Alla planerade anläggningsprojekt i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av avloppstunnel i Malmö
Avvaktar politiska beslut. Avser nybyggnad av 8 km avloppstunnel under centrala Malmö, 6 km tunnel och 2 km microtunnel. Byggs från Turbinens pumpstation till Sjölunda avloppsreningsverk. Tunneln ska fungera som utjämningsmagasin och hjälpa till att minska översvämningar.
Installation av ERTMS längs järnväg vid Öresundsbron
Styrområde Peberholm, Malmö, Lund och Kävlinge. Anläggningsuppgraderingar signalteknik.
Utbyggnad av Malmö Central
Ny planskild spårkorsning på Malmö bangård, nya spår och plattformar Malmö C Övre samt dubbelspår Östervärns station-Malmö C.
Utbyggnad av spår vid Malmö godsbangård
Nytt utdragsspår, spår 58, i norra delen av Malmö godsbangård. Järnvägsbro över Sege å och inre Ringvägen.
Nybyggnad av bussdepå i Malmö
Projektet avser nybyggnad av en bussdepå vid Lockarp i Malmö. Totalt planeras två st bussdepåer i Malmö ( även vid Sturkögatan ( som ingå under ID 1596427). Anläggningen i Lockarp består av en huvudbyggnad som omfattar totalt ca 9000 m2 BTA. Den inrymmer kontor, personalytor, verkstad och tvättanläggning för att kunna underhålla, tvätta och städa samtliga bussar som finns på anläggningen. Det kommer att finnas uppställningsytor för ca 194 laddbussar med tillhörande elkraftinfrastruktur i form av mottagningsstation och transformatorhus, en personalparkering samt övrig anläggning. Fastigheten som helhet omfattar ca 71 000 m2 mark som idag till största del består av jordbruksmark.
Installation av ERTMS-signalsystem längs järnväg i Malmö
Omfattar sträckan Tornhill – Malmö.
Nybyggnad av mobilitetshus i Hyllie, Malmö
Nybyggnad av ett mobilitetshus motsvarande ca. 13 200 kvm BTA och ca. 400 parkeringsplatser.
Nybyggnad av bussdepå i Malmö
Projektet avser nybyggnad av en bussdepå vid Sturkögatan i Malmö. Totalt i planeras två bussdepåer, även vid Lockarp (som ingår under ID 1596237). Anläggningen på Sturkögatan består av en huvudbyggnad som omfattar totalt ca 3500 m2 BTA. Den inrymmer kontor, personalytor, verkstad och tvättanläggning för att kunna underhålla, tvätta och städa samtliga bussar som finns på anläggningen. Det kommer att finnas uppställningsytorför ca 93 laddbussar med tillhörande elkraftinfrastruktur i form av mottagningsstation och transformatorhus, en personalparkering samt övrig anläggning. Fastigheten som helhet omfattar ca 27 000 m2 mark som idag är en industrifastighet.
Nybyggnad av logistik-, lager samt produktionslokaler i
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Planer finns för fortsatt nybyggnad av logistik- lager- samt produktionslokaler. Total tomtyta: 150000- 200000 m2.
Nybyggnad av logistikanläggning
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för nybyggnad av logistikanläggning och kontor. Markyta: ca 39994 m2. Byggplats: Lockarp söder om Fosie.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Malmö
Entreprenaden avser byte av 12 stycken utloppsilar, renovering av 12 stycken utloppssilar, byte av en blåsmaskin, uppkoppling till befintligt automationssystem samt anpassning av blåsutrustning till utloppssilar. Utloppssilar och blåsmaskiner är placerade inne på Sjölunda ARV.
Nytt 130 kV stv & kontroll i Malmö
CTA- Centrala Statione Nytt 130 kV stv & kontroll.
Ny 130/20kV station i Tygelsjö
TYÖ- Tygelsjö ny 130/20kV station.
Kapacitetsåtgärder i Toftanäs
TFSM Toftanäs kapacitetsåtgärder.
