Alla planerade byggprojekt i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 143 st.

Ostlänkens anslutningspunkt till Västra Stambanan i Gerstaberg
Ostlänkens anslutningspunkt till Västra Stambanan där planskild anslutning (flyover bro) ska byggas. Anläggnings och BEST-entreprenad med flertalet broar. Ca 3 km lång komplett dubbelspårig järnvägsanläggning på bro, i skärning och på bank. Ställverksbyte i Järna.
Nybyggnad av CCS-anläggning i Södertälje
Anläggning för koldioxidavskiljning på Igelstaverket.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hovsjö
Ca 500-550 st lägenheter.
Ny stadsdel i Södertälje
Uppdrag med utredning och projektering för nytt stadsdelsområde i uthamnen, Södertälje Kommun. Södertälje Kommun planerar ett nytt attraktivt stadsdelsområde i Uthamnen med ca 1400 nya bostäder, förskolor, bostäder för äldre och rekreationsområden vid kajen och i parkmiljöer.
Ny förstärkningslina samt kontaktledningsupprustning sträckan Järna-Sköldinge
Ny förstärkningslina, kontaktledningsupprustning samt 22 kV hjälpkraft.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Området är beläget vid "gamla ridhustomten". Ca 450 st lägenheter.
Basunderhåll av järnvägsanläggning Svealandsbanan
Kontraktstid 6 år + 1 optionsår.
Till- och ombyggnad av verksamhetslokaler i Södertälje
Avser en större renovering och ett nytt Lunakvarter mitt i centrala Södertälje. Luna 1, 4, 8 och 9
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Södertälje
Planer för bostäder, kontor och idrottsverksamhet. Rosenlund 1:32, 1:33 & 1:34
Omvandling av område för ev byggnation av bostäder i Enhörna
I en första etapp planeras att börja omforma Bastmoragropen, området söder om Bastmoravägen där brytning upphörde för många år sedan. Arbetet med att få en mark som går att bebygga kommer att pågå under några år Omformandet av täkten i Enhörna görs med hjälp av överskottsmassor som genereras vid anläggningsprojekt i Stockholmsregionen och lokalt i Södertälje
Nybyggnad av flerbostadshus i Hovsjö
Uppförande av 200-250 lägenheter.
Nytt bostadsområde i Hovsjö
Omvandla Hovsjö centrum, bygg 1 100–1 600 nya bostäder, gör Hovsjö gård till en strandpark, rusta upp utemiljön, anlägg en kommunal lekplats, bygg en bro över E20 och skapa tydligare stråk till Måsnaren och Gröndal. Det är några av förändringarna som föreslås i planen för Hovsjös framtid.
Nybyggnad av F-9 skola i Södertälje
Ny skola för ca 600 st elever.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Avser utveckling av området ”Daldockan” i Saltskog/Mariekälla. Totalt planeras ca 700 bostäder i området.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Avser utveckling av området ”Daldockan” i Saltskog/Mariekälla. Totalt planeras ca 700 bostäder i området.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Avser utveckling av området ”Daldockan” i Saltskog/Mariekälla. Totalt planeras ca 500 bostäder i området.
Nybyggnad av kopplingscentral i Gerstaberg
Nybyggnation av Gerstaberg kopplingscentral för att sammankoppla Ostlänkens nya kontaktledningar med befintliga kontaktledningar på västra stambanan samt anslutning av nya AT-matarledningar från Järna omformarstation. Komplettering av Järna omformarstation för att möjliggöra anslutning av de nya matarledningarna.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Järna
Möjlig option om 1 eller 2 år. Väglängd ca 347 km.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 2
Avser ROT-renovering av flerbostadshus. Kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av lamell/punkthus i Bergvik, Södertälje
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya flerbostadshus längs med Telgehusvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hovsjö
Ca 125 lägenheter som bygg på ett parkeringshus.
Nybyggnad av stadsvillor Hovsjö
Ca 100-125 stycken stadsvillor.
Nybyggnad av lamellhus i Södertälje
Nybyggnad av lamellhus.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya flerbostadshus längs med Telgehusvägen och vid korsningen Birkavägen/Telgehusvägen samt ev. ny förskola i området. Detaljplanen syftar även till att utveckla allmänna platser i samband med bostadsutvecklingen.
