Alla planerade byggprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Borås
Utveckling av ett flertal kvarter i centrala Borås. Göta, Blåklinten 1, Norsen 8 och Centrum, kv Astern.
Nybyggnad av bostäder i Borås, etapp 2 m fl
Projektet avser nybyggnad av ca 350 lägenheter i flerbostadshus och infrastruktur. Avser 14 st flerfamiljshus och 70 st småhus.
Nybyggnad av polishus och häkte i Borås
Planer finns för nytt, polishus och häkte på Horngäddan 8. Byggnaden planeras att uppföras i 6 våningar och källarplan, total BTA om ca 19 000 kvm ovan mark och ca 3 000 kvm garage (souterrängplan). Projektet planerar att drygt 480 medarbetare ska kunna arbeta i det nya polishuset. Det ska också bli ett gångstråk mellan resecentrum och Boråshallen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 1
Planer finns på nybyggnad för bostäder, både bostads- och hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer finns på nybyggnad av 250-300 hyreslägenheter samt lokaler och handel i bottenvåningarna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristineberg, Borås
Avser nybyggnad av 100 bostäder i Kristineberg i Borås. Detaljplanen omfattar 15 700 kvm byggrätt (BTA) i en huskropp på mellan fyra och sju plan med verksamheter i gatuplan.
Nytt bostadsområde på Bråt i Borås
Omfattning oklar. Sanering av marken krävs. Uppskattad byggstart och kostnad.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Borås
Väglängd ca 1148 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 2
Planer finns på nybyggnad för bostäder, både bostads- och hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 3
Planer finns på nybyggnad för bostäder, både bostads- och hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 4
Planer finns på nybyggnad för bostäder, både bostads- och hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 5
Planer finns på nybyggnad för bostäder, både bostads- och hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 6
Planer finns på nybyggnad för bostäder, både bostads- och hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås etapp 1
Nybyggnad av ca 201 st hyreslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av hyreslägenheter ca 213 st.
Nybyggnad av bostäder på Östermalm, Borås
Planer för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 130 lägenheter i flerbostadshus med 33 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer för nybyggnad av 50 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av järnvägsansluten Dry Port i Borås
Planer finns för nybyggnad av en järnvägsansluten Dry Port. En omlastningsplats för gods på väg och järnväg vid industriområdet Osdal i Borås.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Viskadalen
Väglängd ca 96 mil, kontraktstid 4 år.
Om- och tillbyggnad gymnasieskola i Borås
Projektet avser att skapa ett campus för Bäckängsgymnasiet där vi dels ska bygga om nuvarande lokaler och dels utöka gymnasiet med lokaler som ligger i gamla Gustaf Adolfskolan och i gamla Caroliskolan i det intilliggande kvarteret Nornan. Projektet omfattar ett utökat antal lärosalar med tillhörande grupprum, specialsalar och lärararbetsrum. Tillskapandet av nya lokaler sker dels på dagens Bäckängsgymnasiet genom en tillbyggnad innehållande storkök, matsal, elevcafé, danssalar samt teatersal. Även andra lokaler på Bäckängsgymnasiet byggs om där till exempel dagens bildhus görs om till lärosalar, danssalarna byggs om till lärosalar samt utökning av centralkapprummet.
Nybyggnad av vattenverk i Borås
Avser uppförande av ny råvattenpumpstation och nytt vattenverk. Samt kompletteringar i befintlig tryckstegringsstation. Entreprenaden omfattar process, maskin, bygg, VVS, el, styr, mark, landskap, CCTV, brandlarm, lås och säkerhet etc.
Nybyggnad av bostäder på Byttorp, Borås
Nybyggnad av flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av hotell i Borås, etapp 3
Avser om-, och tillbyggnad av befintligt hotell, med 200 rum.
Nybyggnad av flerbostadshus på Sjöbo i Borås
Avser nybyggnad av ca 80 hyresbostäder på södra Sjöbo i Borås.
Nybyggnad av bostäder på Övre Norrmalm i Borås
Projekten Saga Höjd 1 och 2 omfattar fastigheterna Blåvalen 10 id nr 2234000, och Marsken 11 med planer för omkring 66 lägenheter, i varierande storlekar.
Nybyggnad av bostäder på Övre Norrmalm i Borås
Projekten Saga Höjd 1 och 2 omfattar fastigheterna Blåvalen 10 och Marsken 11 id nr 2303784, med planer för omkring 66 lägenheter, i varierande storlekar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Byttorp, Borås
Projektet avser nybyggnad av 46 lägenheter i ett 6 våningshus vid korsningen av Fjällgatan-Vindelgatan.
