Alla planerade anläggningsprojekt i Värmlands län

Arvika (11)
Eda (4)
Filipstad (1)
Forshaga (6)
Grums (2)
Hagfors (6)
Hammarö (4)
Karlstad (27)
Kil (10)
Munkfors (1)
Storfors (5)
Sunne (7)
Säffle (12)
Torsby (3)
Årjäng (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 108 st.

Ombyggnad av väg 63 mellan Vallargärdet-Getebol
Breddning och mötesseparering. 10 km lång sträcka.
Ombyggnad av väg 61 mellan Högboda-Brunsberg
Breddning och mötesseparering. 7,5 km lång sträcka.
Ombyggnad av väg 61 mellan Brunsberg-Finnebäck
Breddning och mötesseparering. 6 km lång sträcka.
Ombyggnad av väg 63 mellan Getebol-Molkom
Breddning och mötesseparering. 6 km lång sträcka.
Ombyggnad av väg 61 mellan Vikene-Kalleviken
Breddning och mötesseparering. 5 km lång sträcka.
Basunderhåll på allmänna vägar i område SÖ Värmland
Väglängd ca 1042 km. Kontraktstid 4 år med option på ytterligare upp till 2 år.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Östra Värmland
Väglängd ca 103 mil, 4 års kontraktstid med option på ytterligare 1 eller 2 år.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Västra Värmland
Väglängd ca 1050 km. 4 års kontraktstid med option på ytterligare upp till 2 år.
Ställverksbyte i Kil
Ställverksbyte samt trimningsåtgärder.
Ombyggnad av väg 62 mellan Deje-Älvkullen
Breddning och mötesseparering. 4,5 km lång sträcka varav 2,7 km nysträckning.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område SV Värmland
Väglängd ca 93 mil, kontraktstid 4 år.
Ombyggnad till resecentrum i Karlstad
Planer för ombyggnad av resecenter i Karlstad. Projekt, Tåg-i-tid, Ambitionen är att samla all busstrafik och att koppla ihop den med tågtrafiken. Resecentrum binder även ihop Karlstads centrum med Stadsträdgården, Viken och Inre hamn. Projektet kommer att delas upp i flera del etapper. Trafikverket Id: 1078802 Jernhusen Fastigheter Id: 2214643
Ombyggnad av väg 61 mellan Framnäs-Högboda, etapp 1
Ca 4,1 km lång sträcka. Etapp 1 börjar vid Framnäs där nuvarande mötesseparering från söder upphör, och slutar 200 meter norr om korsningen vid Säldebråten.
Anläggande av mötesstationer Kil-Laxå
Projektet avser anläggande av mötesstationer Kil-Laxå delen delen Väse. Denna andra etapp omfattar 1100 meter mötesspår västerut mot Karlstad, nytt signalställverk (95), nya växlar samt BEST-arbeten.
Ombyggnad av E18 mellan Valnäs-Riksgränsen
Ca 84 km lång sträcka. Stigningsfält, breddning av vägen, mitträffling, sidoräcken vid mindre hinder samt förbättring av korsningar. Ca 37 km viltstängsel. Deletapp Bäckevarv-Årjäng samt Töcksfors-Bäckevarv.
Nybyggnad av bussdepå i Karlstad
Planer finns för nybyggnation av bussdepå för att kunna möta morgondagens behov av kollektivtrafik. Utredningen föreslår att en gemensam depå för region- och tätortstrafik byggs i Välsviken.
Ombyggnad av väg 61 mellan Framnäs-Högboda, etapp 2
Ca 3,7 km lång sträcka. Etapp 2 börjar vid korsningen vid Säldebråten och sträcker sig fram till korsningen vid Högboda.
Ombyggnad av väg 62 sträckan Norra infarten Forshaga-Deje
Ca 7,5 kilometer lång väg mellan Deje och norra infarten till Forshaga. Byggs om till mötesfri väg, även kallad 2+1-väg. På 4,1 kilometer av sträckan breddar vi vägen från 9 meter till 14 meter. Den del av vägen som vi inte breddar belägger vi med ett nytt ytskikt. Ombyggnad av busshållplatser.