Nybyggnad av parkeringshus i Södertälje hamn
Parkeringshuset uppföres i markplan plus 4 plan eventuellt med tak (väderskydd) på översta planet beroende på höjdbegränsningar. Byggnaden grundläggs på stödpålar av betong eller likvärdigt. Byggnadsarean är ca 10 000 kvm. Bruttoarea ca 50 000 kvm.
Förtätning med bostäder i Södertälje
Planförslaget syftar till att omvandla en del av Östertälje 61:2 för att möjliggöra för en förtätning av stadsdelen med nya bostäder i flerbostadshus i varierande byggnadshöjd, upp till 17 våningar.
Förtätning med bostäder i Södertälje
Planförslaget syftar till att omvandla fastigheten Floretten 1 för att möjliggöra för en förtätning av stadsdelen med nya bostäder i flerbostadshus i varierande byggnadshöjd, upp till 17 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Platsen ska förtätas med 50-60 nya bostäder i flerbostadshus på befintlig markparkering.
Nybyggnad av kontor och centrumverksamhet i Södertälje
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra besöksparkering, centrumverksamhet och kontor. Detta ska bidra till att skapa en mer levande stadsdel och förstärka kopplingen mellan norra och södra delen av stadskärnan. Syftet är också att i detaljplanen skydds befintlig byggnad på fastigheten Spinnrocken 12.
Nybyggnad av punkthus, handel mm i Saltskog
I bottenvåningen ska det vara lokaler för kontor och handel.
Nybyggnad av radhus i Hovsjö
75 stycken radhuslägenheter i solfjärder form.
Nybyggnad av lager/industrihus i Södertälje
Nybyggnad av industribyggnad och transformatorer samt anläggande av parkeringsplatser och uppförande av mur.
Nybyggnad av kontorshus, spa, gym och butiker i Södertälje
Avser nybyggnad av lokaler för kontor, spa, gym och butiker. Väghyveln 11 & 12
Nybyggnad av industribyggnader i Södertälje
Moderna, effektiva och hållbara lokaler från ca 350 kvm till ca 25 000 kvm och byggnation sker både spekulativt med snabb inflyttning men också kundanpassat.
Utveckling av centrum i Södertälje
Upprustning och ombyggnad av Brunnsäng centrum.
Nytt badhus i Södertälje
Nybyggnad av badhus.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 3
Avser ROT-renovering av flerbostadshus. Kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av vindkraftverk i Södertälje
Vindkraftsprojektet bedöms kunna rymma ca fem vindkraftverk med en förväntad produktion på omkring 110 GWh per år.
Ombyggnad av godsbangård vid Södertälje Hamn
Upprustning av godsbangårdens spåranläggning, justering av signalanläggningen.
Förtätning av bostäder i Södertälje
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en förtätning av stadsmiljön med nya bostäder i flerbostadshus och radhus. Samt möjligheter att skapa en stadsgata längs Prästgårdsvägen med verksamheter i bottenplan.
Nybyggnad av radhus, kedjehus, parhus i Södertälje
Nybyggnad av radhus, kedjehus, parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av vårdboende och förskola i Västergård, Södertälje
Nybyggnad av vårdboende, ca 80 lägenheter, och en förskola i bottenplan.
Nybyggnad av förskola i Östertälje, Södertälje
Planens syfte är att möjliggöra en ny förskola intill Vretensvägen. Inom planområdet finns i dag två förskolor. Den nya förskolan är tänkt att byggas ut etappvis för att ersätta de två befintliga förskolorna samt utöka verksamheten, från 160 barn till cirka 260 barn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ny stationspaviljong/bytespunkt i Södertälje
Nybyggnation av stationshus, spärrkiosk och spärrlinje, biljettautomater, toalett, personallokaler och väntsal för buss och tågresenärer. Tillgänglighetsåtgärder för att överbrygga höjdskillnader mellan stationstorget och den befintliga bussterminalgatan.
Nybyggnad av förskola i Södertälje
Planer för stadsutveckling där man ska omvandla industrimark till bostäder och centrumverksamheter. Finns även planer för skolor, idrott och handel. Kryssaren 8 och Isbrytaren 1 mfl
Utbyggnad av gravplats mm, Södertälje kommun
Nya markytor för kistgravplatser mm.
Nybyggnad av handdelsplats i Södertälje
Nybyggnad av handelscentrum och ombyggnad av trafikled.
