Alla planerade byggprojekt i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk utanför Sandhamn
Projekt Delta är en planerad vindkraftspark, belägen i mellersta Östersjön, omkring 100 kilometer öster om Stockholm och 55 kilometer öster om Sandhamn. Delta planeras bestå av uppemot 300 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 330 meter. Den förväntade produktionen beräknas uppgå till omkring 20 TWh per år, vilket motsvarar cirka 3,2 miljoner villors hushållsel. Vindkraftparken förväntas vara i drift omkring år 2030. Området kommer att delas upp i olika delar.
Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Hemmesta, Värmdö
Totalt i området planeras ca 500-600 nya bostäder i 4-5 våningshus med handel i bottenplan. Många privatpersoner tillsammans med kommunen som är fastighetsägare.
Ombyggnad av väg 222 mellan Mölnvik-Ålstäket
Avser förbättringar av framkomligheten, tillgängligheten och trafiksäkerheten.
Nybyggnad av flerbostadshus, handel och kontor mm i Gustavsbergs centrum
Ca 240 lgh planeras. Ev även gruppboende, förskola och högstadieskola. I detta projekt kommer det även ingå idrottsplats m.m.
Nybyggnad av bostäder på Värmdö
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus, radhus och centrumfunktioner. Hemmesta 11:365, 11:443 och 11:12
Nybyggnad av bostäder på Värmdö
Ca 130-150 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder på Värmdö
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus och radhus med 100-120 lägenheter. Hemmesta 11:67, 11:328 & 11:369
Nybyggnad av flerbostadshus, studentlägenheter i Gustavsberg, Värmdö
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 100 bostäder i flerbostadshus på 3–5 våningar och cirka 30 småhus
Nytt verksamhetsområde på Värmdö
Projektet ska möjliggöra plats för nya verksamheter med mellan 200 och 300 arbetsplatser i ett attraktivt läge vid Värmdöleden och trafikplats Insjön. Projektet har också som mål att få till stånd en kommungränsjustering mellan Nacka kommun och Värmdö kommun. 20 000 kvm tomtmark.
Nybyggnad av särskilt boende på Värmdö
Centrumnära, attraktivt och tryggt särskilt boende, med ett grönskande läge i Gustavsberg.
Nytt verksamhetsområde på Värmdö
Projektet ska möjliggöra plats för nya verksamheter med mellan 200 och 300 arbetsplatser i ett attraktivt läge vid Värmdöleden och trafikplats Insjön. Projektet har också som mål att få till stånd en kommungränsjustering mellan Nacka kommun och Värmdö kommun. 20 000 kvm tomtmark.
Nybyggnad av särskilt boende för äldre på Värmdö
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bebyggelse av ett särskilt boende för äldre samt bibehålla befintliga LSS-boenden med möjlighet till viss utbyggnad. Mossen (fastighet Ösby 1:228 och del av Ösby 1:65 m.fl.)
Nybyggnad av trafikcentrum på Värmdö
Omfattar trafikplats Gustavsberg, trafikplats Hålludden, Värmdö marknad, Gustavsbergsvägen fram till Charlottendalsvägen och ett område nordväst om tpl Gustavsberg.
Nytt verksamhetsområde på Värmdö
Projektet ska möjliggöra plats för nya verksamheter med mellan 200 och 300 arbetsplatser i ett attraktivt läge vid Värmdöleden och trafikplats Insjön. Projektet har också som mål att få till stånd en kommungränsjustering mellan Nacka kommun och Värmdö kommun. 30 000 kvm tomtmark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Fastigheten omfattar cirka 3630 kvm och är belägen sydost om Gustavsbergs centrum.
Nybyggnad av lättare industri, lager och logistiklokaler i Gustavsberg
Tomter till försäljning för industri, lager och logistik på Ekobacken i Gustavsberg.
Nybyggnad av lättare industri, lager och logistiklokaler i Gustavsberg
Tomter till försäljning för industri, lager och logistik på Ekobacken i Gustavsberg.
Nybyggnad av bostäder i Hemmesta, Värmdö
Nybyggnad av bostäder i radhus/parhus i Hemmesta på Värmdö.
Exploateringsområde för nya bostäder, Värmdö
Nybyggnad av nya bostäder i småhus. Exploateringen kan bli en utbyggnad av infrastrukturen med gång-och cykelväg samt en förbättrad framkomlighet för buss till Aspvik samt fortsatt VA-utbyggnad.
Till- och ombyggnad av affärshus i Gustavsberg
Planer finns för om- och tillbyggnad av affärshus samt fasadändring och nybyggnation av 4 nya parkeringsplatser.
Påbyggnad av affärshus i Gustavsberg
Planer finns för att bygga på en våning på ett affärshus i Gustavsberg.
Ombyggnad av väg i Gustavsberg, Värmdö
Planer finns att alla vägar kring Blekängsvägen ska byggas om.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg, Värmdö
Ansökan bygglov uppförande flerbostadshus och tillbyggnad enbostadshus.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Hemmesta
Ombyggnad av vägskäl till cirkulationsplats. Avser korsningen mellan Fagerdalavägen (väg 667) och Värmdövägen/Skärgårdsvägen (väg 274). Även en gc-väg planeras längs Värmdövägen/Skärgårdsvägen.
Sanering av mark i Ekobacken/Värmdö företagspark i Gustavsberg
Planer finns för sanering av markanläggning i Gustavsberg.
Exploateringsarbeten inför bebyggelse i Hemmesta, Värmdö
Avser exploatering, utbyggnad av gata och va för ca 500-600 nya bostäder.
Om- och nybyggnad av bostäder på Runmarö, Värmdö
Nybyggnation av ett hus med 4st lägenheter. Ombyggnad till 4st bostadsrätter. 800 kvm BOA.
Utbyggnad av va-ledningar i Värmdö
Syftet med detaljplanen är främst att anpassa området för permanentboende. Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp avses ske i samband planläggningen.
Utbyggnad av vatten och avlopp på Värmdö
Kommunalt vatten och avlopp till 15 fastigheter i Torpa
Nybyggnad av personalbostäder i Gustavsberg, Värmdö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, personalbostäder.
Installation av solceller på flerbostadshus i Gustavsberg
Planer finns att installera solceller på flerbostadshus i Gustavsberg.
Installation av berg/fjärrvärme flerbostadshus i Gustavsberg
Planer finns för att installera fjärr/bergvärme i flerbostadshus i Gustavsberg.
Nybyggnad av busstorg i Gustavsberg, Värmdö
Planer för busstorget runt Runda huset
Målning av trapphus i flerbostadshus i Gustavsberg
Avser målning av trapphus i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder, förskola, idrottshallar mm på Värmdö
Möjliggör omkring 700 nya bostäder, varav cirka 145 småhus och cirka 545 lägenheter i flerbostadshus. Utöver bostäderna föreslås cirka 60 vårdbostäder samt en friliggande förskola med fem till sex avdelningar. Två idrottshallar möjliggörs invid Gustavsbergsvägen, i områdets norra respektive södra del. I sydväst, invid trafikplats Gustavsberg, föreslås en infartsparkering för cirka 260 bilar samt cykelparkering. Inom Edsberg gård vid Kvarnsjön möjliggörs för ett friluftsområde med föreningslokaler.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Gustavsberg
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Gustavsberg
Avser installation av solceller på flerbostadshus i Gustavsberg.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Gustavsberg
Avser installation av laddstolpar för bilar vid flerbostadshus i Gustavsberg.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Gustavsberg
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Målning av fönster på flerbostadshus i Gustavsberg
Avser målning av fönster på flerbostadshus i Gustavsberg.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).