Alla planerade byggprojekt i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk utanför Sandhamn
Njordr Offshore Wind planerar en havsbaserad vindkraftspark i norra Östersjön. Vindparken är belägen ca 100 kilometer öster om Stockholm och ca 55 kilometer öster om Sandhamn. Vindparken planeras bestå av upp till 300 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 330 meter. Förväntad produktion från vindkraftparken är upp till 20 TWh per år.
Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Hemmesta, Värmdö
Totalt i området planeras ca 500-600 nya bostäder i 4-5 våningshus med handel i bottenplan. Många privatpersoner tillsammans med kommunen som är fastighetsägare.
Ombyggnad av väg 222 mellan Mölnvik-Ålstäket
Avser förbättringar av framkomligheten, tillgängligheten och trafiksäkerheten.
Nybyggnad av flerbostadshus, handel och kontor mm i Gustavsbergs centrum
Ca 240 lgh planeras. Ev även gruppboende, förskola och högstadieskola. I detta projekt kommer det även ingå idrottsplats m.m.
Nybyggnad av bostäder på Värmdö
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus, radhus och centrumfunktioner.
Nybyggnad av bostäder på Värmdö
Ca 130-150 lägenheter.
Basunderhåll väg i område Värmdö
Väglängd ca 224 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av bostäder på Värmdö
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus och radhus med 100-120 lägenheter. Hemmesta 11:67, 11:328 & 11:369
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg, Värmdö
Planer för nybyggnad av 75 st lägenheter i Lugnet, Gustavsberg. Kombohus.
Nybyggnad av flerbostadshus, studentlägenheter i Gustavsberg, Värmdö
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 100 bostäder i flerbostadshus på 3–5 våningar och cirka 30 småhus
Nybyggnad av trafikcentrum på Värmdö
Omfattar trafikplats Gustavsberg, trafikplats Hålludden, Värmdö marknad, Gustavsbergsvägen fram till Charlottendalsvägen och ett område nordväst om tpl Gustavsberg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Fastigheten omfattar cirka 3630 kvm och är belägen sydost om Gustavsbergs centrum.
Nytt verksamhetsområde på Värmdö
Projektet ska möjliggöra plats för nya verksamheter med mellan 200 och 300 arbetsplatser i ett attraktivt läge vid Värmdöleden och trafikplats Insjön. Projektet har också som mål att få till stånd en kommungränsjustering mellan Nacka kommun och Värmdö kommun. 30 000 kvm tomtmark.
Nytt verksamhetsområde på Värmdö
Projektet ska möjliggöra plats för nya verksamheter med mellan 200 och 300 arbetsplatser i ett attraktivt läge vid Värmdöleden och trafikplats Insjön. Projektet har också som mål att få till stånd en kommungränsjustering mellan Nacka kommun och Värmdö kommun. 20 000 kvm tomtmark.
Nytt verksamhetsområde på Värmdö
Projektet ska möjliggöra plats för nya verksamheter med mellan 200 och 300 arbetsplatser i ett attraktivt läge vid Värmdöleden och trafikplats Insjön. Projektet har också som mål att få till stånd en kommungränsjustering mellan Nacka kommun och Värmdö kommun. 40 000 kvm tomtmark, 2 nya infartsparkeringar med totalt ca 140 platser.
Nybyggnad av lättare industri, lager och logistiklokaler i Gustavsberg
Tomter till försäljning för industri, lager och logistik på Ekobacken i Gustavsberg.
Nybyggnad av lättare industri, lager och logistiklokaler i Gustavsberg
Tomter till försäljning för industri, lager och logistik på Ekobacken i Gustavsberg.
Utveckling av kuststation Djurö samt Boda brygga, Värmdö hamnar
Boda brygga: Värmdö hamnar avser att rusta upp kajmiljön med bättre servicemöjligheter och anlägga en parkering med plats för cirka 200 bilar. Det saknas idag ändamålsenliga serviceanläggningar såsom toaletter, kiosk/café och vänthall. Lokalanpassning Djurö kuststation: Verksamheterna börjar bli trångbodda varför det finns ett behov av att se över utformningen och disponeringen av lokalerna inom området. Andra projekt som kan komma att ropas av: Upprustning/ombyggnation av hamnområden med tillhörande bryggor inom bolagets fastighetsbestånd, Parkeringsytor med hantering av dagvatten samt laddstolpar på Värmdö hamnars fastigheter samt Renovering-/tillbyggnad av verksamhetslokaler.
Utbyggnad av VA-ledningar på Värmdö
Objektet avser område Oxön Södra och omfattar schakt och förläggning av nya kommunal vattenledning cirka 2,4 km samt ny spillvattenledning cirka 2,4 km. Delar av området ska utföras genom schaktfri teknik.
Nybyggnad av bostäder i Hemmesta, Värmdö
Nybyggnad av bostäder i radhus/parhus i Hemmesta på Värmdö.
