bana ingår, 13,5 km lång.
Nybyggnad av busstorg i Västerås Etapp 1 Fas 2a
Fas 2a avser Bussterminal, busstorg och tillfällig bro.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Kungsör-Kolsva
Ca 10 km, bredd 13 m. Mötesfri landsväg 1+2.
Basunderhåll väg i område Arboga
Möjlig option 1 eller 2 år.
Nybyggnad av verkstad och godsterminal i Tillberga, Västerås
Området är 91,5 ha. Möjliggöra för: en underhållsverkstad, en intermodal slussterminal där gods sömlöst kan flyttas mellan lastbil och tåg, samt en slutmonteringshall med järnvägsanslutning för grönt gods. Även en solcellspark på området för att tillhandahålla grön infrastruktur till verksamheten.
Nybyggnad av brandstation i Köping
Avser nybyggnad av brandstation i Köping.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Västerås
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder, skola och lokaler för verksamheter.
Nybyggnad av parkerings garage under mark i Västerås, etapp 2
Avser nybyggnad av parkeringshus/garage under mark.
Nybyggnad av driftcentral i Västerås
Mälarenergi Elnät AB avser att handla upp en entreprenör för att i utökad samverkan upprätta en ny driftcentral. Syftet med projektet är att skapa en säker, ändamålsenlig och attraktiv arbetsplats för avdelningen nätdrift.
Förlängning av väg i Västerås
Avser förlängning av Västerleden.
Nybyggnad av blåljushus i Sala
Planer finns på nybyggnad av blåljushus för polis, brandkår och ambulans.
Påbyggnad av parkeringsdäck i Västerås
Avser påbyggnad av parkeringsdäck.
Ombyggnad av planskild korsning vid Kumla kyrkby
En planskild korsning med järnväg.
Utveckling av hamn i Västerås
Möjlighet för nya verksamheter i hamnområdet och säkerställa vattnets användbarhet för hamnen.
Kapacitetshöjande åtgärder på järnväg sträckan Skinnskatteberg-Dagarn
Kapacitetshöjande åtgärder, växelbyte Skinnskatteberg samt Dagarn, kontaktledningsbyte.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås
Planer för 6 stycken parkeringshus inom 15 år. Placering och tidsplan ej fastställd.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås
Planer för 6 stycken parkeringshus inom 15 år. Placering och tidsplan ej fastställd.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås
Planer för 6 stycken parkeringshus inom 15 år. Placering och tidsplan ej fastställd.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås
Planer för 6 stycken parkeringshus inom 15 år. Placering och tidsplan ej fastställd.
Nybyggnad av väg/gata i Västerås
Avser nybyggnad av väg mellan Gäddeholm och Södra Kärrbolandet.
Trafiksäkerhets- och kapacitetshöjande åtgärder längs väg 66 i Västerås
Mötessepareras mellan cirkulationsplats Erikslundsgatan och cirkulationsplats Norrleden, mindre åtgärder i cirkulationsplatser.
Nybyggnad av gruppbyggda hus, Fagersta
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Arboga
Centralt belägen mark som kan utvecklas i närhet till staden och stationen.
Ev ombyggnad av avskiljningsanläggning i Västerås
Avskilja koldioxid från rökgaserna vid Kraftvärmeverket
Vattenskyddsåtgärder längs väg 56 vid Hökåsen
Ca 5,4 km lång vägsträcka i närheten av Hökåsen och Gensala resp. en ca 7,3 km lång vägsträcka i närheten av Hallsta och Lånsta.
Nybyggnad av gc-bana längs väg 537 mellan Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö
Gång- och cykelväg längst med väg 537 mellan Ekbacken/Enhagen från korsningen väg 538 till och med Gångholmen där allmän väg slutar. Ca 4,5 km lång sträcka.
Växelbyte i Karbenning
Växel 1, 2, 4a, 5, 6.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Hallstahammars kommun
Avser anläggande av gator och VA-ledningar.
Utbyte av signalställverk vid Hallstahammar-Ängelsberg
Ställverk 85, utbyte utdelssystem.
Ombyggnad av gata och korsning i Västerås
Planer finns för att bygga om Röda torget till cirkulationsplats.
