Alla planerade byggprojekt i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor, utbildningslokaler och parkeringshus i Skövde
Utveckling av Science Park Skövdes verksamhet genom att bygga kontor och ett parkeringshus.
Nybyggnad av bostäder på Billingen, Skövde
Planer finns för nybyggnation av ca 250 bostäder på Billingen utmed Lerdalsvägen i Skövde. Det planeras för både villor och flerbostadshus.
Nybyggnad av högstadieskola i Skövde
Inom projektet Science City och detaljplanen för Kv Eldaren m.fl. har ett kvarter planerats för både grundskola och bostäder (projekt 2387911). Båda projekten handlas upp gemensamt i en partnering. Skolan är planerad för ca 550-650 elever.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Inom projektet Science City och detaljplanen för Kv Eldaren m.fl. har ett kvarter planerats för både grundskola (projekt 2396431) och bostäder. Båda projekten handlas upp gemensamt i en partnering.
Nybyggnad av bostäder i Skövde
Planer finns på att bygga cirka 100 lägenheter. Det är ännu ej fastställt om man tänker bygga hyresrätter eller bostadsrätter.
Nybyggnad av daglig verksamhet, lokaler för familjebehandling samt kontor i Skövde
Projektet innefattar i huvudsak följande: Delprojekt rivning två befintliga förskolor. Delprojekt ny daglig verksamhet ca 3500 m2. Delprojekt familjebehandlarenheten ca 1500 - 2000 m2. Delprojekt kontorslokaler sektor vård och omsorg enhetschefer ca 1000 - 1500 m2.
Ombyggnad av väg 49 mellan Skövde-Igelstorp
Ombyggnad till mötesfri landsväg. Viltstängsel, 16 m bred viltbro/faunapassage, gång- och cykeltunnel under vägen vid samhället Igelstorp.
Nybyggnad av bostäder i Skövde
Avser nybyggnad av ca 110 lägenheter i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av vårdcentral, lokaler och bostäder i Mariesjö, Skövde Science City
Avser nybyggnation av bostäder i kvarteret Tegelbruket i Mariesjö. Nybyggnad av vårdcentral, lokaler och bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Mariesjö, Skövde
Avser nybyggnation av cirka 200 lägenheter i kvarteret Tegelbruket i Mariesjö, Skövde.
Om- och tillbyggnad av skola i Skövde
Projektet innefattar i huvudsak rivning två befintliga skolbyggnader, ombyggnation och renovering av befintliga lokaler samt tillbyggnation innefattande bland annat läromiljöer, tillagningskök, matsal och idrottshall.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Skövde
Planer för nybyggnad av flerbostadshus med 60 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Skövde
I Trädgårdsstadens etapp 2 kommer Fortinova, tillsammans med Jättadalen Förvaltnings AB, samarbeta för att utveckla ett förslag till byggnation av flerbostadshus och verksamhetslokaler Fastigheterna medger byggnation om drygt 150 hyreslägenheter och ca 800 kvm lokaler.
Nybyggnad av punkthus i Skövde
Avser nybyggnad av två punkthus med totalt 52 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder och kompletterande verksamheter i Skövde
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med bostadsbebyggelse och kompletterande verksamheter inom fastigheten Glimmern 1, samt att förbättra trafiksituationen runt fastigheten. Den befintliga byggnadens bruttoarea uppgår till ca 11 500 m². Planförslaget möjliggör för en total bruttoarea om ca 39 000 m²
Nybyggnad av flerbostadshus i Norra Ekedal, Skövde
Planer för nybyggnad av 61 bostadsrätter i 6 till 8 våningar i Norra Ekedal.
Om och tillbyggnad av gymnasium i Skövde
Delprojekt nytt storkök(tillagningskök) för 1800 portioner och matsal med ca 600 platser. Delprojekt nytt café. Del projekt ersättningsytor och kringliggande ytor.
Nybyggnad av bostäder i Skövde
Planer finns för nybyggnation av 150 bostäder i Skövde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av 55 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med garage i soutterainvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus Skövde
Planer för nybyggnad av ett punkthus med 56 lägenheter.
Nytt planprogramområde i Skövde kommun
Planprogrammets syfte är att möjliggöra nybyggnad av Arena Skövde med simhall, upplevelsebad. idrottshall, mässor och evenemang, brandstation, ställverk, parkering sa,t parkering och återvinningsstation.
Nybyggnad av bostäder i skövde
upptaget i kommunens investeringsbudget. Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus. Området saknar detaljplan.
Nybyggnad av vindkraftverk i Skövde kommun
Planer finns för nybyggnad av 9vindkraftverk med ca 200 meter totalhöjd. Vindkraftverken planeras ha en generatoreffekt på ca 4,2 - 5,6 MW vardera. Elproduktionen från vindkraftsanläggningen beräkans till ca 160 GWh/år.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus samt kontor eller handel. en yta om drygt 1300 kvadratmeter. Rivning av restaurang kryddan och nybyggnad av flerbostadhus.