Nybyggnad av parkeringsskepp i Hyllie, Malmö
Projektet avser nybyggnad av ett parkeringsskepp under mark med 250 platser, yta: ca 9000 m2.
Färdigställandearbeten i Malmö
Avser färdigställandearbeten för bostadsområde och kommersiella lokaler.
Anläggande av transportområde i Malmö
Avser nytt transportområde innehållande järnvägsområde med bangård, ny streetrace bana och en gatuförbindelse i Lappögatans sträckning.
Anläggande av naturstråk i Vintrie, Malmö
Planer finns för nytt naturområde samt nytt dagvattenmagasin i Vintrie.
Ombyggnad av gata i Malmö
Planer finns för ombyggnad del av Pildammsvägen från tvåfältsväg till fyrfältsväg.
Exploateringsarbeten för bostäder på Norra Holma, Malmö
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för nytt bostadsområde med ca 300-350 lägenheter.
Utbyggnad av fjärrvärmenät i Malmö
Avser utbyggnad av 1000 m fjärrvärme.
Rivning och nybyggnad av bro i Malmö
Avser nybyggnad av Varvsbron i Malmö. Bron byggs i Varvsstaden och blir en ny mötesplats vid vattnet och skapar ett nytt rörelsestråk mellan stadens äldre stadsdelar och Västra hamnen.
Nybyggnad av parkeringshus på Holma, Malmö
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus.
Nybyggnad av parkeringshus på Holma, Malmö
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus.
Exploateringsarbeten för bostads- och kontorsområde i Malmö
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett nytt bostads- och kontorsområde.
Exploateringsarbeten för bostäder, kontor m.m Malmö
Avser exploateringsarbeten för framtida exploateringsområde för bostäder, kontor, förskola, parkeringshus, park och ny gatustruktur.
Exploateringsarbeten för bostäder m.m. på Holma, Malmö
Avser exploateringsarbeten för blandad bebyggelse med bostäder, kontor, förskolor, parkeringshus m.m. Tanken är att bygga samman Holma med Kulladal och därmed skapa en mer sammanhängande och integrerad stad. Projektet avser att genomföra anläggning av allmän platsmark samt terrassering av kvartersmark vid Södra och Mellersta Holma samt tillkommande ombyggnad av Pildammsvägen norr ut omfattande cirkulationsplatsen med Ärtholmsvägen. Dessutom ingår ett område i nordväst (söder och norr om Ärtholmsvägen) som ska anläggas till ett öppet dagvattenmagasin som ska hantera fördröjning av dagvattnet i området.
Ombyggnad av gata i Malmö
Planer finns för ombyggnad av Bellevuevägen. Omfattar en sträcka på 1 1/2 km.
Exploateringsarbeten för bostäder i Limhamn Malmö
Avser exploateringarbeten för ca 500 bostäder.
Ombyggnad av park i Malmö
Planer finns för ombyggnad av park. Ej fastställt vilka åtgärder som ska vidtas. Kan röra sig om omgestaltning, åtgärder av gångstråk m.m.
Exploateringsarbeten för bostäder på västra Holma, Malmö
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för nytt bostadsområde med ca 100-110 lägenheter.
Nybyggnad av logistikanläggning
Markområde finns för nybyggnad av av logistikanläggning och kontor. Markyta: ca 4000 m2. Byggplats: Lockarp söder om Fosie.
Exploateringsarbete inför ny stadsdel i norra Hyllie, Malmö
Avser exploateringsarbete för allmän platsmark inför ny stadsdel i norra Hyllie, öster om mässan. Planerna för området är att få en tät, blandad och stadsmässig bebyggelse med bostäder, kontor, förskola och parkeringshus samt en park (1,3 ha) med dagvattendamm och lekplats.
Nybyggnad av gångstråk i Malmö
Planer finns för anläggande av gångstråk till det planerade bostadsområdet Nyhamnen.
