Alla planerade byggprojekt i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Rotebro
Ca 2000 nya bostäder.
Nybyggnad av bostäder mm i Häggvik, Sollentuna
Detaljplanen för Städet 1 möjliggör för en ny kvartersbebyggelse med en blandning av bostäder, handel och kontor, förskolor samt vårdboende. Totalt kommer det att finnas plats för cirka 1 200 bostäder, kontor samt en flytt av befintlig livsmedelsbutik. Projektet kommer delas och byggas i etapper, men inget är fastställd i dagsläget.
Påbyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer finns för påbyggnation med en våning på 21 st fastigheter med ca 6 lgh/hus.
Nybyggnad av bostäder mm i Sollentuna, Etapp 1
Totalt planeras för ca 400 bostäder, kommersiella lokaler, kontor, skola, hotell som kommer utföras i etapper.
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön i Sollentuna
I Södra Väsjön planeras för ca 700 nya bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
De kvarter som JM bygger kommer att innehålla cirka 150 bostäder (hyresrätter) och omfatta minst 10 000 kvm ljus BTA.
Nybyggnad av bostäder mm i Sollentuna, Etapp 2 mfl
Planer för ca 400 bostäder, kommersiella lokaler, kontor, skola, hotell. Projektet kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av bostäder och centrumverksamhet i Sollentuna
- Höj kvaliteten på allmän platsmark. - Öka överblickbarheten och orienterbarheten. - Tillför stora bostäder i bostadsrätt/äganderättformat. - Säkerställ ett välfungerande centrum med blandade verksamheter
Nybyggnad av bostäder i Edsberg, Sollentuna kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder och utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Förslaget innehåller en tät, stadsmässig bebyggelse med flerbostadshus längs Frestavägen.
Nybyggnad av bostäder och handel i Sollentuna
Möjliggöra en omvandling av befintliga småindustrifastigheter till ett kvarter med bostäder och inslag av handel i bottenvåningen. De uppglasade lokalerna i bottenvåningen med entréer mot gatan ska bidra till ett aktivt stadsrum. Det ska även skapas förutsättningar att bygga ut delar av Turebergs allé.
Nybyggnad av skola och idrottshall på Helenelund, Sollentuna
Skola för 420 barn F-6, idrottshall, förskola för 80-100 barn.
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön i Sollentuna
Avser nybyggnad av bostäder och förskola.
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön i Sollentuna
Marken ägs till största delen av privatpersoner.
Nybyggnad av flerbostadshus på Häggvik, Sollentuna
Ca 100 lgh, 3-4 våningar höga hus. Garage under husen.
Nybyggnad av bostäder i Rotebro
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheterna att komplettera området med bostäder.
Nybyggnad av stadsradhus vid Väsjön
Nybyggnad av stadsradhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helenelund, Sollentuna
Sollentunahem planerar en ny innergård i anslutning till befintliga husen, samt nya, fina bostäder och butiker i kvarteret Hoppet.
Nybyggnad av bostäder i Rotebro
Planer finns att att komplettera området med bostäder. Avser Rotstocken 1 och del av Rotebro 4:54, Amorgränd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rotebro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förtätning med nya bostäder och verksamhetslokaler inom fastigheten Ritsalen 1 i Rotebro. Planarbetet ska bedrivas i enlighet med vision Rotebro.
Nybyggnad av bostäder på Edsberg
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheterna att uppföra flerfamiljshus omfattade totalt ca 100 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten eldstungan 2, solstigen 3, 5 & 7 samt fastigheten eldslågan 1, kastellgårdsvägen 1 & 3, frestavägen 124a & 124b.
Nybyggnad av flerbostadshus & stadsradhus vid Väsjön
Markanvisningstävlingen omfattar denna gång fyra kvarter planerade för främst bostadsrätter i form av lägenheter och inslag av stadsradhus.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Planarbete för att komplettera området med bostäder, parkering och lokaler för handel på Rotfrukten 2, 43 och en del av Rotebro 4:54.
Nybyggnad av studentbostäder mm i Rotebro, Sollentuna
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förtätning med nya bostäder och verksamhetslokaler inom fastigheten Ritsalen 1 i Rotebro. Planarbetet ska bedrivas i enlighet med vision Rotebro.
Exploatering för nya bostäder vid Väsjön i Sollentuna
Avser exploatering för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön i Sollentuna
Totalt på Ribbings väg planeras ca 310 bostäder och Sollentuna hem har 2 områden. Denna del avser 3 punkthus med totalt ca 40 lgh varav 6 lgh i LSS-boende. 4-6 våningar.
Nybyggnad av mobilitetshus i Sollentuna
Planer för nybyggnad av mobilitetshus med cirka 330 parkeringsplatser samt flera mobilitetstjänster, bl a bilpool, lådcykelpool och laddplatser för elbilar.
