Alla planerade anläggningsprojekt i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt exploateringsområde i Malmö
Projektet avser nytt exploateringsområde vid Fortuna Hemgården. .
Nybyggnad av avloppstunnel i Malmö
Avvaktar politiska beslut. Avser nybyggnad av 8 km avloppstunnel under centrala Malmö, 6 km tunnel och 2 km microtunnel. Byggs från Turbinens pumpstation till Sjölunda avloppsreningsverk. Tunneln ska fungera som utjämningsmagasin och hjälpa till att minska översvämningar.
Nybyggnad av polishus i Vintrie, Malmö
Projektet avser nybyggnation av Polishus på fastigheten Eneryda 1 i Vintrie, Malmö. På fastigheten planeras ett nytt polishus för Lokalpolisområde Norr i Malmö att uppföras. Det nya polishuset ersätter en befintlig byggnad i de centrala delarna av Malmö. Tomten är ca 13 000 m², förhållandevis plan och helt obebyggd.
Ombyggnad till butik och parkeringshus mm i Malmö
Projektet avser ombyggnad av 3500 m2 butikslokaler i bottenplan för Willys samt parkeringshus i övre planen med 550 parkeringsplatser.
Utbyggnad av spår vid Malmö godsbangård
Nytt utdragsspår, spår 58, i norra delen av Malmö godsbangård. Järnvägsbro över motorled ingår.
Nybyggnad av logistikanläggning i Malmö
Planer finns för fortsatt nybyggnad av logistikanläggning. Total tomtyta: 100000 m2.
Nybyggnad av logistik-, lager samt produktionslokaler i
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Planer finns för fortsatt nybyggnad av logistik- lager- samt produktionslokaler. Total tomtyta: 150000 m2.
Nybyggnad av logistikanläggning
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för nybyggnad av logistikanläggning och kontor. Markyta: ca 39994 m2. Byggplats: Lockarp söder om Fosie.
Nybyggnad av logistikanläggning och kontor i Malmö
Planer finns för nybyggnad av logistikanläggning och kontor. samt anordnande av parkering. Markyta: 4542 m2. Byggplats: Lockarp söder om Fosie.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Malmö
Avser ny och utökad reningsprocess på Sjölunda avloppsreningsverk.
Nybyggnad av parkeringsskepp i Hyllie, Malmö
Projektet avser nybyggnad av ett parkeringsskepp under mark med 250 platser, yta: ca 9000 m2.
Färdigställandearbeten i Malmö
Avser färdigställandearbeten för bostadsområde och kommersiella lokaler.
Anläggande av transportområde i Malmö
Avser nytt transportområde innehållande järnvägsområde med bangård, ny streetrace bana och en gatuförbindelse i Lappögatans sträckning.
Utbyggnad av fjärrvärmenät i Malmö
Avser utbyggnad av 1000 m fjärrvärme.
Rivning och nybyggnad av bro i Malmö
Avser nybyggnad av Varvsbron i Malmö. Bron byggs i Varvsstaden och blir en ny mötesplats vid vattnet och skapar ett nytt rörelsestråk mellan stadens äldre stadsdelar och Västra hamnen.
Nybyggnad av parkeringshus på Holma, Malmö
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus.
Nybyggnad av parkeringshus på Holma, Malmö
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus.
Nytt spår samt signaltrimmning vid Malmö Central
Ett nytt spår på Malmö C övre (spår 11) som signalmässigt delas i två delar för dubbla plattformslägen. En ny växelanslutning för STH 80 km/h mellan spår 14 och spår 43 för mötesmöjlighet med samtidig infart. Signaltrimning.
Exploateringsarbeten för bostads- och kontorsområde i Malmö
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett nytt bostads- och kontorsområde.
Exploateringsarbeten för bostäder m.m. på Holma, Malmö
Avser exploateringsarbeten för blandad bebyggelse med bostäder, kontor, förskolor, parkeringshus m.m. Tanken är att bygga samman Holma med Kulladal och därmed skapa en mer sammanhängande och integrerad stad. Projektet avser att genomföra anläggning av allmän platsmark samt terrassering av kvartersmark vid Södra och Mellersta Holma samt tillkommande ombyggnad av Pildammsvägen norr ut omfattande cirkulationsplatsen med Ärtholmsvägen. Dessutom ingår ett område i nordväst (söder och norr om Ärtholmsvägen) som ska anläggas till ett öppet dagvattenmagasin som ska hantera fördröjning av dagvattnet i området.
Exploateringsarbeten för bostäder, kontor m.m Malmö
Avser exploateringsarbeten för framtida exploateringsområde för bostäder, kontor, förskola, parkeringshus, park och ny gatustruktur.
Ombyggnad av gata i Malmö
Planer finns för ombyggnad av Bellevuevägen. Omfattar en sträcka på 1 1/2 km.