Byte av ventilationssystem vid Skaraborgs sjukhus i Skövde
Ett flertal nya luftbehandlingsaggregat placerade i hus 4 på Skas Skövde. Aggregaten placerade i 5 olika fläktrum. Nya kanaler i fläktrum, schakt och anslutningar. Byggåtgärder som ytskikt fläktrum, landgång på yttertak, byggåtgärder för luftintag, dörrar till schakt, återställa brandcellsgränser mm.
Nybyggnad av klimatsmarta bostäder i Skövde
Planens syfte är att möjliggöra för byggnation av bostäder, 40-45 bostäder (radhus och kedjehus) med upplåtelseform bostadsrätt.
Exploatering inför nytt verksamhetsområde i Skövde
Avser exploatering inför kommande verksamhetsområde i Norra Ryd etapp 2. Verksamhetsområdets gatunät kommer byggas ut med separat gång- och cykelbana på 3 meters bredd. Gång- och cykelbanorna i området ansluter via trafikplatsen till befintlig gc-väg mellan Skövde och Stöpen som ligger direkt öster om väg 26.
Nybyggnad av radhus i Trädgårdsstaden 2, Skövde Etapp 2
Avser nybyggnad av radhus med ca 25 lägenheter i Trädgårdsstaden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Skövde kommun
Markberedning skall göras innan en markanvisning kan gå ut.
Markberedning inför bostäder i Skövde kommun
Markberedning skall göras innan en markanvisning kan gå ut på id: 2211357.
Nybyggnad av radhus i Trädgårdsstaden, Skövde
Avser nybyggnad av 15 radhus i en bostadsrättsförening. Tre lägenhetstyper har tagits fram som fördelas beroende på efterfrågan.
Nybyggnad av radhus i Tidan, Skövde
Planer finns för nybyggnation av 10 hyreslägenheter i form av 5st parhus. Det är framförallt för att de äldre ska kunna bo kvar i Tidan.
Nybyggnad av exploateringsområde i Skövde
Ca 118 000 kvm som kan delas i två tomter. Försäljningen av Motorblocket kommer att kunna starta tidigast 2023. Området bedöms vara färdigetablerat 2029.
Utbyggnad av förskola i Skövde
Avser utbyggnad av Hattstugans förskola i stadsdelen Östermalm i Skövde. Förskolan behöver utökas med 2 avdelningar med 20+20 platser samt nytt kök.
Invändig renovering av hotell i Skövde
Installering av komfortkyla i alla rum och ytskiktsrenovering.
Utbyggnad av verksamhet i Skövde
Avser utbyggnad av Furhoffs Rostfria verksamhet på Haganders väg. Markreservation på ca 9200 kvm har totalt givits till AB Furhoffs Rostfria samt Ferrocon AB.
Nybyggnad av brandstation i Skövde
Avser nybyggnad av brandstation. Utredning gällande lokalisering av brandstation pågår.
Nybyggnad av bostäder i Skövde kommun
Exploatering finns på 2099934. Förskola byggs på området: 1243114
Nybyggnad av radhus i Skövde
Nybyggnad av radhus. Antal ännu ej fastställt.
Nybyggnad av bostäder i Skövde kommun
Exploatering finns på 2099934. Förskola byggs på området: 1243114
Trimningsåtgärder i cirkulationsplats i Karstorp
Ombyggnad av cirkulationsplats Karstorp så att den får två körfält istället för ett.
Trimningsåtgärder i cirkulationsplats i Timboholm
Ombyggnad av cirkulationsplats Timboholm så den får två körfält istället för ett.
Nybyggnad av bensinmack i Skövde
Nybyggnad av automatstation.
Trimningsåtgärder i cirkulationsplats i Horsås
Ombyggnad av cirkulationsplats Horsås så att den får två körfält istället för ett.
Trimningsåtgärder i cirkulationsplats i Segerstorp
Ombyggnad av cirkulationsplats Segerstorp så att den får två körfält istället för ett. Cirkulationsplatsen knyter samman väg 49 med Volvovägen och Kavallerivägen.
Nybyggnad av bullerskyddsskärm i Skövde
Avser nybyggnad av bullerskydd av typen prefabricerade kassetter. Objektet är beläget i Skövde kommun, Vadsbovägen mellan Badhusrondellen och Norrmalmsrondellen.
Renovering av fönster på hyresfastigheter i Skövde
Entreprenaden omfattar i korthet renovering och målning av fönster samt som energibesparande åtgärd skall glas i innerbågar bytas till energiglas. Objektets läge: Billingesluttningen med adressen Gamla Kungsvägen 55.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).