Utökning av skolverksamhet i Sollentuna
Planändringen innebär att befintlig byggnation inom planområdet kan fortsätta att nyttjas för pågående skolverksamhet och utökas. Planområdet omfattar fastigheterna Ekstubben 21, 23, 25 och 29.
Nybyggnad av idrottsanläggningar vid Väsjön i Edsberg, Sollentuna
Tennishall inom Sportfältet samt utreda ny tillfartsväg till området. I planen kommer även parkeringsbehov för Sportfältets anläggningar samt komplement till Väsjöbackens parkering vid Väsjö torg utredas inom planområdet. Befintliga och fungerande anläggningar och funktioner inom sportfältet kommer om möjligt behållas. Ny placering av kastbana och fotbollsplan kommer även utredas inom planarbetet. Detaljplanen ska i möjligaste mån möjliggöra ytor för att ersätta anläggningar som behöver tas bort. Vidare kommer utveckling av allmän plats föreslås samt drift- och underhållsansvar tydliggöras inom Sportfältet. Avsikten är att göra en flexibel detaljplan för att kunna möjliggöra framtida utveckling av idrottsändamål inom Sportfältet.
Nybyggnad av bostäder m.m. i Sollentuna
I Tureberg, mellan nya Färgskrapan och Malmparken finns en obebyggd fastighet kvar. Detaljplanen, där fastigheten ingår, medger en total byggrätt om 60 000 m2 ljus BTA. Av denna byggrätt återstår ungefär 8 500 m2 ljus BTA. Markområdet Tabellen 8 är den sista byggrätten inom detaljplanen.
Nybyggnad av förskola i Väsjön, Sollentuna
I Södra Väsjön planeras för en ny förskola. Förskoletomten utgörs av fastigheten Elddonet 1 som är i kommunens ägo. Fastigheten är ca 3 400 kvm stor och består idag av naturmark samt en äldre byggnad som är obebodd. Fastigheten angränsar till gatorna Fjätursvägen och Hemmings väg.
Ombyggnad av lägenhetshotell i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av kontorshus till lägenhetshotell på fastigheten ringpärmen 4, bergkällavägen 32.
Nybyggnad av returpark i Sollentuna
Avser ny returpark i Kronåsen, Sollentuna.
Nybyggnad av kontor & industrilokaler i Sollentuna
Verksamhetsområde avsedd för lättare industri.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus, äganderätter.
Nybyggnad av lokaler för bilservice i Sollentuna
Planer finns för nybyggnad av lokaler för bilservice.
Nybyggnad av kedjehus i Sollentuna
13 kedjehus i bostadsrättsform som kommer att situeras på sluttande terräng. Det unika läget kommer att ge alla hus en fantastisk utsikt över hela Väsjön och omkringliggande område.
Nybyggnad av gata i Häggvik
Nybyggnad av gata bakom Ica.
Ombyggnad av läktare på Sollentuna IP, Tureberg
Entreprenaden omfattar rivningsarbeten av befintliga utvändiga trappor samt delar av befintlig läktare. Vidare ska grundläggning för ny läktarkonstruktion iordningställas samt demontering och återmontering av befintliga mediabås och flaggstänger utföras. Ny läktarkonstruktion ingår också i entreprenaden.
Utbyggnad av förskola i Sollentuna
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förskola samt att möjliggöra för en utökning av befintlig förskoleverksamhet genom att reglera största bruttoarea och byggnadsarea. Detaljplanen syftar vidare till att reglera bebyggelsens omfattning genom högsta nockhöjd och takvinkel.
Utbyggnad av förskola i Sollentuna
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förskola samt att möjliggöra för en utökning av befintlig förskolebebyggelse genom att reglera största bruttoarea. Detaljplanen syftar vidare till att bebyggelsen inom fastigheten ska samspela med omkringliggande bebyggelse vad gäller takutformning och fasadkulör.
Relining av stammar i flerbostadshus i Sollentuna
Planer på relining av stammar.
Nybyggnad av parkeringsplatser vid Väsjön i Sollentuna
Ca 450 parkeringsplatser. Sanering: 1449494.
Byte av fönster på flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för fasadändring (fönster) på flerbostadshus på fastigheten spaden 2.
Byte av fönster på flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för fasadändring (fönster) på flerbostadshus på fastigheten spaden 2.
Byte av fönster på flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för fasadändring (fönster) på flerbostadshus på fastigheten spaden 2.
Byte av fönster på flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för fasadändring (fönster) på flerbostadshus på fastigheten spaden 2.
Installation av solceller på flerbostadshus i Sollentuna
Installation av solceller på flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).