Nybyggnad av underjordiskt parkeringshus i Malmö
Avser fortsatt nybyggnad av underjordiskt garage (antal våningar okänt).
Nybyggnad av kanal i Malmö
Planer finns för anläggande av kanal i anslutning till nya bostadsområdet Nyhamnen.
Anläggande av gångfartsgata i Hyllie, Malmö
Planer finns för anläggande av gångfartsgata i anslutning till Hyllievångsparken.
Anläggande av park i Malmö
Planer finns för nybyggnad av park. Saneringsarbeten krävs. Arbetena kommer att utföras i etapper under en flerårsperiod.
Kollektivtrafikåtgärder i Skåne län, etapp 3
Totalt 22 kollektivtrafikåtgärder i Skåne län.
Ombyggnader vid kaj i Malmö
Avser markarbeten, planteringar, ombyggnad kiosker mm.
Gatuarbeten, ny g/c-väg m.m. i Malmö
Avser option från projektnummer 2249456. Projektet avser gatuarbeten, ny gång- och cykelväg, belysningsarbeten, ombyggnad av vägkorsning, nya dagvattenbrunnar, nya busshållplatser, va-arbeten, borrningsarbeten planteringsarbeten m.m. Arbetena kommer att bedrivas i huvudsak på Södra Bulltoftavägen med gräns i väster efterkorsningen med Hornsgatan, Nobelvägen och Åsgårdsgatan och gräns i öster där Södra Bulltoftavägen övergår till Vattenverksvägen
Färdigställandearbeten för bostäder i Hyllie i Malmö
Avser färdigställande arbeten för bostadsområde.
Färdigställandearbeten i bostadsområde på Holma, Malmö
Avser färdigställandearbeten för framtida bostadsområde.
Exploateringsarbeten för bostäder vid Gottorps Allé, Malmö
I Gottorp kommer det att byggas en ny del av Bunkeflostrand. Området kommer innehålla en blandad stadsbebyggelse med bostäder, centrumfunktioner och förskola. 1 Närpark 2 Gröningar och grönstråk 3 Naturområden med naturstråk samt bullervall 4 Gottorps allé (utveckling av äldre naturstråk) 5 Torg 6 Lokalgator och gångfartsområde 7 GC-väg längs Gottorpsvägen 8 Flytt av busshållplats 9 Nytt övergångsställe
Nybyggnad av bilverkstad i Malmö
Planer finns för nybyggnad av bilskrotsverkstad.
Nybyggnad av hamnbassäng och park i Malmö
Planer finns för anläggande av liten hamnbassäng vid Frihamnen och en ny park vid Frihamnsbassängens östra ände i anslutning till det planerade bostadsområdet Nyhamnen.
Nybyggnad av ett torrt kyltorn, 45 MW med sluten kretslösning i Malmö
Avser att integrera ett kyltorn (ett torrt kyltorn, 45 MW, sluten kretslösning) inklusive tillhörande processutrustning för två av förbränningsledningarna. En nyckelfärdig lösning som inkluderar även anläggningsbyggandet, eventuella styrsystem och elarbeten, integration av fjärrvärme till anläggningen samt all nödvändig rörledning och installation.
Ny- och ombyggnad av cykelväg i Malmö, etapp 2
Planer finns för fortsatt ny- och ombyggnad av g/c-väg.
Ny- och ombyggnad av cykelväg i Malmö, etapp 1
Planer finns för ny- och ombyggnad av cykelväg.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Godsstråket genom Skåne
Ombyggnad/utbyte av 5 st vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik.
Ombyggnad av gata/infrastruktur i Malmö
Omfattar gestaltning och förprojektering av del av Amiralsgatan, en sträcka på cirka 1 350 meter, samt nya och befintliga intilliggande gator och områden som angränsar intill, i Rosengård i Malmö.
Ny- och ombyggnad av cykelväg i Malmö
Avser ny- och ombyggnad av g/c-väg, trädplantering, anläggande av busskörfält m.m.
