Alla planerade byggprojekt i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 127 st.

Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, vid Skellefteå Norra
5 mil ny järnväg mellan Degerbyn- Skellefteå Industriområde/länsgränsen Västerbotten/Norrbotten.
Ny- och ombyggnad av vägar och broar i skellefteå
Ny förbifart öster om Skellefteå. Ca 3 km är nysträckning och inkluderar en bro över Skellefteå älv medan resterande 2,4 km är ombyggnad. Projektet inkluderar nya trafikplatser, anpassning av befintliga gc-vägar inklusive gc-portar. Ombyggnad busshållplatser samt bulleråtgärder.
Ny kraftledning i Skellefteå
Ny kapacitetshöjande 400 kV-ledning mellan Malånäset och Lidmyran Den planerade 400 kV-ledningen Malånäset—Lidmyran i Västerbottens län är en del i den gröna industriomställningen i norr och möjliggör ökat effektuttag i regionen. Ledningen bidrar även till att bibehålla stabiliteten och driftsäkerheten i transmissionsnätet. Dessutom planeras det för förnyelse av befintliga stationer i Malånäset och Högnäs samt ny station i området kring Lidmyran.
Nybyggnad av broar längs Norrbotniabanan i Skellefteå Centrum
Mark och anläggning innehållande 3 järnvägsbroar och 3 vägbroar. Ca 2 km. BEST-arbeten.
Utveckling av område i Skellefteå
I den tänkta detaljplanen innefattas bostäder, parkeringshus, hotell, resecentrum, kontor och handel.
Nybyggnad av vindkraftverk på Råliden i Skellefteå/Piteå
Man undersöker möjligheten att bygga 54 st vindkraftverk på gränsen mellan Skellefteå och Piteå.
Nybyggnad av bostäder i Skellefteå
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ca 500 bostäder i blandning av olika storlekar och upplåtelseformer samt att möjliggöra för ett vård- och omsorgsboende och/eller skolverksamhet.
Nybyggnad av broar längs Norrbotniabanan vid Grenvägen i Skellefteå
Mark och anläggning innehållande 2 järnvägsbroar och 2 vägbroar. Ca 2 km. BEST-arbeten.
Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, vid Bureå älv
Anläggning väg 821-Bureå älv/Station Bureå. Ca 2,5 km.
Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, delen Skellefteå C-Degerbyn
Ca 1,5 km lång sträcka. Dubbelspår. 3 järnvägsbroar och 2 vägbroar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nyproduktion av hyreshus inom projektet ”Anderstorp Gård”.
Nytt bostadsområde i Skellefteå
Visionen är att förvandla Scharins till en exklusiv boendemiljö, omgiven av grönska och vatten. Ca 40 hektar
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Broänge-Daglösten
Mötesseparerad väg med mitträcke och omkörningssträckor, breddning av vägen från 9 m till 14 m, nya korsningar och ersättningsvägar. 12,5 km lång sträcka. Förbättring av busshållplatser, nybyggnad av viltbro. Gc-port i Broänge, faunapassage Hökmarksberget, ny bro över Mångbyån.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Daglösten-Ljusvattnet
Mötesseparerad väg med mitträcke och omkörningssträckor, breddning av vägen från 9 m till 14 m, nya korsningar och ersättningsvägar. 8,5 km lång sträcka. Utbyggnad av rastplats Ljusvattnet, gc-port under E4 i Övre Bäck, faunabro över E4 vid Anderstorp, bullerskyddsåtgärder, viltstängsel.
Nybyggnad av bostäder i Skellefteå
Föreslås en blandning av flerbostadshus och sammanbyggda småhus som radhus, parhus och kedjehus
Nybyggnad av tillfälliga bostäder i Skellefteå
Tillfälliga bostäder, ca 200 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Sävenäs, Skellefteå
200 nya bostäder, och platser för aktiviteter och avkoppling.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av flerbostadshus, ca 120 bostadsrätter.