Nybyggnad av bussdepå i Malmö
Projektet avser nybyggnad av en bussdepå vid Jörgen Kocksgatan i Malmö. Totalt i projektet byggs tre bussdepåer, två st i Malmö och en i Lund. Dom övriga ingår under projektnummer 1596237 och 1596428 .
Nybyggnad av bussdepå i Malmö
Projektet avser nybyggnad av en bussdepå vid Lockarp i Malmö. Totalt i projektet byggs tre bussdepåer, två st i Malmö och en i Lund. Dom övriga två ingår under projektnummer 1596427 och 1596428.
Drift, underhåll samt reinvestering av ITS i Region Syd
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Exploateringsarbeten för bostäder i Limhamn Malmö
Avser exploateringarbeten för ca 500 bostäder.
Ombyggnad av park i Malmö
Planer finns för ombyggnad av park. Ej fastställt vilka åtgärder som ska vidtas. Kan röra sig om omgestaltning, åtgärder av gångstråk m.m.
Exploateringsarbete inför ny stadsdel i norra Hyllie, Malmö
Avser exploateringsarbete för allmän platsmark inför ny stadsdel i norra Hyllie, öster om mässan. Planerna för området är att få en tät, blandad och stadsmässig bebyggelse med bostäder, kontor, förskola och parkeringshus samt en park (1,3 ha) med dagvattendamm och lekplats.
Nybyggnad av underjordiskt parkeringshus i Malmö
Avser fortsatt nybyggnad av underjordiskt garage (antal våningar okänt).
Anläggande av park i Malmö
Planer finns för nybyggnad av park. Saneringsarbeten krävs. Arbetena kommer att utföras i etapper under en flerårsperiod.
Nybyggnad av logistikanläggning
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för nybyggnad av av logistikanläggning och kontor. Markyta: ca 4000 m2. Byggplats: Lockarp söder om Fosie.
Nybyggnad av kanal i Malmö
Planer finns för anläggande av kanal i anslutning till nya bostadsområdet Nyhamnen.
Nybyggnad av gångstråk i Malmö
Planer finns för anläggande av gångstråk till det planerade bostadsområdet Nyhamnen.
Ombyggnader vid kaj i Malmö
Avser markarbeten, planteringar, ombyggnad kiosker mm.
Ombyggnad VA-ledningsnät och pumpstation i Malmö
Avser ombyggnad av VA-ledningsnätet längs Jörgen Kock och ombyggnad av befintlig pumpstation vid Frihamnsallén. Området Nyhamnen och projektet sträcker sig mellan Skeppsbrokajen i väst till Frihamnsallén i öst.
Anläggande av park i Hyllie, Malmö
Projektet avser fortsatt anläggande av ny park i Hyllie. Arbetena avser främst markarbeten, planteringsarbeten samt garantiskötsel
Färdigställandearbeten för bostäder i Hyllie i Malmö
Avser färdigställande arbeten för bostadsområde.
Färdigställandearbeten i bostadsområde på Holma, Malmö
Avser färdigställandearbeten för framtida bostadsområde.
Exploateringsarbeten för bostäder vid Gottorps Allé, Malmö
I Gottorp kommer det att byggas en ny del av Bunkeflostrand. Området kommer innehålla en blandad stadsbebyggelse med bostäder, centrumfunktioner och förskola. 1 Närpark 2 Gröningar och grönstråk 3 Naturområden med naturstråk samt bullervall 4 Gottorps allé (utveckling av äldre naturstråk) 5 Torg 6 Lokalgator och gångfartsområde 7 GC-väg längs Gottorpsvägen 8 Flytt av busshållplats 9 Nytt övergångsställe
Färdigställande av byggator m.m i Limhamn, Malmö
Avser färdigställande av byggator vid Elinegård.
Anläggande av ny bro och delvis ombyggnad av befintliga broar i Malmö
Avser anläggande av ny bro (i öppning mellan befintliga broar) och delvis ombyggnad av befintliga broar för att skapa en sammanhängande brokonstruktion.
Ombyggnad av station i Malmö
Totalombyggnad 130/10kV station Hyllie.
Nybyggnad av bilverkstad i Malmö
Planer finns för nybyggnad av bilskrotsverkstad.
Nybyggnad av hamnbassäng och park i Malmö
Planer finns för anläggande av liten hamnbassäng vid Frihamnen och en ny park vid Frihamnsbassängens östra ände i anslutning till det planerade bostadsområdet Nyhamnen.
Ny- och ombyggnad av cykelväg i Malmö, etapp 2
Planer finns för fortsatt ny- och ombyggnad av g/c-väg.
Ny- och ombyggnad av cykelväg i Malmö, etapp 1
Planer finns för ny- och ombyggnad av cykelväg.
