Alla planerade byggprojekt i Vallentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Planprogram för Södra Haga inklusive utredning avseende behov. Ca 100 bostäder, både flerbostadshus och gruppbyggda småhus planeras. Som en del av arbetet ska även behov av Arningevägens förlängning prövas.
Ny sträckning av väg 268 mellan E4-Grana
Avser ny sträckning för väg 268 mellan E4 i Upplands Väsby kommun och Grana i Vallentuna kommun. Ny gc-väg längs väg 268 mellan Grana-Vallentuna centrum ingår. Framkomlighetsåtgärder, bullerskydd och barriäreffekter.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
400 byggrätter som är fördelad på ca 200 lägenheter och 200 rad/parhus.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Planer för ca 500 nya bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Ca 300 bostäder i flerbostadshus och stadsradhus. Marken ägs både av privata aktörer och kommunen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Planer för ca 200 bostäder på Norra centrumtomten i Västra Vallentuna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Totalt i området planeras ca 300 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna, etapp 1
Avser nybyggnad av ca 170 hyresrätter. Totalt i området planeras ca 250 lgh i flerbostadshus, handelslokaler, 90-95 radhus, 40-45 villor, förskola.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna, etapp 1
Kristineberg ligger strax öster om Vallentuna centrum. Området är inne i ett expansivt skede och ska utvecklas till en stadsdel med omkring 1 800 bostäder av olika slag, skolor, förskolor och ett stadsdelscentrum. Titanias del i projektet omfattar 19 kedjehus, 88 radhus och 10 villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Projektet i tellhuskvarteren i centrala Vallentuna planläggs för bostäder och verksamheter samt parkområde.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Vallentuna
Projektet i tellhuskvarteren i centrala Vallentuna planläggs för bostäder och verksamheter samt parkområde.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Ingår i samma detaljplan som Solgården (Vallentuna Bällsta 2:16) Kommer ev delas upp i flera projekt.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Ingår i samma detaljplan som Björkesta (Vallentuna Bällsta 2:374) Kommer ev delas upp i flera projekt.
Nybyggnad av grundskola i Vallentuna
Skola för ca 500 elever.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Avser nybyggnad av ca 100 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av äldreboende i Vallentuna, etapp 1
Avser nybyggnad av äldreboende med ca 54 platser i Kristineberg, kvarter 4. Totalt i området planeras ca 250 lgh i flerbostadshus, handelslokaler, 90-95 radhus, 40-45 villor, förskola.
Nybyggnad av äldreboende i Vallentuna
Avser nybyggnad av äldreboende samt mur och plank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av småhus i Vallentuna
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för cirka 100 bostäder. Inom planområdet ska skapas förutsättningar för i huvudsak småhus. Omfattningen, typ av bebyggelse och exakt planavgränsning kommer slås fast senare under planarbetets gång.
Nybyggnad av småhus i Vallentuna
Ur bostadsbyggnadsprognos 2018-2020. Marken ägs både av privata aktörer och kommunen.
Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Vallentuna
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av sambostäder i Vallentuna
Detaljplanearbetet ska undersöka förutsättningarna för att etablera bostäder i form av sambostäder i 2-4 våningar inom fastigheten Bällsta 2:158. Målet är att möjliggöra bostadsbebyggelse inom fastigheten.
Nybyggnad av villor och radhus i Vallentuna
Syftet med detaljplanen för Nyborg är att möjliggöra ca 300 nya bostäder i anslutning till den nya vägförbindelsen mellan Bällstaberg och Nyborg samt en bussgata över kommungränsen till Täby. Naturvärden och viktiga gröna stråk säkerställs som natur.
Nybyggnad av radhus/parhus i Vallentuna
Planer för ett 40-50 tal rad och parhus.
Nybyggnad av trygghetsboende i Vallentuna
Grundtanken är att skapa ett hållbart boende med bostadsrätter för en bred äldre målgrupp. Bostäderna ska innehålla lokaler för gemenskap och social samvaro.
