Alla planerade byggprojekt i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus på Norra Hagastaden
Planer för utvecklingen av de norra delarna av det stora stadsutvecklingsprojektet omfattar 1 000 nya bostäder, vårdlokaler, förskola och LSS-lägenheter.
Nybyggnad av kontor i Solna
Detaljplanen möjliggör att ny bebyggelse kan uppföras inom kvarteret Farao och kvarteret Kairo. Planen medger cirka 185 bostäder, möjlighet till en integrerad förskola samt cirka 77 000 kvm ljus BTA kontorsyta och arbetsplatser.
Nybyggnad av bostäder och skola i Solna
Möjliggöra 800–900 nya bostäder och en ny skolbyggnad för elever i årskurs 4–6. Den nya skolbyggnaden byggs för elever i årskurs 4–6. Järvastadens skola ska inrymma 350 elever, en idrottshall och en tillhörande skolgård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för nybyggnad, parkeringshus.
Nybyggnad av kontorshus i Solna
Planer finns för rivning av befintligt kontor på 11000 kvm och nybyggnad av ca 50000 kvm kontor. På fastigheten Yrket 4 föreslås en kontorsbyggnad i form av ett atriumhus om cirka 50 000 kvadratmeter BTA. Byggnaden har en sammanhållen grundvolym i sex våningar med en förhöjd bottenvåning och indragna takvåningar i två respektive en våning samt därutöver en mindre våning med fläktrum.
Nybyggnad av kontorshus i Solna
AIX vidareutvecklar Parkhuset i Solna Business Park på uppdrag av Fabege. Det är ett innovationsprojekt som har som målsättning att halvera klimatpåverkan för kontor i jämförelse med ett traditionellt nybyggnadsprojekt.
Ombyggnad av bangård i Tomteboda
Ankomst och avgångsspår, rangeranläggning, nytt rangerställverk, spår och plattformar. Utbyte av samtliga spår och omhändertagande av förorenad mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huvudsta
Avser nybyggnad av totalt ca 1000 bostäder på Huvudsta 4:28, Huvudsta 4:24 samt del av Ekelund 1 samt markanvisning av del av Huvudsta 4:17, 4:18 och 4:21.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ca 362 bostäder och garage för ca 244 st bilar.
Nybyggnad av bostäder, förskola och LSS-boende i Solna
Det nya bostadskvarteret omfattar cirka 32 000 kvadratmeter BTA bostäder, förskola och LSS-boende. Lokaler för centrumändamål ska finnas i bottenvåningarna mot gata. Bebyggelsen har en sammanhållen höjd i sju till åtta våningar, med två högre huskroppar i respektive 11 våningar mot parken och nio våningar mot Smidesvägen.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Solna
Bostadsbebyggelse och en förskola och området bedöms inrymma minst 300-350 nya bostäder, varav 50 stycken ska upplåtas med hyresrätt.
Nybyggnad av bostäder i Solna
Planförslaget innebär att del av Skytteholm 2:4 ska överföras till fastigheten Byggmästaren 2 genom fastighetsreglering samt att del av Byggmästaren 4 ska överföras till Byggmästaren 2 genom fastighetsrelgering. Detaljplanens syfte är att möjliggöra omkring 325 nya bostäder. Bebyggelsen placeras i kvartersform runt en innergård, med lokaler i bottenvåningen mot Frösundaleden och Ankdammsgatan. Byggmästaren är idag bebyggd med ett kontorshus med verksamheter i bottenvåningen samt en bensinstation. Kontorsbyggnaden och bensinstationen ska rivas.
Bygg- och installationsarbeten vid station Södra Hagalund
Bygg- och installationsarbeten inom en station, Södra Hagalund, samt i anslutande servicetunnel. Uppgångarna utgår från mitten av plattformrummet upp till entréplan. Avser stomkomplettering med lättväggar, murade väggar, väggpaneler, smide, glaspartier, golv, undertak och övriga ytskikt. VS, luftbehandling, sprinkler, el och reservkraft samt belysning, transport vertikalhiss och snedbanehiss mm. VA-arbeten och pumpstationer för stationerna Södra Hagalund, Arenastaden och Hagastaden ingår.