Nybyggnad av vindkraftverk i Eda kommun
Planer finns för att bygga en vindkraftspark på Björnetjärnsberget i Eda kommun. Upp till 18 vindkraftverk ska kunna producera el motsvarande det årliga behovet av hushållsel för cirka 35 000 småhus.
Nybyggnad av bro i Karlstad
Projektet avser nybyggnad av bro. Uppskattad byggstart
Nybyggnad av flerbostadshus samt åtgärdande av centrummiljö i Karlstad
Planer finns för nya bostäder, ny plats för vårdcentral. Centrumupprustning samt ombyggnad av Centrumvägen. Byggherre Punkthus: 1616820 Flerbostadshus, Förskola Id 2186183
Nybyggnad av bro i Karlstad
Projektet avser nybyggnad av bro
Ombyggnad till mötesfri väg samt ny gc-väg längs väg 62 i Forshaga, etapp 1/Byetappen
Mötesseparering på ca 4,7 km lång sträcka, gc-väg mellan Norra Sanna och Acksjön ingår, ca 2 km lång. Anpassning av korsningar. Uppdelat i 2 deletapper, en Skogsetapp och en Byetapp. Byetappen består av Lyckan och Dyvelsten.
Nybyggnad av bostäder, Säffle
Planprogram ska göras för att utveckling av Krokstadhalvön inom besöksnäring, friluftsliv och idrott, bebyggelse och teknisk infrastruktur.
Ombyggnad till mötesfri landsväg mellan Säffle-Valnäs, etapp 2
Ombyggnad till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält längs en sträcka på totalt 11 km. Korsningsåtgärder, busshållplatser, ny gc-väg med två gc-portar samt viltstängsel.
Nybyggnad av bangård i Skoghall
Ombyggnad av plankorsning Vidön 1 (Plk 60785) ingår.
Ombyggnad till mötesfri landsväg mellan Säffle-Valnäs, etapp 3
Ombyggnad till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält längs en sträcka på totalt 5 km. Korsningsåtgärder, busshållplatser, ny gc-väg med två gc-portar samt viltstängsel.
Anläggande av faunapassager längs E18 mellan Kristinehamn-Karlskoga
2 planskilda faunapassager, anpassning av 2 befintliga planskildheter med faunaskärmar, nytt faunastängsel, komplettering av befintligt viltstängsel, färister på 4 platser. Faunabro vid Kampåsen, faunaport vid Ämtfälla.
Nybyggnad av solcellspark i Averstad, Säffle
Planer finns för nybyggnation av en solcellspark i Averstad på Värmlandsnäs. Anläggningen kommer att täcka ett ca 120 hektar stort område och bli omkring 10 gånger större än de största parkerna som är i drift i Sverige idag.
Utbyggnad av verksamhetsområde i Arvika
Planer finns för att utöka Gate verksamhetsområde med ny verksamhetsmark mellan Gunnarskogsvägen (väg 873) och befintliga verksamheter längs Verkstadsgatan i Arvika. Nybyggnad industri: 2384176 Nybyggnad handel: 2384177
Kapacitetshöjande åtgärder på väg 61/62 mellan Bergvik-Ilanda
Utökning till två körfält i norrgående riktning, breddning av bron vid Katåsmotet, ny påfart från Körkarlsvägen, parallellavfart till Körkarlsvägen. 6 km lång sträcka. Ny gc-väg mm. Breddning av väg 61/62 mellan väg 722 och Katåsmotet.
Nybyggnad av busstation i Töcksfors
Planer finns för nybyggnad av busstation i Töcksfors.
Uppförande av översvämningsskydd för Skårenoret i Skåre, Karlstad
Planer för ett översvämningsskydd vid Skåre och Stodene som är två områden i Karlstads kommun som pekas ut som extra känsliga om Klarälven svämmar över. Ett pumphus vid Skårenoret och en höjning av Skårevägen planeras.
Exploatering av industri och handelsområde i Karlstad
Avser exploatering av industri och handelsområde, västra Eriksberg, Karlstad.
Ombyggnad av väg 236 sträckan Hammarö-Karlstad
Kapacitetshöjande åtgärder. Trimning i korsningen mellan väg 236 och Karlstadsvägen.
