Alla planerade anläggningsprojekt i Tingsryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Tingsryd
Nytt gemensamt avloppsreningsverk för Korrö och Linneryd, förnyelse och utökad kapacitet för att kunna serva både Linneryd och Korrö med avloppsrening.
Nybyggnation av vattenverk i Tingsryd
Byggnation av nytt vattenverk Linneryd -Ny byggnad för personal och process om innefattar allt för att producera ett dricksvatten som processutrustning, el och styr. Ledningsdragning till brunnar.
Nybyggnad av vindkraftverk i Tingsryd
1 vindkraftverk 240 Meter
Ombyggnad av vatten och avloppsreningsverk i Tingsryd
Yxnanäs vatten och avloppsverk- där en trolig framtid är överföringsledning för vatten men utbyggd avloppsrening med infiltration i mark..
Exploateringsarbete för styckebyggda/enbostadshus bostäder i Tingsryd
Nytt exploateringsområde med va-ledningar och vägar för enbostadshus. Del av Tingsryd Mårslycke 1:29
Nybyggnad av fjärrvärmeverk i Tingsryd
Ansökan om bygglov för uppförande av skorsten med fundament för kommande fjärrvärmeverk.
Ombyggnad av bro i Tingsryd
Uppdraget omfattar två (2) delområden enligt nedan: - Del 1 Innefattar bland annat förstudie med konsekvens- och avbördningsutredning, Samt för-lag till åtgärd för att förebygga risker/utmaningar över tid. - Del 2 (Option) Innefattar projektering av förfrågningsunderlag, arbets- och bygghandlingar samt rådgivning under byggtiden.
Nybyggnation överföringsledning mm i Tingsryd
Överföringsledning för vatten och avlopp mellan Linneryd – Korrö samt pumpstationer och vid behov tryckstegring.
Ombyggnation av vattenverk i Tingsryd
Nedläggning/förändring av Korrö vattenverk till tryckstegring eller reservoar efter att produktionen av dricksvatten övergått till Linneryds nya vattenverk.
Ombyggnation av vattenverk i Tingsryd
Nedläggning/förändring av Korrö vattenverk till tryckstegring eller reservoar efter att produktionen av dricksvatten övergått till Linneryds nya vattenverk.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk i Ryd
Eventuell sanering av förorenad mark ska göras vid glasbruk i Ryd. Medel har beviljats från Naturvårdsverket.
Sluttäckning av deponianläggning i Tingsryd
Sluttäckning ska ske på fastigheten Elserås 1:7 Tingsryds kommun.
Exploatering av industrimark Tingsryd
Exploatering av industrimark.
Ev sanering av förorenat område vid f.d. Urshults trä i Berg
Objektet avser kompletterande provtagning vid Urshults trä i Berg, Tingsryds kommun. Konsulter handlas i samband med projekt 2260775 och 2260783.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).