Alla planerade byggprojekt i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning och nybyggnad av Hjulstabron i Enköping
För att möjliggöra större lastfartyg i farleden på Mälaren. Nybyggnad av mellanhög bro i nytt läge öster om befintlig bro. Ett körfält i vardera riktningen samt gc-bana.
Omvandling av kvarter i Enköping
Romberga 22:1, 22:4 och 24:1. Totalt är det ca 30.000 kvm BTA bostäder och inslag av lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus och småhus mm i Enköping
Totalt ca 600 bostäder planeras, både lägenheter, villor, parhus och kedjehus.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Det kommer att säljas tomter löpande under en 15 års period. Ca 30 st radhus/år Ca 100 lägenheter/år
Ny vattenförsörjning i Enköping
Enköping kan i framtiden få en del av sitt dricksvatten från Västerås. Då behöver det dras nya ledningar mellan de två kommunerna och byggas ett nytt vattenberedningsverk i Enköping. Huvuduppdrag: Framtagande av systemhandling för den nya dricksvattenförsörjningen. • Optioner som beställaren kan välja att beställa: Option 1: Utföra detaljprojektering fram till färdiga upphandlingsdokument samt medverka som expertstöd fram till färdig bygghandling Option 2: Medverka som stöd till beställaren under entreprenaden fram till driftsättning av den nya dricksvattenförsörjningen och vattenverket samt deltagande vid framtagande av relationshandlingar
Ny/om eller tillbyggnad av centrumfastighet i Enköping
Den befintliga tvåplansgallerian, med en uthyrningsbar area om cirka 7 500 kvm, ska rivas och projektet omfattar en detaljplaneändring och nybyggnation. Den potentiella byggrätten omfattar totalt cirka 26 500 kvm, varav cirka 8 500 kvm handel, cirka 7 500 kvm kontor, cirka 4 000 kvm bostäder samt cirka 6 500 kvm parkering.
Nybyggnad av hotell i Enköping
Nybyggnad av hotell på Stattomten. 100-140 rum.
Nybyggnad av motorbana, forskning och logistikcenter mm i Enköping, etapp 2
I denna etapp kommer det byggas motorbana, logistik, utvecklingscentrum mm. Bårskär 1:1 m.fl 190 hektar mark som skall bebyggas. Projektet hette tidigare Viking Motor Park.
Nybyggnad av lager i Enköping
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av skola i Enköping
Nybyggnad av F-5 skola
Ombyggnad av väg 55 mellan Enköping-Litslena
Ca 6,5 km lång sträcka. Ombyggnaden startar vid trafikplats Annelund (korsning E18/55) och slutar vid cirkulationsplats Litslena (korsning väg 55/väg 263). Vägen byggs om till en mötesfri landsväg, 2+1 med mitträcke, med målhastighet 100 km/h. En ny gång- och cykelväg byggs längs hela sträckan. Vi bygger även en planskild korsning för gående och cyklister i Skolsta.
Nybyggnad av punkthus i Enköping
Bergvreten 1:32 och Gånsta 2:3
Nytt handels- och verksamhetsområde i norra Enköping
Staffan Svensson, Sverige vann arkitekttävlingen. 4 hektar stort område finns kvar att bebygga.
Nybyggnad av radhus i Enköping
50 radhuslägenheter
Nybyggnad av radhus och flerbostadshus i Örsundsbro
Åtta radhuslägenheter och två flerbostadshus
Ombyggnad för kulturskolan i Enköping
I ombyggnaden till Kulturhus Joar planeras gång- och cykelvägen mellan byggnaderna ersättas med en glasbyggnad som sammanbinder huskropparna. Efter ombyggnad av den större huskroppen ska denna innehålla lokaler för biograf, kultur- och musikskola, teater, konferens, café och personal. I biblioteksbyggnaden ska arbeten med installationer, larmsystem, sprinkler och passersystem ske.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av företagsby i Enköping
Företagsby för verksamheter, service, handel och småskalig industri.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Möjliggöra uppförande av hyresbostäder, antingen bygga på befintlig byggnad med fler våningar alternativt uppföra en helt ny byggnad.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av radhus. 7 olika tomter med 1 huskropp med 5 lägenheter i varje. Ekolsund 1:247, 1:248, 1:249, 1:250, 1:251, 1:252 och 1:253
Utbyte av kontaktledningar sträckan Grillby-Enköping
Utbyte av all kontaktledning mellan Grillby och Enköping på uppspåret. Montage av nya kontaktledningsfundament.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Ändrad detaljplan prövas i syfte att möjliggöra uppförandet av flerbostadshus som ett led i förtätningen av stadens centrala delar. Fastigheten används idag som materiallager med mera.
Nybyggnad av förskola i Enköping, Etapp 2
Äldreboende i etapp 1: 1296262.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Nybyggnad av 5 st radhus och komplementbyggnader. Ekolsund 1:265, 1:266, 1:274 och 1:275
Lokalanpassning av kontor i Enköping
Lokalanpassning av kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av 4 flerbostadshus Ekolsund 1:255,1:263,1:279,1:289.
Nybyggnad av trygghetsbostäder i Enköping
På fastigheten planeras trygghetsbostäder och bostadsrätter för seniorer inom ramen för konceptet Seniorliv Plus.
Nybyggnad av företagspark parkering mm i Enköping, etapp 3
Bårskär 1:1 m.fl 190 hektar mark som skall bebyggas. Projektet hette tidigare Viking Motor Park.
Nybyggnad av hyresbostäder i Örsundsbro, Enköping
Bostäder (1ROK, 2ROK, 4ROK), studentbostäder
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av 2 stycken flerbostadshus samt mur och plank.
Nybyggnad av huvudpumpstation i Enköping
Enköpings kommun planerar att bygga ett nytt avloppsreningsverk (ARV) beläget sydväst om tätorten. Det befintliga reningsverket läggs ner och avloppsvatten pumpas till det nya reningsverket via två huvudpumpstationer. Denna entreprenad avser uppförandet av dessa två huvudpumpstationer.
Nybyggnad av hotell/motell i Enköping
Avser nybyggnad av lågprishotell med ca 30 rum.
Nybyggnad av friliggande hus (55+) i Örsundsbro
6 st friliggande 55 plus boende.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Nybyggnad av radhus på Ekolsund 1:254, 2 st radhus på Ekolsund 1:257 och 3 st radhus på Ekolsund 1:259.
Nybyggnad av industri, handel el dyl, Enköping
2 industri/handel/lagertomter.
Om- och tillbyggnad av MekS vid Enköpings garnison
FORTV avser upphandla en totalentreprenör för ny-/tillbyggnation av MekS på Enköpings garnison.
Installation av underhållsladdare för fordon vid garnisonen i Enköping
Avser installation av underhållsladdare för fordonsbatterier i anslutning till fordonsuppställningsplatser på garnisonen i Enköping.
Tillbyggnad av omklädningsrum mm i Enköping
Tillbyggnad av omklädningsrum och upprustning av friidrottsanläggning.
Utbyggnad av församlingshem och parkering i Enköping
Utbyggnad av församlingshem och en parkering.
Tilläggsisolering på vindar i flerbostadshus i Enköping
Avser tilläggsisolering för 3 vindar med förråd.
Uppgradering/service av hissar för ENA Energi i Enköping
I anläggningen finns två hissar en personhiss till kontorsdel och kontrollrum samt en person/materialhiss i pannhuset som är i behov av uppgradering eller utbyte.
OVK-besiktning av flerbostadshus i Enköping
OVK-besiktning av flerbostadshus.
Spolning av stammar på flerbostadshus i Enköping
Spolning av stammar på flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).