Alla planerade anläggningsprojekt i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av dubbelspår mellan Maria-Helsingborg C
Utbyggnad av dubbelspår i tunnel från Romares väg till Helsingborg C. Rivning av befintligt enkelspår samt bron vid Drottninggatan. 4,5 km lång sträcka.
Nybyggnad av logistik och lager i Helsingborg
Planer finns för nybyggnation av logistik och lager. Norra Ekeberga är med sitt geografiska läge ett högintressant område att utveckla vidare för framtidens gröna hållbara och cirkulära logistiklösningar.
Åtgärder efter PFAS-förorening vid Berga Brandstation i Helsingborg
Fastighetsförvaltningen i Helsingborgs stad ska nu genomföra åtgärder mot PFAS - föroreningen inom Brandorama. Denna förfrågan omfattar genomförandet av åtgärderna som totalentreprenad i samverkan. Inom projektet ska det även projekteras och utföras ett nytt system för hantering av Räddningstjänstens övningsvatten.
Nybyggnad av mobiliteshus i Helsingborg
Nybyggnad av mobilitetshus med ca 320 parkeringsplatser.
Ny plattform samt gångbro vid Gantofta Station
Ny sidoplattform vid spår 2 med tillhörande gångbro över 2 järnvägsspår. Slopning av obevakad plankorsning vid Rågård (Tågarp).
Nybyggnad av mobilitetshus i Drottninghög Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av mobilitetshus i sex våningar med ca 250 p-platser. Objektets läge: östra delen av området Grönkulla på Drottninghög i Helsingborg och avgränsas i söder av Vasatorpsvägen, i norr av Grönkullagatan.
Faunastängsel och faunaåtgärder längs E4/E6 i Helsingborg
Delprojekt 1 består av faunaåtgärder med faunastängsel på en vägsträcka av ca 25 km, bländskydd på fyra föreslagna broar, 14 föreslagna viltuthopp samt röjning av skog längs stängselsystemet. Vägsträckan korsas av två korsningspunkter med järnväg. Detta medför att järnväg ingår i projektet.
Ny hamnlokalisering i Helsingborg
Resultatet av de geotekniska och miljötekniska undersökningarna ska utgöra underlag i miljöprövningen för projektet samt vara delunderlag för upphandling av entreprenader för muddring, ny spontkaj och ny vågbrytare. Objektet är beläget söder om befintligt hamnområde i södra Helsingborg. Området omfattar även vattenområdet utanför ny hamnlokalisering som delvis sammanfaller med inseglingsrännan till nuvarande hamn.
Framtidens belysning Etapp 4- Armaturbyte i Helsingborg
Entreprenaden är den fjärde etappen i Framtidens belysning. Ej fastställt vilka områden som berörs.
Framtidens belysning Etapp 3- Armaturbyte i Helsingborg
Entreprenaden är den tredje etappen i Framtidens belysning.
Ombyggnad av gata till gång- och cykelväg i Helsingborg
Planer finns för att bygga om befintlig gata till g/c-väg.
Ombyggnad av VA-ledningar i Råå, Helsingborg
Entreprenaden omfattar projektering och ombyggnad av befintliga ledningar vid Missionsvägen m fl på Råå. Entreprenaden ska utföras som en samverkansentreprenad.
Ombyggnad av VA-ledningar i Rydebäck, Helsingborg
Entreprenaden omfattar projektering och ombyggnad av befintliga ledningar vid Rivögatan i Rydebäck. Entreprenaden ska utföras som en samverkansentreprenad.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Helsingborg
Avser anläggande av vägar och va för nytt bostadsområde med ca 200 bostäder vid Ödåkras västra delar.
Trimning av trafikplats vid E6 Helsingborg Södra
Delprojekt 3 består i att ersätta en kilavfart till en parallellavfart för norrgående trafik som ska svänga mot Helsingborg C. Ersätta stopplikt med en vävningsträcka för trafik som kommer södergående och ska svänga till väg 109 samt att ta fram en vävningssträcka för trafik som ska norrut från väg 109 och Helsingborg.