Åtgärder av trygghetsbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Nybyggnad av gc-väg i Malmö, etapp 2
Avser nybyggnad av g/c-väg vid Lantmannagatan/Munkhättegatan.
Nybyggnad av stadspark i Malmö
Planer finns för anläggande av stadspark i anslutning till det planerade bostadsområdet i Malmö.
Brandskyddssystem på Sysavs anläggning i Malmö
Avser etablering av ett brandskyddssystem. Entreprenaden omfattar en komplett vattendimsprinkleranläggning med tillhörande detektering för brandskydd av turbinanläggningarna på Sysavs avfallskraftvärmeverk
Ny- och ombyggnad av cykelväg i Malmö
Planer finns för ny- och ombyggnad av g/c-väg.
Ombyggnad av kaj samt kajstråket k i Malmö
Projektet avser ombyggnad kaj och kajpromenad, lokalgata vid Beijerskajen. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av effektbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av effektbelysning inom befintlig miljö i Malmö.
Åtgärder av yttergård vid bostadsområde i Malmö
Projektet avser åtgärder av innergård i anslutning till flerbostadshus.
Muddringsarbeten vid småbåtshamnen i Limhamn, Malmö
Projektet avser muddring och avvattning av 2000 ton muddermassor i södra delen av Limhamns småbåtshamn.
Åtgärder av innergård i anslutning till flerbostadshus i Malmö
Projektet avser åtgärder av yttergård i anslutning till flerbostadshus.
Ombyggnad av park i Malmö
Planer finns för fortsatt ombyggnad av park. Ej fastställt vilka åtgärder som ska vidtas. Kan röra sig om omgestaltning, åtgärder av gångstråk m.m.
Ombyggnad av park i Malmö
Planer finns för fortsatt ombyggnad av park. Ej fastställt vilka åtgärder som ska vidtas. Kan röra sig om omgestaltning, åtgärder av gångstråk m.m.
Ombyggnad av park i Malmö
Planer finns för fortsatt ombyggnad av park. Ej fastställt vilka åtgärder som ska vidtas. Kan röra sig om omgestaltning, åtgärder av gångstråk m.m.
Ombyggnad av park i Malmö
Planer finns för fortsatt ombyggnad av park. Ej fastställt vilka åtgärder som ska vidtas. Kan röra sig om omgestaltning, åtgärder av gångstråk m.m.
Markarbeten inför byggnation av bilverkstad i Malmö
Avser förberedande markarbeten inför nybyggnad av bilskrotsverkstad. Avser främst schaktning- och grävningsarbeten till ett 5000 m2 markområde.
Åtgärder av parkeringsplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser ombyggnad av befintlig miljö med utökning av parkeringsautomater i nya områden.
Sanering av markområde i Malmö
Avser sanering av ett mindre markområde.
Ny värmeväxlare till flerbostadshus i Malmö
Planer finns för byte av värmeväxlare i anslutning till flerbostadshus med 12 lägenheter.
Åtgärder av befintlig miljö vid naturreservat i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö vid Kagshamngsuddens naturreservat.
Ny laddstation för elbilar i Malmö
Avser laddningsstation för elbilar i anslutning till bostadsområde.
Planteringsarbeten vid koloniområde i Malmö
Avser nya planteringar vid Ärtholmens koloniområde.
Åtgärder av utomhusmiljö vid bostadsområde i Malmö
Avser utomhusåtgärder vid bostadsområde.
Åtgärder i fjärrvärmecentral i flerbostadshus, Malmö
Avser åtgärder i befintlig fjärrvärmecentral.
Laddstolpar till bilar i anslutning till bostadsområde i Malmö
Planer finns för nya laddstolpar till bilar i anslutning till bostadsområde.
Ny laddstation för elcyklar i Malmö
Avser laddstation för elcyklar i anslutning till bostadsområde.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).