Alla planerade anläggningsprojekt i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt exploateringsområde i Malmö
Projektet avser nytt exploateringsområde vid Fortuna Hemgården. .
Nybyggnad av avloppstunnel i Malmö
Avvaktar politiska beslut. Avser nybyggnad av 8 km avloppstunnel under centrala Malmö, 6 km tunnel och 2 km microtunnel. Byggs från Turbinens pumpstation till Sjölunda avloppsreningsverk. Tunneln ska fungera som utjämningsmagasin och hjälpa till att minska översvämningar.
Utbyggnad av spår vid Malmö godsbangård
Nytt utdragsspår, spår 58, i norra delen av Malmö godsbangård. Järnvägsbro över motorled ingår.
Nybyggnad av logistikanläggning
Markområde finns för nybyggnad av logistikanläggning och kontor. Markyta: 4542 m2. Byggplats: Lockarp söder om Fosie.
Nybyggnad av logistikanläggning i Malmö
Planer finns för fortsatt nybyggnad av logistikanläggning. Total tomtyta: 100000 m2.
Nybyggnad av logistikanläggning
Markområde finns för nybyggnad av logistikanläggning och kontor. Markyta: ca 39994 m2. Byggplats: Lockarp söder om Fosie.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Malmö
Avser ny och utökad reningsprocess på Sjölunda avloppsreningsverk.
Nybyggnad av parkeringshus i Hyllie, Malmö
Avser nybyggnation av parkeringshus med 370 platser i Hyllie i kv Ylletråden. Projektet är ett klimatskyddat och soluppvärmt mobilitetshus
Nybyggnad av parkeringsskepp i Hyllie, Malmö
Projektet avser nybyggnad av ett parkeringsskepp under mark med 250 platser, yta: ca 9000 m2.
Utbyggnad av fjärrvärmenät i Malmö
Projektet ligger på is. Avser utbyggnad av 1000 m fjärrvärme.
Nybyggnad av parkeringshus på Holma, Malmö
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus.
Nybyggnad av parkeringshus på Holma, Malmö
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus.
Rivning och nybyggnad av bro i Malmö
Avser nybyggnad av Varvsbron i Malmö. Bron byggs i Varvsstaden och blir en ny mötesplats vid vattnet och skapar ett nytt rörelsestråk mellan stadens äldre stadsdelar och Västra hamnen.
Nytt spår samt signaltrimmning vid Malmö Central
Ett nytt spår på Malmö C övre (spår 11) som signalmässigt delas i två delar för dubbla plattformslägen. En ny växelanslutning för STH 80 km/h mellan spår 14 och spår 43 för mötesmöjlighet med samtidig infart. Signaltrimning.
Exploateringsarbeten för bostads- och kontorsområde i Malmö
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett nytt bostads- och kontorsområde.
Exploateringsarbeten för bostäder m.m. på Holma, Malmö
Avser exploateringsarbeten för blandad bebyggelse med bostäder, kontor, förskolor, parkeringshus m.m. Tanken är att bygga samman Holma med Kulladal och därmed skapa en mer sammanhängande och integrerad stad. Projektet avser att genomföra anläggning av allmän platsmark samt terrassering av kvartersmark vid Södra och Mellersta Holma samt tillkommande ombyggnad av Pildammsvägen norr ut omfattande cirkulationsplatsen med Ärtholmsvägen. Dessutom ingår ett område i nordväst (söder och norr om Ärtholmsvägen) som ska anläggas till ett öppet dagvattenmagasin som ska hantera fördröjning av dagvattnet i området.
Ombyggnad av gata i Malmö
Planer finns för ombyggnad av Bellevuevägen. Omfattar en sträcka på 1 1/2 km.
Nybyggnad av bussdepå i Malmö
Projektet avser nybyggnad av en bussdepå vid Lockarp i Malmö. Totalt i projektet byggs tre bussdepåer, två st i Malmö och en i Lund. Dom övriga två ingår under projektnummer 1596427 och 1596428.
Nybyggnad av bussdepå i Malmö
Projektet avser nybyggnad av en bussdepå vid Jörgen Kocksgatan i Malmö. Totalt i projektet byggs tre bussdepåer, två st i Malmö och en i Lund. Dom övriga ingår under projektnummer 1596237 och 1596428 .
