Alla planerade byggprojekt i Lerum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Aspen
Avser nybyggnad av ca 550 lägenheter fördelade på 18 flerfamiljshus. Upplåtelseformer: bostadsrätter och hyresrätter. Aktörer: HSB, Skanska, Wallenstam och Lerums kommun. Byggyta: cirka 40 000 kvadratmeter samt förskola och kommersiella lokaler
Nybyggnad av vändspår i Lerum
Ombyggnad av Lerums driftplats till 4-spårsstation, byte till ställverk 95, ombyggnad av kontaktledningsanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av bostads- och hyresrättslägenheter ca 160 bostäder i flerbostadshus och radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av ca 150 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Bäckamaden i Gråbo, Lerum
Projektet avser nybyggnad av 120 lägenheter i flerbostadshus med 2-4 våningar. Markarbetet påbörjas i september 2023.
Nybyggnad av bostäder i Lerum, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter i radhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Lerum, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter i radhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Lerum, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter i radhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Lerum
Planer finns för nybyggnad av cirka 88 bostadsrätter vid Tingshuset och Säveån. Det blir 2 hus med 5-7 våningar och lokaler placeras i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter i flerbostadshus.
Rivning av äldreboende och nybyggnad av flerbostadshus i Lerum, etapp 2
Projektet avser rivning av äldreboende och nybyggnad av flerbostadshus. Hur många lägenheter som ska byggas är inte beslutat.
Nybyggnad av bostäder och kontor i Lerum
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till byggnation av cirka 80 bostäder i flerbostadshus, i 4-6 våningar med kontor och verksamhetslokaler i entréplan.
Renovering av badhus i Lerum
Genom åren har det varit problem med täthet i bassängutrymmena. Det har medfört brister i ytskikt med exempelvis klinkerplattor som släpper, läckage etc. Utöver konstruktionsrelaterade brister är den andra stora utmaningen ventilation, som idag inte når upp till önskade flöden och krav på luftkvalitet.
Nybyggnad av kulturhus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av kulturhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum, etapp 1
Nybyggnad av tre flerbostadshus samt komplementbyggnad. Et 2 id nr-2329723 och Et 3 id nr- 2329724.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum, etapp 2
Nybyggnad av tre flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum, etapp 3
Nybyggnad av tre flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av resecentrum i Lerum
Avser nybyggnad av Lerums resecentrum. Omfattar utrymmen för resenärer, som väntrum, möjlighet till information och biljettköp. Tillgången till perronger och busshållplatser ska samlas under ett tak och på så sätt förenkla byten. Resecentrum kan också innehålla plats för kiosk, kafé och andra verksamheter. Byggnaden planeras i tre våningar, med framförallt resefunktioner i bottenvåningen och andra centrumfunktioner i de övre planen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av tre flerbostadshus samt komplementbyggnader, rivning, anläggande av parkering samt anläggande av väg.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Torpaskolan i Lerum
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 4
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av 26 lägenheter i flerbostadshus och 3 lägenheter i radhus.
Nyb av bostäder & verksamheter i Lerum & Partille kommun
Nybyggnad av bostäder och verksamheter i Lerum och Partille kommun.
Nybyggnad av återvinningscentral i Stenkullen, Lerum, etapp 2
Projektet omfattar byggnation av ny kretsloppspark Stenkullen. Projektet omfattar bl.a byggnation av verksamhetslokaler. Skärmtak ovan återvinningscontainrar. Option: Projektering samt byggnation av solcellssystem.
Nybyggnad av radhus i Lerum
Avser nybyggnad av radhus med 12 st bostäder.
Nybyggnad av förskola i Gråbo, Lerums kommun
Kommunen kommer att bygga till på den befintliga förskolan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av flerbostadshus med 11 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett flerbostadshus med 9 lägenheter.
Ny elektrisk ledning Ingelkärr Stenkullen
Ingelkärr-Stenkullen ny luftledning för 400 kV, ca 17 km. Omfattar projektplanering, avverkning, anläggande av byggvägar, fackverksstolpar i stål med tillhörande fundament samt installation av fas- och topplinor med tillbehör och driftsättning
Ny elektrisk ledning i Stenkullen
Stenkullen-Horread CL32 S4-6
Konstgjord grundvattenbildning, Lerum
Lerums kommun och Kretslopp och vatten i Göteborg planerar att tillsammans bygga en pilotanläggning i Gråbodeltat för att undersöka förutsättningarna för en fullskalig konstgjord infiltrationsanläggning. Uppdraget ska genomföras i flera steg som inkluderar ytterligare undersökningar i form av bland annat korttidspumpning och provpumpningar med återinfiltration. I varje delsteg ska en värdering av resultatet göras och utgöra underlag för det fortsatta arbetet i nästa steg. Det är konsultens uppdrag att med sin tekniska expertkunskap stå för denna värdering och föreslå hur arbetet successivt skall drivas vidare för att uppnå slutmålet.
Upprustning av gata i Lerum
Projektet avser upprustning av gata.
Tillbyggnad av förskola i Lerum
Tillbyggnad av förskola på Lekstorp 2:59 och Hunstugan 1:113.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).