Ny gymnasieskola i Norrböle, Skellefteå
Nybyggnad av gymnasieskola med idrottsprofil med plats för ca 800 elever. Planområdet ligger cirka 800 meter från centrum och omgärdas av Norrbölegatan i norr, Norra järnvägsgatan (väg 372) i söder, Kulturskolan i öster och befintliga flerbostadshus i väster
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Ljusvattnet-Yttervik
Avser ombyggnad till mötesfri väg med mitträcke och omkörningssträckor, nya korsningar, breddning av vägen från 9 till 14 meter, nya ersättningsvägar. Ca 7,5 km lång sträcka.
Nybyggnad av skola mm i Skellefteå
Sunnanåskolan kan få större lokaler, en ny större idrottshall och andra efterskolverksamheter, samtidigt som området runt omkring kan bli en mer levande mötesplats. Detaljplanen ska också göra det möjligt att bygga bostäder och verksamhetslokaler i området.
Om- och tillbyggnad av skola i Skellefteå
Renovering och viss planlösningsändring i befintlig skolbyggnad. Utbyggnad på cirka 4000m2 i två plan samt fläktrum i vindsutrymme.
Nybyggnad av flerbostadshus och verksamhetslokaler i Skellefteå
Planer finns för nybyggnad av fyra hus som blir fyra våningar höga, ett höghus på åtta våningar samt en lågdel på en våning. Man planerar för 90 lägenheter samt möjligheter till affärer, restauranger och annan verksamhet i bottenplan
Nybyggnad av lokaler i Degerbyn, Skellefteå Kraft
Nybyggnad av Byggnad 1b: Personalutrymme i två plan, Byggnad 4: Varmgarage i två plan samt spolhall, Byggnad 5: Förrådsbyggnad för kall- och varmförråd samt avtiningshall, Byggnad 6: Skärmtak samt Byggnad 7 & 8: Carport. Ombyggnad av Byggnad 1a: Förråd och personalutrymme samt höjning av tak och nytt våningsplan med teknikrum. Rivning av delar av byggnad 1a samt befintligt kallförråd (för att bereda plats för Byggnad 1b). Övrigt: Installationsarbeten i byggnad 1. Markarbeten innefattande bl.a. Kabel och ledningsförläggning, Oljeavskiljare och brunnar samt ny överyta inom entreprenaden.
Nybyggnad av parkeringshus i centrala Skellefteå
I hjärtat av Skellefteå planerar vi för ett nytt parkeringshus. Traditionellt har beställaren själv byggt och driftat parkeringshusen men öppnar nu för nya lösningar där man i stället köper större eller mindre delar av åtagandet, t.ex. i form av koncessionsåtagande till en extern leverantör eller andra lösningar.
Nybyggnad av bostäder och handel, kontor i Skellefteå
Möjliggöra bostäder samt handel och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Syftet med planen är att möjliggöra för ca 100 nya bostäder samt utökad förskoleverksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter fördelade på två hus om 10 våningar, som förbinds med en skyddad upphöjd gård.
Nytt bostadsområde i Skellefteå
Nybyggnad av flerbostadshus i 2-4 våningar
Nybyggnad av flerbostadshus och centrumverksamhet i Skellefteå
Syftet med planen är att möjliggöra byggande av bostäder samt centrumverksamhet eller lokaler för allmänt ändamål. Planområdet ligger på Skellefteälvens norra strand, på gränsen mellan stadsdelarna Prästbordet och Centrala stan. Genom planområdet går Lasarettsvägen som ansluter till Karlgårdsbron.
Nytt bostadsområde i Skellefteå
Det utpekade området ligger mellan bostadsbebyggelse i väst och industriverksamhet i öst, mellan Risbergsgatan och Torsgatan. Det ska också utredas om fastigheten kan utökas österut.
Nybyggnad av fotbollshall i Skellefteå
Avser fullstor fotbollshall, omklädningsrum och handikappanpassat gym.
Nybyggnad av radhus i Anderstorp, Skellefteå
Radhusen får Företagsvägen i söder och Lövgränd i väster. Det blir även några radhuslängor lite längre in i kvarteret. Lövgränd förlängs i och med förtätningen av området. Bostäderna kommer att byggas där Nallebjörnens förskola ligger idag. En ny och större förskola kommer att byggas längre in i området.