Nybyggnad av bostäder, kontor, hotell mm i Solna, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 250 lägenheter. Projektet kommer att delas in i etapper. Det är inte fastställt med hur stort det kommer bli, då planen medger flera ändamål.
Nybyggnad av bostäder, kontor, hotell mm i Solna, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 250 lägenheter. Projektet kommer att delas in i etapper. Det är inte fastställt med hur stort det kommer bli, då planen medger flera ändamål.
Nybyggnad av bostäder, kontor, hotell mm i Solna, etapp 2
Planer för nybyggnad av flerbostadshus med ca 230 lägenheter. Projektet kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av kontor i Solna
Markanvisningen avser kontor med en total bruttoarea om cirka 40 000 kvm fördelat på tre kvarter, belägna intill Mälarbanan i de norra delarna av Solna strand.
Förtätning med bostäder mm i Solna
Albydal: Kvarter Separatorn: Kontor 19 000 kvm och bostäder 14 000 kvm Utmed Solnavägen skapas ett kvarter med blandade funktioner och höga hållbarhetsambitioner. Bottenvåningen bidrar med lokaler för service och skapar trygghet för de som passerar längs omgivande gator. Kvarterets indelning i tre huskroppar syftar till att skapa en variation i skala längs med Solnavägen och Sundbybergsvägen. Kvarteret innehåller runt 140 bostadslägenheter fördelat på två huskroppar och en högre byggnad om 12 våningar med kontor och andra verksamheter.
Nybyggnad av tunnelbanestation mm i Solna
Kv Albydal: T-banetorget, Entréplatsen, Promenaden – huvudgångstråk, Gröna torget, Västra gatan, Östra gatan, Hedvigdalsvägen, Ny T-banestation Bebyggelsen, tot. 116 000 kvm BTA, varav ca 140-280 bostäder, samspelar med Hagalund 4:10.Terrasserade volymer. Två kontorslameller bevaras. Hedvigsdalsvägen blir i sin helhet allmän plats och förlängs till Solnav. (endast högersväng ut från Hedvigsdalsv. Vänstersväng från Solnav. möjligt, avlastar Solnav. Framtida busstrafik möjligt. ”Promenaden” nytt öst-västlig, grönskande huvudgångstråk mln ny T-bana & framtida pendel utformas som gångfartsområde. ”Östra gatan” och ”Västra gatan” nya lokala stråk i nord-sydlig riktning. Två nya, bilfria torg: entréplats mot ”T-banetorget” i Hagalund 4:10, ”Gröna torget” mot Sundbybergsvägen. T-banetorget, Entréplatsen, Promenaden – huvudgångstråk, Gröna torget, Västra gatan, Östra gatan, Hedvigdalsvägen, Ny T-banestation
Bygg- och installationsarbeten vid station Arenastaden
Bygg- och installationsarbeten inom en station, Arenastaden, samt i anslutande servicetunnel. Uppgångarna utgår från mitten av plattformrummet upp till entréplan. Avser stomkomplettering med lättväggar, murade väggar, väggpaneler, smide, glaspartier, golv, undertak och övriga ytskikt. VS, luftbehandling, sprinkler, el och reservkraft samt belysning, transport vertikalhiss och snedbanehiss mm
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
De nya husen byggs i 7–17 våningar med lokaler för handel och service i gatuplan och garage i källarplan. Förutom nya bostäder och lokaler kommer tunneln under Bagartorpsringen att ersättas med ett övergångsställe över gatan och en trappa ner till torget vid Ulriksdals station.
Nybyggnad av bostäder i Solna
Planer för lägenheter på Kv Gelbgjutaren.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Nybyggnad av flerbostadshus med 213 bostäder i kvarteret Ängsklockan. Projektet ska byggas i mellan fem och sex våningar plus en indragen våning samt två garageplan under marken med en byggnadsarea på 5 347 kvadratmeter, bruttoarea på 27 197 kvadratmeter och öppenarea på 2 347 kvadratmeter.
Nybyggnad av kontors- och handelshus på Ulriksdal, Solna
Nybyggnad av kontors- och handelslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Fastigheterna Rödbetan 1 och 2 ligger inom stadsdelen Huvudsta och är idag bebyggda med fyra bostadshus. Uppdraget innebär att samhällsbyggnadsförvaltningen ska ta fram förslag till ny detaljplan som möjliggör uppförandet av ny bebyggelse som omfattar cirka 100 nya lägenheter.