Nybyggnad av ett torrt kyltorn, 45 MW med sluten kretslösning i Malmö
Avser att integrera ett kyltorn (ett torrt kyltorn, 45 MW, sluten kretslösning) inklusive tillhörande processutrustning för två av förbränningsledningarna. En nyckelfärdig lösning som inkluderar även anläggningsbyggandet, eventuella styrsystem och elarbeten, integration av fjärrvärme till anläggningen samt all nödvändig rörledning och installation.
Färdigställandearbeten i bostadsområde i Oxie
Avser färdigställandearbeten i bostadsområde i Oxie.
Färdigställandearbeten i villaområde i Husie, Malmö
Avser färdigställande av vägar m.m. samt ombyggnad av park vid villaområde i Husie.
Anläggande av byggator i Malmö
Projektet avser anläggande av byggator i planerat område med bostäder och kommersiella lokaler.
Ny- och ombyggnad av cykelväg i Malmö
Avser ny- och ombyggnad av g/c-väg, trädplantering, anläggande av busskörfält m.m.
Nybyggnad av gc-väg i Malmö, etapp 2
Avser nybyggnad av g/c-väg vid Lantmannagatan/Munkhättegatan.
Åtgärder av trygghetsbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Åtgärder av trygghetsbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Nybyggnad av stadspark i Malmö
Planer finns för anläggande av stadspark i anslutning till det planerade bostadsområdet i Malmö.
Ombyggnad av internvärme på Sysavs anläggning i Malmö
Avser förbättring av Sysavs internvärme (även kallad primärvärme). De anläggningar som betjänas av internvärmen är Avfallskraftvärmeverket (AKV), Matavfall, Djurkremeringen, Vågen, Huvudkontoret (HK) och Farligt Avfall (FAL).
Ombyggnad av kaj samt kajstråket k i Malmö
Projektet avser ombyggnad kaj och kajpromenad, lokalgata vid Beijerskajen. Uppskattad byggstart.
Ny- och ombyggnad av cykelväg i Malmö
Planer finns för ny- och ombyggnad av g/c-väg.
Åtgärder av effektbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av effektbelysning inom befintlig miljö i Malmö.
Åtgärder av effektbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av effektbelysning inom befintlig miljö i Malmö.
Nyinstallation och driftsättning av sprinkleranläggning i Sysavs lokaler, Malmö
Avser nyinstallation och driftsättning av ett komplett sprinklersystem för Sysavs befintliga verksamhet i Sysavs lokaler Kv. Malören 1 Bjuröhallen.
Ombyggnad av park i Malmö
Planer finns för fortsatt ombyggnad av park. Ej fastställt vilka åtgärder som ska vidtas. Kan röra sig om omgestaltning, åtgärder av gångstråk m.m.
Ombyggnad av park i Malmö
Planer finns för fortsatt ombyggnad av park. Ej fastställt vilka åtgärder som ska vidtas. Kan röra sig om omgestaltning, åtgärder av gångstråk m.m.
Ombyggnad av park i Malmö
Planer finns för fortsatt ombyggnad av park. Ej fastställt vilka åtgärder som ska vidtas. Kan röra sig om omgestaltning, åtgärder av gångstråk m.m.
Ombyggnad av park i Malmö
Planer finns för fortsatt ombyggnad av park. Ej fastställt vilka åtgärder som ska vidtas. Kan röra sig om omgestaltning, åtgärder av gångstråk m.m.
Muddringsarbeten vid småbåtshamnen i Limhamn, Malmö
Projektet avser muddring och avvattning av 2000 ton muddermassor i södra delen av Limhamns småbåtshamn.
Åtgärder av parkeringsplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser ombyggnad av befintlig miljö med utökning av parkeringsautomater i nya områden.
Åtgärder av parkeringsplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser ombyggnad av befintlig miljö med utökning av parkeringsautomater i nya områden.
Åtgärder av befintlig miljö vid naturreservat i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö vid Kagshamngsuddens naturreservat.
Ny värmeväxlare till flerbostadshus i Malmö
Planer finns för byte av värmeväxlare i anslutning till flerbostadshus med 12 lägenheter.
Åtgärder av befintlig miljö vid naturreservat i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö vid Kagshamngsuddens naturreservat.
Ny laddstation för elbilar i Malmö
Avser laddningsstation för elbilar i anslutning till bostadsområde.
Åtgärder av utomhusmiljö vid bostadsområde i Malmö
Avser utomhusåtgärder vid bostadsområde.
Åtgärder i fjärrvärmecentral i flerbostadshus, Malmö
Avser åtgärder i befintlig fjärrvärmecentral.
Laddstolpar till bilar i anslutning till bostadsområde i Malmö
Planer finns för nya laddstolpar till bilar i anslutning till bostadsområde.
Laddstolpar till bilar i anslutning till bostadsområde i Malmö
Planer finns för nya laddstolpar till bilar i anslutning till bostadsområde.
Ny laddstation för elcyklar i Malmö
Avser laddstation för elcyklar i anslutning till bostadsområde.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).