Exploateringsområde för nya bostäder, Värmdö
Nybyggnad av nya bostäder i småhus. Exploateringen kan bli en utbyggnad av infrastrukturen med gång-och cykelväg samt en förbättrad framkomlighet för buss till Aspvik samt fortsatt VA-utbyggnad.
Energiåtgärder i flerbostadshus i Gustavsberg, Värmdö
Energieffektivisering av Värmdöbostäders fastighet Kv Ösby 5:1. Kvarteret består av 11 st byggnader. Hus 1-5 är sammanbyggda medan hus 6-11 är friliggande. Totalt finns 13 st trapphus. Omfattning: - Ny ventilationslösning med nya FX-aggregat på tak. - Ny tillträdeslösning till tak. - Ny solcellsanläggning på tak - Nytt utförande av taksäkerhet. - Tillskapande av utrymme för ackumulatortankar vid UC. - Takkonstruktionen skall förstärkas där sollceller kommer monteras. - Tätskikt rivs i sin helhet och nytt tätskikt monteras med tillhörande plåtdetaljer. Option 1: Byte av vvc-ledning inom hela fastigheten.
Ombyggnad av väg i Gustavsberg, Värmdö
Planer finns att alla vägar kring Blekängsvägen ska byggas om.
Nybyggnad av flerbostadshus m.m. i Gustavsberg, Värmdö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (hus 1), ombyggnad av befintlig byggnad till parhus (byggnad 2), rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av flerbostadshus (hus 3) samt nybyggnad av komplementbyggnad (byggnad 4) Säby 3:1, säby 1:318.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg, Värmdö
Ansökan bygglov uppförande flerbostadshus och tillbyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Gustavsberg, Värmdö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 9 enbostadshus Mörtnäs 1:893,1:894,1:891,1:890,1:889,1:888,1:887,1:886,1:895.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Hemmesta
Ombyggnad av vägskäl till cirkulationsplats. Avser korsningen mellan Fagerdalavägen (väg 667) och Värmdövägen/Skärgårdsvägen (väg 274). Även en gc-väg planeras längs Värmdövägen/Skärgårdsvägen.
Om- och nybyggnad av bostäder på Runmarö, Värmdö
Nybyggnation av ett hus med 4st lägenheter. Ombyggnad till 4st bostadsrätter.
Exploateringsarbeten inför bebyggelse i Hemmesta, Värmdö
Avser exploatering, utbyggnad av gata och va för ca 500-600 nya bostäder.
Utbyggnad av va-ledningar i Värmdö
Syftet med detaljplanen är främst att anpassa området för permanentboende. Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp avses ske i samband planläggningen.
Utbyggnad av va-ledningar på Värmdö
Syftet med detaljplanen är främst att anpassa området för permanentboende. Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp avses ske i samband planläggningen.
Utbyggnad av va-ledningar på Bullandö, Värmdö
Avser utbyggnad av va-ledningar.
Utbyggnad av va-ledningar på Bullandö, Värmdö
Avser utbyggnad av va-ledningar.
Utbyggnad av va-ledningar på Bullandö
Avser utbyggnad av va-ledningar.
Utbyggnad av va-ledningar vid Återvall, Värmdö
Avser utbyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av grupphus i Gustavsberg, Värmdö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 5 enbostadshus och komplementbyggnad.
Utbyggnad av vatten och avlopp på Värmdö
Kommunalt vatten och avlopp till 15 fastigheter i Torpa
Ombyggnad av återvinningscentral på Värmdö
Syftet med ombyggnationen av Hemmesta återvinningscentral är att modernisera och utveckla anläggningen för att möta kommande lagkrav på sortering och återvinning av avfall.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplats längs väg 222 i Värmdö
Ny gångpassage med refug i anslutning till hållplatsläget. Berör endast hållplatsen söder om väg 222.
Nybyggnad av personalbostäder i Gustavsberg, Värmdö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, personalbostäder.
Nybyggnad av pumpstation på Värmdö
Avser nybyggnad av pumpstation till ny huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken.
Åtgärder vid GCM-passager längs väg 646 vid Brunn
Nybyggnad av trafiksäkra gång, cykel och mopedpassager på 8 platser längs väg 646. Hastighetsdämpande åtgärder.
Nybyggnad av busstorg i Gustavsberg, Värmdö
Planer för busstorget runt Runda huset
Installation av solceller på flerbostadshus i Gustavsberg
Planer finns för installation av solceller.
Målning av trapphus i flerbostadshus i Gustavsberg
Avser målning av trapphus i flerbostadshus.
Takomläggning och målning på klockstapel vid Värmdö kyrka
Omläggning av takspån, tjärning och målning.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Gustavsberg
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Gustavsberg
Planer finns för installation av laddstolpar.
Utvändig målning av industrihus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för fasadändring av industribyggnad (ommålning).
OVK-besiktning i flerbostadshus i Gustavsberg
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).