Nybyggnad av radhus i Skellefteå
Planer för nybyggnad av radhus,kedjehus,parhus.
Nybyggnad av industrihus, lager mm. i Skellefteå
Avser nybyggnation av industribyggnader.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Skellefteå
Syftet med planen är att bygga bostäder och lokaler med hänsyn till kulturmiljö.
Ny koldioxidanläggning vid kraftvärmeverk i Skellefteå
Skellefteå Kraft undersöker möjligheterna att fånga in koldioxid från kraftvärmeverket i Hedensbyn i Skellefteå. Syftet med utredningen är att se om koldioxidinfångning är tekniskt och praktiskt genomförbart.
Nybyggnad av bostadsrätter i Skellefteå
Avser nybyggnation av flersbostadshus. Fastigheten är belägen i hörnet Kanalgatan 31/Repslagargränd 4.
Vägmarkeringar inom Västerbottens län
Kontraktstid 2 år med option på ytterligare 1+1 år.
Utveckling av område i Skellefteå
Skellefteå: Örviken Förutsättningar: Örviken är en gammal bruksmiljö med tidigare sågverk och industri. Idag ägs marken både kommunalt och privat. Skellefteå kommun ska växa från 72 500 till 90 000 invånare redan år 2030. Det handlar om en befolkningsökning på mer än 16 000 människor på bara åtta år. Detta betyder att Skellefteå har stort behov av bostäder på kort tid. Befolkningsökningen och behovet av bostäder innebär också att fokus behöver läggas på rekreationsområden och andra värden. Utmaning: Det tidigare bruksmiljön med industribyggnader och dess närhet till vattnet har stor potential att bidra till hållbara och attraktiva livsmiljöer för Skellefteåborna. Teamet kommer att fokusera på frågan: Hur kan området utvecklas och möta behovet av nya hållbara och inkluderande bostäder och mötesplatser samtidigt som kulturmiljön bevaras? Hur ser området ut om 5, 10, 50 år? Vad krävs för att Örviken ska växa stegvis mot en hållbar grön/blå stadsdel? Finns svaren att hämta i den historiska relationen till vattnet eller hur flottningen har ändrat landskapet?
Nybyggnad av bostadsrätter i Skellefteå
Avser nybyggnation av flerbostadshus. Fastigheten är belägen i hörnet Kanalgatan 31/Repslagargränd 4. Etapp 1, 1332168.
Nybyggnad av resecentrum i Bureå
Bureå resecentrum ska knyta ihop den tågtrafik som Norrbotniabanan innebär, med busstrafik, biltrafik, gång, cykel och taxi. Byggstarten är beroende av Trafikverkets planering av Norrbotniabanan.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Skellefteå
Avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende, 120 platser.
Nybyggnad av resecentrum i Skellefteå
Skellefteå kommun ska anlägga ett nytt resecentrum för tåg och regionbuss i centrum av Skellefteå i nära anslutning till Skellefteå lasarett och i närheten av stadstrafiken.
Utbyggnad av infrastruktur för bostadsområde i Skellefteå
Projektet omfattar att anlägga infrastrukturen för ett nytt bostadsområde på Sunnanå. I uppdraget ingår nybyggnad av gator, va-ledningar samt gc-vägar. En stor del av uppdraget är att få till en bra dagvattenlösning på området då den hanteringen behöver anpassas efter och delvis byggas inom närliggande planområden.
Upprustning av torg i Skellefteå
Utveckling av Guldtorget, även för de omkringliggande delarna av Nygatan, Torggatan och Trädgårdsgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Byske
Nybyggnad av 5 flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Skellefteå
Nybyggnad av 20 st radhus med carport.
Nybyggnad av flerbostadhus i Skellefteå
De två punkthusen ska bli 3,5 våningar höga, bestå av cirka 30 lägenheter och placeras i den västra delen av fastigheten där det idag står en carport.
Nybyggnad av campingstugor i Skellefteå
Nybyggnad av 18 st campingstugor.
