Alla planerade byggprojekt i Heby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av mötesspår, uppställningsspår och planskild passage vid Heby station
Tillgänglighetsanpassning av befintlig perrong, nytt spår med tillhörande sidoplattform, ny gång- och cykelpassage under järnvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus (kombohus) i Heby
Nybyggnad av två SABO flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder, Heby kommun
Bostäder samt att ta till vara Rävsjöbäckens naturvärden. Området ligger centralt i Morgongåva och kan erbjuda attraktiva bostäder. Samtidigt är naturmarken och bäckmiljön eftersatt och kan utvecklas och skapa ett attraktivt stråk
Nybyggnad av bostäder i Heby etapp 2
Ytterligare bostäder i olika upplåtelseform och storlek, både flerfamiljshus och enskilda hus.
Nybyggnad exploateringsområde för bostäder i Heby
Inom fastigheten Kronan centralt belägen i Heby planeras bostäder i 2-5 våningar. Idag är området planlagt för tvåvåningshus men genom en planändring kommer våningsantalet höjas och exploateringsgraden att öka. Exakt placering av hus är ej gjord och inte heller våningsantal.
Nybyggnad av bostäder i Vittinge, Heby kommun
Syftet med detaljplanen är möjliggöra för nya bostäder i två till tre våningar med tillhörande parkering inom fastigheten Ösby 1:17 med ett mindre parkområde med lekpark och utegym i den södra delen. På fastigheten Näsbo 1:47 utökas byggnadshöjden med möjlighet till att bygga ytterligare en våning. För att skapa ytterligare flexibilitet i detaljplanen planläggs båda fastigheterna för centrumverksamhet.
Nya bostäder i Heby
I Östa finns idag främst fritidshusbebyggelse med mindre inslag av permanentboende. Ny bebyggelse behöver anpassas till den befintliga i närområdet. Under planprocessen ämnas undersöka om det finns möjlighet för permanentboende i området.
Nybyggnad av enbostadshus i Heby
Planerat efter visningshus: 1398643.
Nybyggnad av enbostadshus i Östervåla, Etapp 3
Tomternas storlek varierar mellan 1000-1400 kvadratmeter. 25 procent av fastighetsytan får bebyggas och på tomterna möjliggörs för friliggande bostadsbebyggelse om två våningar.
Nybyggnad av industrihus i Heby
Förhandsbesked för nybyggnad av industri-/verkstadsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tärnsjö
Nybyggnad av flerbostadshus i modulform, 8-10 lägenheter
Utbyggnad av ridhusområdet, Julmyra i Heby
Detaljplanen syftar till att underlätta exploatering av området genom att möjliggöra för flera olika typer av markanvändning och för tätare bebyggelse.
Till och ombyggnad av affärshus i Morgongåva
Tillbyggnad av Ica butik på ca 400 kvm och ombyggnad av befintlig butik.
Nybyggnad av verkstadslokal i Heby
Förhandsbesked för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av omklädningsrum vid reningsverket i Heby
Lokalerna är avsedda för möteslokaler, ombyten/dusch, lunch/rastutrymmen, tvätt och tork mm. för personal som arbetar med kommunens ledningsnät och reningsprocesser för avloppsvatten.
Åtgärder mot övergödning i Tämnarens avrinningsområde
Avser konsult för förprojektering för åtgärder för övergödning, Tämnarens avrinningsområde.
Nybyggnad av gc-väg i Heby kommun
Ny gång- och cykelbana mellan Harbo-Östervåla
Putsrenovering på flerbostadshus i Heby
Avser putsrenovering och infärgning.
Nybyggnad av gc-väg i Heby kommun
Ny gång- och cykelbana mellan Östervåla skola och Hembygdsgården i Östervåla.
Nybyggnad av spårväg i Heby
Detaljplanen ska bereda plats för spårområde så att ett nytt industrispår kan anläggas längs med befintligt spår

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).