Nybyggnad av kontor i Solna
Avser nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av kontor i Solna
Detaljplanen möjliggör att ny bebyggelse kan uppföras inom kvarteret Farao och kvarteret Kairo. Planen medger cirka 185 bostäder, möjlighet till en integrerad förskola samt cirka 77 000 kvm ljus BTA kontorsyta och arbetsplatser.
Ombyggnad och återbruk av kontorshus mm i Solna
Albydal: Kvarter Albydal (Solna Access): Kontor och verksamheter 35 000 kvm För att ge plats åt en mer ändamålsenlig stadsstruktur, demonteras den mittersta av de tre befintliga kontorshusen ner med målet att återbrukas och återvinnas till nya byggnader. Den ändrade strukturen är en del i att skapa en sammanhängande stadsdel, där ett promenadstråk länkar samman tunnelbanan med området väster ut. Ett diagonalt stråk med trappa sammanbinder promenadstråket och Hedvigsdalsvägen, via kvarterets gård och är öppen för alla i området. Gården planeras bli områdets hjärta med restaurang och uteservering. Kvarterets tydliga 70-talsidentitet ska få sig ett lyft och lokalerna successivt renoveras. Total yta i kvarteret är cirka 35 000 kvm. Byggrätten är även anpassad för att vid behov kunna konverteras från kontor till andra verksamheter som till exempel studentboende och hotell i ett senare skede.
Nybyggnad av kontorshus mm i Solna
Albydal: Kvarter Mejeriet: Kontor och verksamheter 34 000 kvm Detta kvarter är främst avsett för kontorsverksamhet med publikt utbud i bottenvåningen. Det triangulära kvarteret består av tre volymer i tre olika nivåer som visu­ellt kopplas samman mot omgivande gator. På så sätt bildas tre kontorsblock, ett i varje hörn av kvarteret. Byggnaden ska vara flexibel med variation i möjliga storlekar på lokalytor. Totalt är kvarteret cirka 34 000 kvm. Centralt, väl synligt från tunnelbanetorget och Solnavägen. I kvarteret kommer även områdets mobilitetshubb att placeras och takterrasser kommer att bidra till byggnadens attraktion.
Nybyggnad av kontorshus mm i Solna
Albydal: Kvarter Pastören: Kontor och verksamheter 16 500 kvm I planområdets sydöstra utkant mellan Solnavägen och spårområden i öster och söder planeras ett kontorshus i tio våningar mot Solnavägen. I marknivå ges förutsättningar för att bygga en träningshall för idrott eller kulturverksamhet med en förhöjd sockelvåning. En trappa öster om huset förbinder Hedvigsdalsvägen med Solnavägen för gående. Runt byggnaden går cykelstråk som korsar platsen från väster längs Sundbybergsvägen och i nordsydlig riktning utmed Solnavägen. Kvarter 4 är det första som möter den som kommer till den nya stadsdelen söderifrån, från Stockholms innerstad. Kvarteret är cirka 16 500 kvm stort.
Nybyggnad av bostäder i Solna
Detaljplanen möjliggör att ny bebyggelse kan uppföras inom kvarteret Farao och kvarteret Kairo. Planen medger cirka 185 bostäder, möjlighet till en integrerad förskola samt cirka 77 000 kvm ljus BTA kontorsyta och arbetsplatser.
Ombyggnad av signalställverk i Hagalund
Utbyte av utdelssystem i signalställverk, JZU840 till OCS950.
Ombyggnad av undervisningslokaler på Karolinska institutet i Solna
Avser om- och tillbyggnad av Tomtebodaskolan i Solna stad. Totalt omfattar projektet ca 16 000 kvm BTA varav ca 1300 kvm nybyggnad och ca 13 500 kvm mark. Samtliga byggnader renoveras, förses med nya ventilationssystem, delvis nytt elsystem och med nya utvändiga trappor för utrymning. Innergården mellan byggnaderna anpassas till skolgård med lekutrustning, förskoleyta.