Ombyggnad av park i Malmö
Planer finns för ombyggnad av park. Ej fastställt vilka åtgärder som ska vidtas. Kan röra sig om omgestaltning, åtgärder av gångstråk m.m.
Nybyggnad av gångstråk i Malmö
Planer finns för anläggande av gångstråk till det planerade bostadsområdet Nyhamnen.
Nybyggnad av logistikanläggning
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för nybyggnad av av logistikanläggning och kontor. Markyta: ca 4000 m2. Byggplats: Lockarp söder om Fosie.
Nybyggnad av underjordiskt parkeringshus i Malmö
Avser fortsatt nybyggnad av underjordiskt garage (antal våningar okänt).
Nybyggnad av kanal i Malmö
Planer finns för anläggande av kanal i anslutning till nya bostadsområdet Nyhamnen.
Anläggande av park i Malmö
Planer finns för nybyggnad av park. Saneringsarbeten krävs. Arbetena kommer att utföras i etapper under en flerårsperiod.
Ombyggnader vid kaj i Malmö
Avser markarbeten, planteringar, ombyggnad kiosker mm.
Färdigställandearbeten för bostäder i Hyllie i Malmö
Avser färdigställande arbeten för bostadsområde.
Färdigställandearbeten i bostadsområde på Holma, Malmö
Avser färdigställandearbeten för framtida bostadsområde.
Exploateringsarbeten för bostäder vid Gottorps Allé, Malmö
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde.
Underhåll av broar i Region Syd
Bro 11-496-1, 11-496-2, 12-600-1 och 12-651-1.
Färdigställande av byggator m.m i Limhamn, Malmö
Avser färdigställande av byggator vid Elinegård.
Ombyggnad av station i Malmö
Totalombyggnad 130/10kV station Hyllie.
Nybyggnad av hamnbassäng och park i Malmö
Planer finns för anläggande av liten hamnbassäng vid Frihamnen och en ny park vid Frihamnsbassängens östra ände i anslutning till det planerade bostadsområdet Nyhamnen.
VMS och kameror längs E6 i Skåne län
Sidoområdesåtgärder för ändring av hastighet.
Färdigställandearbeten i villaområde i Husie, Malmö
Avser färdigställande av vägar m.m. samt ombyggnad av park vid villaområde i Husie.
Anläggande av dricksvattenledning i Malmö
Avser ny drickvattenledning mot Harlösa. Under 2022 kommer en tredje Vomb ledning att anläggas. För att kunna försörja Harlösa med Vombledning 1 och 2 stängda behövs en anslutning från Vomb 3. På anläggningen kring denna anslutning finns idag växlar och ventiler som ska tas bort och en ny helhetslösning ska tas fram.
Ny- och ombyggnad av cykelväg i Malmö, etapp 1
Planer finns för ny- och ombyggnad av cykelväg.
Ny- och ombyggnad av cykelväg i Malmö, etapp 2
Planer finns för fortsatt ny- och ombyggnad av g/c-väg.
Anläggande av park i Hyllie, Malmö
Projektet avser fortsatt anläggande av ny park i Hyllie. Arbetena avser främst markarbeten, planteringsarbeten samt garantiskötsel
Färdigställandearbeten i bostadsområde i Oxie
Avser färdigställandearbeten i bostadsområde i Oxie.
Underhåll av broar i Region Syd
Bro 10-282-1, 7-74-1 och 100-1672-1.
Nybyggnad av ett torrt kyltorn, 45 MW med sluten kretslösning i Malmö
Avser att integrera ett kyltorn (ett torrt kyltorn, 45 MW, sluten kretslösning) inklusive tillhörande processutrustning för två av förbränningsledningarna. En nyckelfärdig lösning som inkluderar även anläggningsbyggandet, eventuella styrsystem och elarbeten, integration av fjärrvärme till anläggningen samt all nödvändig rörledning och installation.
Ny- och ombyggnad av cykelväg i Malmö
Avser ny- och ombyggnad av g/c-väg, trädplantering, anläggande av busskörfält m.m.