Exploatering på Oceanpiren vid Oceanhamnen i Helsingborg, Etapp 2
Avser färdigställande av gator på Oceanpiren vis Oceanhamnen i Helsingborg. Etapp 2
Ny busshållplats och gc-passage vid väg 111 i Domsten
Tillgänglighetsanpassning, ny gång- och cykelväg under väg 111.
Vattenskydd längs E6 Örbyfältet samt bullerskydd vid Rååns dalgång
Delprojekt 2 består av vattenskyddsåtgärder på en sträcka av ca 1 km och bullerskyddsåtgärder förbi- och över Råån. Vägsträckan korsas av en korsningspunkt med järnväg. Detta medför att järnväg ingår i projektet.
Åtgärder vid trafikplats i Helsingborg
Planer finns för åtgärder vid Brohults trafikplats.
Trimningsåtgärder vid trafikplats Vasatorp i Helsingborg
Delprojekt 4 består i att ersätta en kilavfart med en parallellavfart, utvidga med ett körfält i rampen, samt ett högerpåsvängskörfält i södergående avfartsramp för trafikplats Vasatorp.
Anläggande av ö i Oceanhamnen i Helsingborg
Avser byggande av ö för exploatering mellan Oceanpiren och Oslopiren. En förutsättning för projektet är att de massor som schaktas ur i samband med anläggandet av Landborgskopplingen (ett nytt parkeringsgarage som planeras i centrala Helsingborg) ska användas för att anlägga ön. Uppskattad byggstart.
Högvattenskydd för centrala Helsingborg
Avser högvattenskydd i centrala Helsingborg.
VA-arbeten längs Villagatan i Mörarp
Entreprenaden omfattar i huvudsak projektering och utförande av Förnyelse av dagvattenledningar, Förnyelse av spillvattenledningar samt Förnyelse av vattenledningar.
Ombyggnad av VA-ledningar i Helsingborg
Entreprenaden omfattar projektering och ombyggnad av befintliga ledningar på Växjögatan samt del av Södertäljegatan och Edwin Berlings gata i Helsingborg. I projektet ingår återställning av gator likt befintligt med nya ytskikt på gångbanor och justering av kantstensvisning. Utförande av toppbeläggning ingår ej i entreprenaden.
Ombyggnad av gata och g/c-väg m.m Fredriksdal i Helsingborg
Avser ombyggnad av gata, gång- och cykelväg samt trädplantering.
Utbyggnad av torg samt dagvattenåtgärder Fredriksdal i Helsingborg
Projektet avser främst utbyggnad av torg samt åtgärder av dagvattenpark.
Underhåll av broar vid trafikplats Kropp i Helsingborg Norra
Pelarrenovering samt diverse betongarbete.
Byte av avfallstraversbalk vid Filbornaverket i Helsingborg
Denna upphandling gäller ett komplett byte av de båda krantraversbalkarna, inkl. håltagning i fasaden, inlyft och montage av nya krantraversbalkar, rälsmontage, rälssvetsning, erforderliga ställningsbyggen och erforderliga liftar för genomförande i aug 2025.
Utrivning av Görarpsdammet med flera åtgärder i Råån, Helsingborgs stad
Avser förstudieutredning gällande förutsättningarna för rivning av Görarpsdämmet samt slå fast nivå och profil vid platsen för dämmet och ta fram målbild för den berörda vattendragssträckan . Avser komplett underlag för ansökan om ny vattendom gällande rivning av dämmet och anläggning av ny vattendragssträckning samt fullständigt underlag för upphandling av utförandeentreprenad.
Trygghetsåtgärder inom väg/gata i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser åtgärder av befintlig miljö.
Trygghetsåtgärder inom väg/gata i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser åtgärder av befintlig miljö.
Trygghetsåtgärder inom väg/gata i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser åtgärder av befintlig miljö.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser trafiksäkerhetsåtgärder inom Helsingborgs stad. Arbetena kommer att indelas i olika etapper och utföras löpande under året.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser trafiksäkerhetsåtgärder inom Helsingborgs stad. Arbetena kommer att indelas i olika etapper och utföras löpande under året.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Igångsättning tidigast 2025. Avser trafiksäkerhetsåtgärder inom Helsingborgs stad. Arbetena kommer att indelas i olika etapper och utföras löpande under året.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Igångsättning tidigast 2026. Avser trafiksäkerhetsåtgärder inom Helsingborgs stad. Arbetena kommer att indelas i olika etapper och utföras löpande under året.