Nybyggnad av villor i Södertälje
Nybyggnad av villor.
Nybyggnad av bostäder i Östertälje
Syftet med detaljplanen är att skapa bostäder i kollektivtrafiknära läge i Östertälje. Möjliggöra för bostäder i flera våningar med viss del centrumverksamhet i bottenvåning.
Nybyggnad av industri och kontor i Södertälje
Syftet med detaljplanen är att utvidga befintligt verksamhetsområde mot väster och skapa förusättningar för etablering av verksamheter med inriktning mot industri och kontor.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att upprätta detaljplan och pröva förutsättningar för nya enbostadshus i en lantlig miljö.
Vattenskyddsåtgärder vid Malmsjöåsen
Skyddsåtgärder på väg 576 inom vattenskyddsområde bl a kantsten och vägräcke, dagvattenbrunnar och ledningar, vattenmagasin samt nya bussfickor.
Upprustning av bussdepå i Södertälje
Upprustning för elbussar.
Nybyggnad av skola i Södertälje
Planer finns på nybyggnad av skola.
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Planer finns på nybyggnad av radhus/kedjehus, eventuellt enbostadshus.
Nybyggnad av bostäder vid Södertälje
Nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Planer för nybyggnad av flerbostadshus (rivning av befintlig byggnad).
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Exploateringsområde för bostäder i Pershagen
Exploatering inför nybyggnad av bostäder i Pershagen södra.
Förtätning med bostäder i Södertälje
Planförslaget syftar till att omvandla fastigheterna Haren 9, 12 och 16 för att möjliggöra en förtätning av Södertäljes centrala delar. Förslaget uppskattas tillföra ungefär 80 nya lägenheter i flerbostadshus. Haren 9, 12 & 16
Ombyggnad av bränslehantering för panna 3 vid Igelstaverket i Södertälje
Avser ombyggnad av komplett anläggning gällande bränslehanteringen för panna3 (IGV3). I projektet ingår att förse de om- och nybyggda delarna med automatisk sprinkleranläggning.
Nya bostäder i Södertälje
Detaljplanen ska möjliggöra för ytterligare bostadsbebyggelse som komplement till redan befintlig bebyggelse inom planområdet. Målet med detaljplanen är att området ska kunna utvecklas genom förtätning, varierat bostadsutbud och möjlighet till lokaler och verksamheter mot Klockarvägen.
Nybyggnad av bostäder i Hölö
Nya planer för bostäder nära Hölöskolan ger plats åt radhus, parhus och flerbostadshus. Det är Bolaget SM Property som vill bygga söder om korsningen mellan Österbyvägen och Eriksbergsvägen.
Nybyggnad av va-ledning i Södertälje
Planläggning pågår för att bygga ut kommunalt vatten och spillvatten i Sandviken, Enhörna och för att skapa förutsättningar för permanentboende.
Nybyggnad av industri och logistikverksamhet i Almnäs, del 2a
Nybyggnad av industribyggnad. Detaljplanen syftar till att ändra naturmark (två diken) till kvartersmark för industri.
Nybyggnad av flerbostadshus i Brolunda
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder inom del av fastigheten Brunnsäng 1:1. Planområdet omfattar ett skogsparti som ligger i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse.
Nybyggnad av va-ledning i Södertälje
Planläggning pågår för att bygga ut kommunalt vatten och spillvatten i Sandviken, Enhörna och för att skapa förutsättningar för permanentboende.
Nybyggnad av bostäder i Pershagen
Nybyggnad av bostäder i Pershagen södra.
Byggnation för driftverksamhet i Södertälje
Planarbetet för området Åkerkullan, intill bussdepån och Hovsjö arbetsområde, dit man vill flytta den kommunala driftverksamheten.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ca 12 bostäder, där det idag finns en förskola, längs Tällebyvägen i Järna. Bostäderna i form av parhus eller radhus är tänkta för seniorboende.
Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av enbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av enbostadshus.
Ombyggnad församlingshus vid Överjärna kykra
Ombyggnad av församlingshus.
Nybyggnad av bostäder i Vårdinge
Ledig mark för nybyggnad av bostäder i Västra delen av Visbohammar 1:20.
Exploatering inför bostäder i Vårdinge, Södertälje
Exploatering inför nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Detaljplanen medger bebyggelse av 17 villor och två parhus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).