Nybyggnad av vattenreservoar, Hammarö
Planer för nybyggnad av vattenreservoar, Hammarö
Ny gång- och cykelväg längs E45 mellan Grums-Vålberg
Ny gc-väg och planskild GCM-passage.
Ombyggnad av Vidöns avloppsreningsverk, Skoghall
Hammarö kommun vill möta expansionen i kommunen och klara reningskraven genom en utbyggnad och uppgradering av det befintliga avloppsreningsverket på Vidön.
Utbyte av omformare och ställverk i Ottebol
Större omformare utbyte Q38 till Q50 + ställverksbyte.
Utbyggnad av allmänt VA till Lungvik i Karlstad
Avser bygga ut kommunalt vatten och avlopp till Lungvik Busterud.
Nytt ställverk till Hedenverket i Karlstad
Heden 2 nytt ställverk 11kV, Hedenverket i Karlstad. Leveransen avser konstruktion, leverans och installation av ställverk, transformatorer och kontrollutrustning.
Exploatering av bostadsområde i Karlstad
Planer för exploatering av nytt bostadsområde, Steffensminne karlastad Nybyggnad bostäder Id 1648740
Underhåll av bro över Klarälven vid Ransäter
Nationellt bevarandevärd bro. Betongreparationer mm.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar i Storfors, Bodfors och Kil
Ombyggnad/utbyte av 5 st vägskyddsanläggningar till Alex-teknik.
Underhåll av bro över Sunnesundet i Sunne
Ny överbyggnad fd öppningsbart spann.
Förstärkningsåtgärder vid omformarstation i Tälle
Förstärkningsåtgärder bananslutning.
Nytt ställverk till Centralsjukhuset i Karlstad
CSK nytt ställverk 11kV, Centralsjukhuset i Karlstad. Leveransen avser konstruktion, leverans och installation av ställverk, transformatorer och kontrollutrustning.
Nybyggnad av solcellspark i Forshaga
Avser anläggande av solcellspark. området är å 15000 kvm.
Ombyggnad av stationer i Skived och Molkom
En ny 36kV-ledning kommer att byggas mellan Molkom och Skived. Entreprenaden avser komplettering av nya fack ML14 i Molkom och Skived samt när detta är klart ombyggnation av fack ML10 i Molkom och byte av T31 (option).
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Årjäng
Planer för om- och tillbyggnad av Kyrkerud avloppsreningsverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Storfors
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av cirkulationsplats Gräsdalen, Karlstad
Planer för ny cirkulationsplats vid Gräsdalen. Syftet för att möjliggöra genomföra stadsutvecklingsprojekten Katrineberg, Östra Zakrisdal och Jakobsberg. Kommer att byggas tillsammans med Id 1648651
Byggledning och projektering för underhållsbeläggning i Värmlands län
Byggledning, projekteringsstöd och uppföljning av leveranskvalite underhållsbeläggning.
Utbyggnad av allmänt VA Ulvsby, Mosstorp, och Strömshall Karlstad
Utbyggnad av Va i Ulvsby, Mosstorp, och Strömshall , Karlstad.
Nybyggnad av cirkulationsplats Gräsdalen, Karlstad
Planer för ny cirkulationsplats vid Gräsdalen. Syftet för att möjliggöra genomföra stadsutvecklingsprojekten Katrineberg, Östra Zakrisdal och Jakobsberg. Kommer att byggas tillsammans med Id: 2221914
Ev sanering av förorenad mark vid fd kemtvätt, Sunne Kommun
Inom fastigheten Sundsvik 7:28 i centrala Sunne har en kemtvättsverksamhet bedrivits. Objektet tillhör riskklass 1 enligt MIFO och en huvudstudie genomfördes 2018-2021.
Nya ersättningsvägar längs Fryksdalsbanan sträckan Sunne-Torsby
För att öka säkerheten vid plankorsningar. Kapacitet- och säkerhetshöjande åtgärder. 4 nya ersättningsvägar ingår.
Riskreducerande åtgärder längs väg 62, 931 och 957 i Värmlands län
Längs väg 62, 931 och 957 i Klarälvsdalen, Hagfors och Torsby kommuner. Avser platserna Loftet, Lindmon, Täppan, Norr Fastnäs, Södra bron Fastnäs, Bergsäng och Ämtbjörk.