Nybyggnad av g/c-väg i Helsingbrog
Planer finns för anläggande av planskild gång- och cykelväg.
Åtgärder av trafiksignaler, Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Åtgärder av trafiksignaler, Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Åtgärder av våtmarker i Helsingborg
Avser åtgärder av våtmarker inom Helsingborgs stad. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Åtgärder av våtmarker i Helsingborg
Avser åtgärder av våtmarker inom Helsingborgs stad. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Åtgärder av våtmarker i Helsingborg
Avser åtgärder av våtmarker inom Helsingborgs stad. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Nybyggnad av cykelbana i Helsingborg, etapp 2
Nybyggnad av cykelbana avseende den andra etappen längs Hälsovägen.
Åtgärder av trafiksignaler, Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Åtgärder av trafiksignaler, Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Åtgärder av våtmarker i Helsingborg
Avser åtgärder av våtmarker inom Helsingborgs stad. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Åtgärder av stadens träd inom Helsingborg
Avser handlingsplan gällande stadens träd inom Helsingborgs stad. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Åtgärder av stadens träd inom Helsingborg
Avser handlingsplan gällande stadens träd inom Helsingborgs stad. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Åtgärder av stadens träd inom Helsingborg
Avser handlingsplan gällande stadens träd inom Helsingborgs stad. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Åtgärder av stadens träd inom Helsingborg
Avser handlingsplan gällande stadens träd inom Helsingborgs stad. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Installation av kyla och geoenergi vid vårdboende i Helsingborg
Avser installation av kyla och genoenergi vid Boklidens vårdboende. i projektet ingår även installation av bergvärmepumpar.
Sluttäckning av deponi i Helsingborg
Projektet avser sluttäckning av deponi inom Helsingborgs avfalls- och återvinningsanläggning.
Åtgärder av Industrispår i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Åtgärder av Industrispår i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Åtgärder av Industrispår i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Sluttäckning av deponi i Helsingborg
Projektet avser sluttäckning av deponi inom Helsingborgs avfalls- och återvinningsanläggning.
Sluttäckning av deponi i Helsingborg
Projektet avser sluttäckning av deponi inom Helsingborgs avfalls- och återvinningsanläggning.
Sluttäckning av deponi i Helsingborg
Projektet avser sluttäckning av deponi inom Helsingborgs avfalls- och återvinningsanläggning.
Åtgärder av Industrispår i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020.
Restaurering av konstverk och fontäner i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.
Åtgärder av belysning i Helsingborg
Avser åtgärder gällande belysningsprogram. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Åtgärder av infrastuktur i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Åtgärder av belysning i Helsingborg
Avser åtgärder gällande belysningsprogram. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Åtgärder av belysning i Helsingborg
Avser åtgärder av belysningsprogram. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Åtgärder av belysning i Helsingborg
Avser åtgärder av belysningsprogram. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Restaurering av konstverk och fontäner i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.
Restaurering av konstverk och fontäner i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.
Restaurering av konstverk och fontäner i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.
Kvalitetshöjande åtgärder inom allmän platsmark i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Kvalitetshöjande åtgärder inom allmän platsmark i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Kvalitetshöjande åtgärder inom allmän platsmark i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Kvalitetshöjande åtgärder inom allmän platsmark i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Miljöåtgärder vid Lussebäcken, Helsingborg Stad
Avser åtgärdsarbeten som omfattar biotopförbättringar i vattendrag, en återmeandring och en våtmark. Uppdraget omfattar området kring södra delen av östra Ramlösa.
Ny utebelysning vid flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för ny utebelysning i anslutning till flerbostadshus.
Åtgärder av parkering vid stationen i Ramlösa
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Åtgärder av parkering vid stationen i Ramlösa
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Åtgärder av parkering i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Planer finns för ombyggnad av parkering vid Norra station.
Åtgärder av parkering i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Planer finns för ombyggnad av parkering vid Norra station.
Åtgärder av parkering vid stationen i Ramlösa
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Åtgärder av parkering vid stationen i Ramlösa
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).