Alla planerade byggprojekt i Ale

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder mm i Starrkärrs Torp, Ale
Planer finns för nybyggnation av ca 600 bostäder med tillhörande samhällsservice.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nol
Avser nybyggnad av ca 800 lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Älvängen
Projektet avser nybyggnad av ca 120 bostäder .
Nybyggnad av vändspår i Älvängen
Byggnation av ett utdragsspår, kompletterat med nya växelförbindelser, vid befintlig station. Norge/Vänerbanan med Nordlänken.
Nybyggnad av bostäder i Alvhem
Nybyggnad av verksamheter.
Nybyggnad av bostäder i Alafors
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i Älvängen
Nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Älvängen
Nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Älvängen
Nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Älvängen
Nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Älvängen
Nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Älvängen
Nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Älvängen
Nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Älvängen
Nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Älvängen
Nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Älvängen
Nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Älvängen
Nybyggnad av bostäder med mera.
Nybyggnad av bostäder i Alafors
Under 2025 bör fördjupad översiktsplan (FÖP) startas. När FÖPen visar inriktning kan följande detaljplaner startas för Del av Ledet 1:1. Nybyggnad av verksamhet.
Nybyggnad av bostäder i Nol
Under 2023 kan fördjupad översiktsplan (FÖP) eller strukturstudie för startas. När FÖP visar inriktning kan detaljplanearbete startas (preliminärt 2025).
Nybyggnad av bostäder i Nol
Planer finns på utökande av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Alafors
Under 2025 bör fördjupad översiktsplan (FÖP) startas. När FÖPen visar inriktning kan följande detaljplaner startas för Del av Ledet 1:1.
Nybyggnad av bostäder i Alafors
Under 2025 bör fördjupad översiktsplan (FÖP) startas. När FÖPen visar inriktning kan följande detaljplaner startas för Del av Ledet 1:1. Nybyggnad av bostäder och centrumverksamhet.
Nybyggnad av bostäder i Surte
Syftet är att pröva lämpligheten av planområdet för bostadsändamål. Naturvärden ska bevaras i möjligaste mån och tillgängliggöras för allmänheten. Planområdet består i huvudsak av Brattåsberget och är cirka 5 hektar stort.
Nybyggnad av bostäder i centrala Älvängen, Ale kommun
Planens syfte är att möjliggöra för fler bostäder i ett kollektivnära område. Planområdet ligger utmed Göteborgsvägen i centrala Älvängen, cirka 700 meter från pendelstationen. Området är cirka 0,7 hektar stort och angränsar till en bussdepå och ett verksamhetsområde. Marken är privatägd.
Förnyelse av 400 kV-ledning mellan Kilanda - Stenkullen
Förnyelsen görs genom att en ny 400 kV-luftledning byggs mellan stationerna, ca 14 km. När den nya ledningen är tagen i drift rivs den gamla
Nybyggnad av flerbostadshus i Ale
50-tal lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nol
Nybyggnad av två flerbostadshus, 39 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nol
Projetket avser nybyggnad av lägenheter.
Utbyggnad av förskola och skola i Älvängen, Ale kommun
Planer finns för utbyggnation av skola.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler för centrumändamål i Ale
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus med lokaler för centrumändamål i bottenvåningen.
Nybyggnad av verksamheter, handel & kontor i Skepplanda
10 ha. Området är ej detaljplanelagt.
Utbyggnad av ny VA-ledningar i Kungsbacka
Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till 88 fastigheter i området Alafors i Anneberg. Anslutning: kan antas bli möjlig 1–3 år efter byggstart.
Nybyggnad av handel i Älvängen
Avser att omvandla området till kvartersmark med användning för sällanköpshandel.
Nybyggnad av bostäder i Ale
Planen syfte är att möjliggöra för fler bostäder. Omfattning oklar.
Ny gång- och cykelväg längs väg 1968 i Kilanda
Ny gc-väg längs väg 1968 mellan Kilanda kyrka och infarten mot Hultasjön.
Nybyggnad av flerbostadshus i Surte
Planområdet ligger i södra Surte ca 300 meter från Surte centrum och Surte pendeltågstation i ett område med bostäder och inslag av mindre verksamheter. På fastigheten finns idag en brandstation som inte är i bruk, en transformatorstation och en återvinningsplats. Planförslagets syfte är att ändra markanvändning i gällande plan från småindustri till bostadsändamål. Avsikten är att möjliggöra byggandet av ett flerbostadshus. En målsättning är att åstadkomma en exploatering med en föredömlig energilösning.
Ny gc-väg längs väg 1968 genom Starrkärr
Ca 900 m lång, 2,5 m bred.
Underhåll av Kattlebergstunneln vid Älvängen
Bergunderhåll och åtgärder inläckage. Montering av dränmattor och efterinjektering, bergförstärkning i serviceutrymmen. Utförs under 2023 och 2024.
Rivning av skola i Bohus
Rivning av tre skolbyggnader 1150m2.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).