Nybyggnad av ambulansstation i Västerås
Del av Västerås 4:85 och del av Hacksätra 2:3, Erikslund.
Korsningsåtgärd vid väg 233/250 i Skinnskatteberg
Ombyggnad av befintlig fyrvägskorsning till två förskjutna trevägskorsningar.
Nybyggnad av resecentrum i Hallstahammar
Planer för 4 busshållplatser med väderskydd, Vänthall för cirka 40 personer inklusive toalett, Cirka 200 cykelparkeringar, Pendlarparkering med 99 platser inklusive ett par laddstolpar, Cykelväg, gångstråk och torgyta, Träd och buskar, Belysning, bänkar, papperskorgar.
Nybyggnad av väg i Hacksta
Stadsdel Hacksta, förlängning av Söderleden samt en tillfällig väg.
Utbyggnad samt sluttäckning av deponier vid Gryta avfallsanläggning i Västerås
Uppdraget avser att som Generalkonsult genomföra erforderliga undersökningar och utredningar för framtagande av: en områdesanpassad genomförandeplan för sluttäckning av de södra delarna av den gamla deponin vid Gryta avfallsanläggning, utbyggnadsplan för Deponi 2009 inom huvudetapp 1 samt en långsiktig strategisk plan för utbyggnad av Deponi 2009 inom huvudetapp 2.
Förstärkning av Vallbybron i Västerås
Problem med sprickor i tvärbalken i bro som ska avlastas. Problem med kloridkontaminerad betong runt spännkablar som ska ersättas. Hakupplag och tvärbalkar.
Ombyggnad av gata i Kopperlunden, Västerås, etapp 3
Denna del kommer efter etapp 1 och avser delsträckan: Stora Gatan - Knutsgatan.
Nybyggnad av exploateringsområde i Hallstahammar
Sanering behöver göras på delar av området, se projektnummer:1483725.
Exploatering av bostadsområde i Västerås
Avser exploateringsområde för Eriksbo Trädgårdsstad. Barkaröby 15:196, 6:70 och Barkaröby 6:72
Nybyggnad av parkering, carport, laddstolpar för bilar m.m i Kungsör
Avser nybyggnad av parkeringsplats, carport, garage samt laddstolpar för bilar.
Ombyggnad av väg i Västerås
Ombyggnad av Pilgatan mellan Björnövägen – Retortgatan.
New 130kV Power Connection to Generator4 at CHP (Combined Heat and Power) Plant Kraftvärmeverket KVV, in Västerås, Sweden
This tender refers to New 130kV Power Connection to Generator4 at CHP (Combined Heat and Power) Plant (Kraftvärmeverket KVV), in Västerås, Sweden. This request is about changing connection point to the electric grid from 220 kV to 130 kV. The project scope will include all equipment and systems that are needed to enable connection of the actual generator (G4) and generator step up transformer (T4) to the YT88 switchgear bay.
Nybyggnad av mottagningsstation i Västerås
Fasigheten 4:88 skall styckas av och ny fastighet skall bildas.
Nybyggnad av gång och cykelväg i Västerås
Avser nybyggnation av gång. och cykelväg från Eriksbo Trädgårdsstad till Bäckarö. Barkaröby 15:196, 6:70 och Barkaröby 6:72.
Förbättrad tillgänglighet vid Finnslätten i Västerås
Busskorridorer, förbättrade gång- och cykelvägar.
Ombyggnad av bro i Västerås
Planer finns på ombyggnad av Strandbron.
Växelbyte vid Snyten
Bandel 313, km 4+553. Omfattar 2 växlar.
Exploateringsområde för verksamhetsområde i Skogsborg
Verksamhetsmark i Marieberg, invid E18 i Köping.
Exploatering inför bostäder i Köping
Tomterna säljs till privatpersoner i villatomtkön.
Ombyggnad av torg i Sala
Stor del beräknas klar till hösten 2023 då staden fyller 400 år.
Renovering av trädgård i Västerås
Botaniska trädgården ska få en tydlig pedagogisk inriktning. Nu börjar planeringen för att rusta upp den till att bli en artrik och blomstrande trädgård där besökaren på ett pedagogiskt sätt ska få information om exempelvis botanik, ekosystemtjänster och biologisk mångfald.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).