Nybyggnad av bostäder och kontor mm i Solna etapp 3
Ca 330 lägenheter i hela projektet.
BEST-arbeten längs Mälarbanan sträckan Huvudsta-Spånga
Permanent järnvägsanläggning från Huvudsta till Spånga.
Drift och underhåll av signalsäkerhetsanläggningen på Tvärbanan
Avtalstiden är 8 år med en option på 4 års förlängning. Omfattar drift- och underhåll avseende signalsäkerhetsanläggningen på Tvärbanan (Sickla-, Solna- och Kistagrenen).
Tillbyggnad av kontorshus i Solna
Planer för utveckling av fastigheterna Tygeln 1 och Tygeln 3. Projektet omfattar ca 10 000 m2 inom Tygeln 3 samt ca 41 000 m2 inom Tygeln 1, allt för kontorsändamål.
Tele och styrarbeten för stationerna Södra Hagalund, Arenastaden och Hagastaden
Tele och styrarbeten för stationerna Södra Hagalund, Arenastaden och Hagastaden, i servicetunnelns hela sträckning samt i teknikutrymmen placerade i servicetunnelns hela sträckning. Tele, styr och övervakning samt integration och provning mot överordnade system.
Nybyggnad av undervisningslokaler på Karolinska institutet i Solna
Avser om- och tillbyggnad av Tomtebodaskolan i Solna stad. Totalt omfattar projektet ca 16 000 kvm BTA varav ca 1300 kvm nybyggnad och ca 13 500 kvm mark. Samtliga byggnader renoveras, förses med nya ventilationssystem, delvis nytt elsystem och med nya utvändiga trappor för utrymning. Innergården mellan byggnaderna anpassas till skolgård med lekutrustning, förskoleyta.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Järva Krog i Solna etapp 4
Ca 450 lgh varav ca 10 LSS-bostäder.
Ombyggnad till Ungdomens Hus i Solna
100 nya vårdplatser för barn- och ungdomsvård inom psykiatri, beroendevård och ätstörningsvård.
Nybyggnad av kontor och handel mm i Solna
Byggnader för kontor, handel och service planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för nybyggnad, flerbostadshus ca 85 st lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
I Huvudsta Strandpark planerar JM för kvarteret Utblicken, nyproducerade bostadsrätter. Kvarteret Utblicken utformas som ett långt lamellhus i olika höjder och kommer totalt att bestå av sex trapphus Nybyggnad av 86 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Fastigheterna Rödlöken 1 och 2 ligger inom stadsdelen Huvudsta och är idag bebyggda med två bostadshus i anslutning till ett parkeringshus. Förslag till ny detaljplan som möjliggör uppförandet av ny bebyggelse som omfattar cirka 40-50 nya lägenheter.
Nytt motorvägskontrollsystem längs E4/E20 mellan Tomteboda-Bredäng
Nytt motorvägskontrollsystem (MCS). Omfattar nya portaler, ny kanalisation, nya skyltar, radar för stoppdetektion och nya kameror.
Nybyggnad av förskola och kontor vid Järva Krog i Solna etapp 5
Förskola med 4-6 avdelningar och kontorshus ska byggas i minst 5 etapper, lite oklar indelning.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Solna
Planer för ett nytt stadskvarter med ca 110 lägenheter, varav tio LSS-bostäder, samt en förskola med 4-6 avdelningar.
Nya bostäder i Solna
Bygglov för nybyggnad, flerbostadshus med 75 lägenheter, Albygård 2, 3. Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse omfattande cirka 70 lägenheter och kontorshus inom det befintliga kvarteret Albygård. Detaljplanen syftar även till att utveckla den befintliga lågdelen mot Huvudstagatan med en tillbyggnad som ska inrymma lokaler för centrumändamål samt parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage i Solna
Nybyggnad, flerbostadshus, 62 lägenheter, med underliggande garage i tre våningar.
Ny växelförbindelse på Tomteboda bangård
Ny växelförbindelse växel 180a/b vid Tomteboda övre.
