Alla planerade byggprojekt i Nynäshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk utanför Nynäshamn
Projekt Alpha är en planerad vindkraftspark i Östersjön, cirka 50 km norr om Visby och 60 km söder om Nynäshamn. Parken planeras bestå av upp till 140 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 330 meter. Den förväntade produktionen bedöms uppgå till närmare 9 TWh per år, vilket motsvarar elförbrukningen för omkring 1,5 miljoner villor.
Nybyggnad av vindkraftverk utanför Nynäshamn
Projekt Epsilon är en planerad vindkraftspark i Östersjön, belägen omkring 60 km nordöst om Fårö och 100 km öster om Nynäshamn. Parken planeras bestå av upp till 184 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 330 meter. Den förväntade produktionen bedöms uppgå till närmare 12 TWh per år, vilket motsvarar knappt 2 miljoner villors hushållsel. Vindkraftparken förväntas vara i drift omkring åren 2032-2033.
Nybyggnad av bostäder i Ösmo, Nynäshamns kommun
Planer för nybyggnation av lägenheter i flerbostadshus och stadsradhus.
Nybyggnad av småhus i Ösmo
Ca 350 tomter. Vid början av den södra infarten till småhusområdet i Landfjärden planerar man att bygga enfamiljshus och parhus. Markområdet utgörs av ca 50 000 m² skogsmark i sluttning ned mot Landfjärden.
Utbyggnad av kommunalt vatten/avlopp i Nynäshamns kommun, et 2
Projektet innefattar gemensamhetsanläggningar med ledningsnät, reningsverk och vattenverk eller avsaltningsanläggningar. Detta projekt ingår i kommunens långsiktiga planering för vatten och avlopp i Nynäshamns kommun, en sk VA-strategi är upprättad. Strategin innebär att kommunen inom de närmaste 20-30 åren etappvis kommer att bygga ut kommunalt vatten och avlopp för att kunna ansluta de områden som har störst behov.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nynäshamns kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning med flerbostadshus med verksamheter i bottenvåningen.
Ny- och ombyggnad av bostäder i Nynäshamn
På fastigheten finns idag cirka 5.500 BTA byggrätt plus tre befintliga huskroppar om totalt 8.000 kvm. Svenska Hus planer är att konvertera befintliga kontorshus till bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus och kedjehus i Nynäshamn
Det nya förslaget till detaljplan föreslår nybyggnation av flerbostadshus och kedjehus intill Sorundavägen i Sunnerby.
Nybyggnad av bostäder, park & förskola i Ösmo, Etapp 2
Planer för nybyggnation av lägenheter i flerbostadshus och lokaler för centrumbebyggelse.
Nybyggnad av bostäder mm i Ösmo, Etapp 3
Planer för nybyggnation av lägenheter i flerbostadshus och lokaler för centrumbebyggelse.
Nybyggnad av bostäder mm i Ösmo, Etapp 4
Planer för nybyggnation av lägenheter i flerbostadshus och lokaler för centrumbebyggelse.
Nybyggnad av bostäder mm i Ösmo, Etapp 5
Planer för nybyggnation av lägenheter i flerbostadshus och lokaler för centrumbebyggelse.
Nybyggnad av industri, lager mm i Nynäshamn
Ny bebyggelse ska harmonisera med platsen och erbjuda Nynäshamns företag verksamhetsanpassade lokaler. Utbyggnation kommer ske i flera etapper.
Nybyggnad av bostäder i Nynäshamn
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av enbostadshus samt kedje- eller radhusbebyggelse.
Nybyggnad av skola i Segersäng
Kommunen bjuder in exploatörer att delta i en markansvisning med anbudsförfarande för byggandet av en ny skola i centrala Segersäng.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nynäshamn
Detaljplanen utreder möjligheten att bygga ett flerbostadshus på området mellan Viaskolan och Malmtorget i Nynäshamn. Planer för bostäder på Torggatan i norra Nynäshamn.
Ombyggnad av planskild korsning i Segersäng
Plankorsning 31200 ska planskiljas, breddning av plattform samt planskild plattformsövergång.
Nybyggnad av radhus i Nynäshamn
Blooc förbereder nu för lansering av sitt andra kvarter som kommer heta Brf Fibulan och innefattar omkring 30 bostäder, högt belägna med skogen som närmaste granne. Brf Fibulan ingår i etapp Gården som är den andra etappen i den nya stadsdelen Källberga.
Nybyggnad av bostäder mm i Ösmo
Mellan centrum och stationen i Ösmo finns det planer för flerbostadshus med möjlighet till verksamhetslokaler i bottenvåningen.
Nybyggnad av förskola i Ösmo
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förskola i två våningsplan och tillhörande skolgård. Förskolan planeras för sex avdelningar.
Upprustning av bussdepå i Ösmo
Upprustning för elbussar.