Nybyggnad av förskola i Skellefteå
Nybyggnad av förskola, 10 avd.
Om- och tillbyggnad av skola i Skellefteå
Grundlig översyn och materialutbyte invändigt i bef. lokaler. Bland annat utbyte av de flesta ytskikt såsom dörrar, golv, undertak etc. Anpassning av planlösning efter verksamhetens behov. Nybyggnad på cirka 2540 m2 i två plan samt fläktrum på vindsutrymme. Slöjdsalar/Makerspace. Tillskapa fler grupprum i anslutning till klassrum. Lektionssalar. Nytt storkök och skolresturang.
Ombyggnad av badhus i Skellefteå, etapp 2
Avser ombyggnation till en äventyrsdel i badhuset.
Ny gång- och cykelväg längs väg 855 sträckan Skellefteå-Myckle
Aktuell sträcka börjar vid korsningen Tunnelvägen/Bolidenvägen i Skellefteås västra utkant och sträcker sig ca 2,7 km genom Myckle.
Bärighetsåtgärder på väg 855 mellan Klemensboda-Brutorp
Bärighetsåtgärder, ca 10 000 m lång sträcka.
Nybyggnad av förskola i Skellefteå
Nybyggnad av förskola med plats för 200 barn fördelade på tio avdelningar (6+4 avd).
Nybyggnad av radhus i Skellefteå
På Prästbordet, i kvarteret Kaplanen, innebär en ny detaljplan att 10–15 radhus kan byggas på en fastighet där det idag står en förskolebyggnad som inte längre används.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
I kvarteret Volten på Sörböle planeras det för 300 hyreslägenheter fördelade i nio hus. Lägenhetshusen blir 4-8 våningar och byggs på ett gammalt industriområde med Brogatan i öst och Karlgårdsleden i väst.
Om- eller nybyggnad av vattenledning i Bureå
Om- eller nybyggnad av vattenledning.
Nybyggnad av förskola i Skellefteå
Nybyggnad av förskola i centrala Skellefteå.
Nybyggnad av förskola i Ursviken
Nybyggnad av förskola i Ursviken, 6 avd.
Nybyggnad av sporthall i Kåge
Nybyggnad av sporthall.
Sanering av mark i Bureå
Avser sanering av mark, Pappersfabriken, i Oxviken i Bureå.
Nybyggnad av bostäder i Skellefteå
Syftet med planen är att möjliggöra för nya bostadstomter i form av friliggande villor. Planområdet är totalt ca 2 hektar, beläget vid södra Tuvan, ca 5 km sydost om Skellefteå centrum.
Sanering av mark i Skellefteå
Sanering av markområde.
Ombyggnad till förskola i Kusmark
Avser ombyggnation i skola till förskola, 3 avd.
Tillbyggnad av skola i Kusmark
Avser tillbyggnad av skola i Skellefteå.
Nybyggnad av lägenhetshotell i Bureå
Planer finns för nybyggnad av lägenhetshotell.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Stambanan genom Övre Norrland
Ombyggnad/utbyte av 5 st vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. Bandel 120. Skellefteå, Älvsbyn och Bodens kommuner.
Ombyggnad av bro i Skellefteå
Planer finns för att Parkbron ska bli en gång- och cykelbro, kommer att knyta ihop norra och södra sidan av stan och göra det tryggare att gå och cykla i centrum.
Nybyggnad av drönarflygplats i Skellefteå
Som en del av utvecklingsprogrammet ELIS – Elektrifierade luftfart i Sverige, genomförs en förstudie där kommunen tillsammans med Skanska, Skellefteå Airport och brittiska bolaget Urban-Air Port försöker ta reda på hur drönare kan bli en del av framtidens hållbara logistiknät.
Ombyggnad till lägenheter i Byske, Skellefteå
Avser ombyggnad till lägenheter, 15-18 st.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av flerbostadshus och carport.
Spårväxelbyte längs sträckan Träskholm-Myrheden
I Träskholm ska avvikande huvudspår förlängas ca 130 m och växelläget flyttas.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).