Nybyggnad av serviceboende i Vallentuna
Nybyggnation av serviceboende i Nyby.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Ur bostadsbyggnadsprognos 2018-2020. Ca 35 nya bostäder planeras. Marken ägs av privata aktörer.
Nybyggnad av radhus i Vallentuna
Nybyggnad av ca 22 radhus.
Nybyggnad av förskola i Vallentuna
Ur investeringsbudget 2017-2025
Nybyggnad av förskola i Ormsta
Ormsta 1:33, 1:34 mfl
Nybyggnad av förskola i Vallentuna
Ny förskola i Åbyholm.
Nybyggnad av förskola i Vallentuna
Ur investeringsbudget 2015-2024.
Exploatering för nytt bostadsområde i Vallentuna etapp 3
Fortsättning på etapp 2. Alla etapper avser exploatering inför nybyggnation av ca 1800 bostäder.
Nybyggnad av förskola i Vallentuna
Ur investeringsbudget.
Nybyggnad av gc-väg i Vallentuna
Planerat projekt från investeringsbudget för ny gång- & cykelväg Vallentuna - Karby. Centrala Vallentuna- Karby/Brottby
Nybyggnad av förskola i Vallentuna
Planer finns på nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Avser nybyggnad av flerbostadshus med kommersiella lokaler på bottenplan.
Nybyggnad av verksamheter i Vallentuna
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av en ny etapp i Okvista arbetsområde, Okvista 5. Kommunen äger marken idag men har avsikt att sälja styckevis.
Nybyggnad av restaurang i Vallentuna
Avser nybyggnation av Max hamburgerbar i Vallentuna.
Nybyggnad av exploateringsområde i Vallentuna
Utbyggnad av gata och va inom Kårsta-Rickeby 2:221 m.fl.
Exploateringsarbete för småhus i Vallentuna
Totalt i området planeras för 50-60 bostäder som föreslås variera mellan friliggande enbostadshus och par-, rad- och kedjehus. Ett mindre flerbostadshus möjliggörs i planområdets nordöstra del.
Nybyggnad av villor i Vallentuna
Avser nybyggnation av villor.
Invändig renovering av kyrka i Vallentuna
Invändig renovering av Vallentuna kyrka.
PFAS-rening av lak- och processvatten på Löt Avfallsanläggning, SÖRAB
Syfte och mål med denna upphandling är att SÖRAB ska hitta en leverantör som erbjuder en reningsteknik som kan hjälpa SÖRAB att uppnå målet att på Löt Avfallsanläggning tidigt år 2025 ha en fullskalig, driftsäker och kostnadseffektiv rening av perfluorerade ämnen som uppfyller relevanta miljökrav.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Avser ändring av lokal till 4 st bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus. Rivning av äldre ladugårdsbyggnad.
Förnyelse av fördelningsstationer mm i Vallentuna
Fördelningstationen F03 Kårsta ska förnyas med en ny transformator T1 6,3 MVA, ny nollpunktsutrustning inkl. brandväggar, fundament med oljegrop och släckraster samt anpassning av kontrollanläggning. Stationen F02 Orkesta ska förnyas med två nya transformatorer T1 och T2 på 6,3 MVA st inkl. brandväggar, fundament med oljegropar och släckraster samt anpassning av kontrollanläggning.
Utveckling av fritidsområde i Vallentuna
Avser ombyggnad av friluftsområde kring Gävsjön. Planer är att bygga upp motionsspår och vindskydd i området.
Restaurering av Gävsjön i Vallentuna
Avser restaurering av Gävsjön.
Byte av tak på kyrka i Vallentuna
Omläggning av skiffertak
Nybyggnad av bullerplank i Vallentuna, etapp 2
Avser byggnation av bullerplank längs del av Lingsbergsvägen i Vallentuna, ca 125 m.
Nybyggnad av tälthall i Vallentuna
Nybyggnad av tälthall.
Byte av tak på flerbostadshus i Vallentuna
Avser omläggning av tak på flerbostadshus i Vallentuna.
Installation av solceller på flerbostadshus i Vallentuna
Planer finns att installera solceller på flerbostadshus i Vallentuna.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).