Nybyggnad av bostäder i Gröndal, Nynäshamn
I den fördjupade översiktsplanen för Nynäshamns stad ”Småstaden vid havet” är området utpekat som ett utvecklingsområde för bostäder. Området ingår i blandstaden som är avsedd att utvecklas med fler bostäder, handels- och serviceverksamheter och ska bidra till att skapa mer stadsmässiga miljöer i Nynäshamns stad
Nybyggnad av bostäder i Gröndal, Nynäshamn
I den fördjupade översiktsplanen för Nynäshamns stad ”Småstaden vid havet” är området utpekat som ett utvecklingsområde för bostäder. Området ingår i blandstaden som är avsedd att utvecklas med fler bostäder, handels- och serviceverksamheter och ska bidra till att skapa mer stadsmässiga miljöer i Nynäshamns stad
Nybyggnad av bostäder i Gröndal, Nynäshamn
I den fördjupade översiktsplanen för Nynäshamns stad ”Småstaden vid havet” är området utpekat som ett utvecklingsområde för bostäder. Området ingår i blandstaden som är avsedd att utvecklas med fler bostäder, handels- och serviceverksamheter och ska bidra till att skapa mer stadsmässiga miljöer i Nynäshamns stad
Nybyggnad av bostäder i Gröndal, Nynäshamn
I den fördjupade översiktsplanen för Nynäshamns stad ”Småstaden vid havet” är området utpekat som ett utvecklingsområde för bostäder. Området ingår i blandstaden som är avsedd att utvecklas med fler bostäder, handels- och serviceverksamheter och ska bidra till att skapa mer stadsmässiga miljöer i Nynäshamns stad
Nybyggnad av skola i Nynäshamn
Planer för nybyggnad av skola som inrymmer upp till 900 elever. Det ska också finnas plats för anpassad skola. Även en ny förskola och lokaler och handel längs med Nyblevägen ingår i etappen.
Nybyggnad av trygghetsboende i Nynäshamn
Lägenheter, 20-30 stycken.
Utbyggnad av kommunalt vatten & avlopp Landfjärden, Nynäshamn
Allt fler permanentboende och planerad anslutning till kommunalt vatten och avlopp gör att det finns behov av en detaljplan för Landfjärden. Detaljplanens syfte är att säkerställa en hållbar utveckling av Landfjärden genom utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.
Utbyggnad av kommunalt vatten & avlopp Landfjärden, Nynäshamn
Allt fler permanentboende och planerad anslutning till kommunalt vatten och avlopp gör att det finns behov av en detaljplan för Landfjärden. Detaljplanens syfte är att säkerställa en hållbar utveckling av Landfjärden genom utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.
Ny eller ombyggnad av flerbostadshus i Söderängstorp
Ett befintligt hus med 6 st lägenheter finns för ev ombyggnad. Eller rivning och nybyggnad av tex punkthus.
Nybyggnad av industrihus på Kalvö, Nynäshamn
Inom den nya detaljplanen för Kalvö industriområde tillkommer nu kvartersmark, detaljplanerad för industrier och verksamheter, på drygt 70 000 kvadratmeter. Där kommer det finnas möjlighet att etablera industri, restaurang, kontor och verksamheter. De sedan tidigare planlagda industrifastigheterna i området får också en ökad byggrätt avseende byggnadshöjd. Ca 8-10 tomter
Nybyggnad av lager på Kalvö, Nynäshamn
Planer finns att bygga en ny lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihall på Kalvö, Nynäshamn
Planer finns att bygga en ny industrihall.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Ösmo, Etapp 1
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar. Projektet kallades tidigare för Hallängen.
Nybyggnad av restaurang i Nynäshamn
Nybyggnad av Max i Nynäshamn.
Påbyggnad av flerbostadshus i Nynäshamn
Planer finns för påbyggnation av befintligt bostadshus med 2 våningar.
Nybyggnad av lokal i Nynäshamn
Fastighet som är tomställd efter rivning på projektnr: 2346822
Ombyggnad till bostäder i Nynäshamn
Befintlig byggnad som innehåller en samlingslokal och en vaktmästarbostad föreslås byggas om till ett flerbostadshus med lägenheter.
Ombyggnation av undercentral m.m i flerbostadshus i Nynäshamn
Entreprenaden avser byte av radiatorer samt ombyggnad av undercentral i fastigheterna Estövägen 2 och 4. Stamrenovering har utförts i tidigare entreprenad.
Utbyte av broar över Västra Styrans utlopp vid trafikplats Sorunda
Befintliga broar 2-279-1 (vägbro) och 192-12-1 (gc-bro) ska bytas ut till 1 bro. Ny refug och övergångsställe ingår.
Utbyggnad/anpassning av personalbyggnad vid reningsverk i Nynäshamn
Utbyggnad och verksamhetsanpassning av personalbyggnad vid Nynäshamns reningsverk.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).