Nybyggnad av bostäder i Borås, etapp 3
Planer för nybyggnation av bostäder på Sjöbo.
Nybyggnad av bostäder i Borås, etapp 2
Planer för nybyggnation av bostäder på Sjöbo.
Om och tillbyggnad, alternativt nybyggnad av djursjukhus i Borås
Planer finns för om och tillbyggnad, alternativt nybyggnad av djursjukhus i Borås.
Nybyggnad av bostäder i Borås, etapp 1
Planer för nybyggnation av bostäder på Sjöbo.
Nybyggnad av bostäder och verksamheter i Borås
Planens syfte är att möjliggöra bostäder av någon typ samt verksamheter och/eller service, som till exempel café, restaurang eller butik.
Nybyggnad av flerbostadshus, studentbostäder mm på Östermalm, Borås
Syftet med planändringen är att förtäta och möjliggöra flerbostadshus, studentbostäder samt en bottenvåning med butik och/eller service för området. Området är lokaliserat utmed Östermalmsgatan.
Ställverksbyten samt kontaktledningsupprustning längs Kust till kustbanan mellan Almedal-Borås
Upprustning av kontaktledningssystemet, ställverksbyte signal, förläggning av Opto 2.0, ny GC-passage Sandared och spårriktning på hela sträckan. Upprustning av 6 stycken tunnlar; Långenäs, Hasseldalen, Hällsnäs, Landvetter 1, Landvetter 2 och Hindås. Bandel 641 km 04+960 - km 71+600 inklusive avvikande spår.
Nybyggnad av överföringsledningar i Borås
Avser nya spill- och spolvattenledningar, anläggande av nya avloppspumpstationer, en ny råvattenpumpstation samt tryckstegringsstationer. Inför ett nytt vattenverk i Borås med vattenuttag från sjön Tolken.
Nybyggnad av vindkraftspark i Viskasfors, Borås kommun
Planer finns för nybyggnation av vindkraftspark sydväst om Viskasfors i Borås kommun.
Nybyggnad av mottagningsstation i Borås
Detaljplanen möjliggör för en ny mottagningsstation för elkraft. Projektet ingår som en deletapp i Borås Elnäts pågående projekt kallat ”Projekt 2031” . Den nya stationen är tänkt att ersätta den befintliga stationen som finns på Hultasjögatan. Planen medger en 12 meter hög teknisk byggnad med största byggnadsarea om 600 kvadratmeter.
Nybyggnad av bostäder, kontor, mm i Lundby, Borås
Området består idag av en parkeringsyta och är lokaliserat i anslutning till Simonslands längs Skaraborgsvägen norr om Kungsbron vid Viskan. Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av bostäder, centrum, kontor med mera.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer för ca 70 bostäder i flerfamiljshus. Området ligger i anslutning till Sandareds station. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Dalsjöfors, Borås
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att skapa lägenhetsbostäder på fastigheten där marken idag är planlagd som jordbruksområde för trädgårdsändamål.
Ombyggnad av polisstation i Borås
Avser ombyggnation i befintlig byggnad och kommer att inrymma lokaler som kontor, mötesrum, förråd, omklädningsrum, verkstad men i huvudsakligen stora förrådytor och träningsytor för polisiära ändamål. Även omgivande markytor kommer delvis asfalteras och kompletteras med staket och grindar.
Nybyggnad av bostäder i Hässleholmen, Borås
Planer finns för nybyggnad av 11 radhus och 39 lägenheter i flerbostadshus som byggs som loftgångshus. Flerbostadshuset byggs i 4 våningar.
Nybyggnad av trygghetsboende i Dalsjöfors, Borås
Avser nybyggnad av 38 trygghetsbostäder i Dajsjöfors, intill äldreboendet Dalhem.
Ev. nybyggnad av konstmuseum i Borås
Planer finns för att flytta Borås konstmusuem från Kulturhuset och ge det en helt ny skepnad. Sex möjliga platser för ett Art Center har tagits fram i utredning: Nedre Norrby, Elektra, Krokshallstorget, Krokshallsberget, Viskaberg samt Venus/ulysses.
Nybyggnad av parhus i Hestra, Borås
Avser nybyggnad av 18 bostadsrätter fördelade i 9 parhus på Hestra i Borås.
