Alla planerade byggprojekt i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Kontaktledningsbyte sträckan Olskroken-Alingsås
Utbyte av kontaktledningsanläggning, hjälpkraftanläggning samt konvertering till AT-system. Gäller både upp- och nedspår mellan Alingsås-Olskroken.
Ombyggnad och nybyggnation av avloppsreningsverk i Alingsås, etapp 6
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga avloppsreningsverk. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Ombyggnad och nybyggnation av avloppsreningsverk i Alingsås, etapp 5
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga avloppsreningsverk. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Ombyggnad och nybyggnation av avloppsreningsverk i Alingsås, etapp 2
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga avloppsreningsverk. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Ombyggnad och nybyggnation av avloppsreningsverk i Alingsås, etapp 3
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga avloppsreningsverk. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Ombyggnad och nybyggnation av avloppsreningsverk i Alingsås, etapp 4
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga avloppsreningsverk. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder med upp mot 200 bostäder fördelade på flerbostadshus i fyra till fem våningar samt radhus. Området utgörs idag i huvudsak utgörs av kuperad skogsmark inom Stadsskogen 2:122 och 2:123.
Nybyggnad av gymnasieskola i Alingsås
Planer finns för nybyggnad av gymnasieskola.
Ombyggnad av hotell i Alingsås
Projektet avser ombyggnad av hotell, spa-verksamhet och restaurang.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Alingsås
Etapp 2 innefattar områdets östra del, vilket innebär förlängningen av Tokebacka ut mot Bälinge. Området väster om Säveån utgår. Del av Bälinge 6:16
Exploateringsarbeten för nybyggnad av bostäder i Alingsås
Avser anläggande av vägar och va-ledningar. På området Stadskogen 1 planeras det för nybyggnad av ca 100 bostäder i form av radhus, kedjehus, parhus och flerfamiljshus samt skola och centrumverksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Nybyggnation av flerbostadshus på fastigheten Skogskullen 1 i Alingsås.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Totalt planeras det för 150-200 lägenheter på Rådstugan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Totalt planeras det för 150-200 lägenheter på Rådstugan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås, etapp 3
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Totalt planeras det för 150-200 lägenheter på Rådstugan.
Nybyggnad av bostäder, centrum och utveckling av allmänna ytor i Sollebrunn
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av bostäder, centrum och allmänna ytor i anslutning till Torget i västra delen av centrala Sollebrunn. Detaljplanen ska möjliggöra att kommunen tar över huvudmannaskapet för den allmänna platsmarken inom planområdet.
Ny vägport under Västra Stambanan i Alingsås
2 körfält samt 1 gång- och cykelväg Borgen-Sävelund. Finansieras av Alingsås kommun. Gc-väg längs Borgens gata ingår samt en vägport.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Syftet med projektet är att möjliggöra utveckling av de östra delarna av Stockslycke i anslutning till Arkitektvägen genom nya flerbostadshus, radhus och utveckling av parken. Planområdet ligger i de östra delarna av Stockslycke och innefattar fastigheterna Stadsingenjören 1, Stadsfogden 1, del av Ängabo 2:3 och Stadsarkitekten 8.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av flerfamiljshus.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser ca 40 bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser ca 40 bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser ca 40 bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollebrunn, Alingsås, etapp 2
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av lägenheter i flerbostadshus vid Erskavägen 5, 8 och 9. Befintliga bostadshus och komplementbyggnader avses rivas.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
På området Stadskogen 1 planeras det för nybyggnad av ca 100 bostäder i form av radhus, kedjehus, parhus och flerfamiljshus samt skola och centrumverksamhet.
Ny- och ombyggnad samt rivning av skola i Ingared, Alingsås, etapp 3
Idag ligger en befintlig F-6 byggnad (HUS 3) på fastigheten. En ny F-6 byggnad (HUS 1) ska uppföras på fastigheten, den befintliga byggnaden skall rivas och ge plats för en ny 7-9 byggnad (HUS 4). Totalt ska skolan inrymma 735 elever samt ca 120 personal.
Nybyggnad av förskola i Alingsås
Avser byggnation av en ny förskola som ska kunna ersätta befintlig, temporär förskola. Omfattar fastigheterna Sörhaga 2:2, Sörhaga 2:3 och delar av fastigheterna Sörhaga 2:1 och Sörhaga 2:4.
Ny gång- och cykelväg längs E20 mellan Tollered-Ingared
GC-väg byggs från Spinnerivägen i Tollered till Kärrbogärdevägen i Kärrbogärde. 2,5-3 m bred, separeras med ett räcke längs E20, asfaltering.
Utbyggnad av småbåtshamn i Alingsås
Planer för utbyggnad av småbåtshamn.
Ny gång- och cykelväg längs väg 180 i Alingsås
Ny gc-väg längs väg 180 mellan Vikarydsvägen-Simmenäsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av ett flerbostadshus. Antal lägenheter är i dagsläget oklart.
Breddning av bro, anläggande av GC-bana samt ombyggnad av busshållplatser på Borgens gata i Alingsås
Avser breddning av bro, anläggande av GC-bana ca1,5 km. Samt ombyggnad av busshållplatser på Borgens gata. Handlas med projekt 2356315. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av kontor i Alingsås
Nybyggnad av kontorshus samt rivning.
Byte av växlar längs Västra Stambanan mellan Alingsås-Göteborg/Partille
Omfattar totalt 12 växlar i Partille, Jonsered och Bryngenäs.
Ombyggnad av E20 genom Alingsås
Kommer att delas i 4 delar; Sveaplan, E20 mellan Sveaplan och Götaplan, Götaplan och korsningen väg 180/Kungsgatan.
Anläggande av erosionsskydd längs Säveån/Borgens gata i Alingsås
Erosionsskydd skall anläggas i Säveån längst Borgens Gata. Delprojekt för Borgens gata.
Ombyggnad av skola i Alingsås
Anmälan om underhåll särskilt bevarandevärde av skola.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i 2 huskroppar eller 4 lägenheter i 1 huskropp med hyresrätt.
Fasadändring av kyrka i Alingsås
Avser fasadrenovering av kyrka, ommålning med kalk.
Ombyggnad av torg i Alingsås
Projektet avser ombyggnad av torg.
Anläggande av erosionsskydd längs Säveån/Nolhaga alé i Alingsås
Planer finns för att anläggande av erosionsskydd längs med Nolhaga Alé.
Nybyggnad av servicebyggnad i Alingsås
Anläggande av camping och nybyggnad av servicehus.
Ev sanering av industrimark i Alingsås
Avser markundersökning för att undersöka förekomsten av föroreningar på fastigheten Förmannen 2. På fastigheten har det tidigare förekommit användning av trikloretyl samt kokillgjutning av kopparsläggor och bearbetning av dessa.
Ombyggnad av tunnlar sträckan Alingsås-Partille
Tunnelrenovering betong och berg i 4 tunnlar.
Modernisering av hiss på äldreboende i Alingsås
Entreprenaden avser modernisering av befintlig hydraulhiss på Tuvegården hus D i Alingsås.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).