Reparation av bro Hagfors kommun
Planer för renovering av Sundsbron.
Utbyte av vägbro vid Högboda station
Avser utförande av ny vägbro över järnväg vid Högboda station, inkl anslutande vägdelar. Km 366+270. Bandel 631 sträckan Kil-Charlottenberg.
Renovering av Kungsbron, Kungsgatan,Kristinehamn
Avser renovering omfattar i huvudsak bakgjutning av befintliga valv och sidomurar på Kungsbron vid Kungsgatan i centrala delen av Kristinehamn. Bron är uppförd 1787, en av Sveriges äldsta stenvalvsbroar som är i drift.
Broreparationer i Hagfors kommun
Avser renovering av Bro med bronummer 17-64-1, ligger i Råda
Broreparationer i Hagfors kommun
Avser renovering av Bro med bronummer 17 83-5-1 och ligger i Hagfors
Broreparationer i Hagfors kommun
Planer för renovering av Bro med bronummer 17-75-1, ligger i Hagfors centrum
Ny vattenrening vid Karlstad KVV, Karlstads kommun
Nuvarande vattenreningsanläggning installerades under 80-talet och har uppnått sin tekniska livslängd. Karlstads Energi har därför beslutat att byta anläggningen i sin helhet.
Ombyggnad råvattenpumpstation, Åmål
I åtgärder ingår byggnation av översvämningsbarriär för skydd mot intrång av vatten från hög Vänernivå. Översvämningstryggande åtgärder innefattar även vissa ombyggnationer i pumpstationens ventil-, rör- och pumpinstallationer. Reparation av befintliga betongkonstruktioner Upphandlas tillsammans med ID: 1653040,1353036,1653023,1653028,1653032
Anläggande av cirkulationsplats på Skoghallsvägen vid Kartberget i Karlstad
Planer finns för att trevägskorsning ersätts med en cirkulationsplats med möjlighet till fyra anslutningar.
Reparation av järnvägsbro vid Kristinehamn station
Ommålning av stålbalkar, reparationer.
Ommålning av järnvägsbro i Arvika
Magasinsspår km 308 + 195.
Ny vägbro vid Ottebol gård
Km 410+302. Bro över järnväg bandel 631 sträckan Kil-Charlottenberg.
Nybyggnad av ersättningsväg längs Fryksdalsbanan vid Öjenäs Udde
För att öka säkerheten vid plankorsning. Ca 1,5 månads byggtid.
Underhåll av bro över bäck vid Färjestad
Bro över bäck 8,6 km SV Färjestad.
Förstärkning av bro över Järnvägsgatan i Säffle
BK4. Bro över väg (ramp 1), sj och Jänrvägsgatan. Hålursparad kontinuerlig plattbro i betong med 7 spann.
Utbyte av järnvägsbro vid Hammarsborg
Bro över järnväg bandel 631 sträckan Kil-Charlottenberg.
Förstärkning av bro över väg vid trafikplats Valnäs
BK4. Kontinuerlig plattbro av betong i 3 spann. Bro över Valneviksälven.
Underhåll av bro över Klarälven vid Höje
Betongsprutning, ommålning.
Underhåll av bro över Klarälven vid Båtstad
Utbyte direktgjuten slitbetong till asfaltsbetong, betongreparation transversal, betongreparation båge, betongreparation platta, komplettering med L-stöd vid vingmur, impregnering av betongytor, utbyte skadad navföljare, bättringsmålning ståndare, bättringsmålning hängstag.
Avser anläggande av faunapassage i Arvika
Avser en faunapassage vid Brunsbergs kraftstation. Entreprenaden omfattar: allmänna reparationsåtgärder på intagsdammen och regleringsdammen, ombyggnad av utskovsdammen bl. a. genom anläggandet av ytterligare ett flodutskov. För åtgärdernas genomförande krävs anläggande av tillfälliga fångdammar.
Ombyggnad av korsning till cirkulationsplats i Kristinehamn
Planer för ombyggnad av cirkulationsplats Fältvägen, Södra Staketgatan, Ringvägen.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).