Nybyggnad av bostäder i Villastaden, Borås
Nybyggnad av bostäder i Borås.
Nybyggnad av parhus och gruppboende i Borås
Planer finns för 16 parhus som ska fördelas på åtta enheter och gruppboendet är tänkt att innehålla sex lägenheter. Varje bostad i parhusen får egen trädgård och uteplats.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 våningar + vind.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planen avser nybyggnad av flerbostadshus med 16-17 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Påbyggnad/tillbyggnad av flerbostadshus med 14 lägenheter.
Saneringsarbeten i å i Borås
Förorenade sediment i å. Dykningsarbeten blir troligen aktuella.
Nybyggnad av radhus eller flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 13-17 lägenheter i radhus eller flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Rångedala, Borås
Avser nybyggnad av 10 parhuslägenheter i Rångedala, Borås.
Nybyggnad av idrottshall i Hässleholmen, Borås
Behovs finns av fullstor idrottshall vid Bodavallen. Dessutom ska Bodavallen utvecklas för att möjliggöra för fler idrotter och funktioner där gemensamma ytor och samlingslokal behövs.
Ombyggnad av matsal i Borås
Ändrad användning av kontor till kök/matsal.
Ombyggnad av idrottshall i Fristad, Borås
Planer för ombyggnad av idrottshall vid Gula skolan, Borås.
Standardhöjande åtgärder längs väg 1800/1795 vid Sparsör-Brämhult
Förstärkning av vägkanter och släntlutningar. Väg 1800 Paradisvägen och väg 1795 Hybergsvägen.
Tillbyggnad av förskola i Borås
Tillbyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av 4-6 bostadsrättslägenheter i två våningar med gemensam parkering och lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ny gång- och cykelväg längs väg 180 i Hestra
Ny gc-väg utmed väg 180 mellan Fjällgatan och Musikvägen. Ca 1300 m lång sträcka, minst 2,5 m bred, asfalterad.
Ombyggnad av värmeverk i Borås
Avser ombyggnad av värmeverk. Kylanläggning för avfuktning av rågas innan distribution.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning från kontor till 3 lägenheter.
Nya balkongplattor på flerbostadshus, Borås
Avser rivning och gjutning av 28 balkonger på ett flerbostadshus beläget i stadsdelen Östermalm, Borås, adress Östermalmsgatan 15-27.
Förstärkning av bro över Mariedalsgatan/Bryggaregatan vid trafikplats Annelund i Borås
BK4. Bro över väg 41/27. Kontinuerlig plattbro i betong.
Förstärkning av bro över Göteborgsvägen i Borås
BK4. Bro över allmän väg, Göteborgsvägen och sj. Olovsbergsbron/sj bron. Kontinuerliga stålbalkar med betongfarbana i 6 spann.
Förstärkning av bro över Nils Jakobsonsgatan vid trafikplats Brodal i Borås
BK4. Bro över allmän väg och Nils Jakobsonsgatan. Plattbro i betong.
Ombyggnad av gc-väg i Borås
Ombyggnation av cykelnätet i Borås.
Slopning av plankorsningar i Borås
Avser 2 plankorsningar, Sandared Plk 60108 samt Badvägen Plk 22234.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Borås
Planer finns för nya omklädningsrum.
Nybyggnad av Industrihall i Borås
Planer finns för en industrihall - Paketsorteringshall.
Rivning av industrihus i Borås
Rivning del av industribyggnad.
Tillbyggnad av bensinstation i Borås
Bygglov för tillbyggnad av bensinstation.
Byte av entrépartier på flerbostadshus i Södra Göta, Borås
Avser byte av 40 st entrépartier på flerbostadshus i stadsdelen Göta med adress Jössagatan 3, St Michaelsgatan 2, 4, Islandsgatan 2, 10, Vejlegatan 3, 4, 5, 7, 9, 11 samt Moldegatan 2, 6 i Borås.
Rivning av enbostadshus i Borås
Avser rivning av enbostadshus samt garagebyggnad för att möjliggöra nybyggnation på fastigheten. Nybyggnad finns på projektid: 2106594.
Installation av boendesprinkler på gruppboenden i Borås
Avser installation av boendesprinkler på gruppboende på Hansinggatan 13 och 15.
Installation av boendesprinkler på gruppboende/äldreboende i Borås
Avser installation av boendesprinkler på Byttorpsklint äldreboende och Krassegången 1 gruppboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus, mur och plank samt komplementbyggnader.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).