Nybyggnad av entré till tunnelbanestation i Solna
Ekelundsområdet, Huvudsta 4:28 m fl
Nya bostäder och kontor i Solna
Kvarteren Stigbygeln och Tömmen ligger mellan Gårdsvägen och Kolonnvägen i Arenastadens östra del. Planer för att utveckla området finns och fastighetsägaren Fabege har tillsammans med staden tagit fram ett förslag till bebyggelse i form av cirka 59 000 kvm kontor och cirka 13 000 kvm bostäder samt lokaler i bottenvåningen. Stigbygeln 5, Stigbygeln 3, Stigbygeln 2, Tömmen 1 och Tömmen 2, dels av mark i Solna stads ägo: del av Hagalund 3:1 (planområdetsdel av Gårdsvägen, parkering och återvinning mot Fröparken), del av Hagalund 2:4 (Kolonnvägen mot söder) samt del av Järva 4:11 (Kolonnvägen mot norr).
Nybyggnad av tågverkstad i Solna
Bygglov för nybyggnad, svarv-och saneringshall för tåg.
Nybyggnad av klubbhus och naturgräsplan i Solna
Nytt klubbhus och naturgräsplan åt AIK fotboll.
Upprustning av bussdepå i Tomteboda
Upprustning för elbussar.
Gatuutbyggnad för nybebyggelse Huvudstafältet, Solna
Planer finns för ny gata från korsningen vid Tritonvägen - Huvudstaleden - Frösundaleden och sen förbi Oskarsro och gamla Solna Kulturskola för att sedan anknyta till Huvudstagatan i ytterligare en ny korsning när man bygger om Mälarbanan. Planeras att utföras i fem etapper över en tidsperiod om ca 10 år.
Gatuutbyggnad för nybebyggelse Huvudstafältet, Solna
Planer finns för ny gata från korsningen vid Tritonvägen - Huvudstaleden - Frösundaleden och sen förbi Oskarsro och gamla Solna Kulturskola för att sedan anknyta till Huvudstagatan i ytterligare en ny korsning när man bygger om Mälarbanan. Planeras att utföras i fem etapper över en tidsperiod om ca 10 år.
Gatuutbyggnad för nybebyggelse Huvudstafältet, Solna
Planer finns för ny gata från korsningen vid Tritonvägen - Huvudstaleden - Frösundaleden och sen förbi Oskarsro och gamla Solna Kulturskola för att sedan anknyta till Huvudstagatan i ytterligare en ny korsning när man bygger om Mälarbanan. Planeras att utföras i fem etapper över en tidsperiod om ca 10 år.
Gatuutbyggnad för nybebyggelse Huvudstafältet, Solna
Planer finns för ny gata från korsningen vid Tritonvägen - Huvudstaleden - Frösundaleden och sen förbi Oskarsro och gamla Solna Kulturskola för att sedan anknyta till Huvudstagatan i ytterligare en ny korsning när man bygger om Mälarbanan. Planeras att utföras i fem etapper över en tidsperiod om ca 10 år.
Gatuutbyggnad för nybebyggelse Huvudstafältet, Solna
Planer finns för ny gata från korsningen vid Tritonvägen - Huvudstaleden - Frösundaleden och sen förbi Oskarsro och gamla Solna Kulturskola för att sedan anknyta till Huvudstagatan i ytterligare en ny korsning när man bygger om Mälarbanan. Planeras att utföras i fem etapper över en tidsperiod om ca 10 år.
Ny växelförbindelse på Tomteboda övre
Ny växelförbindelse samt signalåtgärder.
Ombyggnad av vårdbostad i Solna
Anmälan av byggåtgärd ändring av brandskydd och planlösning, vårdboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, nya entrépartier, ändrad användning, lokal till bostäder, flerbostadshus.
Fasadrenovering på kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad, skärmtak och entrépartier, kontorshus.
Omstrukturering av brandspjäll i Q-huset, Karolinska i Solna
Omstrukturering av brandspjäll i Q-huset, Solna.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Planer finns för byte av takbeklädnad och renovering av gårdsbjälklag.
Installation av bergvärme flerbostadshus i Solna
Planer finns att installation av bergvärme.
Reparation av vägbro vid Frösundaleden i Solna
Betongreparationer samt utbyte av tätskikt.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Solna
Fasadrenovering samt balkonger.
Nybyggnad av parkeringsplatser i Solna
Nybyggnad av ca 18 st parkeringsplatser invid ett parkeringshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).