Nybyggnad av gc-väg i Malmö, etapp 2
Planer finns för nybyggnad av g/c-väg vid Lantmannagatan/Munkhättegatan.
Åtgärder av trygghetsbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Åtgärder av trygghetsbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Färdigställande av byggator m.m. vid Elinegård, Malmö
Avser färdigställande av byggator vid Elinegård.
Nybyggnad av stadspark i Malmö
Planer finns för anläggande av stadspark i anslutning till det planerade bostadsområdet i Malmö.
Ny- och ombyggnad av cykelväg i Malmö
Planer finns för ny- och ombyggnad av g/c-väg.
Ny kajpromenad och lokalgata i Malmö
Projektet avser ny kajpromenad och lokalgata vid Beijerskajen. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av internvärme på Sysavs anläggning i Malmö
Avser förbättring av Sysavs internvärme (även kallad primärvärme). De anläggningar som betjänas av internvärmen är Avfallskraftvärmeverket (AKV), Matavfall, Djurkremeringen, Vågen, Huvudkontoret (HK) och Farligt Avfall (FAL).
Sanering av markområde i Malmö
Avser sanering av markområde.
Åtgärder av effektbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av effektbelysning inom befintlig miljö i Malmö.
Åtgärder av effektbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av effektbelysning inom befintlig miljö i Malmö.
Exploateringsarbeten för skola och LSS-boende i Bulltofta, Malmö
Avser exploateringsarbeten för skola och LSS-boende där arbetena omfattar anordnande av vändplats, va-arbeten, åtgärder av g/c-väg m.m.
Ombyggnad av park i Malmö
Planer finns för fortsatt ombyggnad av park. Ej fastställt vilka åtgärder som ska vidtas. Kan röra sig om omgestaltning, åtgärder av gångstråk m.m.
Ombyggnad av park i Malmö
Planer finns för fortsatt ombyggnad av park. Ej fastställt vilka åtgärder som ska vidtas. Kan röra sig om omgestaltning, åtgärder av gångstråk m.m.
Ombyggnad av park i Malmö
Planer finns för fortsatt ombyggnad av park. Ej fastställt vilka åtgärder som ska vidtas. Kan röra sig om omgestaltning, åtgärder av gångstråk m.m.
Ombyggnad av park i Malmö
Planer finns för fortsatt ombyggnad av park. Ej fastställt vilka åtgärder som ska vidtas. Kan röra sig om omgestaltning, åtgärder av gångstråk m.m.
Muddringsarbeten vid småbåtshamnen i Limhamn, Malmö
Projektet avser muddring och avvattning av 2000 ton muddermassor i södra delen av Limhamns småbåtshamn.
Ombyggnation av befintlig gata i Åhus hamn
Avser ombyggnation av befintlig gata. Den befintliga gatan ska rivas upp och höjdjusteras samt omläggning av dagvattenledningar och brunnar, inklusive alla erforderliga rivnings-, demonterings-, anslutnings-, och lagningsarbeten etc för att uppnå en ny fullgod produktionsanläggning.
Åtgärder av parkeringsplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser ombyggnad av befintlig miljö med utökning av parkeringsautomater i nya områden.
Åtgärder av parkeringsplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser ombyggnad av befintlig miljö med utökning av parkeringsautomater i nya områden.
Upprustning av park i Malmö
Avser fortsatt upprustning av park som omfattar kvalitetshöjande åtgärder som omfattar bl.a planteringsarbeten.
Åtgärder av befintlig miljö vid naturreservat i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö vid Kagshamngsuddens naturreservat.
Ny värmeväxlare till flerbostadshus i Malmö
Planer finns för byte av värmeväxlare i anslutning till flerbostadshus med 12 lägenheter.
Åtgärder av befintlig miljö vid naturreservat i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö vid Kagshamngsuddens naturreservat.
Åtgärder i fjärrvärmecentral i flerbostadshus, Malmö
Avser åtgärder i befintlig fjärrvärmecentral.
Åtgärder av utemiljö i bostadsområdet i Malmlö
Planer finns för åtgärder av utemiljö.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).